Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г.
 • Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2010 – 30.06.2010 година

  Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г.

   

             

              Изминалото първо полугодие на 2010г. категорично затвърди устойчивата позиция и място на институцията  във формулирането и отстояването на гражданския интерес пред действащите органи на местната власт и общинските администрации на територията на Столична община. Предпоставките за това бяха налице още в края на 2009г. със структурирането на ръководния екип на Столична администрация след частичните местни избори и пренастройването на съответните структури от „изборен” в „делови” ритъм на работа.

              Проведените през същия период открити приеми във всичките 24 столични района, осигуриха силен информационен старт и по-добри комуникационни възможности пред дейността на офиса на Обществения посредник в първите месеци на 2010г. Значителният брой на придвижени преписки по индивидуални жалби, следствие на пряката намеса на Обществения посредник и сътрудниците му по време и в месеците след откритите приеми по места, демонстрира важността на разширените възможности за публичен контрол върху управлението, заложени в промените в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на СО.  На първо място, пряката защита на правото и законните интереси на гражданите и техните организации в периода на частичния избор за кмет на Столична община, изигра ролята на пробен тест за ефикасното действие  на застъпващия мандат на Обществения посредник. Смяната на изборни и управленски екипи в местната власт, с последващите структурни и кадрови размествания, изисква допълнителни и приемствени усилия в осъществяването на гражданския контрол върху управлението.  Работата с граждани в първите шест месеца на 2010г. дава увереност, че тези усилия са били положени навреме.

              В първите шест месеца на 2010г., с окончателно решение на Върховния административен съд (№3697/22.03.2010г.) по дело, образувано по индивидуална жалба срещу Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на СО, бяха отстранени последните въпросителни, повдигани без успех пред взетото решение на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на ПОДОПТСО (№45 по протокол №30 от 29.01.2009г.). Тъй като ответникът – СОС не е взел становище по касационната жалба, защитата пред Върховната административна инстанция на РБ представляваше допълнително и сериозно изпитание за капацитета на Офиса на Обществения посредник. Случаят, обаче, следва да бъде отбелязан с публичната реакция на Председателя на Административен съд София-град – г-н Лозан Панов, с реакцията му в медиите, след приключване на делото: „Едни и същи граждани атакуват почти всички решения на общината, независимо дали те засягат правата и интересите им, или не. В повечето случаи, жалбите им са неоснователни, т.е. отхвърляме ги. Атакуваха правото на общинарите за избор на омбудсман – дали да има заместник, или не. Постановихме, че това зависи от преценката на съвета...Разбира се, че всеки, който не е доволен от решение на общината, може да подаде жалба. Но в някои случай става въпрос за злоупотреба с права”.

              От своя страна констатираме, че назованите единични актьори, в преследването  на неясни и неаргументирани цели, с превратно боравене и интерпретации на факти и правни норми, провокират лоши прецеденти в диалога между граждани и институции, поставяйки пречки пред реалното участие на гражданите в процеса на упражняване на местната власт. С това си поведение, те формират негативни нагласи у прилагащите демократичните ценности, лица и органи, което е допълнително затруднение пред мисията за защита на гражданските права и интереси.

