Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община 24.09.2004 – 25.03.2005
 • Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община 24.09.2004 – 25.03.2005

   
  Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община24.09.2004 – 25.03.2005
   
   
  В изпълнение на чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, представяме шестмесечния анализ за дейността на офиса на обществения посредник за времето от 24.09.2004 година до 25.03.2005 година.
   
  За периода в приемната са изслушани над 650 граждани и представители на юридически лица, като по различни жалби и сигнали са заведени 183 преписки.
   
  Разпределението на случаите по теми е както следва:
  1. Жилищно настаняване – 38 жалби;
         2. Устройство на територията и незаконно строителство – 36 жалби;
         3. Административно обслужване – 20 жалби;
         4. Управление и разпореждане с общинска собственост – 16;
         5. Благоустройство – 15;
         6. Реституция и обезщетяване – 11;
         7. Търговска дейност – 7;
         8. Социално подпомагане – 6;
        9. Екология – 4;
         10. Местни данъци и такси – 4;
         11. Градски транспорт – 4;
        12. Реклама – 3;
         13. Възстановяване на земеделски земи – 3;
         14. Погребални дейности – 2;
        15. Управление на етажната собственост – 1;
  16. Други – 13;
   
  От тях:
   
     1. Проучени, консултирани и приключени 109 случая, в това число 34 неоснователни жалби от граждани.
     2. В процес на разглеждане и проучване 74 случая.
   
  При разследване на конкретните жалби и сигнали са посетени администрациите на районите Овча купел, Люлин, Витоша, Оборище, Триадица, Средец, Студентски, Красна поляна, Красно село, Илинден, Надежда, Подуяне както и почти всички дирекции на Столична община. В зависимост от спецификата на всеки един от казусите, съдействието което оказва администрацията е различно, и макар че с някои от звената кореспонденцията е затруднена, за момента това не възпрепятства дейността на офиса на обществения посредник.
   
  Въз основа на работата по сигналите и жалбите на гражданите, изследването на нормативната база и проучването на административните практики, бихме насочили вниманието Ви към следните по-важни констатации, препоръки и инициативи на офиса на обществения посредник.
   
   
  1.                    Жилищно настаняване
   
  По отношение досега действащата практика за настаняване под наем в общински жилища, уредена в Правилника за прилагане на закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество трябва да отбележим някои слабости в дейността на районните администрации и по-конкретно дейностите по картотекирането (спазване на чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал.2 от ППЗОС); съобщаване на решенията на органите на заинтересованите лица (чл. 9, ал. 3, чл. 12, ал. 3 и др. от ППЗОС); липсата на правила за работа на комисиите в районите (чл. 9, ал. 1 от ППЗОС); неспазване на сроковете – включително и от СОС по чл. 14, ал. 4, 5 и 6; изваждане от жилища, които се държат без правно основание (стриктно спазване на чл. 65 от ЗОС). Проблем е и непрецизираната и субективна методика, заложена в ППЗОС за настаняване в общински жилища – например проблемно е картотекирането на лица втора група съгласно чл. 7 от ППЗОС, тъй като често нямат актуална адресна регистрация, субективни са критериите за предимство и класиране вътре в самите картотечни групи (чл. 7, ал. 3 от ППЗОС) и т.н.
   
