Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2006 ГОДИНА
 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2006 ГОДИНА

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2006 ГОДИНА
   
  Създадена на основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Институцията Обществен посредник на Столична община функционира в съответствие с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, приет с Решение 154 на СОС от 08.07.2004 г.
   
  Изминалата 2006 година се характеризира с утвърждаването на новото ръководство на Столична община, частична промяна в състава и структурата на администрацията. В резултат на нововъведения управленски стил на засилен вътрешен контрол и отчетност, както и на осъществената подмяна на кадри, се подобри координацията между звената на Столична община. Администрацията се стреми да спазва ангажиментите си по законово изискуеми срокове, както и по принцип се наблюдава по-стриктно придържане към всички нормативни изисквания в дейността на служителите. Това безусловно е в интерес на гражданите и обществеността на София, въпреки че в определени казуси е пречка пред администрацията да прояви творчески подход за решаването на сложни и многопластови проблеми, налага прилагане на допълнителни процедури и косвено възпрепятства защитата на правата и интересите на потърпевшите от лоша администрациялица. В резултат на нормативно заложеното в ЗМСМА противоречие между кмет и съвет се наблюдава мудно приемане и промяна на нормативни актове, продължителни и не по същество дебати при вземане на стратегически решения, прехвърляне и отказ за поемане на отговорност.
  Това налага изключително деликатна, но в същото време целенасочена и категорична позиция на Обществения посредник в полза на индивидуалните и колективни права и интереси, в контекста на значимите проблеми на общината, за да не се нарушава допълнително бавно и трудно постигнатия баланс на взети решения между администрацията на СО и СОС. Към настоящия момент това е удачен принцип, тъй като във всяка една ситуация е в полза на гражданите и обществеността да има взето и да се изпълнява, макар и не най-доброто решение, отколкото да се агонизира в търсенето на перфектен изход.
   
  През изминалата година продължи утвърждаването на институцията на Обществения посредник на Столична община. Наред със стандартната работа с граждани, юридически лица, звената на Столична община и СОС, офисът на Обществения посредник взе активно отношение при създаването на Национално сдружение на местните обществени посредници – в момента в процедура по регистрация. Общественият посредник на Столична община беше представен на Общото събрание на Международния институт на омбудсманите – клон Европа, проведено през юни 2006 във Виена, като към настоящия момент е приет за институционален член. За укрепване на институционалния капацитет, офисът се включи към иницииран от Националния омбудсман проект за обучение, обмяна на опит и сътрудничество с омбудсмана на Нидерландия. Офисът на Обществения посредник на Столична община беше домакин на срещи с омбудсманите на Амстердам и Тирол - Австрия.
   
  Запазва се тенденцията офисът на Обществения посредник да е един от фронт-офисите на територията на Столична община, където гражданите излагат своите проблеми и искания или изказват препоръки и оценки за дейността на Общинския съвет и администрацията на Столична община. В този смисъл и в контекста на мисията на Обществения посредник да защитава правата на гражданите, можем най-общо да разграничим три основни направления в дейността на Обществения посредник:
  1.     Съдействие на гражданите по индивидуални жалби и сигнали;
  2.     Съдействие за развитие и утвърждаване на гражданското общество и повишаване на правната култура на гражданите;
  3.     Осъществяване на обратната връзка в управленския процес в Столична община.
   
   
  I.Работа по индивидуални жалби на граждани
          
           През 2006 година са приети, изслушани и консултирани над 1280 граждани и представители на юридически лица, като само консултираните по интернет граждани и юридически лица са 212. Заведени са 282 преписки, като за всички е изследвана нормативната база, извършвани са проверки по документи и/или проверки на място, като са изискани становища от администрацията. От заведените преписки, успешно са приключили 204, като в това число влизат и63неоснователни жалби и сигнали на граждани.
  Неприключили са 78 случая, като причините са забавена и/или неефикасна (не се отговаря по същество или не се съдържа цялата изисквана информация) кореспонденция от страна на администрацията, нормативно допустим субективизъм при взимане на решения от администрацията, недостатъчна сила и/или обхват на правомощията на общинската администрация Случаите, които поради субективизма при вземането на решения и недостатъчните правомощия на общинската администрация смятаме за неприключени, бихме могли да ги прехвърлим към категорията на разрешените, но водени от желанието да помогнем на гражданите продължаваме да търсим алтернативи и компромиси между страните. В част от поставените проблеми се установи, че нормативната уредба не дава възможност за успешна защита на правата и интересите на гражданите, поради което се търсят възможности за актуализацията й.
  През периода е продължила работата и са приключени 81 от 96 неприключили към началото на 2006 година преписки. Това означава, че продължава работата по 15 случая от 2004 и 2005 година. По част от тях изчакваме актуализация на нормативната уредба, за да бъдат удовлетворени правата и интересите на гражданите, а при други, за съжаление все още се изчаква становище от съответната администрация.
   
