Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община26.03.2005 – 30.09.2005
 • Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община 26.03.2005 – 30.09.2005

   
  Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община26.03.2005 – 30.09.2005
   
   
  В изпълнение на чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, представяме шестмесечния анализ за дейността на офиса на обществения посредник за времето от 26.03.2005 година до 30.09.2005 година.
   
  За периода в приемната са изслушани около 600граждани и представители на юридически лица, като по различни жалби и сигнали са заведени 162 преписки.
   
  В по-голямата си част, заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характера им засяга 2, 3 или повече сфери, но все пак най-общо може да се напрваи следното разпределение по теми:
         1. Устройство на територията и незаконно строителство –  37 жалби;
         2. Управление и разпореждане с общинска собственост – 23 жалби;
         3. Жилищно настаняване – 18;
         4. Управление на етажната собственост – 17 жалби
         5. Административно обслужване –  12 жалби;
         6. Градски транспорт – 9 жалби;
  7. Благоустройство – 7;
         8. Социално подпомагане – 6;
         9. Екология – 3;
         10. Шум – 3 жалби;
  11. Други – 9;
  12. Извън правомощията – 18 жалби;
   
  От тях:
   
     1. Проучени, консултирани и  приключени 102 случая, в това число 6неоснователни жалби от граждани.
     2. В процес на разглеждане и проучване 60 случая.
   
  При разследване на конкретните жалби и сигнали са посетени администрациите на районите “Витоша”, “Студентски”, “Красно село”, “Илинден”, “Връбница”, “Младост”, Лозенец”, Кремиковци” както и почти всички дирекции на Столична община. По определени жалби и сигнали сме взаимодействали с областната администрация, МО, МРРБ и ДНСК.
   
   
  Въз основа на работата по сигналите и жалбите на гражданите, изследването на нормативната база и проучването на административните практики, бихме насочили вниманието Ви към следните по-важни констатации, препоръки и инициативи на офиса на обществения посредник.
   
   
   
   
  1.        Устройство на територията и незаконно строителство
   
  Запазват се тенденциите в жалбите на гражданите относно реда за обявяване и обжалване на проекти за изменение на подробни устройствени планове съгласно чл. 128, ал.1 и 3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ с оглед на ограничението на кръга на заинтересуваните лица с редакцията на ЗУТ от 22.07.2003.  Други характерни проблеми са отказът на районните администрации да извършват констативни проверки за незаконно строителство и преустройства, проблеми възникнали от разминаването на информация от кадастралната карта и плановете за регулация и застрояване, разминавания с утвърдения Общ градоустройствен план, жалби относно липса на достъп до имоти (неизградени улици или преградени тупици). Интересни са случаите свързани с незаконно строителство, при които след проверка се оказва че и самите жалбоподатели са извършвали незаконно строителство, пристроявания или преустройства.
   
  2.        Управление и разпореждане с общинска собственост 
   
  Жалбите на гражданите са свързани основно със сроковете, с които се изготвят договори по гласувани от СОС сделки и по принцип с финализирането на всякакви сделки. За да се повиши ефективността при разпореждане с общинска собственост (а и като цяло работата в СО) смятаме, че е необходимо да се засили контрола по изпълнение решенията на СОС. С оглед натовареността на комисиите на СОС, резонно е контролната функция да се изведе като приоритетна и да се създаде специална комисия, която да контролира изпълнението на всички решения.
  При възникналата остра нужда от учебни сгради в София, по инициатива на офиса на обществения посредник, бяха проучени възможностите за придобиване на такива, както и за връщане в разпореждане на СО на училищни сгради, ползвани от различни държавни институции. До момента, благодарение на нашата дейност са върнати две училищни сгради.
  Значителна част от проблемите засягат и липсата или знемарената поддръжка на общинска собственост и по-конкретно при взаимоотношения с етажна собственост.
   
  3.        Жилищно настаняване
   
       Проблемите свързани с управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд и с провежданата жилищна политика от Столична община като цяло са свързани с количественото несъответствие между нуждаещи се от жилище картотекирани граждани и наличния жилищен фонд на общината. Жалбите на гражданите засягат процедурите по картотекиране, преместване на наематели от едно общинско жилище в друго, основни ремонти на жилища и ремонти на общи части в жилищни сгради, но най-вече гражданите настояват за своето настаняване. В тази насока, а именно осигуряване на прозрачност при процедурите по настаняване бяха и идеите, които предложихме към Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, които не бяха приети. От друга страна, приетите в наредбата процедури за картотекиране на граждани с жилищни нужди при едно по-широко тълкуване може да се твърди, че противоречат на чл. 4 от Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица и по-конкретно на изискванията за икономичност на производството и удобно за лицата административно обслужване. 
   
  4.      Етажна собственост
   
  Проблемите на етажната собственост са изключително интересни и показателни за състоянието на българското общество, с оглед на факта, че управлението на етажната собственост е най-ниското ниво на самоуправление в България. Жалбите са за липса на управление на етажната собственост, злоупотреби от страна на ръководството, индивидуални конфликти, при които управлението отказва да се намесва. От друга страна обаче, както стана дума се търси съдействие при проблеми с “Топлофикация”, “Софийска вода”, както и с общинската админисрация при поддръжката на междублоковите пространства. Като цяло нагласите са за по-голяма ангажираност на някоя публична институция към проблемите на етажната собственост, както и нужда от механизми за ефективно въздействие при наличие на конкретни проблеми.
   
