Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2012 ГОДИНА
 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2012 ГОДИНА

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2012 ГОДИНА

   

  Създадена на основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, институцията Обществен посредник на Столична община функционира в съответствие с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (приет с Решение № 154 на СОС от 08.07.2004 г., доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006; изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009).

  Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет. Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки, по широк кръг въпроси, до органите на местно самоуправление и местната администрация.

  През 2012 година се навършиха 10 години от пилотното въвеждане на институцията Обществен посредник на територията на Столична община. Макар и неофициална (с оглед закрепването на институцията през 2003 в ЗМСМА и първият избор от 2004 година), тази годишнина даде повод за някои по-широки разсъждения върху добавената публична стойност на местния омбудсман.

  Съществуването и утвърждаването на общински обществен посредник в България и София се оказа динамичен процес, с моменти на възход и застой. В най-силните месеци, обществения посредник на Столична община работи в екип от 8 човека, което позволяваше дейността да се разгърне в различни направления. В такива ситуации бяха изготвени подробни становища и приети конкретни текстове към подзаконовите нормативни актове на общината - Наредба за реда и условията за настаняване в общински жилища; Наредба за обществения ред;  Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“; Наредба за символиката и отличията; Правилата за приемане на деца в детските заведения и др. Кадровата обезпеченост на офиса стимулираше организирането и разгръщането на дейности и кампании, които доведоха до излъчването на сесиите на СОС в интернет; стартирането на финансиращите програми „Култура“, „Европа“ и „Зелена София“; неколкократно организиране и провеждане на приеми във всички райони на столицата; съдействие за първите обществени обсъждания на бюджета и устройствените планове, които в последствие се регламентираха като законово изискване.

  Към момента екипът е от 3 човека – обществения посредник и двама сътрудници[*]. Това е жизнения минимум на институцията и позволява пълноценно да се осигурява само приема и изслушването на граждани, със съответното проучване на техните сигнали и възражения, както и изготвяне на становища по повдигнатите въпроси. Доколкото има очаквания дейността на обществения посредник да се интензифицира и разгръща към нови, важни за софиянци сфери, това би било изключително трудно при наличните трудови ресурси. Трябва да отбележим, че това свиване на екипа и като следствие – ангажиментите протича успоредно с разгръщането на институцията на местно ниво в съседните на България страни и в Европа като цяло. Само за последните няколко години местни омбудсмани са въведени и избрани в столиците и големите градове на Гърция, Сърбия и Турция. През 2012 година са подновени и опитите да се създаде Европейска мрежа на местните омбудсмани, като към зараждането и реализацията на тази идея общественият посредник на София има пряко и активно отношение.

  Въпреки кадровото ограничение, офисът запазва стремежа да извършва стратегически анализ на опазването на човешките права от местните власти в широкия контекст на всичко случващо се в общината. В този смисъл, един от най-сериозните проблеми през последните години, със силно проявление и през 2012, е отмяната на важни разпоредби или на цели нормативни актове на СОС от съдебната система. Тази негативна тенденция оставя на практика гражданите на София или без регламентация или с анахронични норми, които са извън актуалните потребности. Проблемът тук не е само с юридическия потенциал на съвета и администрацията. Проблемът е в комуникацията, доверието и съгласието, което трябва да съществува между местни власти и граждани, между управляващи и опозиция, между институциите в страната. При всички случаи изпълняването на базовите законови изисквания за обявяване на проекти за нормативни актове на сайта на общината не може да се приеме за достатъчно усилие от страна на местните власти в търсене на консенсус с гражданите. И най-малките и несериозни възражения, получени от граждани и организации в процеса на подготовка на нормативните актове, трябва да бъдат взети под внимание, обсъдени, дискутирани и като крайна мярка – аргументирано оборени. В същото време диалогът между управляващи и опозиция трябва да бъде поставен на нова основа – обединяването около конкретни резултати, които се целят с определени политики би фокусирало дебата само върху механизмите за постигане на резултатите. Това ще вкара политическия процес в по-спокойно русло, от което ще загуби зрелището, но спечелят всички граждани на столицата. Не на последно място, трябва да се оптимизира комуникацията и взаимодействието между отделните власти. Доколкото Административният съд е независим орган и трудно би могъл да се привлече в процеса по подготовка на нормативните актове, то би могло активно да се търси мнението на Софийска адвокатска колегия или Комисия за защита от дискриминация например, преди гласуването на актовете от СОС.