  В по-голямата си част, заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характерът им засяга 2, 3 или повече сфери, но все пак най-общо може да се направи следното разпределение по теми:
   
  1.     Устройство на територията и незаконно строителство – 67 жалби (50 приключили – 17 неприключили)
  2.     Жилищно настаняване – 57 (45 прикл. – 12 неприкл.)
  3.     Административно обслужване – 26 (19 - 7)
  4.     Управление и разпореждане с общинска собственост – 24 (17 - 7)
  5.     Благоустройство – 23 (18 – 5)
  6.     Трафик, паркиране и градски транспорт – 14 (9 – 5)
  7.     Екология – 12 (5 – 7)
  8.     Социални дейности – 11 (6 – 5)
  9.     Търговска дейност – 9 (7 – 2)
  10.Обществен ред и шум – 8 (6 – 2)
  11.Местни данъци и такси – 8 (5 – 3)
  12.Реституция и обезщетяване на отчуждени собственици – 7 (4 – 3)
  13.Други – 16 (вкл. етажна собственост) жалби (13 прикл. – 3 неприкл.)
   
  Устройство на територията и незаконно строителство
  Жалбите на гражданите най-често са свързани с процедурите за изменение на плановете за застрояване и регулация – срещу инициативи на съседи и когато самите жалбоподатели са инициатори на такива изменения, но им се създават неоснователни пречки от администрацията; друг вид жалби са свързани с отказа на администрацията да извършва констативни проверки за незаконно строителство и преустройства; проблеми, възникнали от разминаването на кадастралната карта и устройствени планове; липса на достъп до имоти (неизградени улици или преградени тупици) и др. Особено неприятни са казуси, при които съществуващ път се премахва чрез нова регулация, без да са изградени алтернативните трасета. Липсата на ясни приоритети и последователно отношение при изготвянето на подробни устройствени планове в различни ситуации поражда съмнения за корупционни практики в някои граждани и юридически лица, на които е изискано сами да изготвят задания. Преобладават жалби от ощетени от градоустройствени процедури граждани. Типичен пример за това е следният:
  ·        Районна администрация учредява право на преминаване през частен имот, като не определя размера на обезщетението за собственика, но за сметка на това прави имота неизползваем по предназначение. Заповедта не е обжалвана в срок, което ограничава възможностите за защита на правата на ощетения собственик. Въпреки, че гражданинът в последствие получава еднократно обезщетение за правото на преминаване, оказваме и консултация как да се отмени заповедта и/или да получи справедливо обезщетение.
  В някои случаи общинската администрация реагира бавно на сигнали за незаконно строителство, което възпрепятства санкционирането на нарушители, както в следния типичен случай на лоша администрация:
  ·        Граждани подават сигнал за затваряне на едно от платната на ключов булевард, за свързване на строяща се наблизо сграда с канализацията. От офиса предприемаме незабавна проверка на място, с което се оказва, че за съответните дейности има издадена от кмета на Столична община заповед с определен срок. След изтичане на оповестения в заповедта срок, продължават строителните работи и платното не е отворено. Обръщаме се за незабавна проверка към звеното „Контрол по строителството” към ДАГ, което излишно бюрократизира процедурата, като препраща сигнала след 14 дни на районната администрация, която също в законов срок прави проверка. След около 25-30 дни се оказва, че е възстановен нормалният трафик по булеварда, но строителите не са санкционирани за забавянето, а на гражданите е причинено значително неудобство.
  Голяма част от проблемите в тази категория са пряко следствие от забавеното приемане на Закона за Общия градоустройствен план на София. От друга страна, след приемането му графичната част от закона не се прие като неразделна част от него, което е предпоставка за продължаване на градоустройствените проблеми и неуредици.
   