  5.                Административно обслужване
   
       Жалбите касаещи административното обслужване преди всичко са за мълчаливи откази и забавяне на отговори от администрацията до гражданите по вече заведени преписки. Трябва да отбележим, че в тези случаи намесата на обществения посредник е най-ефективна в сравнение с другите групи проблеми. Все пак нужно е да се вземат мерки, така щото администрацията да придобие нагласата да отговаря писмено в законоустановен срок на гражданите и да работи в съответствие с принципа мълчаливо съгласие, за сметка на мълчалив отказ. В този смисъл, смятаме, че трябва да се ускори прилагането на Закона за държавния служител в тези звена, където все още не е приложен. Това би открило нови възможности за мотивация и обучение на общинските служители, но би открило пътя и за въвеждането на дисциплинарен съвет (чл. 95 от ЗДС), чрез който ще се налагат дисциплинарни наказания на провинили се служители.Друг момент, който заслужава внимание е стриктното спазване на чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация, според който ръководителите на административните звена периодично трябва да публикуват информация за правомощията и дейността на съответните звена.
       Една идея, която заслужава по-сериозно внимание и която ще бъде задълбочено анализирана от офиса на обществения посредник е прилагането на практиката обслужване на едно гише. Водещото в тази практика е ограничаване на преките контакти на гражданите с администрацията, като така ще намалее корупционният натиск върху служителите, и засилване на преките контакти на политическите фигури в общината и районите с гражданите за да се стабилизира връзката избранници-избиратели. Основният инструмент за реализация на идеята е регламентирането на приемното време на администрацията и политическите фигури, както и структурирането на фронт-офиси.
   
  6.                Градски транспорт
   
  Проблемите, поставяни от гражданите са за нередовен транспорт, за големи интервали между колите, за необхванати с регулярен трафик части на града, грубо отношение на контролните органи. Сезирани сме и във връзка с разположението и преместването на спирки на масовия градски транспорт. Благодарение на гражданите, сме предоставили на ръководството на СО и СОС някои интересни идеи относно възможностите за таксуване на пътници в градския транспорт.
   
  7.                Благоустройство
   
  Затвърждава се впечатлението, че гражданите имат нужда от съдействие и консултации при взаимоотношенията си с монополистите “Топлофикация” и “Софийска вода”. В зависимост от конкретния случай и съобразявайки се с чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник от офиса правим необходимото, така че правата на гражданите да не бъдат накърнени.
  Други проблеми засягащи благоустройството, за които сме сезирани са състоянието на пътищата, уличното осветление, липса на вертикална планировка и др.
   
  8.                Социални дейности
   
  Поставените социални проблеми през анализирания период бяха от бездомни граждани, нуждаещи се от спешно настаняване в социално заведение, от хора, живеещи на социални помощи, нуждаещи се от допълнителна еднократна помощ, от лица с увреждания - със слепота и глухота, чиито специфични нужди не са отчетени от администрацията. Съдействаме и на някои от организациите на хора с увреждания при вазимоотношенията им с общинската администрация и СОС.
   
  9.                Екология
   
  През изминалия период, без това да е видно от броя на заведените преписки, екологичните проблеми на София бяха едни от водещите в работата на офиса. Това е следствие от кризата с отпадъците, като в най-критичните дни в началото на юли получавахме десетки обаждания от разгневени софиянци. Проведохме раговори с някои от инициативните комитети, но открихме смисъл само в част от техните искания. Изводите до които който достигнахме са в две насоки – първо, продължилото с години подценяване на проблема с отпадъците от страна на администрацията и СОС, недобре изразената воля за решаването му, както и слабата и закъсняла разяснителна кампания по отношение на новите депа и технологии за депониране на отпадъците. От друга страна, установихме, че гражданското общество в България е с две лица и е необходимо време, неправителствените организации, сдружения и инициативни комитети да се превърнат в успешен коректив на публичното управление.
   
   
   
  От другите направления, гражданите поставят въпроси за размера и методиката на определяне на такса за битови отпадъци. Провокирани от сигнали на граждани, с цялата си острота поставяме и проблема с високите шумови нива в града, и особено от шума, предизвикан от търговски обекти и строежи в нетрадиционни часови зони. В тази връзка и съгласно новия Закон за защита от шума в околната среда е необходима актуализация на Наредбата за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО.
   
  В интерес на гражданите, през анализирания период присъствахме на всички заседания на Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби и Постоянната комисия по етика на СОС, като участвахме активно в разискванията и разследването на поставените пред тях жалби.
  Що се отнася за директната работа с граждани, запазва се тенденцията гражданите да търсят непосредствен и пряк контакт в приемно време. Приемното време е понеделник и вторник от 10.00 до 13.00 и сряда и четвъртък от 14.00 до 17.00, като предпочитаме записването да става предварително, но рядко се случва да връщаме граждани.
   
  В заключение, трябва да отбележим, че институцията на местния обществен посредник все повече се налага в обществото като необходимост, с оглед на засилените комуникация и взаимодействие между органите на местното самоуправление и гражданите. През отчетния период положихме много усилия в насока популяризиране на институцията: разработване на интернет сайт – www.sofiaombudsman.bg, участие в различни обществени съвети, форуми, семинари и конференции, подпомагане и консултиране на други общини при избора им на обществени посредници, а така също и участие в медиите. За да се затвърди позицията на институцията обществен посредник като медиатор между общинското управление и гражданското общество, следва да се предостави възможността на обществения посредник да членува в неправителствени организации (без да участва в управлението им), особено що се касае до организации на други омбудсмани и посредници. Също така, предоставянето на публични услуги в Столична община като топлофикация, електроснабдяване и водоснабдяване, градски транспорт и др. също е сфера, в която смятаме, че обществения посредник има своето място и би следвало да се помисли към разширяване на правомощията в тази насока.
   
   
   
  07.10.2005
  гр. София
   
   
   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.