              Поради спецификата си на водещ фронт-офис на СО, на екипа от сътрудници и експерти нерядко се налага да се сблъскват с откровените опити на споменатите единици да инсинуират и изкористяват отделни решения на общинския съвет, да заявяват оскърбително отношение и да създават изкривени представи за дейността на отделни представители на местната власт. При опитите за пресичане на подобни домогвания, изблиците на негативизъм се пренасят върху работещите в офиса. Въпреки тези отделни прояви, съобразно с отговорностите, носени от институцията, екипът и лично Общественият посредник са мотивирани от разбирането, че вземането на повод от злоупотреби или просто недобросъвестност, не бива да провокира ограничаването или изобщо дерогирането на законово признати права на гражданите. С особена сила това се отнася за непреки права, изпълващи самото понятие и функция „местно самоуправление”. Третираното в Закона за местното самоуправление и местната администрация, не само и не просто „право”, но и реална възможност на гражданите да участват в обсъждането и решаването на въпроси на местно ниво, трябва да се възприема не лимитативно, а като насока в разширяването на приложното поле. Със загриженост за нееднозначните подходи към проблема, в първите дни на 2010г. бе отправено писмо до Председателя на СОС с препоръка за осигуряване на „реалната възможност” за присъствие и участие в заседанията и работата на съвета. Заедно с това, в становището се застъпваше и виждането за стриктен контрол и мерки по опазването на реда и толерантното поведение от страна на всички участници в работата на съвета. В търсенето на верните стъпки и баланс, разбира се, никога не би трябвало да се изпуска от внимание принципа за представителност на избора и установените демократични форми на политическо волеизявление. Възможна алтернатива за допускане на гражданите до заседанията на съвета и комисиите е поименната акредитация  от Председателя на СОС и от страна на политическите групи. Тази форма справедливо отразява реципрочността на политическото доверие без да отнема от гражданската инициатива. При всички случаи, намесата на Обществения посредник в чувствителните места на диалога и взаимодействието между гражданите и местната власт, не бива да преследва въвеждането на добри практики като самоцел, без те да са усвоени и преценени с критериите на поеманите и носените отговорности.

              През анализираното полугодие, водещ е бил стремежа към по-сигурно и в по-широк обхват боравене с инструментите на законодателните гаранции, тълкувателната и съдебната практика спрямо случаи с комплексен и фактически усложнен характер. Целта е не просто да се задвижат и приложат съответните административни механизми, а гражданите да получат подкрепа и съдействие в качеството си на субекти и активни носители на своите права. Засилването и стимулирането на увереността на гражданите самостоятелно да отстояват правото и законния си интерес води неведнъж до примери, в които те разчупват кръга на индивидуалните си проблеми и се обръщат към въпроси, поставяни на нивото на общността и реда на опазването й. Това, проверено в практиката обстоятелство, дава ясна представа за водещата потребност от поддържането на съседски, квартални, местни културни общности в непосредствената им градска среда. Отново се налага да бъде поставен акцент върху нарушеното равновесие в микро-климата на житейските функции, върху дефицита на условия за комуникация и рекреация в съответно осмислени за това места или изобщо, като характеристика на планиране и подреждане на градските територии. Така, в дневния ред на обществото продължава да стои необходимостта от по-голяма прозрачност в дейността на направление “Архитектура и градоустройство” и по-конкретно, при възлагането на задания, при провеждане на заседанията на ОЕСУТ , в мотивирането на приети или отхвърлени възражения по устройствени планове.

  Същевременно,  всяка стъпка на подобрение, предприета от администрацията в тази насока, следва да бъде насърчавана и приветствана. Примерите в това отношение са няколко. Чрез посреднически похвати, офиса потърси и в известен смисъл намери компенсация за нарушените комуникационни възможности на граждани и групи, засегнати от строителството на втория лъч на метрото. Тук обаче, водещ е бил стремежа да се тушира общественото напрежение, с аргументацията на бъдещи ползи за засегнатите понастоящем лица. Друга инициатива, която беше насърчена и приветствана от офиса е великденското почистване на столицата. В разговорите с посетителите на офиса обаче обратната връзка сочи, че очакванията са за още  по-активна позиция на общината, включително и обвързване на инициативата за почистване с програми от типа на “Гражданско участие за по-уютна градска среда”.