              За 2012 запазваме методологията за работа с граждани. Приоритет остава гарантирането на осемчасовото, пет дни в седмицата приемно време в офиса, на ул. 11-ти август № 4, ет. 3. В допълнение, при желание и предварителна заявка посрещаме граждани, организации и инициативни комитети извън работно време или ги посещаваме на желан от тях адрес. С това е свързан и подходът да извършваме проверки на място по вече образувани преписки, когато е необходимо или гражданите настояват за това.

  Поддържаме успешната практика на доброто взаимодействие с Постоянната комисия по етика и граждански права, молби и жалби на СОС и Приемната на СО. Интензивната обмяна на опит, информация и експертиза с тези две звена допринася за бързата, ефективна и координирана реакция по проблемите на гражданите. За пореден път подчертаваме, че доброто сътрудничество с Приемната е задължително, и защото покрива дефицита от отказа да се предостави пряк и пълен достъп на офиса на обществения посредник до деловодната система на общината.

   

  Обща информация за постъпилите жалби и сигнали и забелязани тенденции

   

              През 2012 година офисът е приел, изслушал и консултирал около 1180 граждани и представители на юридически лица, в това число 226 консултации са направени по интернет. Направените консултации могат да се класифицират в три основни групи. От една страна, това са случаи, по които гражданите нямат познания към кое конкретно общинско звено да отправят първоначален сигнал или заявление, така че да получат адекватна реакция на определен проблем. Тази липса на увереност според нас се дължи на все още господстващото обществено мнение, а в много случаи и административна практика, че ако подаден сигнал или заявление не попадне на точното място, само поради препращането му из администрацията до правилния получател се обезценява неговата важност и актуалност. С настоящия доклад обръщаме внимание на административните ръководители да проучат, отстранят и при възможност, публично да заклеймят подобно отношение. Тук причисляваме и всички консултации по проблемите на управлението на етажната собственост, доколкото отговорностите на общината и районите по тази материя бяха допълнително и ненужно редуцирани от законодателството.

  Втора голяма категория консултации се правят по проблеми, които са на границите на компетентност на обществения посредник – например жалби срещу доставчици на обществени услуги от общински или контролирани от общината дружества като „Топлофикация” и „Софийска вода”. С ясното съзнание, че чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник оставя извън правомощията му дейността на общинските дружества, гражданите постоянно търсят съдействие и консултации по такива въпроси. При сигналите срещу „Топлофикация-София” ЕАД, обобщено мнение и позитивна препоръка е, че трябва да се търси оптимизация на процесите по контрол и санкциониране на кражбите на топлинна енергия, като ролята на потребителите и съседите трябва да се минимизира. При „Софийска вода” АД отчитаме негативната тенденция за влошаване на комуникацията между концесионера и другите агенти, включително и със звеното за концесионен контрол в общината. Не можем да си позволим да вземем отношение по остро поставения през годината политически въпрос за прекратяване на концесията, но очакваме ръководството на общината да вземе всички възможни и необходими мерки за подобряване на услугите по водоснабдяване и канализация в интерес на гражданите на София.

              В третата група консултации отнасяме въпроси, които изцяло не попадат в правомощията на обществения посредник. Тук през годината има леко изместване на акцента от жалби срещу други общини и държавни институции към чисто социални потребности – за съдействие при търсене и намиране на работа, финансова помощ за болни хора и т.н.

  През годината са заведени 185 преписки, от които 61 сигнала са подадени в интернет. От регистрираните през годината преписки са приключени 166, и още 12 от предходни години. Продължава работата по 19 от случаите от 2011 година и по казуси от предходни години, в които заедно с гражданите продължаваме да търсим нормативни или практически възможности за удовлетворителна защита на правата на гражданите. Запазват се и причините за забавеното приключване на случаите – не се отговаря по същество на поставените въпроси, не се изпраща информация в изисканата изчерпателност и конкретика, изчаква се промяна в нормативната уредба. По няколко жалби се оказва, че водещият служител по въпросната преписка е напуснал, съответно или няма кой да го замести, или новите служители изискват допълнително време да навлязат в проблематиката на казуса. За други случаи се оказва, че намират своето решение, но в течение на процедурата, общественият посредник отпада от адресатите на кореспонденцията и научаваме за развитието със закъснение. Като цяло обаче, силно намаляват случаите, при които трябва допълнително да изискваме отговор на изискана писмено информация или становища. Това вероятно е резултат и от проведените в предни години приеми по райони, с които районната администрация установява, че общественият посредник не е санкциониращ орган, а работи изцяло в интересите на гражданите и съдействието на служителите може да единствено да помогне, във всеки аспект.