  Жилищно настаняване
           Защитата на правото на жилище е основен приоритет в дейността на много местни омбудсмани в Европа и света, и е доказано, че защитата на това право е най-добре осъществима на общинско ниво, включително и чрез следния случай:
  ·        Граждани с остри социални проблеми и сериозна жилищна нужда, с многократен отказ за съдействие от институциите се обръщат с молба към офиса на Обществения посредник. При направения анализ на документите и нормативната база в годините назад, се оказва че семейството има всички права да бъде картотекирано и след намесата ни получава жилище от резервния фонд и е включено в картотеката на нуждаещите се от жилища граждани. Успоредна проверка по казуса, извършена от националния омбудсман завършва със заключението, че на семейството не може да се помогне.
  След като през 2005 година нормативната уредба на СО се промени изцяло, обективният подход за определяне на граждани за настаняване в общински жилища, облекчи работата на офиса, а и на районните администрации.
  Основните проблеми, за които през 2006 година сме сезирани са свързани с картотекирането на граждани като жилищно-нуждаещи се, отежнените процедури за това и нежеланието да се правят компромиси с ангажираността на гражданите при извършването на проверки по домовете. Освен това, има казуси, за които в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища има празнота, чрез която се ограничават правата на гражданите. Например:
  ·        Жилище, собственост на общинско дружество е прехвърлено в собственост на общината. До момента на промяна на собствеността в жилището има добросъвестен наемател, настанен по съответния ред. След прехвърлянето на собствеността и актуването на жилището като общинска собственост, на гражданина не се издава нова настанителна заповед, както и му се отказва включване в картотеката. Мотивите са, че не може да се издават настанителни заповеди на лица без картотека, а от друга страна – не могат да се включат в картотеката граждани, които живеят в общинско жилище.
  Имаме няколко такива жалби, поради което сме предложили да се направи съответната промяна в НРУУРОЖТСО.
            
  Административно обслужване
           Случаите, касаещи административното обслужване са предимно за мълчаливи откази и забавяне на отговори и действия на администрацията до гражданите по вече заведени преписки, лошо и некоректно отношение на служители към граждани. Трябва да отбележим, че в тези случаи намесата на Обществения посредник е най-ефективна, в сравнение с другите групи проблеми. Все пак нужно е да се вземат мерки, така щото администрацията да придобие нагласата да отговаря писмено в законоустановен срок на гражданите и да работи в съответствие с принципа мълчаливо съгласие, за сметка на мълчалив отказ. В този смисъл смятаме, че трябва да се ускори прилагането на всички текстове на Закона за държавния служител в звената, където все още не е приложен. Това би открило нови възможности за мотивация и обучение на общинските служители, но би открило пътя и за въвеждането на дисциплинарен съвет (чл. 95 от ЗДС), чрез който ще се налагат дисциплинарни наказания на провинили се служители. Друг момент, който заслужава внимание, е стриктното спазване на чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация, според който ръководителите на административните звена периодично трябва да публикуват информация за правомощията и дейността на съответните звена. Похвално е, че през периода са отчетени забележките от предишния доклад и анализи и се въведе принципът „обслужване на едно гише” в много от администрациите, а така също и въвеждането на обучение по английски език за служителите.
           Пример:
  ·        Районно звено по събиране и администриране на местни данъци и такси отказва да приеме и обработи повече от година данъчна декларация, която се подава от съпругата на титуляра по придобивното основание и се отнася за вещ, която е семейна имуществена общност. Мотивът е, че титулярът трябва лично да се яви за да му се наложи административно наказание, тъй като е закъснял с подаването. След намесата на обществения посредник, в рамките на 2 седмици данъчната декларация е приета от съпругата на титуляра, каквато възможност е предвидена от закона.
   
