Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Предложение за преглед и корекция на някои точки на събиране на битови отпадъци, за гарантиране на свободно и безрисково придвижване покрай тях

По сигнал, свързан с препречване на тротоар от контейнер за смесен битов отпадък на бул. „Симеоновско шосе“ № 27, Район „Студентски“, и други съдове за смет, разположени неподходящо по двата тротоара в участъка на бул. „Симеоновско шосе“, в близост до спирки „Моста на кв. Витоша“ по маршрута на автобуси № 67 и № 102, общественият посредник внесе предложения за намиране на трайно решение при разполагането на контейнерите за смесени битови отпадъци.

Съгласно утвърдения Оперативен план за събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки на събиране за Район „Студентски“,  посоченият горе адрес е точка за поставяне на контейнер. Всъщност по дължината на тесния тротоар откъм Район „Студентски“ са разположени два контейнера: единият – до пешеходната пътека и спирка „Моста на кв. Витоша“, другият – преди оградата на имота с административен адрес бул. „Симеоновско шосе“ № 27. Освен поставянето на втория контейнер съвсем близо до бордюра, надвиснали клони на дърво нарушават видимостта за пешеходците, които са принудени да слизат на пътното платно, заобикаляйки съда за смет. Булевардът е изключително натоварен, с целодневен трафик на тежкотоварни автомобили и градски автобуси.

На отсрещния тротоар, на територията на Район „Лозенец“, също има контейнери, препятстващи свободното и безрисково минаване на пешеходци. Хората слизат на уличното платно, покрай превозните средства, за да заобиколят съдовете за смет. Опасността се увеличава в тъмната част на денонощието, както и за възрастни, трудноподвижни, натоварени с багаж или водещи деца хора. Невъзможно е придвижването покрай контейнер за смет на бебешка или инвалидна количка.

Тесните тротоари водят до спирки на градския транспорт и до пешеходни пътеки за пресичане на булеварда. Наличието на обемни съдове по тях създава висок риск от пътно-транспортно произшествие.

След разговор със служител на Столичен инспекторат по установеното, контейнерите са преместен така, че да не пречат на минувачите. При почистване на контейнера служителите на сметосъбиращата фирма би следвало да го поставят винаги на едно и също място. Но докато контейнерът е позициониран на бул. „Симеоновско шосе“ № 27, съгласно оперативния план, затрудненията по пешеходния път към автобусна спирка и към пешеходна пътека за пресичане на булеварда ще продължават. За осигуряване на безопасно движение е наложително преразглеждане на точките на събиране по двата тротоара в този участък и позиционирането им на други подходящи адреси, с което би се постигнало трайно решение.

В изпълнение на задължението за осигуряване на достъпна градска среда, в Столична община се прилага регулация на тротоарното пространство при изграждане на общодостъпна среда (чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София) и при поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи и елементи на градско обзавеждане (чл. 14, т. 8 и чл. 36а, ал. 4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община). Последните са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Нормативно установените минимална ширина на тротоарите и минимална свободна ширина за преминаване по тротоарите целят осигуряване на свободното и безпрепятствено движение на пешеходците, което е основното предназначение на тротоарите, и следва да се съблюдават и в случаи, при които се допуска поставянето на препятствия за пешеходното движение, независимо от техния конкретен вид.

Тъй като през годините екипът на обществения посредник е работил и по други сходни жалби, мотивирана от съвкупната преценка на установените факти и обстоятелства и на основание чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, Лилия Христова дава следните предложения:

- да се преразгледат оперативните планове за събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки на събиране за Район „Студентски“ и Район „Лозенец“ за този участък на бул. „Симеоновско шосе“ и да се коригират така, че тесните тротоари да бъдат освободени за безрисково преминаване;

- да се извърши анализ на сходни жалби до Столична община – отправени чрез Контактния център, районните администрации или Столичен инспекторат, и, ако се установи необходимост, да се преразгледат оперативните планове за събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки на събиране и за други столични райони;

- да се гарантира постоянното местоположение на съдовете за смет съобразно одобрените планове, така че възможността за преместването им да бъде сведена до минимум: например чрез маркиране на точките за събиране и транспортиране на битови отпадъци;

- да се въведе регламент за поставяне на контейнери за отпадъци, с посочване на възможните места и забранените такива, като се отчитат особеностите на транспортната инфраструктура.


Публикувано на 15.08.2023 г.


 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.