Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.04.2007 – 30.09.2007 година
 • Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.04.2007 – 30.09.2007 година

  Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община01.04.2007 – 30.09.2007 година
   
   
  В изпълнение на чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Столична община, представям шестмесечния анализ за дейността на Обществения посредник за времето от 01.04.2007 година до 30.09.2007 година. Целта на тези анализи е да се запознаят кмета на Столична община и Столичния общински съвет най-общо с постъпилите жалби и становището на Обществения посредник по поставените в тях проблеми.
   
              За периода са регистрирани 116 жалби, като са приети, изслушани и консултирани около900 граждани и представители на юридически лица в приемната и по телефона, включително над 300 консултации по интернет. Разминаването между значително по-големия брой консултирани лица с броя на заведените преписки затвърждава впечатлението, че голяма част от търсещите съдействие от обществения посредник не са изминали необходимия път от взаимодействието си с администрацията или решаването на техният проблем да не е в компетенциите на Столична община.
   
          В по-голямата си част, заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характера им засяга 2, 3 или повече сфери, но все пак най-общо може да се направи следното разпределение на 116-те жалби по теми:
              1. Устройство на територията и незаконно строителство – 29 жалби;
              2. Жилищно настаняване – 21 жалби;
              3. Административно обслужване – 14 жалби;
              4. Благоустройство (вкл. жалби срещу Топлофикация и Софийска вода) - 14;
  5. Трафик, паркиране и градски транспорт - 10
              6. Управление и разпореждане с общинска собственост – 9 жалби;
              7. Екология - 5;
              8. Обществен ред и шум - 4;
              9. Други – 10;
   
   
  От тях проучени, консултирани и приключили 59 случая, в процес на разследване и проучване – 57 случая.
   
  Основни тенденции, забелязани в подаваните жалби за периода 01.04.2007 – 30.09.2007 година:
   
  1.      Дейностите по промяна и прилагане на регулационни планове, вписване на имоти в кадастъра, упражняване на правомощията на администрацията по отношение на незаконното строителство продължават да са сред най-честите въпроси, които гражданите поставят в жалбите си. Освен коментираните случаи в предходни доклади, правят впечатление казусите с допуснати намалени отстояния между сгради, непокриване на нормативните изисквания за лице на имотите, както и завишени плътност и интензивност на застрояването. В няколко случая е нарушено правото на собственост на гражданите със забавена реализация на съответните планове. Липсата или лошата координация между районните администрации и направлението по архитектура и градоустройство също създава много проблеми на гражданите.
  2.      Жалбите относно жилищното настаняване в този период, както и досега засягат процедурите по изготвянето на списъците за настаняване на граждани с жилищни нужди, тяхното оповестяване и обжалване. Новонастанените общински наематели все по-остро поставят въпроса със състоянието на общинските жилища, в които са настанени. Погасяването на задължения на предишни наематели или извършването на мащабни основни ремонти е против всяка справедлива логика, особено в контекста на нежеланието и невъзможността в някои случаи на общината да гарантира и контролира законоустановено поведение на наемателите си. Изключително неприятна е ситуацията с резервния фонд, където подобни проблеми са най-чести, а се предполага, че настанените в този фонд граждани са в тежко социално положение и нямат финансова възможност да заплатят непогасени сметки или извършат основен ремонт.
  3.       Жалбите за административно обслужване са по-малко в сравнение с предходни периоди. Това вероятно се дължи, на факта, че в много от районните администрации се въведе принципа „обслужване на едно гише”. Препоръките ни са основно в насоката да се търсят начини за повишаване на емоционалната стабилност на служителите при работа с взискателни граждани. В допълнение, има сигнали относно актуалността на информацията, публикувана на интернет страницата на общината, както и по отношение публикуването на проекти на нормативни и административни актове. Към тази категория отнасяме и проблемите, възникнали при взаимодействието на администрацията с организации от гражданския сектор и по-скоро нежеланието и/или невъзможността да се включи в инициативи, носещи полза на софийската общественост.  
  4.      Проблемите с благоустройството са свързани както с поддръжката на публичната среда – улици, тротоари и зелени площи, така и с конкретните условия на живот – топлоснабдяване, водоснабдяване, канализация. Поради стартиралата проверка на националния омбудсман на изравнителните сметки за изминалия отоплителен сезон, над 100 граждани са потърсили консултация от офиса – основно поради идентифицирането на нашия офис с този на омбудсмана (но и недостатъчната информация относно разположението и свързването с офиса на националния омбудсман) или за предварителна консултация преди подаването на официален сигнал.
  5.      Броят на жалбите, свързани с организацията на трафика, паркирането и градския транспорт, вероятно поради летния сезон, в който интензивността на трафика намалява, не се е увеличил в сравнение с предходни периоди, но общественото внимание продължава да е фокусирано върху този проблем и да изисква по-значими действия от страна на администрацията и съвета. Така например за гражданите и за офиса на обществения посредник остава неизяснено на каква основа е базирано взаимодействието между Столична община и КАТ и какви са предприетите действия за подобряване на координацията между тях. Отворени остават и въпросите за увеличаване броя на камерите по възловите крастовища и пътни артерии на столицата, както и контрола на движението в специално определените за движение на градския транспорт ленти по големите булеварди.
  6.      Жалбите касаещи управлението и разпореждането с общиснка собственост са подобни на тези от предходни периоди. Вероятно поради усилената работа на администрацията и съвета в тази насока, и най-вече касаеща случаите за прекратяване на съсобственост, с няколко изключения тук се забелязва трайна тенденция за намаляване на жалбите от граждани.
   
