Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2013 ГОДИНА
 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2013 ГОДИНА

  Годишен доклад за дейността на обществения посредник на територията на Столична община за 2013 година

  Създадена на основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, институцията Обществен посредник на Столична община функционира в съответствие с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (приет с Решение № 154 на СОС от 08.07.2004 г., доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006; изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009).

  Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет. Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки, по широк кръг въпроси, до органите на местно самоуправление и местната администрация.

  2013 година се оказа изключително динамична и важна не само за обществените процеси в България. Засилената гражданска активност е в тясна връзка и с функциите, които са възложени на омбудсманската институция и в частност – обществения посредник на Столична община. Както многократно сме посочвали в годишни, периодични и целеви доклади и становища, подкрепата и развитието на гражданското общество са неизменна част от задачите пред обществения посредник. Предходната година обаче повдигна поредица от важни въпроси – има ли еднозначно разбиране какво е гражданското общество? Гражданското общество има ли общи цели и какви са те? Кой и как представлява гражданското общество? Какви трябва да са механизмите за взаимодействие между гражданското общество и институциите? На тези въпроси не може да се отговори категорично, респективно всеки политически представител, всяка инаситуция, медия и дори всеки гражданин има собствено разбиране. Вероятно е непосилна задача на този етап от обществено-политическото ни развитие да се консолидират различните позиции. От тази гледна точка изглеждат компрометирани всички досегашни усилия да се изгради работещо гражданско общество. При това положение може би е добре да се обърнем към онази концепция, която отрича съществуването на единно гражданско общество, за сметка на наличието на много и различни групи по интереси, като омбудсманът трябва да подпомага осъзнаването на различните групови интереси и намирането на точния баланс от институциите между тези интереси. Това е едно от посланията, които в контекста на течащата към момента процедура по избор на обществен посредник, отправяме към новия титуляр на институцията в Столична община да матеарилизира в целенасочени политики и действия.

   

  Поредицата от засливащи се и затихващи протести и граждански акции през годината имаха общ знаменател изразяващ се в ерозията на доверие към публичните институции. В предишни доклади сме препоръчвали инвестиране в социален капитал за разрешаване на проблема с доверието. Тук маркираме още една възможност – прилагане на концепцията за интегритет на публичното управление. Най-общо, интегритетът включва засилване и гарантиране на отчетността, компетентността (експертизата), моралната и юридическа отговорност, както и редуциране на корупцията в управлението. Тези общи на пръв поглед понятия могат да бъдат операционализирани в конкретни изисквания към служителите, извършваните дейности, както и да бъдат прилагани чрез въвеждането на практики, защитаващи обществения интерес. Такива практики могат да бъдат провеждането на тренинги за взимане на морални решения, създаване на черни списъци на нелоялни на общината партньори и др.

   

  Независимо от динамиката в обществените отношения, разместените пластове в очакванията и доверието на гражданите към институциите, запазваме подходите за работа с граждани, защото смятаме, че са в съответствие с изискванията на ситуацията. Приоритет остава гарантирането на непрекъснато приемно време в офиса, на ул. „11-ти Август” № 4, ет. 3. В допълнение, при желание и предварителна заявка посрещаме граждани, организации и инициативни комитети извън работно време или ги посещаваме на желан от тях адрес. С това е свързан и подходът да извършваме проверки на място по вече образувани преписки, когато е необходимо или гражданите настояват за това. Активната комуникация с жалбоподатели по телефон или интернет също е често използван инструмент за взаимодействие при посрещане и удовлетворяване на потребностите им.

  Поддържаме успешната практика на доброто взаимодействие с Постоянната комисия по етика и граждански права, молби и жалби на СОС и Приемната на СО. Интензивната обмяна на опит, информация и експертиза с тези две звена допринася за бързата, ефективна и координирана реакция по проблемите на гражданите. За пореден път подчертаваме, че доброто сътрудничество с Приемната е задължително, и защото покрива дефицита от отказа да се предостави пряк и пълен достъп на офиса на обществения посредник до деловодната система на общината.


