Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.10.2005 – 31.03.2006
 • Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.10.2005 – 31.03.2006

  Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община
  01.10.2005 – 31.03.2006
   
   
  В изпълнение на чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Столична община, представям шестмесечния анализ за дейността на Обществения посредник за времето от 01.10.2005 година до 31.03.2006 година. Целта на тези анализи е да се запознаят кмета на Столична община и Столичния общински съвет най-общо с постъпилите жалби и становището на Обществения посредник по поставените в тях проблеми.
   
              За периода са заведени 176 жалби, като за периода са приети и изслушани около 720 граждани и представители на юридически лица.
   
           В по-голямата си част, заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характера им засяга 2, 3 или повече сфери, но все пак най-общо може да се напрваи следното разпределение на 176-те жалби по теми:
              1. Жилищно настаняване – 39 жалби;
              2. Устройство на територията и незаконно строителство – 33 жалби;
              3. Административно обслужване – 20 жалби;
              4. Благоустройство – 16 жалби;
              5. Търговска дейност – 12 жалби;
              6. Управление и разпореждане с общинска собственост – 10;
              7. Обществен ред и шум – 8;
              8. Социални дейности – 8;
              9. Градски трансппорт – 5;
              10. Реституция и обезщетяване на отчуждени собственици – 5;
              11. Екология – 4;
              12. Други (вкл. проблеми свързани с етажната собственост) – 16 жалби;
   
  От тях проучени, консултирани и приключили 82 случая, в това число 13 неоснователни, в процес на разследване и проучване – 94 случая.
   
   
              Основни тенденции, забелязани в подаваните жалби за периода 01.10.2005 – 31.03.2006 година:
   
  1. Жалбите свързани с жилищното настаняване на граждани с установени жилищни нужди са двойно повече в сравнение с предходния период, обект на подобен анализ. Това се дължи на факта, че в анализирания период трябваше да се завършат процедурите по актуализация на картотеките на гражданите и да се приемат годишните списъци на семействата, които ще бъдат настанени в общински жилища. За рзлика от предишни години, процедурите по актуализация на картотеките са идентични за всички райони и документите, които се изискват от администрацията са точно разписани в НРУУРОЖТСО. Въпреки това, в някои райони се злоупотребява с изискването за представяне на договор за наем, когато гражданите не живеят на свободно договаряне. С цел да се упражни превантивен контрол върху дейността на администрацията по отношение на приемането на годишните списъци на семействата, които ще бъдат настанени в общински жилища, по наша инициатива и със съдействието на Постоянната комисия по устройство на територията и жилищната политика всички районни администрации бяха помолени да посочат датата, часа и мястото на провеждането на заседанията на комисиите по чл. 10 от НРУУРОЖТСО. Идеята беше, по сигнали на граждани, на заседанията на някои от комиисиите да присъстват представители на СОС или на офиса на Обществения посредник за да наблюдавата работата. Трябва да се отбележи, че районите Средец, Красно село и Панчарево не сметнаха за необходимо да уведомят ПКУТЖП за своите заседания, което при последващи жалби срещу тях следва да се има предвид. Интерес представлява писмото на район Подуяне, с което се твърди, че годишният списък за 2005 година все още не е одобрен от СОС нито съгласно ППЗОС, нито по НРУУРОЖТСО, което създава затруднения на администрацията както в работата й с гражданите, така и в чисто процесуален смисъл.
  2. Запазва се тенденцията за висок дял на жалбите, касаещи собствеността на гражданите и по-конкретно дейностите по промяна и прилагане на регулационни планове, вписване на имоти в кадастъра, упражняване на правомощията на администрацията по отношение на незаконното строителство. Тук като интересен момент трябва да отбележим, че има казуси, при които администрацията, вероятно поради липса на достатъчна практика и прецеденти не използва пълноценно чл. 222а от ЗУТ за регулиране на незаконното строителство, както и използването на някои процедурни “хватки” с цел оказване натиск върху гражданите да педприемат точно определени действия.
  3. Проблемите с административното обслужване са идентични с предходни периоди. Поддържам становището изразено и в Годишния доклад на Обществения посредник за 2005 година, че чрез прилагане на принципа “обслужване на едно гише”, сертифицирането на общината по международния стандарт ISO 2001:9000 за качество на управлението, прилагането на програми за обучение на служителите и изготвяне на мотивационна стратегия за служителите на общината, качеството на административно обслужване ще се повиши. Похвално е, че към момента вече се работи по въвеждането на принципа “обслужване на едно гише” в районите Младост, Студентски и Възраждане, както и в Столична община. Тепърва очакваме обаче резултати от тази дейност.
  4. Относително високият брой жалби за благоустройство, в която категория включвам жалбите срещу Топлофикация, Софийска вода, състоянието на инженерната инфраструктура и др., според мен освен на чисто сезонни причини (по-високи сметки за парно през отоплителния сезон, традиционно влошеното състояние на пътната мрежа в края на зимата), се дължи така също и на липсата на звено, което реално да контрлоира дейността на Софийска вода, след края на договора с Омонит, на трайно амортизираното състояние на инфраструктурата, но и на забавянето на изграждането на нови ключови инфраструктурни обекти.
  5. Относително е увеличен и броят на жалбите засягащи реда за извършване на търговска дейност на територията на Столична община. От една страна това се дължи на пропуски и несъвършенства в приетата Наредба за преместваемите обекти на територията на Столична община. От друга страна, обаче е и нежеланието да се налагат тежки санкции срещу търговците, които нарушават законите и наредбите на СО. Като пример, може да се посочи фактът, че ЗМСМА (чл. 23, ал. 3) предвижда като санкции “за нарушаване на наредбите могат да се предвидят наказания глоба в размер до 500 лв., при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност”, а Наредбата за търговската дейност (чл. 36) предвижда само “При неспазване разпоредбите на наредбата на виновните лица, се налагат глоби в размер до 500 (петстотин) лева”. Недопустимо е когато всички лица, пряко или косвено свързани с местното самоуправление се борят за по-голяма децентрализация и повече правомощия на местните власти, правомощия, които закона предоставя на общините, в СО да не се доразвиват, а напротив – да се “завоалират”.
  6. Жалбите по другите направления са подобни на тези от предходни периоди, подробно представени в съответните анализи.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.