  По отношение на дейността на органите на местно самоуправление и местната администрация, имаща отношение към правата и законните интереси на гражданите, и в частност правото на добро управление, изказвам становище по някои конкретни и по-общи действия на общинския съвет и администрацията.
           След няколко сигнала от сдружения с нестопанска цел и направени проучвания се установи подценяане на перспективите за участие на Столична община в структурните фондове и недостатъчното внимание и тежест, което се придава на дирекция «Европейска интеграция». Към момента е налице сериозно натоварване на служителите в звеното, което отговаря не само за международните контакти на общината, но и пряко е ангажирано с подготовката на предложения за кандидатстване. Предвид това, препоръката ми е да се включи в длъжностните характеристики на директорите на всички дирекции в Столична община, както и на определени служители задължението да подготвят проекти и да кандидатстват в ресорни програми. Това е по-подходящ вариант, за сметка на драстично увеличаване на щата на специализираната дирекция, която би трябвало да координира кандидатстващите проекти, да издирва неизползвани от общината източници за финансиране, да осигурява международни партньори, но най-вече да лобира за  одобряването на изготвените проекти.
              Предвид множеството сигнали и жалби срещу доставящите комунални услуги фирми като «Топлофикация» и «Софийска вода», а така също и общинските дружества предоставящи услуги за гражданите – напр. СКГТ, «Паркинги и гаражи» и др., все по-наложителна е отмяна на ограничението на правомощията на обществения посредник на Столична община, касаещо дейността на общинските дружества – чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община. С тази стъпка ще можем да откликнем на жалбите на значително повече столичани и да гарантираме в по-значителна степен правата на гражданите.
              Конкретен проблем възникна и при тълкуването и прилагането на наредбата за търговската дейноста на Столична община. Наредбата регламентира уведомителен режим за отварянето на търговски обекти, но без да изключва от търговската дейност ремонтните дейности. В разследвани от нас случаи се оказва, че ремонтни работилници се отварят по реда на наредбата, но чрез извършваните в тях работи сериозно се нарушава обществения ред, прилагат се опасни производствени процедури, използват се вредни материали и се вдига силен шум в изцяло жилищни райони. Това следва да се прецизира чрез обособяването на специален режим за ремонтните дейности, които по своята същност по-скоро са производствени, а не търговски в тесния смисъл на понятието.
   
                                                                                                        
  12.10.2007
  Гр.София

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.