Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2011 – 30.06.2011 година
 • Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2011 – 30.06.2011 година

  Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г.

              Отминалият шестмесечен период на 2011 година демонстрира концентрацията и резултатните усилия, положени от екипа на Офиса за осъществяване на приоритетните за Обществения посредник дейности. Поддържането на диалога между администрация и граждани, оказването на внимание към всички аспекти при даването на помощ и подкрепа за засегнатите права и интереси, се утвърдиха, не просто като рамка, но и като стимул в комуникацията и работата на екипа. За това допринесе и по-близкото взаимодействие и установени контакти с Приемната на Столична община, както и с общинските съветници от Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на Столичния общински съвет. Стремежът на сътрудниците на Офиса беше, чрез тези контакти, да получават по-пълна информация и да консултират по-обхватно жалби по фактически и правно усложнени казуси, както и да обработват преписки, натрупвани в продължителни периоди с различни институции. Търсенето на допълнителни източници на информация се налага и от факта, че в защита правата си, гражданите невинаги предоставят пълния набор от административни и съдебни актове, и данни за относими към претенциите им висящи или приключили съдебни дела.

              На базата от изминалия период, може да се твърди, че периодично възникващите спънки и затруднения пред  дейността на Офиса не са дали траен, неблагоприятен ефект. В тези затруднения, обаче, се отразява подценяването от страна на администрацията на СО на предпазната роля на Обществения посредник спрямо доверието в местната власт. Все още в администрацията има неразбиране за пряката зависимост между капацитета на институцията на Обществения посредник и сближаването на дистанцията между гражданите, техните организации и сдружения и управленските звена на местно ниво. Своевременната и компетентна намеса на Обществения посредник в защита права и законни интереси означава за гражданите всекидневно пестене на време и инвестиране в деловата им активност. От друга страна, тази намеса отваря възможности за информираност и ангажимент към едни или други управленски решения и мерки. Подобен подход, като целенасоченост и стил, за съжаление остава встрани от вниманието на местната администрация.

              Въпреки ограниченията, наложени от намаления състав от сътрудници на Офиса, през периода бяха подготвени и осъществени открити приеми по места във всеки от 24те района на столицата (с изключение на район „Средец”, поради извършване на основен ремонт в сградата на районната администрация). Приемите превръщат посещенията на Обществения посредник по места в ежегодна практика. Тази година те се състояха в периода между 14 Март и 15 Април. Провеждането  им изискваше допълнително натоварване на експертите в екипа, тъй като Офисът се обслужваше паралелно с обичайното си приемно време. В обявените дни се изслушваха без ограничения всички граждани, пожелали да депозират жалба или да потърсят консултация. На място се търсеше съдействие от експертите в съответната администрация. Проблеми от значимост за целия район веднага се поставяха на вниманието на ръководен представител на администрацията (кмет, зам.-кметове, секретар). В някои столични райони приемните часове добиват вече форма на работна, съгласувана процедура. Изискваните документи и съдействие се предоставят без забавяне и с готовност за изясняване на случая. Има и районни администрации (които за сега няма да посочим, с оглед започнала предизборна кампания), които тепърва усвояват или недооценяват мястото и ролята на фигурата на посредника в работата и прекия контакт с гражданите.

              По същество приемите по места дават по-релефна представа за профила и групите от проблеми, занимаващи администрация и граждани в различните зони на града. За централната градска част това са: износените сгради; отеснелите пространства с близкото и конфликтно съжителство на обитатели и лица, извършващи търговска дейност. Тук се пада и по-високият дял на оплаквания за шумово натоварване, нарушения на обществения ред и затруднено управление на сградите в режим на етажна собственост. С отдалечаването от центъра на града нарастват претенциите към устройствените решения. Тук гражданите отнасят към Офиса жалби за състоянието на транспортната инфраструктура, незаконните строежи, прилагане на улични регулации и качество на сметоизвозването. Не са изключение и казусите с изясняване на реституционни спорове и такива за собственост и ползване на земеделските земи.

              Постоянно и засилено внимание офисът обръща на проблеми, свързани с прилагането на Закона за управление на етажната собственост. Устните консултации на домоуправители и на членове на управителни съвети на етажните собствености спадат към най-често упражняваните и установени дейности в Офиса. През разглеждания период бяха приети и разгледани искания на отделни собственици от етажни собствености за писмена защита срещу неправомерни или несправедливи действия при разпределяне заплащането и възстановяването на суми за поддържането на общите части в сградите. Тези случаи са показателни за нарасналата тежест на институцията в решаването на спорове между етажните съсобственици.

