Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2011 ГОДИНА
 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2011 ГОДИНА


  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2011 ГОДИНА

  Създадена на основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, институцията Обществен посредник на Столична община функционира в съответствие с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (приет с Решение № 154 на СОС от 08.07.2004 г., доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006; изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009).
  Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет. Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки, по широк кръг въпроси, до органите на местно самоуправление и местната администрация.
  Работата на администрацията и на органите на местно самоуправление, и в частност работата в полза на индивидуалните права и интереси винаги е функция на политическата и социално-икономическата среда. За 2011 година трябва да отбележим три важни момента – местните избори, запазването на общинските приоритети в резултат на изборите и икономическата криза.
  Местните избори обикновено водят до форсиране на някои общински дейности в предизборния период и замиране на други – включително отклоняване на ресурси от процесите по административно обслужване непосредствено преди изборите. В този смисъл не трябва да се разчита на факта, че интензивните срещи на кандидат-съветниците и кандидат-кметовете с граждани в кампанията, могат да компенсират потребностите от ефективно и пълноценно административно обслужване. Необходимо е извънредното натоварване на администрацията да бъде отчетено и да бъдат мобилизирани всички резерви, в името на правата на гражданите именно през периода на предизборна кампания и непосредствено след изборите.
  Запазването на общинските приоритети в резултат на преизбирането на кмета и мнозинството в общинския съвет предоставя добри въможности поне в няколо направления. На първо място, възможностите са в усъвършенстването на вече успешни политики и в същото време отчитане и отстраняване на пропуски и слабости, посочени в предизборния дебат. Също така, не се налага да се губи време в преструктуриране и разпределение на властта, преформулиране на дневния ред, пълен анализ и проверка на досегашното нормотворчество и административна дейност. Тази приемственост осигурява спокойствие в работата на администрацията, което е необхдимо, но недостатъчно условие за добро обслужване на гражданите. Запазването на общинските приоритети предполага и затвърждаването (или преместването) на акцента върху дългосрочните цели и политики. Това е още една от азбучните предпоставки за реализацията на доброто управление и пълноценната защита на правата.
  Икономическата криза на глобално, континентално и национално ниво също слага своя отпечатък върху работата на органите на местно саамоуправление в София. Положителното е, че няма рязко намаляване на общинските приходи, респективно публичните и административните услуги, които предоставя общината запазват своите параметри. Опасността от свиване на приходите не следва да засяга мащабните инициативи на общината, напротив – трябва да провокира все по-дръзки идеи за развитието на града, защото модерната икономика се влияе положително именно от такива начинания. Трудността се състои в това, че докато всеки проект трябва внимателно да бъде анализиран, текущите задачи в ежедневнто обслужване на гражданите изобщо не бива да не бъдат подценявани.
  Анализът за състоянието на гражданските права е обусловен и от още една подчертана през последните години тенденция. Органите на местното самоуправление в Столична община се придържат изключително към т.нар. инкрементален подход при вземането на решения. Характерно за този модел е, че действията се предприемат с малки стъпки, промените се случват плавно, без ударно въвеждане на нови практики или рязко оттегляне от досегашни дейности. Поетапното надграждане на успешните дейности и отказът от нови начинания, които не постигат очаквания резултат също са негови особености. Инкременталният подход всъщност е единствения възможен за някои общински дейнсти – например в градоустройството, а за други определено носи предимства спрямо рационалния подход за вземане на решения – например в социалната сфера и екологията. Тоталното му възприемане обаче води до опасно забавяне на реформите в някои сектори – например изчисляването на таксата за битови отпадъци на база данъчна оценка на имотите. Невъзможността да се гарантира абсолютна справедливост при начисляването на тази такса води до допълнително отричане на рационалните възможности за търсене на алтернативи, които в по-голяма степен да отговарят на интересите на по-голям брой хора.
