Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2007 ГОДИНА
 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2007 ГОДИНА

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2007 ГОДИНА
   
  Създадена на основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Институцията Обществен посредник на Столична община функционира в съответствие с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, приет с Решение 154 на СОС от 08.07.2004 г.
   
  Основна задача на институцията местен общестен посредник е да съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местно самоуправление и местната администрация. Доколкото органите на местно самоуправление и администрация в Столична община не функционират изолирано от обществено-политическите процеси в цялата страна, две големи събития оказаха влияние върху работата на общинския съвет и администрацията, респективно върху дейността по съблюдаване и закрила на правата и законните интереси на гражданите. На първо място това е приемането на Република България за пълноправен член на Европейския съюз. Европейското членство на България провокира по-големи очаквания сред гражданите към жизнената среда в която живеем, очаквания за привличане и реализация на европейски финансови ресурси, увеличени професионални и морални изисквания към ангажираните с обществена дейност и въобще за повече гаранции за спазването на правото за добро управление. В контекста на незавършената децентрализация по-скоро отрицателният отговор на тези очаквания е в полето на централната власт, но невъзможността за категорично разделяне на публичната власт на местна, регионална и национална не разрешава да пестим претенции за спазването на правото на добро управление и добра администрация и спрямо органите на местно самоуправление и администрация в Столична община. В този смисъл са забележките за забавено или отказ от въвеждане на добри практики в дейността на администрацията, лошата координация с централната власт, бягането от поемане на отговорност и други действия, с които се накърняват не само общи принципи на доброто управление, но и конкртни граждански права. Вероятно най-добра оценка обаче, относно това кой е отговорен за неизпълнението на обществените очаквания даде второто ключово събитие за 2007, предопределило дейността на общинския съвет и администрация в Столична община – местните избори. Така освен характерните за всички предизборни периоди действия с фокус върху интересите на най-широки обществени кръгове и избягващи непопулярни акции, за изминалата година трябва да отчетем и негативите, породени от местния вот. Като най-осезаем такъв е състоянието на властовия и административен капацитет преди и непосредствено след провеждането на изборите. Провеждането на избори за районни кметове, макар че на пръв поглед обогати демократичните механизми в арсенала на гражданите, на практика остави в политическо и административно безвластие за близо 2 месеца всички нива на управление. Формалното определяне на временно изпълняващи длъжността лица не може да замести реално носителите на политическата воля и отговорност и в няколко случая доведе до недопустимо забавяне при разследванията, респективно до невъзможност за пълноценно гарантиране на правата на гражданите. Положителното в случая е, че голяма част от столичани проявиха разбиране относно ситуацията с провеждането на изборите, а и вероятно поради интензифицирания диалог с кандидатите, през периода на предизборната кампания явно намаля броят на гражданите търсещи защита за нарушените си права или на такива, избрали точно този момент да настояват за решаването на проблемите си.
   
  За поредна година се утвърждава впечатлението, че офисът на обществения посредник е един от водещите фронт-офиси на територията на Столична община, където гражданите и юридическите лица с нестопанска цел излагат своите проблеми и искания или изказват препоръки и оценки за дейността на Общинския съвет и администрацията на Столична община. В този смисъл и в контекста на мисията на Обществения посредник да защитава правата на гражданите, можем най-общо да разграничим три основни направления в дейността на Обществения посредник: съдействие на гражданите по индивидуални жалби и сигнали; съдействие за развитие и утвърждаване на гражданско общество и повишаване правната култура на гражданите; осъществяване на обратна връзка в управленския процес в Столична община. Натрупаните през годината международни контакти и опит в офиса на обществения посредник показват, че това е не само удачно разпределение на политиките и усилията за защита на правата на гражданите на всеки местен омбудсман, но е и добра база за развитие на политиките във всяка община. Независимо, че в по-голямата си част правените препоръки в предходни анализи и доклади бяха възприемани позитивно, водени от желанието за постигане на най-добри резултати смятаме, че тази диференциация не спомогна за пълното възприемане на предложенията и препоръките на обществения посредник, вероятно поради следните причини:
  ·        цитираните проблеми от индивидуалните жалби и сигнали на граждани не бяха възприемани като обобщена проблемна област в която трябва да се търсят общи решения, а като ясно изразени отделни случаи, при които общественият посредник се намесва;
  ·        посочването на инициативи на общесвения посредник за развитие и утвърждаване на гражданско общество и повишаване правната култура на гражданите не доведе до необходимата съпричастност от страна на администрацията и съвета, така щото това да се превърне в цялостна политика на Столична община;
  ·        предложенията и препоръките правени в частта за реализацията на обратната връзка в управлението на Столична община често засягаха няколко звена и всеки от адресатите изчакваше инициатива от другите субекти на препоръките.
  В опит да гарантираме в най-сериозна степен правата и интересите на гражданите на Столична община, а и да фокусираме вниманието на ресорните ръководители така, че да почувстват личен ангажимент към констатираните проблеми и направените предложения и препоръки, може да обособим два основни раздела в настоящия доклад.
  1. Обща информация за постъпилите жалби и сигнали в офиса на обществения посредник и доклокото е възможно, забелязани тенденции спрямо предходни отчетни периоди;
  2. Отчет за свършена работа, констатации, предложения и препоръки по секторни направления, съгласно структурата на администрацията на Столична община.
   
