Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.04.2006 – 30.09.2006 година
 • Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.04.2006 – 30.09.2006 година

  Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община
  01.04.2006 – 30.09.2006 година
   
   
  В изпълнение на чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Столична община, представям шестмесечния анализ за дейността на Обществения посредник за времето от 01.04.2006 година до 30.09..2006 година. Целта на тези анализи е да се запознаят кмета на Столична община и Столичния общински съвет най-общо с постъпилите жалби и становището на Обществения посредник по поставените в тях проблеми.
   
              За периода са заведени 133 жалби, като за периода са приети и изслушани около 760 граждани и представители на юридически лица. В сравнение с предходни периоди, броят на заведените преписки е по-малък, но за сметка на това е увеличен броя на дадените консултации в приемната, по телефона и по електронна поща.
   
          В по-голямата си част, заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характера им засяга 2, 3 или повече сфери, но все пак най-общо може да се напрваи следното разпределение на 133-те жалби по теми:
              1. Устройство на територията и незаконно строителство – 33 жалби;
              2. Жилищно настаняване – 24 жалби;
              3. Благоустройство (вкл. жалби срещу Топлофикация) – 12 жалби;
              4. Управление и разпореждане с общинска собственост – 10 жалби;
              5. Административно обслужване – 9;
              6. Екология – 7;
              7. Градски транспорт – 5;
              8. Местни данъци и такси – 4;
              9. Търговска дейност ( в това число – рекламна дейност); обществен ред и шум; детски и специализирани заведения - по 3 жалби (общо 9);
              10. Други – 20;
   
  От тях проучени, консултирани и приключили 95 случая, в процес на разследване и проучване – 38 случая.
   
              Основни тенденции, забелязани в подаваните жалби за периода 01.04.2006 – 30.09.2006 година:
   
  1.      Дейностите по промяна и прилагане на регулационни планове, вписване на имоти в кадастъра, упражняване на правомощията на администрацията по отношение на незаконното строителство са сред най-честите въпроси, които гражданите поставят в жалбите си. За периода правят впечатление жалби относно липсата на път до имоти и проява на неангажираност от страна на администрацията за изграждане и осигуряване на такъв. Особено неприятни са казуси, при които съществуващ път се премахва чрез нова регулация, без да са изградени алтернативните трасета. Липсата на ясни приоритети и последователно отношение при изготвянето на подробни устройствени планове в различни ситуации създава впечатление за корупционни практики в някои граждани и юридически лица, на които е изискано сами да изготвят заданието. Трябва да се отбележи, че администрацията не винаги реагира своевременно на сигнали за незаконно строителство, което дава възможност на нарушителите, които създават проблеми, да избягват санкции.
  2.      Освен няколкото случая на граждани с остри социални и здравословни проблеми, по които своевременно сме реагирали, жалбите са основно от граждани, на които районните администрации не са обърнали подобаващо внимание за процедурите по картотекиране и в тази връзка са настъпили недоразумения. За други случаи обаче има правен вакуум, което не позволява да бъдат разрешени в полза на гражданите и по този повод сме предложили промени в НРУУРОЖТСО. Това са казуси, свързани с прехвърлянето на собствеността на жилища от дружества с общинско участие и държавна собственост в собственост на общината и по-конкретно със заварените наематели, невъзможността да бъдат картотекирани граждани с жилищни нужди, отговарящи на условията, но непопадащи в нито една от досега съществуващите картотечни групи и др. Основателни са и въпросите, засягащи справедливостта на методиката на определянето на наемни цени на жилищата, за което очакваме скорошна актуализация на нормативната уредба.
  3.       Проблемите с благоустройството основно отразяват състоянието на инфраструктурата, но в случая с Топлофикация АД, част от жалбите са породени от скандалите, които се разразиха покрай дружеството. Значителна част от сигналите и телефонните обаждания на граждани са по повод затруднения трафик в столицата. Като слаб сигнал за управлението трябва да служат няколкото обаждания, които имаме с въпроси относно санирането на панелните блокове и средно- и дългосрочните планове на общината по този въпрос.
  4.      Жалбите касаещи управлението и разпореждането с общиснка собственост са свързани с процедурите по изготвяне на оценки на имоти, които са предмет на сделки. Често проблеми възникват и при прехвърлянето на собствеността от дружества с общинско участие към общината, когато има засегнати интереси на реститути или придобили/придобиващи по друг начин собственост лица. Настоявам в най-кратки срокове да се изготви регистъра на общинската собственост – императивно изискване на Закона за общинската собственост, което ще има положителен ефект в много направления, включително ще подпомогне и нашата дейност.
  5.      Проблемите с административното обслужване са идентични с предходни периоди. Поддържам становището изразено и в Годишния доклад на Обществения посредник за 2005 година, че чрез прилагане на принципа “обслужване на едно гише”, сертифицирането на общината по международния стандарт ISO 2001:9000 за качество на управлението, прилагането на програми за обучение на служителите и изготвяне на мотивационна стратегия за служителите на общината, качеството на административно обслужване ще се повиши. Похвално е, че към момента вече е въведен принципа “обслужване на едно гише” в някои райони, както и в Столична община. Показателно е, че от районите, въвели обслужването на едно гише няма жалби, касаещи административното обслужване.
   