  Обща информация за постъпилите жалби и сигнали и забелязани тенденции

   

              През 2013 година офисът е приел, изслушал и консултирал около 1160 граждани и представители на юридически лица, в това число 203 консултации са направени по интернет.

  Към класификацията на направените консултации от предходни години можем да отнесем и нова, четвърта група. Става дума (най-често, но не само) за индивидуални или групови посещения на граждани в офиса, участващи или във връзка с така наречените „протести срещу монополите“, от месец Февруари, но продължили до месец Май, включително. При тези взаимодействия Общественият посредник, макар и малко несправедливо, е поставян в общата категория на всички институции, които не са противодействали успешно на монополни и олигополни дружества или картели, предоставящи обществени услуги. Като реакция в повечето случаи сме разяснявали какво правят, могат да направят или не правят различните институции, макар че по някои конкретни въпроси сме изразили и официално становище. Тук обаче е мястото да отчетем, че при предоставянето на топлофикационни, водоснабдителни и канализационни услуги, което в голяма степен е в обхвата на общинските отговорности, администрацията и съвета не бяха достатъчно решителни и последователни при справянето с натрупаните проблеми. Продължилите няколко месеца дискусии не успяха да приключат с категорични заключения и това даде повод  на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, която има последната дума, да не отстрани дефектите. Така до края на 2013 година не се предложиха и развиха алтернативи на ниската събираемост от некоректни абонати; остарялата система за доставка на топлинна енергия и вода; наличието на излишни посредници – дружества за дялово разпределение при топлоснабдяването; олихвяването на задължения по прогнозни сметки и т.н. Завъртяната в публичното пространство идея, за създаването на омбудсман на „Топлофикация” я посрещаме с противоречиви нагласи. От една страна потребителите със сигурност се нуждаят от по-сериозна защита на своите права, има и видима необходимост от въвеждане и засилване на посредничеството между дружеството и гражданите. От друга страна институционалното раздробяване не винаги е работещ подход и във връзка с това смятаме, че Офисът на Обществения посредник на Столична община би могъл да поеме такава отговорност, но задължително свързано с разширяването на екипа.

  По общия въпрос с контрола върху комуналните дейности, специално обръщаме внимание, че при заплащането на услугите на „Софийска вода” не се върви в посока обективизиране на задълженията, което е по-лесно постижимо в сравнение с „Топлофикация-София” ЕАД. Напротив – въвеждат се и се утвърждават практики, които натоварват коректните платци, спрямо онези, които не осигуряват достъп за отчитане на водомерите.

   

  Що се отнася до останалите консултации извършвани от офиса, на първо място маркираме казуси, по които гражданите нямат знанието къде конкретно да отправят първоначален сигнал или заявление, така че да получат бърз и акуратен отговор на поставения проблем. Тази липса на увереност се дължи на доминиращата нагласа, а в много случаи и административна практика, че ако подаден сигнал или заявление не попадне на точното място, само поради препращането му из администрацията до правилния адресат се обезценява неговата важност и актуалност. Отново обръщаме внимание на административните ръководители да проучат, отстранят и при възможност, публично да заклеймят подобно отношение. В тази група причисляваме консултациите свързани с управлението на етажната собственост, още повече, че отговорностите на общината и районите по тази материя в предходни години бяха допълнително и ненужно редуцирани от законодателството.

  Втората обща категория консултации са по проблеми, които са на границите на компетентност на обществения посредник – например дейността на общинските дружества и предприятия (Център за градска мобилност, Топлофикация, Екоравновесие и др.) или несправедливо отношение на определени ръководители към служители от администрацията на Столична община или район, или отново в рамките на дружествата с общинско участие. С ясното съзнание, че Правилникът за организацията и дейността на обществения посредник изключва от правомощията такъв тип казуси, позволяваме си да даваме съвети и насоки за действие на потърсилите ни потърпевши.