  Обща информация за постъпилите жалби и сигнали и забелязани тенденции спрямо предходни отчетни периоди 
   
  За 2007 годинa са приети, изслушани и консултирани около 1170 граждани и юридически лица, от които 244 по интернет. Заведени са 247 преписки, от които са приключени 185, включително и 35 неоснователни жалби и сигнали на граждани. Продължава работата по 62 случая, като забавянето на тяхното решаване е поради забавена или неефикасна (не се отговаря по същество или не се съдържа цялата изисквана информация) кореспонденция от страна на администрацията, нормативно допустим субективизъм при взимане на решения от администрацията, недостатъчна сила и/или обхват на правомощията на общинската администрация. Случаите, които поради субективизма при вземането на решения и недостатъчните правомощия на общинската администрация смятаме за неприключени, бихме могли да ги прехвърлим към категорията на разрешените, но водени от желанието да помогнем на гражданите продължаваме да търсим алтернативи и компромиси между страните. В част от поставените проблеми се установи, че нормативната уредба не дава възможност за успешна защита на правата и интересите на гражданите, поради което се търсят възможности за актуализацията й.
  Наблюдава се лек спад – около 8 % в броя на потърсилите консултации граждани и заведените преписки в сравнение с предходната година. Този факт от една страна се дължи на рязкото намаляване на търсещи защита на правата си граждани по време на местните избори, а от друга, на намаления брой неоснователни жалби и сигнали и такива, които не влизат в компетентността на офиса. Това показва по-сериозна разпознаваемост на ролята и функциите на офиса в обществото и оформяне на правилен облик на институцията. Същевременно, заблеязава се тенденция на все по-активно използване на интернет за осъществяване на контакт с институцията. За 2007 година постъпилите жалби и сигнали по интернет са със 17% повече от предходната година.  
  През 2007 година продължи работата по 93 случая от предходни отчетни периоди, като от тях са приключени 67. По останалите 26 казуса, някои от които са от 2005 година продължава търсенето на решения, удовлетворяващи гражданите, включително и чрез инициативи за промяна на нормативната уредба или търсне на извънсъдебни форми за сключване на споразумения.
  Сред консултациите, продължават да преобладават проблеми на етажната собственост, а също така често се налага да обръщаме внимание на гражданите първо да потърсят съдействие от компетентния орган или администрация, а едва след това, ако са неудовлетворени да се обръщат към офиса.
   
  За всички заведени преписки е изследвана нормативната база, извършвани са проверки по документи и/или проверки на място, като са изискани становища от администрацията. В по-голямата си част, заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характерът им засяга 2, 3 или повече сфери, но все пак най-общо може да се направи следното разпределение по теми:
   
  1.     Устройство на територията и незаконно строителство – 66 жалби;
  2.     Жилищно настаняване – 39 жалби;
  3.     Административно обслужване – 34;  
  4.     Благоустройство – 25;
  5.     Градски транспорт, организация на движението и паркиране – 16;
  6.     Управление и разпореждане с общинска собственост – 14;
  7.     Екология – 10;
  8.     Търговска дейност и реклама – 8;
  9.     Обществен ред и шум – 7;
  10.други – 28;
   
  В тази статистика и разпределение не се включват случаите, по които сме оказвали съдействие и подкрепа при разследването и оформянето на становища на постоянните комисии по Граждански права, молби и жалби и Етика към СОС. Тясното взаимодействие с тези две комисии на общинския съвет е продиктувано от задължението ни да използваме всякакви законови възможности за оказване на съдействие на възможно най-много граждани. 
   
