Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01.01.2009г. – 30.06.2009г.
 • Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2009 - 30.06.2009 година

  Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01.01.2009г. – 30.06.2009г.

   

   

              Изминалото първо полугодие на 2009г. обобщено може да се определи като период на стабилизация и разширяване на обхвата на дейността на Обществения посредник на Столична община. Проточилата се повече от година процедура по оспорване на избора на Обществен – зам. обществен посредник на СО, задействана от бившия Областен управител на гр. София, приключи с окончателно решение от 30.04.2009г. на Административен съд – гр. София. С неговото постановяване бяха снети формалните въпросителни, повдигнати пред авторитета на институцията и легитимността на работещите в Офиса и се отстраниха потенциалните пречки в доизграждането и бъдещото развитие на организационния капацитет.

              Обструкциите, предприети от бившия Областен управител на гр. София, откроиха недвусмислено необходимостта от политически консенсус и ангажирана дългосрочна подкрепа от страна на действащата местна власт за утвърждаването на авторитетен и автономен облик на институцията обществен посредник. Такова, общо и принципно разбиране, демонстрираха съветниците от всички групи на СОС в мотивите към приетия с  Решение №45/29.01.2009г на СОС Доклад за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Столична община на основание чл.21а, ал.3 и чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА.

              По същество, решението на СОС предвижда нова рамка на активността на Обществения посредник в полза на законните права и интереси на гражданите и в защита на доброто управление на града. Промените, относно самостоятелността на Обществения посредник при посочването на свой заместник и засилването на ролята му при обсъждането и приемането на нормативни и стратегически документи, касаещи големи групи граждани, фокусират вниманието на институцията върху целия процес от защитата на отделното засегнато право до обобщаването на работещи модели за точното му и практически обезпечено съблюдаване от администрацията. Въведените възможности за самосезиране и удълженият, спрямо мандата на СОС, срок за избор са стъпки в посоката на създаване на стабилност и приемственост в подкрепата на гражданската и обществена инициатива на местно ниво. Като цяло са налице завишени критерии и изисквания, но и неоползотворени възможности за съгласуваност и контрол в работата на офиса.

              В рамките на полугодието бе преодоляна съществена спънка в информационната политика на Обществения посредник. Блокирането на уеб-сайта в, повече от година ограничи възможностите на гражданите на Столична община и техните сдружения да ползват бърз и ефикасен достъп до процеса на постъпване и реакция на техните сигнали и предложения. Стартирането на обновената електронна страница в началото на м.юни т.г., ориентира посетителите с данни за екипа от сътрудници в Офиса. Включени са също така актуални виждания на общински съветници от всички политически групи за очакванията към дейността на Обществения посредник и по темите от засилен обществен интерес в дебата за настоящото и бъдещо развитие на града и общината. Амбицията ни е да проучим възможността и въведем към началото на 2010г. текущо електронното деловодство на постъпващите и обработени в офиса сигнали и предложения на граждани. В ход е и стартирането на презентации на man-made модели в изграждането и поддържането на атрактивни градски зони в ускорено развиващите се в първото десетилетие на XXI век големи градове в Европа и Азия.

              Създадената през годините приемственост и натрупания опит в непосредствена връзка с гражданите по повод на конкретни сигнали, препоръки и предложения към актовете и действията на органите на местно самоуправление и администрация, продължават да са видима и определяща характеристика на фронт-офис, разполагащ с инструментите (проверки, становища, препоръки), обезпечаващи в максимална степен правата и интересите , гарантирани от националното и местно законодателство. Към тази характеристика спадат и редовните текущи консултации, давани от сътрудниците на офиса, по промени в действащата нормативна уредба и съдебната и административната практика по прилагането й.

              През изминалите шест месеца бе отбелязан силен интерес от страна на гражданите във връзка с новоприетия в края на мандата на 40-то Народно събрание Закон за управление на етажната собственост. Най-често този интерес касаеше промените в режима на управление на етажната собственост, режима на извършване на ремонти в сградите – етажна собственост, както и условията за взаимодействие между органите за управление на етажната собственост и местните администрации. Голяма част от направените консултации на граждани са именно за новия режим за управлението на етажната собственост и съотнасянето му към старите практики.

              Прецедент в работата на Офиса, подлежащ на конкретизация и осмисляне, са запитвания към обществени учреждения на територията на Столична община по повод на съблюдаването на гражданските права и свободи, заложени в международни актове, по които Република България е страна. Такива запитвания, отправени по реда на чл.15 от ПОДОПТСО, освен обратната връзка по същество, биха могли да въздействат сигнално на прекалено изчерпателни рестрикции във вътрешните правила на дадени учреждения, базирани на твърде общи норми от националното и местно законодателство.