  Управление и разпореждане с общинска собственост
           Жалбите и сигналите на гражданите са свързани с начина на извършването на оценки на имоти и части от имоти, с информирането на заинтересованите лица за съответната оценка; сроковете в които се изготвят договори по гласувани от СОС сделки; осъществяването на контрол по изпълнението на решенията на СОС (предимно решения, взети преди повече от 10-12 месеца), лошата координация между районните администрации и Дирекция “Общинска собственост” и липсата или занемарената поддръжка на помещения и имоти - общинска собственост. Забелязва се и засилване на интереса на гражданите към закупуване на общинска земя, върху която са придобили право на строеж за построяване на жилищна сграда (най-вече за панелните блокове). Интересни примери:
  ·        Общинско помещение е отдадено за ползване на кварталните инспектори към МВР. Не са изяснени договорните отношения между общината и МВР, а помещението е отдадено с голяма дължима сметка за вода. Липсата на водомер за помещението и неуточненият длъжник карат „Софийска вода” да начислят сумата на етажната собственост. След намесата на Обществения посредник от района изясняват взаимоотношенията си с МВР-инспекторите и провеждат среща с етажната собственост и „Софийска вода”, на която постигат договореност за изплащането на сметката.
  ·        В жилищен блок, в един от входовете, всички жилища са общинска собственост – резервен фонд. Общите части и конкретно – водоснабдителната система не се поддържа в добро състояние и след поредно спукване на тръбите, течовете и наводненията налагат спирането на водоснабдяването за входа. Районната администрация не разполага със средства да стартира незабавно ремонта. След намесата на Обществения посредник и оказаното съдействие от Зам. кмета на СО по инвестиции и строителство, са осигурени средства за спешен ремонт на инсталацията и повредите са отстранени в разумни срокове.
  Продължава да стои неразрешен проблемът с изготвянето на регистър на общинската собственост. Подобно забавяне е недопустимо, с оглед на това, че в Столична община трудно може да се изготви какъвто и да е стратегически документ, без да има ясна картина за активите на общината. В същото време липсата на регистър възпрепятства разрешаването на казуси като следния:
  ·        Религиозна организация, регистрирана по Закона за вероизповеданията, подава молба да й се учреди безвъзмездно право на строеж и/или право на ползване на общински имот за религиозна дейност. Тези права са предвидени в Закона за вероизповеданията и Закона за общинската собственост. От Столична община отговарят, че нямат информация за наличието на подходящи имоти и помещения и препращат жалбоподателите да търсят информация по районите, от където също не разполагат с изчерпателна информация за актуалното предназначение и състояние на всички имоти.
   
  Благоустройство
  Проблеми засягащи благоустройството, за които сме сезирани, са състоянието на тротоарите и пешеходните зони, уличното осветление, състоянието на пътищата, липсата на канализация в някои от крайните квартали на столицата.
  ·        От спирка на бул. „Европа” към жилищния комплекс от общежития на слепите граждани на София води пътека с перила, изградена от Столична община преди години. Към момента на подаване на жалба за лошото състояние на пътеката, земята, през която минава пътеката, е вече собственост на Съюза на слепите, който няма средства да я поправи, а инцидентите сред живущите в комплекса се увеличават. С посредничеството на офиса се създаде схема за решаване на проблема с участието на Столична община и Съюза на слепите.
  Практиката показва, че гражданите имат нужда от съдействие и консултации при взаимоотношенията си с монополистите “Топлофикация” и “Софийска вода”. В зависимост от конкретния случай и съобразявайки се с ограничените правомощия, съгласно чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник от офиса правим необходимото, така че гражданите да бъдат информирани как да защитят правата си.
   
  Трафик, паркиране и градски транспорт
  Проблемите, поставяни от гражданите са за нередовен транспорт, за големи интервали между колите, за необхванати с регулярен трафик части на града, грубо отношение на контролните органи. Сезирани сме и във връзка с разположението и преместването на спирки на масовия градски транспорт, както и липсата на спиркознаци и спирконавеси. Засилва се гражданското недоволство от организацията на движението и местата за паркиране, а така също и от избирателния подход при вдигането на автомобили от „паяците”. Има жалби, свързани с преференциите на хората с увреждане за паркиране и ползването на карти за градски транспорт, включително и за продължителността от 4 часа допустимо паркиране в синя зона за хора с увреждания.
   
  Екология
  Жалбите са свързани с поддръжката на зелените площи – особено в крайните квартали, агресивно поведение на бездомни кучета, а така също и срещу лица, отглеждащи необичайно голям брой домашни животни. Сигнали се получават и срещу незасаждане на дървета на мястото на отстранени такива, и срещу отглеждането на селскостопански животни в жилищните зони със средно и високо строителство. Трябва да отбележим и значителния брой сигнали, които получихме срещу „нехуманно” отношение към бездомни кучета, но както изяснихме на защитниците на животните, Общественият посредник защитава правата и интересите изключително на гражданите, включително и тези за екологично чиста и здравословна среда, а Столичен инспекторат и „Екоравновесие” следят за изпълнение на общинската наредба и други  изисквания за защита на животните.
          
  Социални дейности
  Проблемите от сферата на социалните дейности присъстват често в жалбите до офиса на Обществения посредник като съпътстващи основния проблем, поставен в жалбата. Гражданите трудно получават еднократни помощи, не всякога могат да се включат в програмите за енергийно подпомагане, нуждите им още не са обхванати в нормативите за социална услуга, предоставяна на инвалиди, срещат неразбиране, а понякога и пренебрежително отношение от служителите на «Социално подпомагане», към които се обръщат за съдействие. Офисът на Обществения посредник съдейства бързо и активно, когато се касае за накърнени права на хора с увреждания и на деца или самотни родители. В някои случаи търсим съдействие от Държавна агенция за закрила на детето.
  В тази област включваме и проблемите, касаещи реда за записването и броя на децата в групите в детски заведения, като по този въпрос подчертаваме подобрението, дължащо се на усилията и стремежа на администрацията да реши проблемите.
   