  Работата на офиса на обществения посредник през 2011 запазва основните си приоритети - да контактува непосредствено с гражданите чрез ежедневни и целодневни приеми, да обработва сигнали и жалби на граждани и организации, да дава становища и препоръки по индивидуални казуси; да подпомага развитието на гражданското общество чрез съдействие по различни инициативи; да фокусира вниманието на администацията и съвета чрез формални и неформални подходи върху обществените настроения и тесните места в управлението на общината. За случаите с голяма фактологическа сложност развиваме разследващите техники и методи. В работата по всички индивидуални жалби силно застъпен е индуктивният подход – от личния проблем се опитваме да намерим решения, които да развиват социалния капитал и да са в интерес на цялата общност. С изострено внимание следим нагласите и възможностите за по-голямо информиране и включване на гражданите в процеса на вземане на решения.
  В периода 14 март – 15 април 2011 офисът организира приемни във всички райони на Столична община, без в това време да се спира обслужването на граждани на ул. 11 август  № 4. Изнесените приемни се организираха за втори път и срещнаха доброто разбиране и вече положителния опит на районните администрации. Приемните бяха посетени от 117 човека и на практика изпълниха двойната си задача. От една старна приближават офиса до гражданите, а от друга – дават възможност на място да бъдат изяснени и/или приключени стари и висящи казуси. Практиката с изнесените приемни се затвърждава като една от успешните и ще търсим начини за нейното допълнително разгръщане.
  Други успешни практики на офиса са свързани сдоброто взаимодействие с Постоянната комисия по граждански права молби и жалби (от края на годината – Постоянна комисия по етика и граждански права, молби и жалби) на СОС и Приемната на СО. Интензивната обмяна на опит, информация и експертиза с тези две звена допринася за бързата и ефективна реакция по проблемите на гражданите. Доброто сътрудничество с приемната е важно, и защото покрива дефицита от отказа да се предостави пряк и пълен достъп на офиса на обществения посредник до деловодната система на общината.
  През годината, общественият посредник продължи да търси начини за популяризирането и утвърждаването на цялостния имидж на институцията. Част от тези ангажименти произтекоха и от избираненето на обществения посредник за заместник-председател на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България. Сдружението насочва усилията си към подобряване на комуникацията между обществените посредници и националния омбудсман и приемане на промени в ЗМСМА относно статута на посредниците в общините. В същото време популяризацията на институцията е фокусирана върху младите и образовани граждани. Успех в тази насока е стартирането на академичен курс за студенти от Нов български университет, воден от обществения посредник на Столична община „Извънсъдебна защита правата на гражданите – омбудсман”.
  Остават нереализирани или частично реализирани препоръките, направени в предходни доклади, засягащи достъпа на граждани до заседанията на СОС, регламентация на взаимодействието на съвета и администрацията с граждански и обществени съвети, подобряването на координацията между звената на Столична община, търсенето на механизми за повишаване на юридическия капацитет на администрацията, прилагането на модерни похвати в мениджмънта на хора и процеси. Например, по отношение управлението и мотивирането на администрацията следва да се направи по-задълбочен анализ на вече утвърдилата се практиката с допълнителното материално стимулиране на служителите, като важен фактор за добрата работа и обслужване на гражданите. От една страна в някои случаи това определено засилва мотивацията и при всички случаи компенсира сравнително ниските доходи за отговорната работа, която се извършва в много от звената на администрацията. В същото време обаче тази практика има и своите негативи – не е обективен процес и не е обвързана с публично атестиране на служителите, което в определени ситуации е предпоставка за демотивация; изкривява цялостния процес с възнаграденията в общината и някои категории остават ощетени – включително и общинските съветници; не на последно място, тази практика (макар и налагана от правителствено ниво и въздействаща върху цялата страна) влияе негативно върху икономическата ситуация в общината и по-конкретно допринася за липсата на растеж на доходите и на работещите в частния сектор.

