Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

От 25 май 2018г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС. Общественият посредник на територията на Столична община, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Основни понятия

„Лични данни“ са данни, предоставени от физическо лице на Обществения посредник на територията на Столична община, във връзка с внасяни от лицето жалби, сигнали, молби за съдействие или други искания.

 

„Обработка на лични данни“  означава всяка операция или съвкупност от операции с данни на лицето,  записи,  разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни ние се ръководим от следните принципи:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

- съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;

- ограничение на целите на обработване;

- точност и актуалност на данните;

- ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;

- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Ние не събираме и не обработваме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

 

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с депозиране на жалби, сигнали, искания, молби, са следните:

- идентификационни данни (име, дата на раждане, място на раждане, подпис, адрес);

- данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща, език за комуникация, име и телефонен номер на лице/а за контакт);

- данни за медицинско състояние (решения на ТЕЛК);

- данни за гражданско и семейно положение;

- данни, получени при извършвани проверки по повод разглеждане на сигнал или жалба (информация, съдържаща се в преписки, образувани в структури на Столична община).

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Общественият посредник на територията на Столична община събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679.

Обработването на Вашите данни е необходимо за извършването на проверки по депозираните жалби, за изпълнението на дейностите, посочени в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община ( приет с Решение № 154 по Протокол № 22 от 8.07.2004 г., изм. и доп. с решения № 465 от 22.06.2006 г. и № 45 от 29.01.2009 г. на Столичния общински съвет, доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г., изм.  и доп. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г. на СОС).

Дейността ни изисква обработване и съхранение лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъдат разгледани документи, свързани с жалбата/сигнала/искането и съхранявани в общински структури. Ние събираме личните данни за конкретни, легитимни цели и тези данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. При Обществения посредник на територията на Столична община Вашите лични данни се обработват при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот. 

Ние защитаваме събраните лични данни от необосновано използване.

 

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме, ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират, и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за:

- идентифицирането Ви като жалбоподател;

- изпълнение на законови изисквания, включително избягване на конфликт на интереси;

- за легитимирането Ви (при необходимост) пред Столична община или Столичния общински съвет;

Ние сме длъжни да не разкриваме Вашите лични данни, с изключение на случаите, когато е получено Вашето изрично съгласие за това или когато това е предвидено в нормативен акт, или ако това бъде поискано по надлежен начин от надлежен орган.


Кой има достъп до Вашата информация?

Ние зачитаме и пазим поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие е възможно да се разкрият Ваши лични данни на трети страни, обработващи лични данни. Те няма да споделят личните Ви данни с никоя организация. Страните, с които споделяме информация, са: Столична община, Столичен общински съвет, районни администрации, кметства, кметски наместничества на територията на Столична община, общински дружества и общински предприятия. 

Обработващите лични данни трети страни са също администратори на лични данни, получаващи информацията въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация. В предвидените от закона случаи може да се предоставят лични данни на държавни органи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Вие имате право на достъп до своите лични данни, като изисквате и получавате информация за тяхното обработване. Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

При Обществения посредник на територията на Столична община се регистрират и съхраняват Вашите лични данни по силата на приложимото законодателство, съгласно предвидения срок за съхранение, но не по-малко от 2 години от датата на прекратяване на отношенията. Ние съхраняваме и използваме Вашите данни единствено за целите на изпълнението на нашите нормативно определени задължения.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие имате контрол над своите лични данни, които споделяте с нас, и права спрямо личните Ви данни, обработвани при нас:

Право да получите достъп до Вашите лични данни, които се  обработват, и да получите копие от тях;

Право да поискате данните Ви да бъдат заличени , когато са налице условията за това (освен в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение) :

-          ако е постигната целта, за която данните са събрани;

-          оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка;

- данните Ви се обработват незаконосъобразно;

Право да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена в определените от закона случаи, когато:

            - оспорите личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността им;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

- не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

- възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред интересите Ви.

            Право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни;

Общественият посредник на територията на Столична община няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

В случай, че съгласието бъде оттеглено, личните данни ще бъдат заличени в срок от 30 дни. Вие ще бъдете надлежно уведомени за резултата от Вашето искане в рамките на 30-дневния срок от подаване на искането за оттегляне на съгласие, както и за конкретните Ви права и срокове, след които можете да изисквате заличаване на данните Ви, съответно за насрещните ни задължения служебно да ги заличим след изтичане на тези срокове. Срокът от 30 дни започва да тече от датата на идентифициране на лицето, заявило оттегляне на съгласие,  получено по електронната поща или лично в Приемната на Обществения посредник.

 

Информация за администратора на лични данни:

Наименование: Обществен посредник на територията на Столична община

Адрес: гр. София 1000, ул. „11-и Август“ № 4

Телефон: 02 987 13 41, 02 987 34 49

Web site: http: sofiaombudsman.bg

 

Длъжностно лице в Столична община по защита на личните данни:

Име: Васил Симеонов

Адрес: гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33

Телефон: 02/9377 400

Web site: www.sofia.bg

E-mail: dpo@sofia.bg

Подаване на жалба

Ако установите нарушаване на Ваши законни права и интереси по отношение на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02 9153 518

Web site: www.cpdp.bg

E-mail: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg

 

 

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.