              За първите шест месеца на 2009г. са приети общо 102 сигнала, молби и предложения от граждани и техните сдружения, разпределени според приетата класификация:

  1.      Устройство на територията – 19;

  2.      Жилищно настаняване – 6;

  3.      Управление и разпореждане с общинска собственост – 12;

  4.      Административно обслужване – 21;

  5.      Етажна собственост – 5;

  6.      Благоустройство – 5;

  7.      Екология – 2;

  8.      Градски транспорт – 5;

  9.      Социално подпомагане – 6;

  10.  Реклама – 1;

  11.  Обществен ред и шум – 5;

  12.  Търговска дейност, пазари – 1;

  13.  Реституция, обезщетяване на отчуждени собственици – 1;

  14.  Детски заведения, здравни заведения – 1;

  15.  Алтернативни проблеми – 7;

  16.  Извън правомощията – 5;

   

  Без да правим обвързващи изводи за тенденциите, отразени в абсолютните стойности на заведените преписки според класификацията по Описа (това е приоритет на Годишния доклад), бихме искали тук да обърнем внимание на все по-открояващият се тематичен кръг от проблеми около нарушеното равновесие на градската среда. Като правило, тези проблеми се застъпват в колективни сигнали и предложения, придружени с подписки на граждани и са подадени от името на техни инициативни комитети и сдружения. Обективните предпоставки за нарастващата тежест на този тип гражданска активност може би трябва да се потърсят в разминаващите се през последната година две тенденции – на спад в строително-инвестиционните дейности в града и все още несигурен демографски ръст, съчетан с осезаемото присъствие на застаряващо градско население. Въпросните тенденции „оголват” широк спектър от дисбаланси в човешкия „микросвят” на нивото на личностните комуникации и съжителството в градските общности. Проекциите върху градската среда се разполагат по скалата от занемарени междублокови и паркови пространства, непроходими пешеходни зони, през разрушени настилки и подстъпи за избягване на травмиращия трафик, до самоцелни инфраструктурни посегателства върху вътрешно-квартални и междуквартални връзки и „зелени оси”, задаващи идентичността на градските периферии. Тук ще маркираме три случая (по реда на тяхното разглеждане в офиса), в които продължаващата намеса на Обществения посредник цели отстраняването на фактори, застрашаващи равновесието в градската среда.

  1.                  След неколкократни и безрезултатно подавани сигнали до различни звена на местната администрация срещу незаконно поставени заграждения на тротоарните площи пред МК „Ялта”, категоричните постъпки и действия от наша страна доведоха до ангажиране на органите, отговарящи за транспортната инфраструктура в Столична община и Столичния инспекторат, с проверка на изнесените факти. В изводите към подробния констативен протокол се съдържат заключения за наложително преосмисляне на сега съществуващата организация на паркирането в участъка на бул. „Цар Освободител”, между Офиса на Първа Инвестиционна Банка и МК „Ялта”, както и за „необходимостта от защита на тротоарните площи на бул. „Цар Освободител” в участъка между пл. „Народно събрание” и бул. „В. Левски”, вкл. пред МК „Ялта” и подхода към пешеходния подлез на кръстовището пред СУ „Св. Климент Охридски” ”. В  крайна сметка, макар че в хода на ремонтните работи по санирането на подлеза, незаконно поставената бариера бе отстранена, проблемът с паркирането върху тротоарните площи в зоната на пешеходен достъп към подлеза пред Университета, продължава да стои на дневен ред. В този смисъл, може да твърдим, че на по-малко от 50 метра от сградата на Народното събрание, силата на закона засега е преустановена!

  2.                   Запознаването  с излъчен в медиите материал за исканията на жителите на кв. „Гевгелийски” – Западен парк, срещу започнал строеж на ж.п. спирка в квартала в междугарието „Горна баня” – „Захарна фабрика”, доведе до неколкократни срещи със сформирания инициативен комитет. Подробно и комплексно бяха проучени фактите и доводите, изложени в проведените разговори и предоставената ни преписка. Сътрудниците на Офиса извършиха проверки на място, включително с участието на общински съветници, проявили интерес към проблема. Усложненията, предизвикани от действията и бездействията на централната и местна изпълнителна власт – Министерство на транспорта, Областните управители на град Перник и София – град, наложиха  интегриран подход в работата на Офиса по изработване на разгърнато становище по случая. Бяха събрани независими експертизи, дискутираха се виждания и преценки на устройствената и екологична целесъобразност на проекта. В резултат на активно застъпената и координирана с Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби към СОС позиция, предстои на съвместно заседание на сезираните комисии да се обсъди и вземе решение по предвиждането на визираната ж.п. спирка в кв. „Гевгелийски” в измененията на Общия устройствен план на град София.

  3.                   В подкрепа на претенциите, отправени от граждани на ж.к. „Стрелбище” на проведена среща с местната общественост с кмета на район „Триадица”, бе отправено писмо към администрацията на района с молба за становище относно премахването на наказателен паркинг и възстановяване на пешеходната зона на мястото на площад „Иван Вазов” в квартал „Стрелбище”. Очакваме отговор от районния кмет и съответно обещаното пред гражданите предложение до СОС.

   

  Направената равносметка на шестмесечието показва, че  през втората половина на 2009 година офисът има всички възможности да разгърне пълния си капацитет, включително и като се избере заместник обществен посредник от СОС. В този смисъл, извън трайния ангажимент да следим и формираме позиция за всички действия на съвета и администрацията, подготвяме изнесени приемни във всички райони на Столична община, с което буквално и преносно да приближим офиса до проблемите на отделните граждани.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.