   

              Броят на жалбите, сигналите и предложенията, подадени от граждани и техните сдружения за първите шест месеца на 2010г., бележи устойчив, макар и слабо изразен, ръст спрямо същия миналогодишен период – 109 са заведените в Офиса преписки (за сравнение – 102 от 2009г.), разпределени според класификацията на Описа така:

   

  1. Административно обслужване – 26;

   

  1. Устройство на територията и незаконно строителство – 20;

   

  1. Благоустройство – 7;

   

  1. Екология – 7;

   

  1. Градски транспорт, паркиране – 7;

   

  1. Жилищно настаняване – 6;

   

  1. Обществен ред и Шум – 6;

   

  1. Управление и разпореждане с общинска собственост – 4;

   

  1. Детски заведения, здравни заведения – 4;

   

  1. Социално подпомагане – 2;

   

  1.  Търговска дейност, пазари – 2;

   

  1.  Реституция, обезщетяване на отчуждени собственици – 1;

   

  1.  Алтернативни проблеми – 12, в т.ч. етажна собственост – 7 случая;

   

  1.  Извън правомощията – 5;

   

              Към този брой не се отнасят даваните всекидневно експертно-правни консултации по запитвания на граждани. В осъществяването на тази дейност най-сериозно са застъпени въпросите по тълкуването и прилагането на Закона за управление на етажната собственост. Интересът на гражданите продължава да е насочен към разширените правомощия на СО по поддръжката на сградния фонд на етажната собственост. И без да са нереалистично високи, констатираните очаквания за заделяне на повече административен и бюджетен ресурс от страна на местната власт, са водещ мотив за сезирането на Обществения посредник. Наблюденията показват, че залаганият потенциал в ръководството на етажните собствености като медиатори на личния и общ интерес по места, остава неразвит и овладяването му е бавно и мъчително. За това допринасят и настъпващите икономически затруднения, не винаги посрещнати от собствениците и обитателите с изискващата се рационалност.

              Без да изявява претенции за обобщеност и представителност спрямо налагане и промяна в тенденции и показатели, анализът на дейността на Обществения посредник за периода, по традиция привежда общия знаменател в характерни случаи на взаимодействие и сътрудничество на институцията с местните общности в решаването на проблеми с многогодишна давност:

  1.                  След проведен разговор с представител на родителската общност на 128 СОУ „Алберт Айнщайн”, се установи, че училището има остра нужда от ремонт на санитарните възли. При сигнализирането на отговорната администрация, за училището са отпуснати средства за ремонт на покрива, но не и на санитарните възли. След неколкократни разговори с различни длъжностни лица се стига до издаване на заповед на ресорния заместник-кмет,  с която средствата са насочени по правилното предназначение.

  2.                  По повод на искане за подкрепа и съдействие от граждански инициативен комитет „Възраждане” с приложена открита подписка на около 2000 души, бе изпратено незабавно до кмета на СО мотивирано писмо за стартиране на приетия и одобрен от СОС проект за преустройство на „Женски пазар” и бул. „Стефан Стамболов”. Позицията, застъпена в случая, е продължение на приоритетното внимание на Обществения посредник към реализацията на проекти, ориентирани към хуманното адаптиране на градската среда.

  3.                  При подаден сигнал от директора на Народен театър “Иван Вазов” се установи, че приходната администрация на общината в продължение на години не е изисквала и събирала такса за битови отпадъци на театъра. В резултат, натрупаните задължения са в непосилен за театъра размер. С настойчива молба за намеса към кмета и председателя на СОС, задълженията са разсрочени до максимално допустимия законов срок. Остават отворени обаче въпросите, както за методиката за определяне на таксата за битови отпадъци за сгради - паметници на културата (промил от данъчна оценка на нещо безценно за обществото?) и за по-широкото прилагане на чл.  18, ал. 2, т.2 от Закона за закрила и развитие на културата за определяне на стимулиращ размер на местните такси за културните организации в общината.

             

              В заключение, остава да бъде отбелязана постоянната и активна връзка и полаганите съвместни усилия с Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на СОС, както и с Приемната на СО в защитата на публичното отстояване на законните права на гражданите.

             

   

   

             

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.