Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2015 – 30.06.2016 година

АНАЛИЗ

за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2014 г.

Шестмесечният период от януари до юни 2014 г. премина в условията на изтекъл мандат и открита процедура за номинации и избор на нов обществен посредник. На свое заседание на 29.05.2014 г. Столичният общински съвет избра нов обществен посредник.
В тези условия ограниченият състав от двама сътрудници в Офиса съсредоточи дейността си върху поддържането на постоянен ритъм в организацията на приема, обслужването и обработката на подадените от гражданите жалби, молби и предложения. Положиха се усилия да се отделят максимално време и внимание към отправените искания, да се консултират гражданите, насочат и придружат с точни и изчерпателни съвети. По заведените преписки се осигуряваше в срок правна консултация и защита. По казусите, при ефикасна и резултатна намеса на екипа на обществения посредник, се провеждаха допълнителни уточняващи разговори и обсъждания. За съжаление заложената в минали години добра практика на изнесени приемни в районите на Столична община не получи устойчивост и развитие. Съгласувани с районните администрации, те бяха разчетени с оглед пестене на време на гражданите и доближаване при поставянето, изясняването и решаването на техните проблеми на място. Като форма на пряк диалог и информираност на обществения посредник за работата на районните администрации и обществените нагласи към тяхната дейност, в новия мандат изнесените приемни ще се възстановят и доразвият при очакване за подобрено качество на работата, разширен капацитет и положителни резултати.
Към момента Офисът на обществения посредник работи в близко сътрудничество с Приемната на Столична община. Не са редки случаите, в които граждани, посещаващи Приемната, се изслушват и консултират на място и от сътрудниците на обществения посредник. Съветите и препоръките, получени от тях, ги ориентират към по-точно адресирана и компетентна административна помощ и защита.

Изминалият период е безрезултатен по отношение на проследяване, анализиране и предложени становища по готвени промени в местната нормативна уредба. Доколкото това диспозитивно изискване задава високи критерии и ангажираност с изготвяне на предложения с обобщено естество, капацитетът на Офиса през първите шест месеца на годината е недостатъчен, за да ги покрие. Редовното участие на обществения посредник в заседанията на Постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби на СОС, както и бъдещи участия в заседания на други постоянни комисии на СОС, могат да катализират предложения и становища от нормативен порядък. Без да са били приоритет в дейността на обществения посредник досега, такива предложения в предишни години са давани в областта на обществения ред, регулирането на търговската дейност, разпореждането с общинска собственост.

Справка за предмета на постъпилите жалби 

Постъпилите през анализирания период сигнали и жалби на граждани са общо 65. Броят им бележи спад спрямо аналогични периоди от минали години. Някои от причините са посочени в досегашното експозе. По водения регистър заведените преписки се разпределят така:

1.Устройство на територията и незаконно строителство – 8
2.
Жилищно настаняване – 4
3.
Управление и разпореждане с общинска собственост – 3
4.
Административно обслужване – 5
5.
Етажна собственост – 4
6.
Благоустройство – 11
7.
Екология – 4
8.
Градски транспорт, паркиране – 4
9.
Социално подпомагане – 2
10.
Местни данъци и такси – 1
11.
Реклама – 0
12.
Погребални дейности – 2
13.
Обществен ред и шум – 1
14.
Търговска дейност, пазари – 0
15.
Реституция, обезщетяване на отчуждени собственици – 1
16.
Детски заведения, здравни заведения – 1
17.
Земеделски земи – 1
18.
Алтернативни проблеми – 7
19.Извън правомощията – 6.

От общия брой жалби са приключени 41. Останалите са в процес на проверка и очакване на реакция по предложени действия.
Свързани с дейността на районни администрации са 13 жалби. Към правилния адресат са пренасочени 6 жалби, които са извън правомощията на обществения посредник на територията на Столична община. Те се отнасят до дейността на общински дружества, държавни институции или частни предприятия, съдебни процедури. Например: оплаквания от дейността на ЧЕЗ, КАТ, „Софийска вода”, „Топлофикация”, „Техем”, банкови институции или сигнали, които са в правомощията на Омбудсмана на Република България. Постъпването на жалби по въпроси, които са извън правомощията на обществения посредник, сочи, че гражданите не са достатъчно информирани за естеството на дейността му. На интернет-страницата вече има раздел „Често задавани въпроси и отговорите им”, където има ясно описание на правомощията, задълженията и отговорностите на обществения посредник.
Получени по електронен път чрез интернет-страницата са 18 жалби. Най-честите сигнали са за безстопанствени кучета и проблеми с детски площадки за игра.

Сравнително малко са жалбите, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост, социално подпомагане, погребални дейности, детски и здравни заведения, местни данъци и такси, обществен ред и шум, търговска дейност, реституция, земеделски земи. През периода няма постъпили жалби, свързани с реклама и рекламни съоръжения.