  Поради големия брой жалби , свързани с настаняването под наем в общински жилища от една страна и промените в Закона за общинската собственост – чл. 45а, ал. 1 от друга, от офиса на обществения посредник предлагаме цялостно решение на проблема чрез проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, която може да се твърди, променя философията на процедурите по настаняване в общински жилища на територията на Столична община. Основните предимства на проекта са:
  -                       Настаняването в общински жилища за отдаване под наем да става за срок от две години, след което наемателите кандидатстват на общо основание за настаняване в общинско жилище. По този начин се стимулира активното поведение на гражданите през периода, през който са общински наематели, за търсене на решение на социалните и жилищните им проблеми. Общинските жилища следва да се третират като стимулиращ инструмент и възможност общината временно да предложи помощ и социална подкрепа чрез ниски наеми на гражданите, а не като ресурс, който “еднократно” се раздава за многогодишно ползване.
  -                       Класирането и съставянето на списъците на лицата, които ще бъдат настанени в общински жилища да се извършва на “централно” ниво – в Столична община, а не в районните администрации. Така ще се гарантира по-добрата координация и баланс между свободни общински жилища и включени в списъците за настаняване граждани.
  -                       Проект за формула, чрез която да се обективизират жилищните нужди на гражданите и респективно да се извършва обективно класиране. Основните критерии за социален статус – брой деца, средна възраст на семействата, състояние на хората с увреждания, самотни родители, среден доход на член от семейството, съвпадат до голяма степен с досегашните изисквания на ППЗОС, но са обвързани и всеки показател има съответна тежест. Чрез промяна на тежестта на някои от показателите, общината чрез СОС може да определя приоритетите на социалната и жилищната си политика, но при всички случаи се ограничава индивидуалния подход, който може да се твърди че е доминиращ към момента.
  -                       Увеличава се контингента от резервни жилища, за да има възможност да се реагира бързо при бедствия и аварии и за възможност за по-ефективно действие при настаняване на лица в тежко здравословно и социално положение.
   
  2.                    Устройство на територията и незаконно строителство
   
  По отношение устройство на територията, проблемите основно са свързани с нормативната уредба. Сериозен проблем е реда за обявяване и обжалване на проекти за изменение на подробни устройствени планове съгласно чл. 128, ал.1 и 3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ с оглед на ограничението на кръга на заинтересуваните лица с редакцията на ЗУТ от 22.07.2003. С ясното съзнание, че промените в ЗУТ са извън правомощията на органите на местното самоуправление, следва да се помисли за търсене на нови и по-успешни начини за уведомяване на обществеността, относно актове за изменение на ПУП. В тази насока, добре би било да се промени и реда за провеждане на обществено обсъждане съгласно чл. 121, ал. 1 за по-широк кръг от участници и устройствени единици.
  В няколко случая, след сигнали на граждани, офисът на обществения посредник съдейства за предотвратяване срутването на малки сгради или напукване на основите на жилищни кооперации. Такива случаи възникват при строителство на калкан, без да е предвидено укрепване на основите на съседни постройки, съгласно изискванията на Правилника за проектиране на жилищни сгради и прилагане на изискванията за противоземетръсно строителство на сгради.
  По отношение незаконното строителство, жалбите са основно в насока премахване и спиране на незаконни строежи. Проблемни са ситуациите, в които гражданите отказват да вникнат в разпределението на правомощията между звената по незаконно строителство към Столична община и районните администрации и Столична РДНСК и ДНСК и настояват общинската администрация да поеме функциите на ДНСК. Резонни са и забележките за липсата на превантивни функции по отношение на незаконното строителство. В този смисъл, залегналите изисквания в новата Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община либерализират режима за извършване на търговска дейност, но чрез отпадането на разрешението за ползване като задължителен документ към уведомлението, съвсем се ограничават възможностите за превантивен контрол върху незаконното строителство и преустройствата.
   