  Обща информация за постъпилите жалби и сигнали и забелязани тенденции

  През 2011 година офисът е приел, изслушал и консултирал около 1105 граждани и представители на юридически лица, в това число 213 консултации са направени по интернет. Заведени са 156 преписки, от които 44 сигнала са подадени в интернет. От регистрираните през годината преписки са приключени 126, и още 4 от предходни години. Продължава работата по 30 от случаите от 2011 година и по казуси от предходни години, в които заедно с гражданите продължаваме да търсим нормативни или практически възможности за решаването им. Запазват се и причините за забавеното приключване на случаите – не се отговаря по същество на зададени въпроси, не се изпраща информация в пълен обем, изчаква се промяна в нормативната уредба. За някои случаи се оказва, че намират своето решение, но в течение на процедурата, общественият посредник отпада от адресатите на кореспонденцията и научаваме за развитието със закъснение.

  Противно на очакваното, с натрупването на по-голяма практика се оказва все по-трудно да се улавят тенденции в подаваните жалби или извършвани консултации. В контекста на проведените избори, по време на които традиционно има намаление в посещенията на граждани в офиса, отбелязваме увеличение на извършените приеми, изслушвания и консултации спрямо 2010 година, като броят граждани потърсили съдействието на обществения посредник се приближава до този в най-натоварените периоди. Същевременно, броят на заведените преписки спада. Ако търсим някаква логика в това разминаване, можем да разсъждаваме поне в две насоки. От една страна ще е неприятно да отчетем, че нараства броят на гражданите, които не са ориентирани в правомощията на институциите и търсят съдействието на офиса при проблеми с доставчици на обществени услуги, преди стартирането на каквато и да е административна процедура и/или преписка, или когато казуса е преминал през всички възможни инстанции, включително и съд. Не е рядкост и ситуацията, в която самите граждани не могат да формулират петитум на своята жалба. От друга страна, натрупания опит и отличното сработване на екипа на офиса позволява едно по-добро предварително пресяване на жалбите и не се стартират проучвателните процедури, ако няма критичен минимум от основания и доказателства в подкрепа на исканията на гражданите.

  За всички заведени преписки е изследвана нормативната база, съдебна и административна практика, извършвани са проверки по документи и/или проверки на място, изискани са становища от администрацията. В по-голямата си част, заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характерът им засяга 2, 3 или повече сфери, но все пак най-общо може да се направи следното разпределение по теми:
  1.    Административно обслужване – 23
  2.    Благоустройство – 22
  3.    Устройство на територията – 17
  4.    Местни данъци и такси – 14
  5.    Екология – 10
  6.    Жилищно настаняване – 8
  7.    Транспорт – 8
  8.    Управление и разпореждане с общинска собственост – 7
  9.    Обществен ред – 6
  10.    Етажна собственост – 5
  11.    Детски заведения – 3
  12.    Земеделски земи – 3
  13.    Социално подпомагане – 1
  14.    Алтернативни проблеми – 13
  15.    Извън правомощия – 16

  Два момента заслужават да бъдат отбелязани. На първо място, жалбите свързани с благоустройството изправарват тези от устройство на територията и незаконното строителство. При разговорите с жалбоподателите се изтъкват няколко причини за завишените изисквания към подобряването на градската среда и предоставянето на публични услуги. С членството на България в ЕС гражданите очакват ускорено достигане на европейските стандарти в благоустройството и комуналните услуги и всеки гражданин очаква лично да усети ефекта от декларираните и реализирани инвестиции. Към тези общи причини можем да отнесем и наложеното разбиране, че по време на криза трябва да се увеличат публичните разходи в инфраструктура.
  Другият ключов момент е, че жалбите и сигналите свързани с администрирането на местните данъци и такси се удвояват спрямо предходната година. Това увеличаване се дължи отчасти на необмисления и недобре обоснован опит да се актуализират границите на данъчните зони в града, но и на липса/лоша вътрешно- и междуведомствена комуникация и взаимодействие.

  Намаление в абсолюни стойности спрямо 2010 година, но запазване като процентно отношение на жалбите има в направленията административно обслужване и жилищно настаняване. Намаление и в процентно отношение на жалбите има и в направленията устройство на територията и незаконно строителство и разпореждане и управление с общинско имущество.

       Отчет за свършена работа, констатации, предложения и препоръки по секторни направления
  Много от подадените жалби съдържат вече коментирани в предишни доклади проблеми – например от направление “Административно обслужване” -  администрацията не отговаря в срок на подадените от граждани заявления и сигнали;  от “Благоустройство” - гражданите изразяват възмущение от бланкетния отговор “няма предвидени средства”; от “Обществен ред” - често се оказва, че общинската администрация няма законови правомощия да разреши изцяло проблема и не търси по-широко сътрудничество, за да защити правата на жалбоподателите. За тези и подобни повтарящи се казуси в офиса сме изградили стандартни подходи и процедури, с които да помагаме на гражданите и общото впечатление е, че резултатът от намесата е положителен. Това по никакъв начин обаче не трябва да отслабва чувствителността ни към тези проблеми, а тъкмо напротив – понеже са повтарящи се, претенциите на офиса и на гражданите към администрацията трябва да са много високи, включително и като се санкционират отговорните служители.
  Отчетът е структуриран съгласно разпределението на ресорите на съответни ръководители в администрацията на Столична община, така щото ръководителите да приемат личен ангажимент по прилагането на направените препоръки. Където е възможно е представен и анализ на предпоставките за възникване на определени правонарушения, за да може въпросните предпоставки да бъдат премахнати, а потребностите на гражданите – пълноценно удовлетворени.