  За годината отбелязваме известно увеличаване на броя на граждани организации и инициативни комитети потърсили съдействие, както и заведените преписки спрямо предходните 2011 и 2010 година (1180 консултации и 185 преписки за 2012 година, срещу съответно 1105 и 156 за 2011 година и 1050 и 182 за 2010 година). За съжаление обаче, както вече сме отбелязвали, с натрупването на по-голяма практика се оказва все по-трудно да се улавят тенденции в подаваните жалби или извършвани консултации. С малко, но трайно се увеличава броят на направените консултации, което се дължи най-вече на засилена комуникация по телефон и интернет. Като цяло, различната динамиката в активността на гражданите, от една страна, обикновено е свързана с наличието на публични скандали по определени въпроси или промяна на нормативна уредба, но от друга страна е подчинена на напълно нерационални фактори и събития. Това води и до сериозни дисбаланси в натоварването на екипа и невъзможността да се планира дейността на офиса.

   

  За всички заведени преписки е изследвана нормативната уредба, съдебна и административна практика, извършвани са проверки по документи и/или проверки на място, изискани са становища от администрацията. След запознаване с максимално възможната и достъпна информация по всеки случай, екипът формира позиция, която в зависимост от това дали е в подкрепа на заявеното искане от жалбоподателите се насочва към съответният адресат. Ако общата преценка е, че са нарушени правата на гражданите, позицията или становището се насочва към съответното звено или орган на местното самоуправление. Ако не бъдат събрани достатъчно аргументи в защита на отправеното възражение, писмено или в лична среща, аргументираме невъзможността да се предприемат мерки от офиса.

  В значителна част, заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характерът им засяга 2, 3 или повече сфери, но все пак най-общо може да се направи следното разпределение по теми:

   

  1.      Благоустройство – 29

  2.      Устройство на територията и незаконно строителство – 24

  3.      Административно обслужване – 22

  4.      Организация на движението, транспорт и паркиране – 21

  5.      Местни данъци и такси – 18

  6.      Обществен ред и шум – 16

  7.      Опазване на околната среда – 9

  8.      Управление и разпореждане с общинска собственост и жилища – 8

  9.      Детски и учебни заведения – 7

  10.  Проблеми на етажната собственост - 6

  11.  Социални дейности и подпомагане – 4

  12.  Алтернативни проблеми – 21

   

  Няколкогодишната тенденция, преписките свързани с благоустройството, да се увеличават доведе до очаквания резултат, за първи път този тип сигнали да са най-многобройни. Част от причините за това вече са обсъждани, но в контекста на статистиката, отново ще обърнем внимание на проблемите с благоустройството и отношението на общината. Несъмнено, на първо място са завишените очаквания на гражданите на столица на държава от Европейския съюз да имат удобна, добре поддържана и функционална инфраструктура около домовете и работните си места. Тези очаквания са подхранвани и от неколкократно нарасналия бюджет на общината през последните години. За съжаление нарасналият бюджет за инвестиционни разходи е предназначен основно за няколко ключови за града обекти, и това не удовлетворява онези граждани, които нямат асфалтиран път до домовете си, нямат улично осветление, нямат детски площадки и поддържани градинки в радиус от повече от километър, или липсва пряк достъп до спирки на обществения транспорт или социална инфраструктура. Друг причина за нарастването на недоволството от благоустрояването в общината е пряко свързана и с общинската дейност. В годините преди кризата, при бума на строителството, общинските служби не разчетоха потребностите и/или възможностите за благоустрояване на новите квартали и територии около многоетажни жилищни сгради.  В момента тези квартали и многоетажни сгради са обитаеми, но много от тях са с частично реализирана (или вече амортизирана) вертикална планировка, а дори където е реализирана, тя не е включена към градската транспортна инфраструктура. Демонстрираната незаинтересуваност на общината към този тип проблеми, отлагането на решаването им за неопределено време, дори липсата на единна комуникационна политика в тези случаи провокират заслужено недоволство от страна на гражданите.

  Известно увеличение на жалбите има в направленията транспорт, местни данъци и такси, обществен ред. През годината отчитаме и по-малко проблеми в направленията управление на общинска собственост и общински жилища и административно обслужване.