  3.                    Административно обслужване
   
  Жалбите касаещи административното обслужване преди всичко са за мълчаливи откази и забавяне на отговори от администрацията до гражданите по вече заведени преписки. Макар и малко на брой, има и жалби по Закона за достъп до обществена информация. Трябва да отбележим, че в тези случаи намесата на обществения посредник е най-ефективна в сравнение с другите групи проблеми. Все пак нужно е да се вземат мерки, така щото администрацията да придобие нагласата да отговаря писмено в законоустановен срок на гражданите и да работи в съответствие с принципа мълчаливо съгласие, за сметка на мълчалив отказ. В този смисъл, смятаме, че трябва да се ускори прилагането на Закона за държавния служител в тези звена, където все още не е приложен. Това би открило нови възможности за мотивация и обучение на общинските служители, но би открило пътя и за въвеждането на дисциплинарен съвет (чл. 95 от ЗДС), чрез който ще се налагат дисциплинарни наказания на провинили се служители.Друг момент, който заслужава внимание е стриктното спазване на чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация, според който ръководителите на административните звена периодично трябва да публикуват информация за правомощията и дейността на съответните звена.
  Като позитивни практики могат да се посочат виртуалното деловодство на Столична община – приемането на заявления, жалби и др., също и възможността да се направи деловодна справка по интернет.
  В този смисъл и в контекста на достъпа до обществена информация и значимия обществен интерес към работата на СОС, от офиса на обществения посредник стартирахме инициатива за осигуряване на директно излъчване (стрийминг) на заседанията на СОС в интернет. Тази иновативна практика допълнително ще гарантира публичността в работата на съвета, като ще се увеличи и аудиторията, следяща заседанията. Чрез сайта, откъдето ще се предава излъчването ще се осъществява и обратна връзка с гражданите и представителите на обществото, под формата на предложения, сигнали и дискусии. Чрез архивиране на излъчените заседания, ще може да се правят справки и за минали сесии. Освен на широката публика, инициативата ще е от полза и на представителите на медиите. Към настоящия момент, идеята е изяснена концептуално и технологично и е на етап кандидатстване пред финансиращи институции.
   
  4.                    Управление и разпореждане с общинска собственост 
   
  В тази група, най-многобройни са жалбите, свързани с разпореждане със собственост, когато общината е едната страна по сделка и е направена оценка на даден имот или част от имот от лицензиран оценител, а самата оценка не се предоставя на лицата – втора страна по сделката. Макар това да не е в противоречие със Закона за общинската собственост, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за базисните пазарни цени на недвижими имоти на Столична община, смятаме че е коректно оценките да се връчват на заинтересуваните лица – страна по сделката, за да могат да ги оспорват своевременно. Сегашната практика е лицата се запознават само със стойностното изражение на оценката, а в някои случаи това става дори след решението на СОС по сделката. Друг момент, за който сме сезирани е чл. 46, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, според който при делба лицата заплащат на общината 2% режийни разноски за реалния дял с по-висока данъчна основа. Настоящият текст е лишен от всякаква социална логика и включва хипотезата, че при делба на съсобственост едно лице може да плати под формата на режийни разноски по-голяма сума, отколкото е стойността на образувания чрез делбата реален дял - негова собственост. До момента не сме сезирали СОС и неговите комисии за решаването на тези проблеми чрез промяна на нормативната база, но ще отправим предложения към проектите за нови наредби в съответствие с оперативната работна програма на СОС.
  За сметка на това, постоянните комисии на СОС разгледаха и приеха за реализация две други идеи от офиса на обществения посредник. Първата е свързана с актуализация на информацията за съществуващите укрития – бомбоубежища и противорадиационни укрития на територията на гр.София и преглед на състоянието им. Взето е решение да се разработи програма за рехабилитация и ремонт и също така за създаване на работна група, съвместно с експерти от ДА “Гражданска защита” за да се покрият съвременните изисквания към Колективните средства за защита на гражданите на София. Втората идея е за създаване на обществен гардероб за съхранение на движими вещи на гражданите, част от който ще служи за съхранение вещи на извадени от общински жилища наематели.
  Друг проблем, по който сме сезирани от граждани е състоянието на част от сградния фонд, а също и на обекти и помещения – общинска собственост. В тази насока, препоръчваме, в зависимост от финансовите възможности, да се отделят повече средства за поддръжка и ремонт.
  В заключение на темата за общинската собственост, трябва да отбележим, че има жалби касаещи продажби чрез СОАП на общински помещения, намиращи се в жилищни сгради. По този въпрос, смятаме че е наложително да се прави предварително уведомление относно бъдещия статут и предназначение на помещението, а не собствениците на жилища да научават за това постфактум, както е досега.
   