   
  За трета поредна година най-многобройни са жалбите и сигналите относно градоустройствени процедури и незаконно строителство. Макар, че абсолютния брой на тези проблеми остава приблизително еднакъв през последните години, ясно се очертава тенденцията на нарастване на относителния им дял. Така например в първия годишен доклад за 2005* година относителния дял на казусите, свързани с устройството на територията и незаконното строителство е 20%, при 24% през 2006 година и 27% за изминалата 2007. Това нарастване е твърде възможно да се дължи на некомпетентна и/или недобронамерена работа на архитектите и техническите специалисти или на вече коментираните завишени очаквания на гражданите по отношение работата на всички служители, които не срещат необходимото качествено развитие. Защитата на правото на добро управление обаче изисква да обърнем внимание на един феномен, който също е потенциален източник на проблеми в градоустройството. Крайното фаворитизиране на частната собственост и инвестиционните намерения в строителството за сметка на широките обществени интереси също допринася за изострянето на обществената чувствителност по тези въпроси. Доколкото фундаментите на тази философия са заложени и като принципи на националното законодателство, следва с подзаконови актове и стандартизирани процедури общинските структури по всякакъв начин да се стремят да балансират силната частна инициатива с различни публични придобивки в градската среда.
  Като функция на проблемите на градоустройството и забавеното развитие на градската инфраструктура, бавно, но методично нараства делът на поставените от гражданите проблеми с благоустройството (6% през 2005, 8% през 2006 и 10% през 2007 година) и казусите с трафика и паркирането ( 4% за 2005, 5% за 2006 и над 6% през 2007). Тук трябва да посочим изрично, че една част от жалбите и сигналите на граждаите класифицирани като „благоустройство” и „транспорт” са изцяло провокирани от издадени строителни разрешения, в следствие на които при строителните работи се нарушават благоустройството или транспортния достъп до съседни имоти и квартали.
  Явен спад има по отношение жалбите, свързани с управлението и разпореждането с общинско имущество. Вероятна причина за това е намаляването на броя на сделките с общинско имущество с изцяло стопански или инвестиционни мотиви, за сметка на сделките по прекратяване на съсобственост, уреждане на сметки по регулация и др. От друга страна завишения обществен интерес към тази сфера, леките подобрения по отношение на публичността и приближаването на цените на общинските имоти до стойностите на пазарните цени намалиха претенциите на граждани и юридически лица за придобиване или ползване на общински имоти. Трябва да отбележим и възможността, намаляването на броят на жалбите, свързани с управлението и разпореждането с общинско имущество да е продиктувано и от рязкото намаляване в абсолютни числа на броя на терените, сградите и помещенията общинска собственост.
  Наблюдаваме известно покачване както в абсолютни стойности, така и в относителен дял на жалбите, касаещи качеството на административно обслужване. Това го отдаваме на вече коментирания ефект на местните избори, при които една част от администрацията реално не работеше поради политически ангажименти, но и на факта, че някои служители, особено в районните администрации осъзнаваха, че през новия мандат договорите им ще бъдат прекратени и поради това не спазваха в необходимия минимум изискванията за професионално отношение към гражданите и служебните си задължения.
  Относително стабилни са нивата на търсещи съдействие за правата и интересите си граждани по направления като извършване на търговска дейност и реклама, опазване на обществения ред, екология, социални дейности и др. С времето намаляват и случаите за обезщетяване на отчуждени през изминали периоди собственици и на граждани с реституционни проблеми. Това обаче по никакъв начин не намалява ангажираността на офиса на обществения посредник към гарантирането на точно тези права на гражданите на София, което може да се види и от последващото отчитане, констатации, предложения и препоръки.
   