   

  Отчет за свършена работа, констатации, предложения и препоръки по секторни направления

   

  Една част от  причините за жалбите вече са анализиани в предходни доклади. Такива са например отказът за доуточняващ отговор на администрацията, когато сметне, че с едно или две писма проблематиката и аргументацията на действията и бездействията по случая са изчерпани и респектвно няма нови факти. Друга ситуация е когато администрацията гледа прекалено формално на законовите си задължения, умишлено свива своите правомощия и не търси решение в периферията на компетенциите си, когато може да взаимодейства с други публични или частни субекти,  за да защити правата и интересите на засегнатите граждани. Доколкото тези трайни проблеми се свързват с мотивацията и инициативността на служителите, в предходния доклад предложихме да се преразгледа системата с допълнителното материално стимулиране, както и да се разработят обективни и стъпаловидни методи за санкциониране на недобросъвестни служители, една година по-късно потребностите от прилагане на модерни и адекватни модели за мотивиране, са още по-наложителни. Независимо, че допълнителното материално стимулиране на служителите бе отменено в предишния му вид, а възнагражденията на районните кметове бяха преразгледани, като цяло няма налице достатъчно усилия, които да стимулират добрите административни парктики, лидерството и креативността в общинската администрация.

  Последващия отчет е структуриран съгласно разпределението на ресорите на съответни ръководители в администрацията на Столична община, така че ръководителите да приемат личен ангажимент по прилагането на направените препоръки. Където е възможно е представен и анализ на предпоставките за възникване на определени правонарушения, за да може въпросните предпоставки да бъдат премахнати, а потребностите на гражданите – пълноценно удовлетворени.

   

   

  Направление Благоустройство - Инвестиции и строителство

   

  През последните години акцентът на работа на това направление съвсем закономерно беше изместен върху разработването и реализацията на проекти по оперативните програми. Общата оценка е, че общинската администрация налага добро темпо при кандидатстването и усвояването на средства. Приоритетите са ясно формулирани и последователно преследвани. Както стана дума обаче, проблемът е в подценяването на традиционни дейности, извън големите инфраструктурни проекти. Анализът на заведените преписки подсказва, че прецизирането на инвестиционните намерения, контрола при строителство и ремонтни дейности и включването на гражданите в процеса на ранкиране на приоритетите съвсем не са периферни ангажименти. Най-малкото гражданите се нуждаят от разумно и аргументирано обяснение защо се дава предпочитание на една инвестиция пред друга, защо ремонтът на някои обекти се забавя с години за сметка на други, неактуални до вчера потребности. Припомняме идеята, че този тип проблеми могат да бъдат решени чрез организиране на обществени обсъждания на инвестиционната програма на общината по райони и по видове инфраструктурни обекти.

  Отново, в по-общ план, отбелязваме необходимостта от непрекъснато съгласуване между различни дружества, доставчици на обществени услуги и общината, при планирането и реализацията на ремонтни дейности, като ролята на администрацията трябва да бъде засилена, особено що се касае до контрола.

  Като конкретен казус от направлението, за първи път от няколко години отбелязваме забавената реакция на „Улично осветление“ ЕАД по повод на сигнали на граждани за липсващо осветление поради бюрократични и финансови причини. В тази връзка, необходим е по-задълбочен анализ на взаимоотношенията между дружеството и общината, за да се избегне подобно отстъпление от добрите практики от предходни години.

   

  Направление Устройство на територията и незаконно строителство

   

  Преобладаващият брой случаи в това направление през тази година е свързан с проверка на сигнали за незаконно строителство и преустройства, установяване на граници на имоти, изменения на планове за застрояване. Икономическата криза все още е сериозно препятствие пред инвеститорите, но вече регистраме известно раздвижване и подновяване на интересите за ускоряване приемането или изменението на устройствени планове.

  Тъй като в предходни доклади сме повдигали въпроса за остъклените балкони, трябва да отбележим, че взетото през годината решение за оставянето им извън активен режим на контрол не е в полза на естетичната градска среда, но пък защитава в максимална степен индивидуалните права и интереси на гражданите. Остава фокуса върху подобния проблем с външните тела на климатиците, каквито жалби също сме разглеждали. За принципното разрешаване на проблема с климатиците обаче трябва да се отчете и фактора шумово замърсяване, което допълнително комплицира ситуацията.

   

  Направление Административно обслужване и управление на собствеността

   

  В направлението се запазва общата положитална тенденция да намаляват забавените отговори от страна на администрацията, както и случаите на грубо и непрофесионално отношение от страна на служители към граждани. Обръщаме внимание обаче на няколко интересни казуса, които, надяваме се, че представляват изключение от общата практика.

