Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от Обществения посредник на територията на Столична община

по проекта на Наредба за паркирането

на територията на Столична община,

внесен с доклад на общински съветници, вх. № СО-9300-303/21.08.2014 г.

 

 

            Регулацията на обществените отношения, свързани с организацията на движението на територията на Столична община, включително обществения превоз, зонирането, паркирането, ограниченията, контрола, принудителните мерки и наказанията, би следвало да бъде уредена в една наредба, чиито разпоредби да са ясни, недвусмислени и работещи. Раздробяването им в три отделни наредби на СОС ще породи затруднения в прилагането им, объркване и различно тълкуване на едни и същи понятия.

Към момента паркирането на територията на Столична община е регламентирано в две наредби на СОС: Наредба за организация на движението на територията на Столична община  (НОДТСО) и Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства по улиците, площадите и пътищата на територията на Столична община (НОРИППСУППТСО). Ако предложеният проект на Наредба за паркирането се приеме, СОС ще трябва да отмени текстовете в посочените две действащи наредби, които уреждат паркирането на ППС. Създава се пакет от  подзаконови нормативни актове, с които се уреждат обществени отношения с местно значение, свързани все с приложението на един закон – Закона за движение по пътищата.

Действащите две наредби се осакатяват с отпадането на цели глави, а текстовете, уреждащи паркирането, контрола и санкциите, свързани с него, се обособяват в трета наредба. В останалата си част първите две наредби продължават действието си. В тях обаче се съдържат някои разпоредби, които пораждат колебания при прилагането им. Извън нормите за паркиране, и двете наредби съдържат раздели, които регулират едни и същи правила по еднакъв или подобен, но по-подробен начин, а понякога и противоречив: за организация на движението, за ограничение движението на ППС, за скоростта на движение. Например:

1. С проекта на Наредба за паркирането се внася предложение от НОРИППСУППТСО да отпадне Глава 4. Паркиране. Отпада и Раздел 6. Зони със специален режим на паркиране – „бяла зона”. Същевременно остава в действие чл. 4, ал. 3 от посочената наредба, където се допуска закриване на места за паркиране, включително в „бяла зона”, при определени случаи.
2. Проектите за временна организация на движението (ВОД) и графиците за строителство при извършване на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, се съгласуват със сектор „ОБД” при СО и направление „Пътна полиция – КАТ” при СДВР (според чл. 11, ал. 1 на НОРИППСУППТСО). Чл. 14 от НОДТСО обаче изисква проектите за ВОД и графиците да се съгласуват с Дирекция „Транспортна инфраструктура” и отдел „Пътна полиция” при СДВР.

3. Чл. 28, ал. 1, т. 2 от НОРИППСУППТСО забранява движението на автобуси с над 22 пътнически места в зона „Център” с изключение на граничните улици и булеварди от 7.00 до 19.00 ч. Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от НОДТСО се забранява влизането на същите автобуси до 21.00 ч. Разлика в крайния вечерен час има и предходната алинея 1. Използването пък на различните понятия –  движение и влизане  – създава противоречиво тълкуване и риск от нарушение. В т. 4 на същия чл. 28 от НОРИППСУППТСО е забранено движението на МПС в неработни дни от 8.00 до 17.00 ч. по пътищата в планината Витоша, докато НОДТСО забранява влизането на ППС в същите дни и часове.

4. НОРИППСУППТСО разрешава максимална скорост на движение до 90 км/час при определени условия (чл. 30, ал. 2), докато НОДТСО допуска максимална скорост не повече от 80 км/ч (чл. 5).

 

Конкретни предложения по проекта на Наредба за паркирането:

Признак на зрялост и съобразяване с обществените нагласи и очаквания е при нова регулация на определен вид обществени отношения да се внесат правила, гарантиращи преодоляването на неуредени досега или новопоявили се проблеми в градската среда.
1. Следва да се прецени не е ли дошло времето за пълна забрана за паркиране на ППС върху тротоари и в пешеходни зони. Кратък престой за товаро-разтоварна дейност би бил допустим при ясно изброени условия. Всекидневно столичани са свидетели на грубо погазване и на сега приетите норми за паркиране върху тротоар, ако остава лента за преминаване с определена широчина. Гражданите са принудени да се движат по пътните платна заедно с автомобилите и обществените превозни средства и са безпомощни пред необходимостта да лавират между колите. Ето защо предлагам да се преразгледа заложената в чл. 2, ал. 3 възможност за престой или паркиране на тротоари.

2. Предлагам да се преразгледа изискването на чл. 11, ал. 6 при подаване на заявление за издаване на стикер за безплатно паркиране на електромобили в зоните за платено почасово паркиране собственикът да представя част първа от свидетелството за регистрация на електромобила. Ако Дирекция „Местни данъци и такси” има връзка с регистрираните в КАТ електромобили, би следвало справката да се извършва служебно. Същото важи и при заявление за издаване на стикер за локално платено паркиране на МПС на живеещ в зона за платено паркиране – чл. 13, ал. 1, т. 3.

3. Изискването да се представя в копие и оригинал документ за настойничество и попечителство при издаване на карта за преференциално паркиране на МПС, превозващо лице с трайни увреждания (чл. 17, ал. 3, т. 3 и ал. 4) би следвало да се преразгледа за случаите, когато удостоверението за настойничество или попечителство е издадено от районната администрация. В такъв случай документът е наличен в административния орган, към който се обръща заявителят на услуга, и той би следвало да  направи служебна справка.

4. Подобна е хипотезата при чл. 22, ал. 3 ,т. 3 и ал. 4 относно предоставяне на право на безплатно паркиране.
5. Обръщам внимание, че в Глава осма: Принудително преместване на ППС – би следвало да се заложи възможност за принудително преместване на всякакви  ППС. В предложения чл. 35 се визира само за принудително преместване на МПС, което противоречи на цитираните в същия текст чл. 168 и чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата, които касаят ППС.
6.
По повод постъпило в Приемната на обществения посредник предложение на гражданин, поставям на вниманието на общинските съветници да се обсъди възможността цената на винетния стикер за паркиране в зони за платено паркиране за граждани, които живеят в пешеходна зона, част от тези зони, да се редуцира или гражданите да бъдат освободени от заплащането й.  Например живущите на бул. «Витоша», в отсечката между бул. «П. Евтимий» и ул. «Алабин», са затруднени при търсене на място за паркиране в съседните на входната врата към жилището им улици. При необходимост от товарене, разтоварване и пренасяне на багаж, носене на малки деца, придвижване на възрастни и болни близки от и до автомобила си, те са поставени в неблагоприятно положение спрямо живущите на улиците, където паркирането е разрешено в режима на съответната зона.

 

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.