   
  Отчет за свършена работа, констатации, предложения и препоръки по секторни направления
   
  1.     Направление „Архитектура и градоустройство”
   
  Един от основните проблеми, засегнат в жалби на гражданите през изминалата година е наличието на незаконно строителство в отделни райони. Гражданите често се оплакват от издаване на визи за проектиране и проучване и разрешения за строеж, които не са в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. В част от случаите при издаване на посочените документи не са спазени необходимите отстояния на строежа до съседните парцели, а в други - минимално изискуемия процент на озеленяване. Често реално изграденият строеж не отговаря на предвиденото в инвестиционния проект, на база на който се издава съответното разрешение за строеж. На практика се оказва, че при издадено разрешение за строеж, гражданите, собственици на съседни имоти не разполагат с възможности за намеса и въздействие върху незаконното строителство, тъй като съгласно ЗУТ са изключени от кръга на заинтересуваните лица. Това несъвършенство на нормативната уредба благоприятства за създаване на корупционни практики и некоректни действия, насочени към реализиране на неотговарящо на законовите разпоредби строителство. Законови несъвършенства предопределят и изключително сложната процедура за установяване и премахване на незаконни пристроявания, надстроявания и преустройства, както и едновременното гарантиране на правата на различните страни при учредяване на право на преминаване през чужд имот.
  Масов проблем, визиран в жалбите на тъжителите е извършване на преустройства и реконструкции в сгради в режим на етажна собственост или учредяване на право на строеж, без за това да е постигнато решение на общото събрание и без наличие на нотариално заверени съгласия на всички собственици. Пример за проблема е изграждане на допълнително помещение и монтиране на предавателна антена на мобилен оператор на покрива на сграда етажна собственост без наличие на валиден договор за учредяване на строеж с нотариална заверка на подписите, без единодушно положително решение на общото събрание и при липса на нотариално заверено съгласие от всички собственици в етажната собственост. Друг пример е жалба на гражданин относно извършена реконструкция на таванско помещение, съпътствано от неправомерно завземане на общи части, без да са на лице изискуемите съгласно нормативната уредба основания.
  Много жалби и сигнали засягат необоснованата промяна на предназначението на озеленени площи - паркове, градини, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение, които съгласно ЗУТ са публична общинска собственост. Пример за засегнатия въпрос е жалба на инициативен комитет за защита на градинката, находяща се между улиците „Цар Симеон”, „Иларион Макариополски” и „Републиканска” в район „Банкя”. Съгласно информацията, предоставена от тъжителите теренът на градинката ще бъде застроен. От страна на офиса на обществения посредник на Столична община са изпратени писма по проблема до кмета на района и директора на Дирекция „Архитектура и градоустройство” на СО. След забавяне от около пет месеца получихме отговор от район „Банкя”, в който не се съдържа поисканата конкретна информация относно терена и предвиденото за него в действащия подробен устройствен план, както и относно това дали към момента действително са предприети действия по подготовка на застрояване на парцела.
  Типичен пример за неправилна интерпретация и баланс на споменатото по-горе право на собственост и стремежа да се регулира градската среда срещаме в няколко казуса по промяна на статута на частни имоти, предвидени за застрояване чрез отреждането им за озеленяване. По конкретен подобен случай до момента не сме получили ясен отговор от администрацията на какво основание е извършена промяна в статута на имот, предвид факта, че съгласно подробния устройствен план и издадените скици парцелът не се води за озеленяване, а като такъв се води съседен имот, за който обаче в разрез с нормативните изисквания е допуснато реализиране на строителство и са изградени три седем етажни сгради. 
  През годината са подадени жалби, свързани с незаконно монтиране на рекламни табели или монтиране на такива с неморално съдържание. Такъв пример е наличието на реклами на стриптийз бар непосредствено до гимназия в центъра на столицата. Към момента табелите не са демонтирани, като от района единствено е констатирана липса на издадено разрешение за тяхното поставяне и преписката е насочена по компетентност към сектор „Реклама” при Столична община. През изминалата година беше изключително трудно да се въздейства по някакъв начин и съответно да се наложи адекватна санкция на нарушителите, предвид факта, че Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Столична община бе отменена с решение на ВАС, а новата се прие едва на 20.12.2007 г.
  Конкретни случаи с много широко разпространение има и в други насоки. Така например сме изискали уеднаквяване на практиката и стандартите по контрол при допълнителното поставяне на климатични инсталации в сградите и при окабеляването на мрежи на интернет доставчици и кабелни телевизии. Проблемът с климатиците основно се поставя в контекста на увеличени шумови нива и вибрации, но доколкото в огромната си част инсталациите имат и външни тела, които най-често нарушават фасадите на сградите, въпросът има ясни градоустройствени измерения. От друга страна, през 2007 година трябваше да се приложи строг контрол по отношение откритото окабеляване, но администрацията все още не е предприела действия в тази насока.
  Същевременно, с нетърпение очакваме изпълнението на § 11 от ПЗР на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а именно провеждането на информационна кампания за нововъзникналите по силата на тази наредба права и задължения за гражданите. Очакваме и стриктното изпълнение и на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (изработването на която беше и препоръка от предходните доклади на обществения посредник), включително и като се информира и ангажира нашият офис за провеждането на обществени обсъждания.
   