              В третата група консултации отнасяме въпроси, които изцяло не попадат в правомощията на обществения посредник. Тук отново се проявява акцента от 2012 година за подпомагане и удовлетворяване на чисто социални потребности – за съдействие при търсене и намиране на работа, финансова помощ за болни хора, невъзможност на кредитополучатели да обслужват задълженията си и т.н.

  През годината са заведени 152 преписки, от които 53 са подадени в интернет. От регистрираните през годината преписки са приключени 136, и още 15 от предходни години. Продължава работата по 16 от случаите от 2012 година и по казуси от предходни години, в които заедно с гражданите продължаваме да търсим нормативни или практически възможности за удовлетворителна защита на правата им. Няма значими новости при причините за забавеното приключване на случаите – не се отговаря по същество на поставените въпроси, не се изпраща информация в изисканата изчерпателност и конкретика, изчаква се промяна в нормативната уредба. Не е решен и проблемът с континюитета на административния процес – когато напусне служител, често преписката трябва да започва да се разглежда и решава отначало.

              Оформя се като трайна тенденция големият относителен брой на гражданите, които получават консултации, и по-малкият брой на заведени преписки, по които се извършват пълноценни разследвания, проучвания, води се кореспонденция и/или завършват с предложения, препоръки и становища. Съотнесено към предишни години, офисът се радваше на повече и многократни посещения от едни и същи лица по един или няколко въпроса. Отношението на обществения посредник към засилената гражданска активност и протестни действия за периода на доклада, спокойно може да се раздели на две. Както отбелязахме, протестите през периода Февруари-Май имаха частично за обект и Столична община, което прибавено и към социалния акцент на недоволството ангажира сериозно офиса с приемане, изслушване, успокояване на емоциите, изясняване на правния и институционалнален аспект на проблемите. От друга страна, втората вълна протести след месец Юни, нямаше за обект Столична община, което ограничи контакта ни с протестиращите. В допълнение може да се отбележи, че полицейските заграждения в центъра на столицата, които на моменти ставаха ежедневие,  възпрепятстваха достъпа и на други жалбоподатели до офиса.

   

              При завеждане на преписка обикновено се изследва нормативната уредба, съдебна и административна практика, извършват се проверки по документи и/или проверки на място, изискват се становища от администрацията. След запознаване с максимално възможната и достъпна информация по всеки случай, екипът формира позиция, която в зависимост от това дали е в подкрепа на заявеното искане от жалбоподателите се насочва към съответният адресат. Ако общата преценка е, че са нарушени правата на гражданите, позицията или становището се насочва към съответното звено или орган на местното самоуправление. Ако не бъдат събрани достатъчно аргументи в защита на отправеното възражение, писмено или в лична среща, аргументираме невъзможността да се предприемат мерки от офиса.

   

              В значителна част, заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характерът им засяга 2, 3 или повече сфери, но все пак най-общо може да се направи следното разпределение по теми:

  1.      Благоустройство – 30

  2.      Обществен ред и шум – 16

  3.      Устройство на територията и контрол на строителство – 15

  4.      Административно обслужване – 15

  5.      Организация на движението, транспорт и паркиране – 11

  6.      Местни данъци и такси – 10

  7.      Управление и разпореждане с общинска собственост и жилища – 9

  8.      Опазване на околната среда – 5

  9.      Детски и учебни заведения – 5

  10.  Проблеми на етажната собственост - 5

  11.  Търговска дейност - 5

  12.  Алтернативни проблеми – 26

   

              Запазва се тенденцията софиянци да имат най-високи очаквания, респективно недоволство от благоустрояването и поддръжката на публичните пространства.        Въпросът за несъразмерните инвестиции в различни райони и типове инфраструктура е поставян неколкократно от различни граждани и инициативни комитети, независимо един от друг. Насочването на вниманието на администрацията към подобряване на облика на централната градска част не се приема еднозначно, особено от живущи в райони, където от десетилетия не са правени сериозни подобрения в обществените пространства.