  При другите групи проблеми, макар и по-рядко засягащи права и законни интереси на граждани, се натъкнахме на няколко принципни въпроса.
  1.                              В контекста на затруднения трафик в София, недоумение буди цялостната политика на Столична община към стимулиране използването на лични автомобили. Тази политика се изразява в постоянното търсене на нови решения за паркиране в централните градски части и по-конкретно разширяването на “синя зона”. Тези усилия в посока създаване удобства на водачите на лични МПС в комбинация с увеличаването на цените на билетчетата за масовия градски транспорт, амортизираните превозни средства (особено автобусите по линии 76, 88, 102, всички тролейбуси, голяма част от трамвайния парк и др.) допълнително ще затрудняват трафика, независимо от темпото, честотата и качеството с което се ремонтират и изграждат пътни артерии. Смятам, че една целенасочена политика към подобраявне качеството на масовия градски транспорт - инвестиции в нови превозни средства, освобождаване на едно улично платно, специално за колите на градския транспорт с цел избягване на задръствания и обособяване и изграждане на мрежа от велоспиедни алеи е крайно необходима. Тези инициативи в комбинация с налагане на високи такси за преминаване и престой на МПС в центъра на столицата в средни срокове ще доведат до значително облекчаване на трафика, намаляване на разходите за поддръжка на транспортната инфраструктура и не на последно място – намаляване на броя на ПТП.
  2.                              За пореден път обръщаме внимание, че много текстове на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община са анахронични, други ограничават правото на собственост на гражданите, противречат на текстове на други общински наредби или са дискриминационни. Това особено добре пролича при преувеличения проблем с джамията в центъра на София, като коментираната наредба не само не предложи адекватно решение, а дори изостри проблема.
  3.                              Прави впечателение, че повече от 2 месеца след поправките в ЗМСМА относно увеличаването на размера на глобите (10 пъти за физически и 100 пъти за юридически лица), които общините могат да налагат, в Столична община няма предприети действия за актуализация на общинската нормативна уредба. За сметка на това в разглеждания проект за Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги се предвижда до 100-кратно увеличение на някои такси, което означава, че Столична община не е заинтересована да санкционира подобаващо нарушителите а предпочита по-удобния, но по-несправедлив вариант всички получатели на услуги да плащат за евентуани бъдещи нарушения.
  4.                              Не е ясно изразено желанието на ръководството на СО и СОС да се допитват до мнението на гражданите и обществеността по изключително важни за града проблеми. В този смисъл, предлагам да се проведе референдум в Столична община дали да се отвори депото за битови отпадъци в Суходол или да се търси депо извън територията на общината, като по този начин се ощетява бюджета на столицата.
   
   
   
   
   
   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.