Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Да, но само около обществени сгради.

Не, няма нищо да се промени.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

»РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ

Кой може да се обръща към Обществения посредник?

 

 Жалби и сигнали могат да подават всички физически лица без разлика на гражданство, пол, религиозни убеждения или политическа принадлежност. Юридически лица, граждански и неправителствени сдружения и други организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, също могат да потърсят столичния омбудсман, ако смятат, че са налице лоши административни практики, злоупотреби или условия за нарушаване на техни права и интереси.

 

В кои случаи да търся Обществения посредник?

 

 Български и чужди граждани, лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, могат да се обръщат към обществения посредник с писмена жалба, молба за съдействие или устен сигнал в случаите на:

-          нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на Столичния общински съвет и администрацията на Столична община (включително районите и кметствата);

-          неспазване на процедури за издаване на административни актове;

-          неспазване на реда и условията за извършване на административни услуги;

-          предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите;

-          прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане достойнството на гражданите.

 

Кога Общественият посредник НЕ МОЖЕ да се намеси?

 

 Правомощията на Обществения посредник не се отнасят до:

-          вътрешнослужебните отношения в Столичен общински съвет и администрацията на Столична община;

-          приватизацията и дейността на общински дружества;

-          въпроси от личния живот на гражданите;

-          съдебни процедури.

 Общественият посредник няма правомощия да отменя административни актове. Неговата задача е аргументирано, безпристрастно и справедливо да препоръча на общински орган да подобри и отстрани установени пропуски в административното обслужване, да отмени или измени свой акт, ако с него са нарушени права и законни интереси на граждани.

 

Как да се обърна към Обществения посредник?

 

 Жалбите и сигналите се подават лично, в свободна форма, стига разбираемо да са изложени оплакванията и да са посочени правата, които се смята, че са нарушени. Можете да се свържете с обществения посредник по следните начини:

- в Приемната на ул. „11 август” № 4, ет. 3 – всеки работен ден от 9 до 17 ч.

- на телефони 02/9871341, 02/9873449 и факс 02/9862785

- по пощата на адрес: София 1000, ул. „11 август” № 4, ет. 3

- на електронна поща: ombudsman@sofia.bg

- през електронната страница http://www.sofiaombudsman.bg – секция ПОДАЙТЕ ЖАЛБА.

 

Каква информация трябва да предоставя?

 

 За да се извърши проверка по жалбата, да се предприемат необходимите действия и  да бъдете уведомени за това, жалбата трябва да съдържа:

-          име на подателя, адрес за кореспонденция, телефон за връзка;

-          ясно, пълно и точно описание на случая, с посочени конкретни факти, регистрационни номера на свързани документи или административни актове;

-          посочете точни и актуални данни за нарушителя;

-          посочете дали случаят се разглежда от съд или прокуратура към момента на подаване на жалбата и дали има предходни разглеждания в държавни, общински или съдебни органи;

-          приложете копия на документи, доказващи извършеното нарушение и/или отказ на общински органи да решат въпроса, ако има такива.

 

В случай че не можете да предоставите посочените документи (или някои от тях), те ще бъдат потърсени по служебен път.

 

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.