              В направлението обществен ред и шум се запазва броят жалби от предходната година - 16, но съотнесено към другите катогории проблеми за 2013 година, вече е на второ място. По другите теми има известно намаляване на броя на жалбите и сигналите за сметка на т.нар. алтернативни въпроси, към които отнасяме по-рядко повдигани въпроси за контрола по рекламната дейност, социални дейности и услуги, реституция, погребални дейности, но и проблеми, които категорично попадат извън правомощията на институцията.

   

              Отчет за свършена работа, констатации, предложения и препоръки по секторни направления

   

              Анализът на причините за възникване на проблемите на гражданите, неспазването на правата и законните им интереси, съответно водещи до подаването на сигнали и жалби не се различава съществено от предходни години. Недостигът на мотивация и инициативност в повечето случаи, но понякога и липсата на експертиза и визия, са основните причини за нарушаване на правата и законните интереси на гражданите. Тези дефицити в характеристиката на експертния и ръководен състав на общината и районите се проявяват в различна форма, интензивност и комбинация помежду си. Част от конкретните изражения са разгледани в предходни доклади.

              Последващия отчет е структуриран съгласно разпределението на ресорите на съответни ръководители в администрацията на Столична община, така че ръководителите да приемат личен ангажимент по прилагането на направените препоръки. Където е възможно е представен и анализ на предпоставките за възникване на определени правонарушения, за да може въпросните предпоставки да бъдат премахнати, а потребностите на гражданите – пълноценно удовлетворени.

   

              Направление Инвестиции и строителство – проблеми свързани с благоустройството

   

              За поредна година отчитаме, че проблемите с благоустрояването на града – изграждането и поддръжката на транспортни и комуникационни мрежи, публични пространства, социална инфраструктура най-масово се поставят от гражданите пред офиса. Направлението „Инвестиции и строителство” получава висока оценка за работата си по координация и обезпечаване с проекти за кандидатстване по оперативните програми. Препоръката, която и преди сме изразявали обаче засяга разгръщане на допълнителни дейности по привличане на допълнителен експертен и граждански потенциал към чисто административните ресурси. Става дума най-малкото за приоритизация и аргументация на готовите за реализация проекти. В този смисъл отправяме силна критика не само към направлението, но и към цялото ръководство на общината, за пасивността и липсата на сериозна реакция по заявеното намерение от страна на правителството да извади третия метродиаметър от бъдещата оперативна програма за транспорт и да няма финансиране за продължаването на най-успешния проект от изминалия програмен период. Завършването на мрежата на метрото трябва да е абсолютен приоритет за общината, защото пряко или косвено засяга интересите на всички граждани на столицата.

              Сред множеството искания на гражданите извеждаме основателните очаквания да се инвестира по-целенасочено в изграждането и поддръжката на паркови и площадни пространства и обособяването на пешеходни участъци до или вместо улици.

   

              Административно обслужване и управление на общинската собственост

   

              Общата тенденция за подобряване при конвенционалните форми на административно обслужване остава положителна. Остават инцидентни случаи на носнователно забавяне или липса на отговор по постъпил от гражданин документ в деловодството на съответна администрация. Изглеждат недостатъчни усилията на общинската администрация за електронизирането на част от дейностите и услугите, макар и в контекста на пълния провал, за поредна година, на държавната политика в това направление. През годината имаше и забележки от страна на граждани за недоброто функциониране на блога на общината.

              По отношение управлението на общинската собственост, отчтаме няколко момента. През годината беше отменен текста в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, обвързващ продажбата им с придобивната цена. Този текст противоречеше на всякаква пазарна логика, но подкрепихме промяната най-вече от гледна точка на крещящата несправедливост на този текст спрямо наематели, собственици на жилищноспестовни влогове, които искат да закупят жилищата, в които са настанени. Тук повдигаме и въпроса за по-сериозното ангажиране на администрацията и съвета с бъдещето на общежитията, които формално са собственост на общински транспортни дружества, с настанени в тях служители. Лошите условия на живот и най-вече неясните перспективи действат демотивиращо на служителите в обществения транспорт, а това може да доведе и до други сериозни последици.