  Търговска дейност
  Жалбите тук са свързани с процедурите по провеждане на търгове и конкурси за поставяне на преместваеми съоръжения за търговска дейност върху общинска собственост, определянето на наематели на подобни съоръжения и терени, а така също и определянето на търговци за извършване на амбулантна търговия на определено място. Затруднения създава и неодобрения до края на 2006г. план за разполагане на преместваеми съоръжения на територията на София.
  ·        Победител в конкурс за наемане на общинско място предлага две алтернативи за развитие на търговски обект в офертата си. Алтернативите са свързани със запазване на досегашната функционалност на обекта при по-ниска цена или разширяване на дейността при по-висока наемна цена. От конкурсната комисия приемат по-високата цена, но не разрешават допълнителна дейност на търговеца. След намесата на Обществения посредник комисията приема варианта с по-високата наемна цена, заедно с предложението за развитие на обекта
          
  Обществен ред и шум
  С оглед на растящата динамика на живота в София и липсата на адекватна актуализация на нормативната уредба, съвсем логично е гражданите да се оплакват от нарушения на обществения ред и високите шумови нива в града. Обект на жалби за вдигане на шум са най-често строежи и търговски обекти, като следва да се отбележи, че единственият инсрументариум на общината за справянето с шума засега е определянето на работно време. Често това обаче не е достатъчно, за което е необходимо да се осъществява по-добра координация с районните управления на МВР, регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (бивша ХЕИ) и други отговорни институции.
   
  Местни данъци и такси 
  Жалбите в тази категория са свързани с проблеми при освобождаване от плащане на някои от компонентите на таксата за битови отпадъци, при определянето на зоните за сметосъбиране и сметоизвозване, а така също и за методиката за определяне на таксата за битови отпадъци. Във връзка с увеличаването на таксите за разрешителните за строеж, има сигнали и недоволство срещу техния размер.
   
  Реституция и обезщетяване на отчуждени собственици
         Проблемите с реституцията, които се поставят пред Обществения посредник са за затруднения (в някои случаи се проявява двоен стандарт) при издаване на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ, при забавено, понякога с години, деактуване на имоти, издаване на скици и др. Изключително неприятни са и проблемите, свързани с обезщетяването на отчуждени преди 1989 година собственици. В много случаи обезщетяването с жилища се забавя недопустимо дълго поради факта, че строителството на жилища за обезщетяване, респективно строителството на гаражи, не е сред водещите приоритети на общината. Трябва обаче да допълним, че с промените от 27.07.2004 в ЗУТ, свързани с отчуждаването на частни имоти, попадащи в терени, определени за озеленени площи (има няколко такива жалби), проблемът окончателно придобива държавнически измерения и не може общината сама да поема финансовите тежести от политиката по отчуждаване и обезщетяване.
        Пример за изключително неприятен казус по проблематиката:
  ·        Имот, частна собственост е отчужден в началото на 1989г. Обезщетението е право на строеж в общински имот. След започване на строителството общинският имот е реституиран и правото на строеж е прехвърлено върху втори имот, който впоследствие също е реституиран. Районната администрация решава, че правото на строеж е погасено поради изтичане на 5 годишен срок. С решение на Върховният съд е постановено, че  съгласно закона, правото на строеж е безсрочно, поради характера му на обезщетение за отчуждаване. Администрацията отказва да издаде скица на друг имот, на който гражданите могат да ползват правото си. След намесата на Обществения посредник проблемът е придвижен до благоприятна за гражданите развръзка.
   