 
Становища по жалбите
 

По приключилите преписки за анализирания период общественият посредник се е произнесъл със становища, взети под внимание от органите, обект на жалби или сигнали на граждани.
Все още се очакват действия по проблеми, поставени на вниманието на общинската администрация, които засягат интересите на групи граждани. Например: проблемно е сметосъбирането и сметоизвозването във вилна зона „Люлин” (местност Бонсови поляни), след включването й през 2012 г. в границите на територията на район „Овча купел”, в които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Собствениците на имоти там заплащат такса за битови отпадъци в пълен размер, но реално не получават услугата. Контейнери за смет са разположени само в близост до шосето. Липсата на изградена улична мрежа, съществуващите черни, тесни и стръмни пътища до имотите на останалите собственици ги лишават от възможността да ползват услугите сметосъбиране и сметоизвозване, тъй като специализираната техника на фирмата изпълнител не може да стигне до имотите. Предложението на обществения посредник, по което все още няма решение, е да се предприемат своевременни действия за осигуряване на реална услуга срещу пълния размер на такса за битови отпадъци. Алтернативно, ако това е невъзможно поради неизградена инфраструктура, местността Бонсови поляни да бъде изключена от границите на територията на район „Овча купел”, в които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като така ще отпадне задължението на собствениците на имоти да плащат за недоставена услуга.

 
Анализ и изводи
 

Спрямо общия брой на заведените преписки впечатлява високият ръст на тези от сферата на благоустройството и устройствената политика. Увеличаването продължава тенденцията от 2013 г. Без да се прибързва със заключения, може да се приеме, че отбелязаният ръст е предизвикан от високия обществен интерес към изпълняваните през 2013-2014 г. големи инфраструктурни проекти и съпоставянето им от гражданите с качеството на жизнената среда в градската периферия. Постъпването на повече жалби за шестмесечието е вече индикация за проблемни зони в градската среда. Например: в жк „Люлин”, жилищната зона около „Западен парк”, кв. „Левски”. В тези места най-често повдиганите проблеми са за унищожаване на растителност, неугледен вид и замърсеност на квартални и междублокови пространства, съседство със занемарени територии. Отделен е случаят с противопоставянето на жителите от кварталите „Изгрев” и „Дианабад” срещу прокарването на трамвайно трасе през Борисовата градина. Обяснима е болезнената реакция към инфраструктурни намеси в плътните зелени тъкани на града. Улесненията за трафика не се съпровождат с отваряне на нови пешеходни и озеленени пространства, а понякога създават затруднения за пешеходците. Например пешеходното струпване при светофарите на кръстовището на бул. „Драган Цанков” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, в близост до метростанция „Васил Левски”. Предстоящото въвеждане в експлоатация на някои от големите инфраструктурни проекти вече дава повод да се обмислят варианти и предложения за равнопоставеност и сигурност на пешеходното и вело-движението в града.
Съдействието на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община и общинската администрация са важна гаранция за успешната дейност на обществения посредник. При необходимост граждани се насочват към изслушване в постоянните комисии на СОС или от общински съветници и там получават дължимото внимание и компетентна помощ. На базата на конкретни случаи и обобщени проблеми, инициативата на обществения посредник през изтеклия мандат е била зачитана и е залягала при оформяне на предложения, питания и доклади на общинските съветници. Разбираемо, през изтеклия период част от вниманието бе пренасочено от работното взаимодействие с институцията към финализиране на избора на нов обществен посредник. Би следвало в този процес да са се откроили в достатъчна степен нужните положителни промени в условията за осъществяване на дейността на посредника. Без волята и решаващите действия на общинските съветници не биха били възможни не само бъдещи подобрения в правилата за организацията и дейността, но и такива, отнасящи се до информационна и организационна уредба. За да бъде равностоен партньор на администрацията и взискател по нейните действия и практики, Офисът на обществения посредник се нуждае от ново качество на информираност и съвременно деловодно и регистрово обезпечаване. Това би скъсило времето за обработка и придвижване на исканията на гражданите и би дало възможност за по-разширен прием. Нагласите на столичани показват, че за тях наблюдението върху действията на общинската администрация и защитата на правата и законните интереси на гражданите от обществения посредник са гарантирани и скрепени със санкцията на техните представители в общинския съвет.
Въпреки възможностите, заложени в Правилника за работата на столичния обществен посредник, могат да се набележат бъдещи стъпки, които да подготвят и очертаят по-ясно и категорично публичния характер и роля на институцията, което би усилило нейния авторитет и обществена тежест. Важно е в това поле да се срещнат и развият мотиви и активности, насочени към диалог и добронамереност, към зачитане и уважаване на институционални и граждански партньорства. 

Както и в минали години, набелязаното дотук се води от разбирането за рамка и стимул за дебат, в който съдържателните тези и отговори би следвало да се дадат от гражданите на София, техните сдружения и представители.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.