Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Подаване на жалба към Обществения посредник


Правомощията на обществения посредник на територията на Столична община са регламентирани в Правилник за организацията и дейността, приет от Столичния общински съвет. Общественият посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община.

Граждани и организации могат да се обръщат към обществения посредник с жалби в следните случаи:
  • нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местната власт;
  • неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
  • предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
  • прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане на достойнството на гражданите.

I. Данни за жалбоподателя:

Трите имена:*
Община:
Район:
ул./ж.к.:
номер:
блок:
вход:
етаж:
апартамент:
телефон:

имейл адрес:*

II. Жалбата касае проблем възникнал при взаимодействие с:

Администрация
(район или Столична община):
Дирекция
/отдел/сектор:
Длъжностно лице заемащо
длъжност:


III. Подавани жалби по административен ред:



IV. Предмет на жалбата:



V. Конкретно искане на жалбоподателя:



Моля въведете отговора на математическия въпрос:*
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.