        Направление Общинска администрация - административно обслужване, жилищно настаняване, управление и разпореждане с общинско имущество
  В направлението отчитаме намаляване на казусите свързани с лошата комуникация между гражданите и служителите и забавенянето на отговори по искания на граждани. Отбелязваме обаче няколко случая, в които администрацията не отговаря изчерпателно и по същество на поставени от гражданите въпроси и/или не аргументира пълноценно мотивите за взето решение или становище. Тук може да се отчете и субективния момент при неудовлетвореността на гражданите от получените отговори, но използваме възможността да обърнем внимание на служителите да влагат повече старание при изготвянето на отговори на гражданите.
  През 2011 година отново се сблъскахме с отказ на районна администрация за  административно обслужване заради наличие на задължения на гражданин. Въпреки че след намесата на офиса казусът беше решен в полза на жалбоподателите, подчертаваме неадекватността на този подход и се надяваме дори и там, където тези практики все още не са добили публичност, да бъдат прекратени незабавно.
  Остава противоречиво отношението на Столична община и районните администрации към проблемите на етажната собственост. Доколкото Закона за управлението на етажната собственост предоставя сериозни отговорности на общините, включително и в контекста на генериране на социален капитал, тази тематика все още се подценява от администрацията на всички нива. Редно е централната администрация да зададе единни стандарти за работата на районните администрации по регистрация и взаимодействие с етажните собствености. При един по-ангажиран от страна на общината модел на взаимоотношение, много от локалните и на пръв поглед дребни проблеми биха се решили с лекота. Поради тази слаба заинтересованост например, никой не се ангажира с интерпретация на законовия пропуск кога точно възниква режима на етажна собственост за нови сгради, като по този начин не успяхме да помогнем за решаването на междусъседски спор.
  Намаляват и регистрираните проблеми с управлението и разпорежданието с общинско имущество и настаняването в общиснки жилища. Отбелязваме няколко случая, в които граждани настояват за по-голяма гъвкавост, достигаща до границите на законността, при решаване на проблеми със съсобственост с общината. В няколко жалби регистрираме недоволство от високите наемни цени и/или забавяне на конкурсите за отдаване под наем на търговски обекти – общинска собственост.
  Тенденциите в жилищната политика и настаняването в общински жилища се запазват. Дали общината трябва да действа по-активно по този въпрос сме коментирали в предходните доклади. Тук отбелязваме, че невъзможността на общината да осигури жилища за нуждаещите се вероятно се комуникира добре в районите администрации, защото желаещите, потърсили съдействие от офиса през 2011 са единици. През годината повече бяха случаите, в които наематели се жалват за изваждане от жилищата заради забавяне с плащането на наема и консумативите. По този въпрос нормативните изисквания са категорични, но тъй като правото на жилище е всепризнато право, администрацията следва да проявява толерантност и да проучи всички възможности, преди да се предприемат крайни действия. Друг казус, с който офиса бе ангажиран е свързан с неизяснената собственост между общината и областната управа на няколко жилища, като този статут създава проблеми и притеснения за законно настанените в тях наематели.
      Направление Благоустройство – инвестиции и строителство
      В тази категория традиционно отбелязваме жалбите срещу доставчиците на комунални услуги, инвестиции, ремонт и поддръжка на обществените пространства. Както вече отбелязахме, от увеличения брой жалби в това направление заключаваме за разминаването между очакванията на гражданите и реалните възможности на общината да заделя повече средства за благоустрояване на градските територии. В контекста на информационната недостатъчност за планираните ремонти и ново строителство на инфраструктура, отново отбелязваме перспективата за разгръщане на активна двустранна комуникация между граждани и администрация за инвестиционните програми и намерения.
      Част от сигналите са свързани с експлоатацията и поддръжката на мрежата на уличното осветление. Трябва да отчетем, че експлоатационното дружество реагира бързо и адекватно на подадените сигнали. От друга страна обаче, повдигаме въпроса за някои дефицити в стратегическия подход – как ще се развива в бъдеще тази дейност, какви са инвестиционните планове, ще се търсят ли нови технологични решения и т.н.
      В направлението благоустройство през годината продължихме да въздействаме и да следим за развитието на няколко случая от обществен интерес, за които офиса е сезиран с подписки на инициативни комитети. Първо, „площада” Иван Вазов беше освободен от разположения на него наказателен паркинг, но се пропусна уникалната възможност реконструкцията и възстановяването му като рекреационна и пешеходна зона да бъдат включени към извършения през годината основен ремонт на съседните Южен парк и бул. П. Тодоров. Другият казус е свързан с Женския пазар и района около него, където периодично се заявява интерес от страна на администрацията и съвета за промяна на ситуацията, но до момента на практика нищо не е реализирано. В този случай обаче проблема не е чисто благоустройствен, а някои негови аспекти са типични за следващото направление.
  Направление Архитектура и градоустройство