  Например, районен кмет отказва съдействие на предявено искане от гражданин, защото питането не е адресирано конкретно до подчиненото на кмета звено „Контрол по строителството“ в районната администрация.

  Районна администрация блокира достъп на гражданин до официално създадена „Фейсбук“ страница на района, защото гражданина си позволява да критикува работата на администрацията.

  Районна администрация изважда от общинско жилище наематели с остри социални проблеми, които имат стари задължения към доставчици на обществени услуги и не признава сключените споразумения за разсрочено плащане.

  Като по-системен проблем отбелязваме изключително дългите срокове – обикновено повече от година, за издаването на оценки на общински жилища на наематели, отговарящи на условията и изразили желание и готовност да ги закупят. В контекста на неколкократно изразяваното желание общината да разпродаде част от жилищния си фонд на редовни и добросъвестни наематели, това забавяне изглежда крайно нелогично. Деликатна и изискваща анализ на нормативната уредба е и ситуацията с настаняването в общински жилища на собственици на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които имат една от редките възможности да реализират лихвоточките си, ако закупят жилището. Проблемът идва от текста от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, според който общинските жилища не могат да се продават на цена, по-ниска от придобивната. Този текст е приет през 2005 година, във време на постоянен растеж на цените на имотите, и към онзи момент е бил резонен, но днес вече е извън всяка пазарна логика и социална функция на общината.

  В това направление сме регистрирали и намесата ни в ситуацията около служителите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, живеещи в бл. 464 в ж.к. Люлин. Липсата на заинтересуваност за близо 10 години, както от странана общината, така и на общинското дружество, относно статута на живущите в общежитието, не дава основание с лека ръка да бъдат извадени всички обитатели, и най-вече редовните служители на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Позицията на обществения посредник по случая е да се запазят наемните отношения с работниците от системата на градския транспорт, дори и да се търси обвързване на случая с необходимостта от временно пренастаняване на живущите в общежитие на „Електротранспорт“ ЕАД, на мястото на извадените от бл. 464. Решението, при транспортните работници да бъдат настанени обитателите на т.нар. „гето от бул. Европа“ е свързано с доста рискове, които в първите дни бяха подценени и това доведе до недоволства. В последствие, със засилването на контрола обстановката в блока се нормализира, и с оглед на разчистения терен на гетото можем да дадем положителна оценка на развръзката.

   

  Направление Организация на движението, обществен транспот и паркиране

   

  Това е едно от най-динамичните напавления през последните години, с оглед на пускането в експлоатация на метролиниите, адаптирането на довеждащия транспорт към тях, промяната в обхвата и режимите за паркиране в „синя” и „зелена зона”. Съвсем очаквано, тези промени да са сързани и с нарушаване на права и по-скоро интереси на граждани. По отношение на системата на обществения транспорт имаше възражения срещу промяната в маршрута на някои довеждащите до метрото линии, премахването на спирки, редовността на автобусния и тролейбусен транспорт. За такъв тип проблеми администрацията обикновено предоставя подробна аргунемтация за взетото решение, или поема ангажимент за извършване на нов анализ, ако се касае за невзето под внимание обстоятелство.

  По-драматично се оказа положението с въвеждането на новите зони и режим на паркиране в централните градски части, най-общо отнасящ се до поскъпването на паркирането и разширяване на зоните. Като запазваме резерви по повод комуникацията на общината със засегнатите групи преди въвеждането на промените, изразяваме подкрепа на декларираните намерения да се намали трафика от автомобили в централната градска част чрез поскъпване на местата за паркиране, включително и на живущите в района. Правото на паркомясто върху обществена площ не е основно човешко право, за разлика от застъпените по-добри възможности за предвижване на деца, майки с колички и възрастни хора, и по-чистата градска среда. В тази връзка, през годината изработихме нарочно становище, с което даваме допълнителна аргументация срещу необоснованото недоволство, най-вече на живущите в центъра на града.

  Офисът категорично се противопостави на една друга практика, която се прокара в периода около въвеждането на промените в режима на паркиране. Ръководството на общината обяви период на толеранс спрямо нарушителите и временно разхлаби контрола за репатриране на нарушители от „синята” и „зелена зона. В същото време обаче,  за да не останат неангажирани репатриращите автомобили, т.нар. „паяци“ масово започнаха да вдигат автомобили, неправилно паркирали върху зелени площи. За такова нарушение нормативната уредба не предвижда репатриране на автомобила и по този въпрос влязохме в сериозен дебат с инспектората на СО. След изискано становище от зам. кмета по законост, координация и контрол, практиката беше прекратена.