   

              Направление законност, координация и контрол – обществен ред и шум

   

              При разглеждането и анализа на подадените жалби и сигнали, отчитаме, че дирекцията „Обществен ред, управление при ОМП и защита при бедствия” е на директно подчинение на кмета на общината, което крие своите рискове и недостатъци. Все пак включваме в това направление и проблемите свързани с обществения ред, поради обвързаността на проблематиката и ресорните компетенции.

              Освен традиционните въпроси, засягащи работното време на търговски и други стопански обекти, които предизвикват неприемливи от съседите им нива на шум, тук отнасяме и два проблема, които през годината предизвикаха обществения интерес и офисът беше сезиран. Първо, многобройните протести през годината често се изразяваха и чрез блокиране на пътища. Смятаме, че в контекста на цялостната обществено-политическа ситуация, кметът и администрацията имаха балансирана позиция. От една страна не се подхождаше крайно към онези протести, които не спазваха буквата на Закона за събранията, митингите и манифестациите в частта му за уведомяването на кмета  и определянето на място на провеждане. От друга страна имаше ясни знаци, че блокирането на важни транспортни артерии не може да се толерира за продължително време. Поддържаме мнението, че на моменти МВР повече възпрепятстваше правото на придвижване на гражданите в центъра на града, отколкото едни или други протестиращи или добилите популярност като контрапротестиращи създаваха заплаха за обществения ред.

              Второ, беше поставен въпроса за общата ангажираност на обществения посредник към проблема с бежанците. Отчитаме, че политиката за бежанците е отговорност на държавните институции, а не на органите на местното самоуправление. В контекста на изострената обществена чувствителност и заплахата от разрастване на ксенофобията, по въпроса приехме позицията да изчакваме за конкретни жалби и сигнали от или срещу бежанците, вместо да се самосезираме за принципното положение. Такива конкретни искания за защита на права през 2013 година в офиса не са постъпвали.

   

              Устройство на територията и контрол на строителството

   

              В това направление общият брой жалби намалява, но пред офиса се поставят ключови за дейността на направлението въпроси. От една страна, няколко пъти беше повдиган въпроса за провежданите през годината архитектурни конкурси. Категорично подкрепяме визията за важни пространства и обекти да се определя на състезателни и публични начала, но случващото се е далече от добрите практики. Проблеми се появиха с конкурса за 20-та станция на първия метродиаметър, като спечелилият проект не беше реализиран за сметка на по-евтин типов вариант. Със странно затишие приключи конкурса за района около църквата Света Неделя. Разнородни критики  съпътстваха конкурса за 4-те централни зони, проведен в края на годината. Препоръката ни по този тип въпроси е в две направления. Първо, важно е да се разграничат „идейните“ конкурси от тези, при които спечелилият проект реално ще се реализира. За това е необходимо да се прави много точна преценка за наличието на обществено съгласие, управленска воля и финансово обезпечаване на конкретната инвестиция. На следващо място, когато се провеждат конкурси е съществено обществените дискусии да предхождат формулирането на заданието, което от своя страна трябва да дефинира ясни, консенсусни и реалистични цели. Приложението на тези две мерки може да забави и в определен аспект да затрудни провеждането на конкурсите, но ще гарантира че Столична община е предвидим, последователен и обществено отговорен субект.

  През годината офиса беше сезиран и по няколко на пръв поглед локални, но същевременно показателни казуса. В сложна комбинация от действия и бездействия р-н Слатина, направление „Архитектура и градоустройство“ и Столична община допускат да започне подготовката на строеж върху детска площадка с градинка в сериозен разрез с обществения интерес в ж.к. Гео Милев. Един от най-притиснителните моменти е, че при издаването на разрешението за строеж не е отчетено становище на дирекция „Зелена система“, според което на терена има многогодишни растителни видове. Този случай трябва да бъде сериозен повод за преосмисляне и реорганизацията на процедурите по взаимодействие както между самите звена в Столична община, така и между община, граждани и не на последно място - инвеститори. Подобна липса на комуникация, както и нежелание да се коментират и аргументират различни алтернативи отчитаме и при намиращото се все още в проектен етап изграждане на трасе на трамвай от Духовната семинария към кварталите Дианабад и Студентски град.