  5.                    Благоустройство
   
  Опита от шестмесечната дейност на офиса показва, че гражданите имат нужда от съдействие и консултации при взаимоотношенията си с монополистите “Топлофикация” и “Софийска вода”. В зависимост от конкретния случай и съобразявайки се с чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник от офиса правим необходимото, така че правата на гражданите да не бъдат накърнени.
  Активно се включихме за разрешаването на проблема с недостатъчната транспортна осигуреност на жителите на район Овча купел и подновяване работата по проекта за трамвайно трасе в района. Съвместно с гражданските организации, главния инженер на Столична община и съответните комисии на СОС работим за намиране на решение чрез утвърждаване на алтернативно трасе.
  Други проблеми засягащи благоустройството, за които сме сезирани са състоянието на пътищата, уличното осветление, високите шумови нива в града и др.
   
  6.                    Реституция и обезщетяване
   
  Проблемите с реституцията са изключително сложни и произтичат от противоречивото законодателство и мудността на съдебната система и общественият посредник няма правомощия в тази насока. От друга страна, при проявени реституционни претенции в някои случаи администрацията работи с двоен стандарт при издаване на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ, при деактуване на имоти, вписване на собственици в актовите книги, издаване на скици и др. По този начин допълнително се усложняват и забавят процедурите по възстановяване на собствеността, създават се предпоставки за предявяване на нови претенции и дори стимулират корупционни действия. В случая не смятаме за необходимо допълнително да се натоварва нормативната база с подзаконови актове, а по-скоро да се използват възможностите за търсене на дисциплинарна и административно-наказателна отговорност от служителите.
  Резонно е и да споменем проблемите с обезщетяването, като в някои случаи гражданите чакат повече от 10 години да бъдат надлежно обезщетени, при положение че обезщетяването не е приоритет на общината, а държавата изцяло е абдикирала от тези функции. Трябва обаче и да допълним, че с промените от 27.07.2004 в ЗУТ свързани с отчуждаването на частни имоти, попадащи в терени, определени за озеленени площи, проблемът окончателно придобива държавнически измерения и не може общината да поема всички негативи от политиката за отчуждаване и обезщетяване.
   
  7.                    Търговска дейност
   
  Един от основните проблеми, с който се сблъскахме е липсата на точна дефиниция и манипулации с понятията “преместваемо съоръжение” и “съоръжение за амбулантна търговия” от страна на районните администрации. Считаме че с новата Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община се предоставят допълнителни правомощия на районните администрации в тази насока и този пропуск следва да се запълни по подходящ начин чрез нова Наредба за преместваемите съоръжения на територията на Столична община. Друг важен въпрос е свързан с високите шумови нива, генерирани от търговските обекти, надвишаващи нормите в Наредба № 4 за защита от шум на територията на населените места от 1999г. Освен възможността на гражданите да сезират органите на МВР, а администрацията – ХЕИ, общинската администрация разполага и с нормативно уредения инструментариум чрез контрола, извършван от кметовете на райони на работното време на търговските обекти. Независимо от жалбите в тази насока, смятаме че настоящата практика е подходяща с оглед на това, че всяка конкретна ситуация се нуждае от индивидуален подход, а районните администрации са най-подходящото звено за прилагането му.
   
  8.                    Етажна собственост
   
  Официално заведените преписки по този въпрос за малко, но трябва да отбележим, че голяма част от консултациите, които офиса на обществения посредник е извършил са именно проблеми, касаещи етажната собственост. Въпросите с които сме занимавани са от изключително широк диапазон, но като тенденция се забелязва желанието на гражданите за по-активно отношение на общинската администрация към проблемите на етажната собственост. В този смисъл са и предложенията, които подготвяме към проектозакона на МРРБ за жилищните сгради – етажна собственост.
   