  2.     Административно обслужване, жилищно настаняване, управление и разпореждане с общинско имущество
   
  Проблемите с отказ от администриране и неспазването, чрез необосновано удължаване, на времето за отговор по молбите и жалбите на гражданите стоят все още на дневен ред, независимо от записаните в Административно процесуалния кодекс и други нормативни актове срокове. Остават в сила и препоръките ни да се търсят начини за повишаване на емоционалната стабилност на служителите при работа с взискателни граждани. Действия с подобна насоченост обаче не трябва да бъдат инцидентни или с тясна насоченост. Необходим е цялостен пакет от мерки, които да повишат административния капацитет на Столична община и съответно да допринесат за гарантиране на всички законни права и интереси на гражданите на Столична община. На първо място, съгласно првителствената Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008, Столична община трябва да въведе вътрешноадминистративни процедури за оказване на съдействие и съобразяване с направените от парламентарния омбудсман и обществения посредник препоръки. Тъй като инициативата на администрацията по това направление необяснимо е забавена, от офиса в най-кратки срокове ще предложим конкретни текстове за въвеждането на подобни процедури. Като следващ проблем се очертава липсата на утвърдена и публично оповестена организация за работата с предложенията и сигналите към устройствения правилник на администрацията, съгласно чл. 110, ал. 1 от АПК. За уеднаквяване на практиките в различните райони и звена на Столична община може да утвърдят и вътрешни правила за организация на административното обслужване, съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване. Няма публична информация относно прилагането на чл. 23 от същата наредба, относно използването на Система за самооценка на административното обслужване, което е и във връзка с Общата рамка за оценяване (Common Assessment Framework - CAF) на публичните администрации в ЕС. Членове 24 и 25 от Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване изискват периодично да се проучва и измерва удовлетвореността на потребителите – дейности, които са в пряка връзка с реализацията на правото на добро управление. Няма публичност и относно изпълнението на Решение 775/26.07.07 на СОС за внедряването на система за управление на качеството на база международен стандарт ISO 9001:2000. На фона на тези пропуски изглежда малко вероятно, но следвайки интересите на гражданите на София, трябва да отбележим и възможността да се прилагат и други актуални научни и оперативни инструменти за оптимизация на работата на администрацията, като тренинг за взимане на морални решения, прилагане на мрежови анализ (чрез който например може да се анализират комуникационните канали в организацията, респективно дали служителите, заемащи ключови места в тези канали имат необходините комуникационни качества, умения за работа в екип и т.н.) и др. Освен всичко останало, идеята на тези мерки е да създадат нагаса в служителите, че тяхната роля в политическия процес не е да се стремят да запазват статуквото и да отричат възможностите за реализация на дадена инициатива, а да търят онези законови механизми, които да позволяват и да посочват как да се операционализира всяка политическа воля на ръководството и съвета.
  Индивидуалните казуси, които предизвикват специален интерес в категорията административно обслужване засягат основно процедурите по издаване на удостоверения за наследници. В част от случаите от районните администрации изискват от гражданите подробна информация за техните наследодатели, като подобна информация не е необходимо да бъде предоставяна. Друг специфичен въпрос, който чака своето решение тук е проблемът за издаване на удостоверение за наследници на граждани на други държави, прекарали голяма част от живота си в България и чийто наследници са български граждани.  
  Макар и инцидентно, все още има случаи, при които районните администрации не изпълняват влезли в сила съдбни решения. Предложението ни в тази насока е да да се определят ясни и строги вътрешноадминистративни санкции за такива служители, както и за служители, пренебрегващи препоръки на постоянните комисии на СОС или Правния съвет към общината.
   