   

  Организация на движението, транспорт и паркиране

   

  Подобно на предходни периоди, част от проблемите тук са свързани с оптимизацията на маршрута и разписанието обществения транспорт. Впечатлението ни е, че направлението е отворено за аргументирани дискусии и при необходимост – промени. Остава нееднозначно отношението на гражданите към организацията и контрола на пракирането, не само в синята и зелената зони. За няколко възлови комуникационни или вторични градски центъра периодично постъпват сигнали за проблеми с проходимостта на улици, възникнали от неправилно паркирали МПС. Тъй като в общия случай ЦГМ и КАТ отказват да реагират или действат с огромно закъснение, логично е да се помисли за въвеждането на коментираната „жълта“ зона, за създаване на допълнителни екипи, които да действат извън центъра на града или при невъзможност за контрол - за монтиране на повече антипаркинг съоръжения на ключови места.

   

  Местни данъци и такси

   

  През 2013 Законът за местните данъци и такси претърпя няколко изменения, най-важното от които е, че от 2015 година таксата за битови отпадъци няма да се изчислява както до мамента – като промил от данъчната оценка на имотите. Това поставя общината в деликатната ситуация да търси нови решения, които могат да се окажат в ущърб на правата на гражданите. Доколкото към момента все още няма обявени варианти, няма декларирана нагласа от страна на общината да се проведат широки обществени консултации и дискусии по въпроса, най-вероятно ще се премине на варианта за плащането в левове на ползвател. Дори и този законов вариант трябва да се изкомуникира с обществеността, за да може при възникване на несъобразени засега несправедливости, да се търси компенсаторен механизъм.

   

  Околна среда

   

  Сред традиционните въпроси за направлението, през годината имаше акцент в подадените сигнали върху бездействието за премахване на незаконни сметища. Това резонира с обществените нагласи, намиращи израз в различни кампании от типа на „Да изчистим България за един ден“ и др., в която общината се включва вяло. Като конкретно изражение на проблема посочихме сметището в непосредствена близост до психиатричната болница, манастира и вилната зона на кв. Курило.  Обстановката там е усложнена и от отпадните води на бетонов възел и разрушената канализация на болницата, които се изливат в сметището, и използването на застрашената от подкопаване дига на р. Искър като път до гореспоменатата вилна зона.

   

  Култура и образование

   

  Образованието, традиционно за последните години си остава гореща за Столична община тема. През изминалата година усилията на общината да отваря нови детски заведения, но главно и демографската тенденция изместиха натиска от яслените и първа градинска група към 3-та и 4-та подготвителна група и към началното училищно образование. Единият от въпросите, който поставихме пред администрацията през годината засяга събираната такса за задължителните 3-та и 4-та градински групи от всички родотели в разрез с нормите на Закона за народната просвета. Съдебната практика по този въпрос е категорична и е въпрос на време някой родител да осъди общината за неправомерно събраните такси. Друга актуална тема е с местата в задължителните занимални групи за началното образование. Оказва се че част от училищата в Столична община не се планирали правилно приема на ученици и нямат материална база да осигурят задължителното целодневно обучение на децата от началните класове. Ако училищата не могат самостоятелно да си организират планирането, или са премотивирани от делигираните бюджети да приемат всички кандидатствали деца, смятаме че общината трябва да се намеси по-активно.

  В това направление отчитаме и един интересен казус, при който след намесата на офиса беше отменено преименуването на улица по искане на гражданите по местоживеене. В този смисъл обръщаме внимание преименуването да не е базирано само на актуални тенденции или запазване на историческа памет, но и да се отчита мнението на гражданите.

   

   

   

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.