  Разпределение на заведените преписки по структури, срещу които е насочена жалбата:
  СО, всички дирекции – 62 жалби (31 приключили - 31 неприключили); СОС – 20 (14-6), район Люлин – 13 (9-4), Красно село - 11 (8-3), Младост - 11 (10-1), Овча купел – 11 (8-3), Лозенец – 11 (9-2), Студентски – 9 (6-3), Слатина – 9 (8-1), Средец – 9 (7-2), Възраждане – 7 (6-1), Красна поляна – 7 (6-1), Искър – 7 (5-2), Оборище – 7 (7 приключили), Витоша – 6 (4-2), Панчарево – 6 (4-2), Банкя – 6 (5-1), Триадица – 6 (5-1), Сердика – 5 (4-1), Изгрев – 5 (4-1), Надежда – 4 (3-1), Кремиковци – 3 (3 прикл.), Нови Искър – 2 (2 прикл.), Илинден – 1 приключила, от р-н Връбница – няма, други институции (вкл. общински дружества) – 38 (29-9).
           Големият брой жалби срещу Столична община се дължи най-вече на факта, че това са предимно случаи, които не са могли да намерят своето решение на ниво районна администрация и преписката е била прехвърлена в Столична община или са единствено в компетенциите на СО. Това може, обаче, и да се разглежда като степен на децентрализация между СО и районните администрации. По отношение на районите трудно се открояват тенденции, макар че урбанистичната специфика на някои от тях предопределя и характера на жалбите – например за районите Витоша, Банкя и Панчарево преобладават жалби свързани с устройство на територията, кадастър, регулация и незаконно строителство, а за район Люлин и район Искър – жалби за жилищно настаняване.
        Въпреки сравнително малкия брой заведени преписки (получени жалби и запитвания по пощата) по въпросите на Етажната собственост, голям брой от консултациите, които сме извършили устно са именно за това. Проблемите на Етажната собственост са изключително интересни и показателни за състоянието на българското общество, с оглед на факта, че управлението на Етажната собственост е най-ниското ниво на самоуправление в България. Жалбите са за липса на управление на Етажната собственост, злоупотреби от страна на ръководството, индивидуални конфликти, при които управлението отказва да се намесва. От друга страна, както вече отбелязахме, се търси съдействие при проблеми с “Топлофикация”, “Софийска вода”, както и с общинската администрация при поддръжката на междублоковите пространства. Интересен е поставеният пред нас въпрос за управлението на общите части (етажна собственост) и доколко следва да се прилага ПУРНЕС в административни и бизнес сгради. Като цяло нагласите са за по-голяма ангажираност на някоя публична институция към проблемите на Етажната собственост, както и нужда от механизми за ефективно въздействие при наличие на конкретни проблеми. Продължава пренебрегването от съответните органи на законодателната и изпълнителна власт на нуждата от разглеждане пропуските в съществуващия ПУРНЕС или приемане на нов Закон за етажната собственост – това са разпоредби, които пряко засягат живота на повече от половината български граждани.
   
  II. Работа с НПО и в подкрепа развитието и утвърждаването на гражданското общество и повишаване на правната култура на гражданите
   
           Работата с юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации, както и с различни инициативи на граждани и групи от граждани е неразделна част от дейността на Обществения посредник. Основанията за това са както в Правилника за организация и дейността на Обществения посредник на територията на Столична община, така и в практиката на Европейския омбудсман. Особено интензивна е дейността по повишаване на правната култура на гражданите, за което свидетелства големият брой консултирани граждани, спрямо заведените официални преписки. Въпреки това, обмисляме варианти индивидуалните или групови консултации да бъдат допълнени и с кампанийни дейности за повишаване на правната култура на гражданите.
           Някои от инициативите, пряко свързани с взаимодействието на Столична община с гражданския сектор, в които офисът на Обществения посредник се е включил активно:
  1.     Оказване съдействие за продължаването на проекта за пряко аудио-визуално излъчване на заседанията на СОС в интернет след изтичане на срока на финансиране по европейска програма. Прякото аудио-визуално излъчване на заседанията на СОС е нов стандарт за прозрачността и достъпността в дейността на съвета, като направения архив с минали заседания също е на постоянно разположение на граждани, организации и медии. Близо година и половина след началото на проекта, в България все още няма друга община, която да предлага подобна услуга.
  2.     Продължаване на оказваното съдействие по проекта за предоставяне на социална услуга “Асистент за независим живот” от Столична община. За съжаление, темповете с които се развива инициативата (предложена от НПО) не са от най-бързите, от което губят хората в неравностойно положение.
  3.     Включване в кампанията на коалиция от НПО, работещи в областта на културата за отстраняване на проблемите и стартиране на фонд „Култура”.
  4.     Участие в заседанията на Обществен съвет по реализация на общинската програма за развитие на ромската общност в гр. София. На среща с ромски организации при обсъждането на проект за изграждане на домове за над 2500 семейства в район „Овча купел”, бе обърнато внимание на социалните моменти в идеята, необходимостта от осигуряването и поддържането на сигурността в района и уведомяването и диалога с обществеността, за сметка на предварително поставения акцент за градоустройствения статут на проблема.
  5.     Зараждането на идеята и осигурена подкрепа по създаването на Стратегия на Столична община за интеграция на хора с психични увреждания, както и засилване на взаимодействието между НПО, работещи в тази област и СО.
  6.     Проведени са срещи, разговори и консултации с различни сдружения и фондации, взето участие в много дискусии и форуми по покана на НПО, дадени са препоръки и становища на организации, проведени са срещи с ученици и студенти.
   