  9.                    Градски транспорт
   
  Проблемите, поставяни от гражданите са за нередовен транспорт, за големи интервали между колите, за необхванати с регулярен трафик части на града, грубо отношение на контролните органи, недопускане на кучета-водачи на слепи в градския транспорт, издаване на преференциалн карти за пътуване.
  По проблемите сме сезирали Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност и г-н Велизар Стоилов - зам. кмет по транспорт и комуникации.
   
  10.                Социално подпомагане
   
  Поставените социални проблеми през анализирания период бяха от бездомни граждани, нуждаещи се от спешно настаняване в социално заведение, от хора, живеещи на социални помощи, нуждаещи се от допълнителна еднократна помощ, от лица с увреждания - със слепота и глухота, чиито специфични нужди не са отчетени от администрацията.
  Много доброто взаимодействие и разбирателство, което бе постигнато в работата ни с Дирекция “Здравеопазване”, Дирекция “Социални дейности” и всички представители на “Социално подпомагане” спомогнаха за бързото и благоприятно разрешаване на по-голямата част от проблемите, поставени пред нас.
   
  11. Възстановяване на земеделски земи
   
  В тази проблематика се вписват освен жалбите за забавено връщане на земеделски земи на собствениците им и жалбите на ползвателите на земи по §4 от ЗСПЗЗ. Продължаващото и към момента изготвяне на комбинирани планове на проблемните терени забавя окончателното решаване на проблемите на гражданите.
   
  12.                Екология
   
  Освен традиционните екологичните въпроси, свързани с отношението на общинската администрация към безстопанствените кучета и зелените площи, сме сезирани и за проблеми с Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община и по-конкретно за липсата на работещи административно-наказателни разпоредби по отношение на лица, отглеждащи необичайно много домашни животни в жилищни блокове. Повдигнат бе и въпроса за собствеността и третирането на подпочвените води на територията на Столична община, което и изключително интересна и важна тема.
   
  От другите направления, гражданите поставят въпроси за размера и методиката на определяне на такса за битови отпадъци. Проблемите с рекламата са свързани с непрецизирани текстове в Наредбата за рекламната дейност, поради което насърчаваме скорошното приемане на нова наредба и съдействахме за това, чрез презентацията на “Визуален семинар” на съвместно заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба и Постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика.  
   
   
  В интерес на гражданите, през анализирания период присъствахме на всички заседания на Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби и Постоянната комисия по етика на СОС, като участвахме активно в разискванията и разследването на поставените пред тях жалби.
  Що се отнася за директната работа с граждани, запазва се тенденцията гражданите да търсят непосредствен и пряк контакт в приемно време. Приемното време е понеделник и вторник от 10.00 до 13.00 и сряда и четвъртък от 14.00 до 17.00, като предпочитаме записването да става предварително, но рядко се случва да връщаме граждани.
   
  В заключение, трябва да отбележим, че институцията на местния обществен посредник все повече се налага в обществото като необходимост, с оглед на засилените комуникация и взаимодействие между органите на местното самоуправление и гражданите. Може би има очакване за допълнително популяризиране сред обществеността, за което ще работим активно през следващите шест месеца. Друга насока, в която дейността на обществения посредник се нуждае от развитие е взаимодействието с администрацията, която все още ни приема като контролно звено, а не като коректив. Предоставянето на публични услуги в Столична община като топлофикация, електроснабдяване и водоснабдяване, градски транспорт и др. също е сфера, в която смятаме, че обществения посредник има своето място и би следвало да се помисли към разширяване на правомощията в тази насока.
   
  Искаме да изразим нашата благодарност към г-н Росен Желязков – секретар на СО, г-н Владимир Кисьов – Председател на СОС, а така също и на Председателите и членовете на Постоянните комисии по граждански права, молби и жалби, етика, местно самоуправление и нормативна уредба и бюджет и финанси, за личната подкрепа и съдействие която ни оказват в работата, и приносът им за утвърждаване на институцията местен обществен посредник.
   
   
  29.03.2005
  гр. София
   
   
   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.