  И през 2011 година, направлението остава едно от най-чувствителните за гаржданите на столицата. Подкрепяме демонстрираната диалогичност от главния архитект на общината, но все пак маркираме неуспешният все още баланс между експедитивност в работата на направлението – например при изработването на Подробни устройствени планове и търсенето на по-широка експертиза и обществено участие в обсъжданията на важните градоустройствени решения. Становището на офиса е, че само чрез съгласуването на градоустройството и градското планиране с повече граждани ще се генерира креативност и ще се получи подкрепа и решимост за реализацията на амбициозни инициативи. В този смисъл вече предлаганото откриване на заседанията на ОЕСУТ и изготвянето и публичното представяне на макетни проекции за важни обекти могат да положат основите на нов, по-ползотворен подход в градското планиране.
  Конкретните жалби в направлението са относно влизането в сила на нови кадастрални карти и регистри и известни неуредици при прехвърлянето на функции по издаването на скици към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Без общинските звена да имат пряко отношение към този процес, следва да отбележим, че процедурите по изработване и влизане в сила на кадастралните карти вървят изключително бавно, което обаче не гарантира и липсата на пропуски.
  Жалбите за незаконно строителство са предимно за малки обекти и преустройства. Независимо от намаляването на сигналите в сектора „контрол по строителството”, което може да се дължи както на подобрената работа, така и на кризата, поддържаме очакванията на гражданите за по-голяма експедитивност на проверките и решимост за санкциониране, в случаите когато се констатират нарушения. Има и сигнали срещу незаконните гаражни клетки в няколко района. Независимо от предприетото на някои места за премахване на тзези обекти, все още не можем да твърдим, че поведението на общината е категорично и последователно по този въпрос.
  През годината регистрираме претенции от страна на гражданите относно установяването и реализацията на схемите за преместваеми обекти. Обръщаме внимание, че когато тези претенции са съпроводени със силен социален елемент, съответната администрация не трябва да подхожда изцяло архитектурно към разрешаването на проблема, а следва да прояви хуманност и да потърси начин да удовлетвори или компенсира потърпевшите.

  Направление Финанси и стопанска дейност

  Както вече отчетохме, нарасналият брой жалби в направлението се дължи на необмисления и недобре обоснован опит да се актуализират границите на данъчните зони в града. В този смисъл, смятаме че има необходимост от подобна актуализация, но препоръчваме тя да се случи на няколко етапа. Първо, като се отстранят всички грешки в досегашното зониране и облагане. Второ, настоящите зони да се разбият на по-малки по обхват територии и след обстоен анализ да се оформи новият проект на зониране. Трето и най-важно – проекта трябва да се представи публично и без да се бърза да обсъди с всички желаещи граждани, като аргументираните претенции бъдат взети под внимание.
  Част от другите сигнали са свързани с лошата или въобще липсваща вътрешно- и междуведомствена комуникация в звената по администриране на местните данъци и такси. Възможно най-бързо трябва да се изградят връзки не само между службите по администрирането на МДТ, но и с Агенцията по вписванията, КАТ и НАП, за да не се създават затруднения за гражданите, а и за да се повиши събираемостта на данъчните задължения.
  Тук, а и във връзка със следващото направление изразяваме и подкрепата си за становището на Омбудсмана на Република България, относно необходимостта да се промени методиката за изчисляването на таксата за битови отпадъци на гражданите. Отчитаме затрудненията и рисковете, които би предизвикала промяната в методиката, включително намалена събираемост и незащитена напълно справедливост, но отказът от всякакъв опит за промяна и дебат от страна на общината са недопустими.

  Направление Екология

  За втора поредна година в направление екология отчитаме трайната неудовлетвореност на гражданите от политиката спрямо безстопанствените кучета. Позволяваме си една крайна оценка за работата на общинското предприятие „Екоравновесие” като неефикасна и неефективна – полагат се сериозни усилия, а вероятно и средства за проверка на сигнали, кастрация и ваксинация на кучета, без това да удовлетворява очакванията на мнозинството от граждани. Настояваме за преоценка и анализ на подходите, пренасочване на усилията, включително и към законодателни промени, така щото да се гарантира правата и спокойствието на хората в градската среда.
  Отбелязваме и забавянето в реализацията на проектите по програма „Зелена София” по вина на администрацията. Това забавяне на места подкопава доверието между общината и етажните собствености, а в други случаи обезсмисля проектите, тъй като планираното озеленяване се извършва в неподходящ сезон.