  Жалбите срещу процедурите по настаняване в общински жилища показват, че въпреки уеднаквената практика, някои районни администрации не се придържат стриктно към разпоредбите на НРУУРОЖТСО. Така например в един от районите са подававли противоречива информация относно сроковете за обявяване на годишния списък и за обжалването му. В друг район класирането е обявено на недостъпно за гражданите място, което също е сериозно нарушение. Има и сигнал, че при подаване на годишната декларация от вече настанени наематели се изискват пълен набор документи, както при картотекиране.
  Голямата дилема, която стои тук обаче е относно жилищната политика на Столична община. И през 2007 година нямаше еднозначен и категоричен отгвор има ли Столична община политическа воля и ресурси за да гарантира пълноценно правото на жилище на гражданите, живеещи в София. От позицията на защитаващи правата и интересите на гражданите имаме безусловни ангажименти за гарантиране правото на жилище на всеки човек, но обективността изисква да обърнем внимание, че и най-ефективните оперативни действия са безсмислени, ако стратегията е грешна. В тази връзка, напомняме за становището на обществения посредник за жилищната политика на Столична община по преписка 94-Г-138/2007, в което се разграничават двете алтернативи, подчертава се неприемливостта на настоящята ситуация, както и се припомнят редица държавни отговорности в тази насока. Предложили сме също така да се направи задълбочен социално-икономически анализ относно необходимостта от провеждане на жилищна политика и/или да се предизвика широк обществен дебат по въпроса. Подобни действия са крайно належащи особено по повод напредналите дейности по приемане и прилагане на Специализираната програма за ревитализация на проблемните квартали на град София, обитаванни предимно от ромско население (т.нар. „Жилищна стратегия за ромската общност”). Към момента от офиса имаме моралното задължение за съдействие по утвърждаването и реализацията на програмата, но тъй като приемането й ще обезсмисли по-широкия дебат относно отношението на общината към правото на жилище на всички столичани, отново настояваме за задълбоченост и публичност при взимането на решения от такава важност.
   
  Управлението и разпореждането с общинско имущество е област, в която както видяхме има трайно подобряване на отношението и работата на съвета и администрацията в посока гарантирането на обществените интереси. Все още обаче има резерви в усилията и ресурсите, които се влагат в управлението и поддръжката на общинската собственост. Подчертаваме значителният публичнен интерес към тази общинска политика, изразен и от много неправителствени организации упражняващи по всякакъв възможен начин граждански контрол.
   
  3.     Градски транспорт, организация на движението и паркиране
   
  Свободата и правото на придвижване са основополагащи ценности в Европейския съюз. Макар и в малко по-различен контекст, в София все повече ще се убеждаваме в смисъла и стойността на тези ценности. Това проличава от подаваните в офиса жалби, при които като че ли остават на втори план конкртните оплаквания за възникнали ситуации с нередовен градски транспорт, неподходящо ситуирана спирка, лошо регулирана светофарна уредба или санкциониране за направилно паркиране. Дори и в емоционалните изложения по повод безотговорно съгласуване за затваряне на цели улици или платна от такива с цел улесняване на строителни дейности в съседен имот, водещ мотив е недоволството спрямо цялостната политика на общината за организация на движението. В предишния годишен доклад направихме предложение за преосмисляне на целенасочените действия на администрацията и съвета за стимулиране използването на лични автомобили. В отговор на това, а и на обществените нагласи беше прието Решение 321/19.04.2007 на СОС за възлагане на проектиране на 6 велосипедни лъча, както и неколкократно беше декларирано намерението да се прилагат засилен контрол и санкции за движещите се автомобили в специализираните платна за МГТ. Към момента обаче няма реални резултати от тези амбиции, а привържениците на т. нар. „екологичен пакет за придвижване” (масов градски транспорт, велосипед, ходене пеша) неколкократно търсят съдействие за организиране на акции и събития срещу използването на лични автомобили и за упражняване на контрол върху изпълнението на Решение 321/19.04.2007. Нещо повече – в техните заявления, сигнали и неформални обръщения се долавят и други смущаващи факти, поставящи под съмнение пълноценното гарантиране на правата на вички граждани. Проблеми например произлизат от лошото функционално състояние и интериор на много от превозните средства на МГТ. От една страна, това са по-големите рискове за живота и здравето на пътниците, а от друга - несъстоятелността на съществуващата практика да се заплаща еднаква цена на услуга (на стойност билетче за превоз на пътници) за услуги с различно качество (напр. превоз с чисто нов автобус срещу превоз с такъв, на възраст над 20 години). Подобен диференциран подход към пътници, използващи различни линии, в условията на монополното положение на компаниите от градския транспорт е забранен от антимонополното законодателство и налага или бързо подновяване на транспортния парк или намаляване цените на билетчетата по линиите с остарели превозни средства. Друг казус изискващ по-задълбочен анализ и решение засяга безплатното паркиране на обществени места. Според изразена позиция на гражданин, която в голяма степен споделяме, собственик на всички обществени места е общината (с изкл. на държавната собственост) – респективно всички живущи в общината. Когато шофьор на лично МПС паркира безплатно върху обществено място, той накърнява правото на всички останали граждани да се възползват от публичното благо да изплозват същото обществено място. Това налага силно да се ограничи (или изцяло да се забрани) паркирането върху обществени места или в краен случай върху онези, при паркиране върху които критично се пречи на движението, на пешеходците или на развитието на зелената система. Особено накърнени са правата на онези граждани, които нямат лично МПС и никога не са използвали обществени площи за лични нужди.
  Логиката на тези показателни разсъждения идва да покаже, че има правни и морални основи, върху които може да се изградят нови подходи по отношение приоритетите и организацията на движението, като тези алтернативи могат да бъдат съгласувани и да получат подкрепа от голяма част от гражданите на София.
   