   

  Направление Финанси и стопанска дейност – Местни данъци и такси

   

  Сигналите относно местните данъци и такси от една страна касаят процедурите по тяхното събиране. Тук вече сме направили препоръки за по-бързо въвеждане и интегриране на електронни способи за заплащане, както по отношение на технологични решения, така и за обучение на служителите, които да работят с тази технология.

  По-важен обаче е въпроса за характера и методиката за определяне размера на таксите. Таксата за битови отпадъци неведнъж е коментирана от гледна точка на справедливостта и индивидуализиране на себестойността на предоставяната услуга. Ясно е, че абсолютна справедливост трудно би могло да се постигне, но това не оправдава отлагането на дебата за алтернативните възможности за изчисляването на таксата. Необходимо е този разговор да се води на различни нива и по различни канали. В допълнение – недоволство предизвиква и тежестта на компонентите в таксата и по-конкретно при освобождаване от такса за неизползваеми имоти на граждани.

  Друг казус, по който нямаме сигнали, но беше обсъждан на събрание на Националното сдружение на местните обществени посредници в България е противоречивият характер на таксата за ползване на задължителните подготвителни групи в детските градини за деца на пет и шест години. Изключително ясна е логиката на чл. 20, ал. 2 от Закона за народната просвета, където е определено, че предучилищната подготовка „се осъществява в подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението.“ Тази норма все още не се прилага в детските заведения в Столична община, което е сериозен проблем.

   

  Направление Законност, кординация и контрол – обществен ред и шум

   

  В това направление работата на офиса е съсредоточена основно в търсене на решение на конфликта между граждани и бизнес. В стремежа си да максимизира своите печалби, бизнесът често не се съобразява с потребността от почивка на живеещите в съседство граждани. Едно от сеченията на този проблем е в ограничаването на  работното време на търговски и други стопански обекти до рамките на активната част от деня. За съжаление, въпреки желанието да се регламентира в общинските наредби, на практика това все още не се прилага пълноценно, което естествено води и до неудовлетворени граждани.

  През 2012 година за първи път се събра Наблюдателната комисия към Столична община по Закона за изпълнение на наказанията, където участва и общественият посредник. Макар и с плахи опити, комисията ще се опита да навакса пропуснатото в предходните години за трудовата агажираност на лишените от свобода и изтърпяващите пробация граждани, както и за пълноценното им реинтегриране след изтърпяването на наказанието.

   

  Направление Опазване на околната среда

   

              Традиционните за направлението жалби срещу бездействието на общинско предприятие „Екоравновесие“ при работата с безстопанствените кучета бяха допълнени с един интересен анализ, който не се реализира като предложение от офиса, но все пак си заслужава да придобие публичност. Идеята е организираното хранене на безстопанствени животни да се санкционира като замърсяване на околната среда. Мярката може да цели ограничаване на практиките граждани да се грижат постоянно за животни, които живеят в публичните пространства, включително и като ги захранват със сурови животински отпадъци.

              Фокусираме вниманието върху друга практика, свързана с изработването на частта „паркоустройство и благоустройство“ в инвестиционните проекти. Липсата на методичен контрол върху реализацията на тази част от проектите е едната част от проблема. Много по-съществено, според нас, обаче, е даването на публичност на процедурата по изработването на частта за паркоустройство, особено в случаи, при които трябва да има компенсаторно озеленяване. Право на активните граждани е да могат да дискутират къде и с каква растителност да се реализира компенсаторното озеленяване.

   

  Направление Образование, култура, спорт – Детски и учебни заведения.

   

              Проблем, на който смятаме че трябва да се обърне внимание тук е невъзможността на някои училища да осигурят задължителното целодневно обучение за ученици от 3 клас. Прехвърлянето на отговорността между инспектората по образование и общината не е ползотворен подход. Спешно трябва да се търси решение поради демографските показатели, подсказващи че следващите няколко години, ако не се вземат мерки, ситуацията ще се усложнява.

   

   

     [*]За сравнение, в община Пловдив, където обществения посредник извършва идентична работа, и се обслужва население близо 4 пъти по-малко от това на Столична община, екипът на институцията е от 6 човека!

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.