  Направление Транспорт и транспортни комуникации

  През 2011 година отбелязваме първите случаи, в които след подаден сигнал до офиса и дадена препоръка, веднага се извършват текущи ремонти на улици – такъв е примера с ул. „Перник”, в участъка от ул. „Три уши” до бул. „Ал. Стамболийски”. Други казуси, които получиха разрешение през годината са свързани с разполагане и/или премахване на незаконни антипаркинг съоръжения. Готовността за реакция и съдействие от страна на дирекция „Транспортна инфраструктура” обаче, не може да компенсира недостига на места за паркиране в почти всички части на града и неизменно следващия от това конфликт между пешеходци и шофьори, търсещи къде да паркират. Следователно общината трябва да бъде целенасочена и последователна в реализацията поне на две задачи – изграждането на повече места за паркиране (включително и от частния сектор) и стимулирането на гражданите да ходят пеша, да ползват велосипеди и масов градски транспорт.

  Приемането на Генерален план за организация на движението е важен акт, който можем да очакваме че ще даде решение на част от транспортните проблеми, вълнуващи гражданите на София. Без съмнение, в интерес на гражданите на столицата е да има план, макар и с някои недостатъци. Наред с „по-незначителните” проблеми, като например факта, че плана не е съгласуван с широката общественост, отчитаме и по-сериозния пропуск, че ГПОД не е съобразен с трасето на третия метродиаметър, последно определено приблизително по същото време с приемането на ГПОД.

  Направление Законност и обществен ред

  С началото на отчетния период в София заработи звеното „Общинска полиция”, но все още не може да се даде категорична оценка за работата му и доколко това има полза за правата и интересите на гражданите. При всички случаи обаче дейността на звеното ще трябва да се разширява, защото присъствието на общински полицаи в „горещите” точки и мероприятия не е достатъчно, а е желано от гражданите.

  Традиционно в направлението отчитаме и жалбите на граджаните, свързани с високи шумови нива от различни битови и стопански дейности, както и за неспазване на работно време от търговски обекти. Например, по повод на жалба относно силни вибрации и шум от климатични тела на фирма-интернет доставчик, разположени на козирка на вход на блок, намиращ се в ж.к. „Люлин”, от офиса е изпратено становище до района. При последвалата среща, инициирана от районната администрация между представителите на фирмата и управителния съвет на етажната собственост, е постигнато споразумение за премахване на климатичните тела. От друга старна обаче, за поредна година претърпяха неуспех опитите ни да се внесат промени в търговската наредба на общината, които да дават повече и по-конкретни правомощия на районните администрации за санкциониране на търговски обекти, в които се вдига шум в извънработно време.

  Направление Социални дейности

  Тук със задоволство отчитаме последователните усилия за разкриване на нови и разнообразни социални улсуги, които да защитят правата и подпомогнат интеграцията на хора със специални потребности. В същото време ограничените финансови възможности на общината създават периодични проблеми с управлението на придобиващата все по-голяма популярност услуга „Асистент за независим живот”. На тази база, предприетите през годината промени в реда за определяне на потребностите на ползвателите са в правилна насока, но е възможно да се окаже, че се нуждаят от допълнително прецизиране. 

  Един казус с предимно социална насоченост, за който офиса прояви сериозна ангажираност и постигна резултат е подпомагането на самотна майка на шест непълнолетни деца. Семейството беше пред изваждане от общинско жилище поради натрупани задължения, но след намесата на офиса тези задължения са разсрочени във времето, наемните отношения се запазват при ангажимента на семейството да ги погасява поетапно, а общинският съвет гласува еднократна финансова помощ.

  Направление Образование и култура

  В направлението през годината преобладаваха възмущения и жалби срещу реда за приемане на деца в детските заведения. Тъй като участвахме в изработването на правилата и възприемаме логиката на повечето постановки за класиране на децата, по такива сигнали обикновено не завеждаме преписки, освен ако няма някои драстични и видими нарушения. Както например в случая за дискриминация на дете, страдащо от аутизъм, по който изработихме становище и в крайна сметка казуса намери положително развитие.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.