  III. Работа по осъществяване обратна връзка на управлението в Столична община.
   
  С цел да подпомогнем процесите, водещи до прозрачност, ефикасност и ефективност в управлението на Столична община, през периода, който обхваща настоящия доклад непрекъснато информирахме и убеждавахме представителите СОС и на ръководството на Столична община за спазването на правата и удовлетворяването на желанията и нуждите на гражданите. До 31.12.2006 година направихме следните по-важни предложения до органите на Столична община:
   
  1. Няколко пъти бе обърнато внимание на СОС и ресорните служители на СО за проблематични текстове на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община. Такъв текст е чл. 2, ал. 1, според който Забранява се викането, пеенето и шумния говор и използването на озвучителни системи на обществени места”. Този текст не изключва озвучаването на различните увеселителни заведения, ресторанти, кафенета, спортни прояви и дори кина, но за сметка на това изостри проблемите, свързани с озвучаването на джамията в центъра на София. Следва да се направи бърза актуализация, така че текстът да бъде приведен в изпълним формат и да не предизвиква заслужено недоволство от страна на гражданите. Като форма на ограничаване на правото на собственост се тълкуват и нормите на чл. 5, според който собствениците са длъжни да „осигурят денонощно заключване на входните врати” на сградите, „собствениците на жилища и на други обекти в приземните служби при съответния район, да поставят декоративни предпазни решетки на прозорци, врати и балкони” и др. В наредбата могат да се открият и чисто дискриминационни текстове, например чл. 24, ал. 6, според който конкретния размер на глобите се определя и в зависимост от имотното състояние на нарушителя.
  2. След сигнал на гражданин, е установено, че СО не признава правото на редовните докторанти във висшите училища да ползват преференциални карти за градския транспорт, още повече че има възможност разходите да се субсидират от държавния бюджет. След консултации и съдействие от страна на общински съветници е направено изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
  3. Във връзка с голямата ангажираност на офиса по проблемите на жилищната политика, оказа се, че има правна празнота в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО и по този повод сме предложили промени в наредбата. Промените засягат казуси, свързани с процедурите по прехвърлянето на собствеността на жилища от дружества с общинско участие и държавна собственост в собственост на общината и по-конкретно със заварените наематели, невъзможността да бъдат картотекирани граждани с действителни остри жилищни нужди, но непопадащи в нито една от досега съществуващите картотечни групи и др.
  4. Като важно предложение, свързано с подобряването на административното обслужване, определяме идеята в Столична община да бъде въведен стандарта за управление на качеството ISO 9001-2000. Мотивите за предложението изхождат от необходимостта на столичани да се гарантира принципът на ориентирана към гражданите администрация и подобряване на обслужването (повишаване на качеството на предлаганите услуги) на гражданите. Основните механизми, чрез които това ще се реализира, са изясняване отговорностите, пълномощията и взаимоотношенията в администрацията, подобряване на управлението на ресурсите, оптимизация на организационната структура, оптимизация на деловодството и документооборота, включително и чрез създаването на правилник за вътрешния ред. Дейностите по сертификацията изискват създаване на всички регистри и картотеки, необходими на бизнеса и гражданското общество, но същевременно ще допринесат и за доказване на висок административен капацитет пред партньори, инвеститори и донори, особено при провеждане на преговори, а така също и за повишаване на кредитния рейтинг на Столична община. Чрез стандарта за качество на управлението ISO 9001-2000 ще се поеме конкретен ангажимент за дейности по обучението и мотивацията на служителите на администрацията, което в някои звена е крайно наложително. След въвеждането на ISO 9001-2000, изискването за провеждане на вътрешни одити ще поддържа достигнатото ниво и ще гарантира високото качество в работата на служителите.