              Броят на жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и техните сдружения за шестмесечието на 2011г. бележи задържане около отчетените за същия период от миналата година /113 за 2011г. при 109 за 2010г/. Нарастват консултациите на граждани.

              Заведените преписки са в следните направления:

  1. Административно обслужване – 18;

   

  1. Устройство на територията и незаконно строителство – 10;

   

  1. Благоустройство – 17;

   

  1. Екология – 6;

   

  1. Градски транспорт, паркиране – 6;

   

  1. Жилищно настаняване – 5;

   

  1. Местни данъци и такси – 11;

   

  1. Обществен ред и Шум – 9;

   

  1. Управление и разпореждане с общинска собственост – 4;

   

  1. Детски заведения, здравни заведения – 2;

   

  1. Социално подпомагане – 1;

   

  1. Земеделски земи – 2;

   

  1.  Алтернативни проблеми – 11, в т.ч. етажна собственост – 3 случая;

   

  1.  Извън правомощията – 11;

              През периода заслужава да се отбележат инициативи и нови насоки в дейността на Офиса.

  ü     На базата на многобройни сигнали и оплаквания се наложи констатацията, че в настоящата Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност съществуват пропуски и липсват гаранции срещу злоупотребите на търговците срещу шумовите норми, предписанията за работното време на обектите и опазването на обществения ред и околната среда. Диспозитивите на Наредбата изключват прилагането на по-тежки санкции, когато това е необходимо и оправдават бездействието на местната власт, когато става дума за постоянни нарушения. Създават се предпоставки за трайни конфликти, неравнопоставен интерес и право на търговци и граждани, и корупционен натиск върху служители, упражняващи контрол върху реда за извършването на търговска дейност. Местните администрации, към които са насочени очакванията на гражданите за опазване на реда, спокойствието и здравето им, са лишени от важен инструмент за възпиране на нарушителите. Правомощията, дадени на специализираните държавни администрации, не компенсират празнината в регламента на местно нови. В съответствие с тези изводи, Обществения посредник взе участие в обсъждането и изготвянето на мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО. В доклада, който ще бъде внесен в СОС от група общински съветници, се предвижда промяна на диспозитивната норма на чл. 4б, ал.2 в императив, както и въвеждане на принудителна административна мярка – запечатване на обекта за срок от един месец при повторно нарушение относно неспазване на работното време.

  ü     Във връзка с няколко възражения и сигнали на граждани относно реда за организация на движението в София, Офиса извърши цялостна проверка на нормативната уредба и практиката. Констатацията е, че с изключение на паркирането в „Синя зона”, което се регламентира чрез решения на СОС, организацията на движението и паркирането в останалата част на общината е в разрез с нормативните документи. Сега действащата Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община, която решава транспортните въпроси и в която влизат представители на няколко звена не е легитимирана от законодателството и не е допустимо да отнема или подменя правомощия на ОЕСУТ и Общинския съвет за приемане на генерален план за организация на движението и план за организация на движението. За проблема е изпратено подробно становище до заместник кмета по транспорта и секретаря на общината, но за съжаление  до момента няма аргументиран отговор, нито са взети мерки за решаване на същестрвуващия проблем.  Използваме случая да подчертаем значимостта на проблема, и да обърнем внимание за съществуването му на най-високо ниво.

  ü     Нова тенденция в дейността на Офиса е включването в дебата за историческата съдба, настоящето и модернизацията на публичните, открити градски пространства. Решението на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания  на СОС за провеждане на обществена дискусия в Червената къща по повод именуването на Княжеската градина е обнадеждаващо начало на забавения с времето разговор за облика на историческите публични места в града. Добре би било дискусиите да се водят в постоянен формат с включване на общински съветници, архитекти, ландшафтни специалисти, психолози, които да разтворят целия спектър от проблеми в изграждането и развиването на откритата публична среда. Засега се очертават някои предварителни нагласи в отношението към темата.

  §             Публичните, открити градски пространства събират и обединяват гражданите около общите им ценности. Разполагането на символи и знаци в тези места не бива да предизвиква разделение и противопоставяне на групи в обществото.

  §             Поддържането на баланс и хармония в откритата публична среда изключва преупотребата й за търговски, административни и комерсиални нужди, поставящи гражданите в подчинената роля на консуматори и клиентела на предоставяна услуга.

  §             Конкурсното начало със съпътстващи обществени дебати, презентации и пр. е най-доброто решение за развиване и промяна в облика на публичните, открити пространства в града.

             Като цяло, инициативите и насоките в дейността на Обществения посредник отразяват динамиката на периода и интереса на гражданите на София към идеи и проекти, внасящи положителна промяна в облика на техния град.         

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.