  5. В контекста на затруднения трафик в София и многото сигнали от граждани за това, предложихме да се преразгледа цялостната политика на Столична община за стимулиране използването на лични автомобили. Към настоящия момент тази политика се изразява в постоянното търсене на нови решения за паркиране в централните градски части и по-конкретно разширяването на “синя зона”. Тези усилия в посока създаване удобства на водачите на лични МПС, в комбинация с увеличаването на цените на билетчетата за масовия градски транспорт и амортизираните превозни средства на МГТ, стимулират използването на лични автомобили и в бъдеще допълнително ще затрудняват трафика, независимо от темпото, честотата и качеството с което се ремонтират и изграждат пътни артерии. Смятаме, че една целенасочена политика към подобраявне качеството на масовия градски транспорт - инвестиции в нови превозни средства, освобождаване на едно улично платно, специално за колите на градския транспорт, с цел избягване на задръствания и обособяване и изграждане на мрежа от велосипедни алеи е крайно необходима. Тези инициативи, в комбинация с налагане на високи такси за преминаване и престой на МПС в центъра на столицата, в средни срокове ще доведат до значително облекчаване на трафика, намаляване на разходите за поддръжка на транспортната инфраструктура и не на последно място – намаляване на броя на ПТП. От друга страна, освобождаването на тротоарите и тесните улички от паркирали автомобили ще засили инвестиционния интерес към изграждането на подземни паркинги, ще облекчи пешеходците и ще позволи значително да изпъкне архитектурно-естетическият стил на столицата.
  6. Неколкократно сме обърнали внимание за това, че в правилниците и наредбите на СО контролните и санкциониращи механизми не се актуализират и не са достатъчно ефикасни и ефективни. Конкретно визираме, че след изменението на ЗМСМА и повишаване размера на потенциалните глоби (повишението е от 10 до 100 пъти), които общините могат да налагат, СО не актуализира своите наредби, към които препраща закона. Недоумение буди също така фактът, че след като ЗМСМА допуска при неколкократни нарушения да се затварят обекти, като отново този механизъм трябва да е разписан в съответни подзаконови актове, в някои наредби – напр. за търговската дейност, такава възможност не е предвидена и попадаме в ситуация, в която СО сама ограничава възможностите си за действие. Това не само възпрепятства разрешаването на конкретни казуси, но засилва усещането в гражданите за липсата на реална власт и е в противоречие с амбицията на общините за засилване на местното самоуправление. Трябва да се прецизират и текстовете, определящи контролните органи и звена по различните дейности. В момента за повечето общински дейности има повече от 2, 3, 4 контролни звена, което отслабва ефикасността на контролните функции на общината и позволява да се прехвърля отговорността за несвършена работа. Предвиденото в Оперативната програма на СОС приемане на Наредба за определяне и налагане на административни наказания на територията на СО, вероятно има амбицията да разреши тези проблеми, но остава неизяснено защо до приемането й СО и най-вече гражданите трябва да страдат от всички изброени дефицити в контролните дейности.
  7. През периода последователно сме отстоявали виждането, че следва да се търси активно позицията на възможно най-широк кръг граждани по важни за общината проблеми. В този смисъл предложихме да се разяснят и уточнят процедурите по провеждане на обществени обсъждания, което, видно от Оперативната програма на СОС е залегнало като дейност до края на мандата. В тази насока беше и предложението да се проведе референдум за отваряне на депото в Суходол, като за съжаление решението отново беше наложено от институциите.
  8. След сигнали на граждани относно злоупотреби от страна на физически и юридически лица с герба и наименованието на Столична община, обърнахме внимание за нуждата от стриктна регламентация на символите на общината. Към момента като регламентация съществува единствено „Статут на знамето на Столична община”, но като необходим минимум трябва да се разработят подобни стандарти за герба и наименованието на Столична община, а може да се помисли и обсъди създаването на химн на столицата.
   
   
  В заключение трябва да отбележим, че въпреки трудностите, съпътстващи утвърждаването на млади институции, Общественият посредник на Столична община получава все по-голямо разбиране и готовност за съдействие от органите, структурите, звената и служителите на Столична община. Въпреки това, в името на голямата цел за защита правата и интересите на гражданите на София, поемаме ангажимент с още по-голямо усърдие да се стремим към осигуряването на бързо, безпристрастно и добро административно обслужване от страна на администрацията на гражданите, разграничаване и създаване на дух на нетърпимост към заобикалянето на нормите и лошата администрация, и не на последно място – вграждането в подзаконовите актове на Столична община на дълбоко справедливи и възвишено-морални принципи на управление.
   
                                                                                      
   
  30.01.2007г.
   
   
   
   
   
   
   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.