  4.     Благоустройство
   
  Жалбите в тази графа засягат проблеми на градската инфраструктура, взаимоотношенията на гражданите с дружстсвата, доставчици на комунални услуги, както и някои конкретни запитвания за саниране на жилищни сгради.  С различни мотиви сме подкрепили включването на няколко обекта в инвестиционната програма на общината. Защитата на правата и интересите на гражданите с доставчиците на комунални услуги на територията на Столична община в известна степен е възпрепятствано от ограничението в правомощията на обществения посредник да разглежда въпроси, касаещи дейността на общински дружества. Въпреки това, в случаи с драстични нарушения спрямо правата и интересите на гражданите сме търсили неформални пътища за оказване на съдействие на жалбоподателите. Като бъдещо развитие в тази насока сме очертали перспективата да сключим споразумения с доставчици на услуги – напр. Топлофикация, Софийска вода, Улично осветление, като в случая с Топлофикация някои от предвидените механизми вече работят – през 2007 участвахме в обсъждането на Общите условия за доставка на топлинна енергия на битови абонати. През изминалата година проявихме активна позиция и по въпросите на енергийната ефективност, като цялостното положение в София е в незадоволително състояние спрямо европейските стандарти. При тези обстоятелства буди недоумение принципното виждане на администрацията да не се оказва съдействие на инициативи на неправителствени организации, като тази за изграждане на местни форуми за интелигентна енергия - BELIEF, чиято основна цел е да се подобри енергийната ефективност и да се внедри използването на възобновяеми енергийни източници във общинските сгради, конкретно в Зона Б5 в София.
   
  5.     Екология
   
  Стандартните жалби по които сме оказвали съдействие в раздел екология през 2007 година касаят поддръжката на зелени площи и отделни дървета, случаи на агресивни бездомни кучета, лошо изпълнение на задълженията на концесионера по чистота. Интересен нюанс и развитие по последните жалби получи случай, при който след нашата намеса и ангажимент от страна на районния кмет, улица в един от районите е включена в годишната задача за почистване. Това провокира настояването ни за по-голяма прозрачност на взаимоотношенията на общината с концесионера, включително и публикуването на годишната задача за почистване в интернет. През годината подехме инициатива относно засилване на контрола, упражняван от общината по отношение броят и начинът на отглежданите в едно домакинство домашни животни. Подобно на случая с енергийната ефективност, в този ресор също имаме известно пренебрежение към инициативите и желанието на гражданския сектор да помага за създаване и запазване на екологична среда в града и региона. Конкретният случай, който прави лошо впечатление е поетият и неизпълнен по наша информация ангажимент на общината да изгради нова зелена площ и едновременно с това да разработи стратегия за развитието на зелената система. Общият случай, който провокира нашите забележки към отговорните служители е забавеният старт на програма „Зелена София”, за която няколко поредни години се гласуват бюджетни средства, а реално програмата не функционира.
   
  6.     Социални дейности и здравеопазване
   
  Социалната проблематика в много случаи е съпътстващ проблем на водещия казус, който гражданите поставят в офиса. Освен това, в няколко случая сме сезирани за проблеми в различните социални домове в столицата. Като цяло обаче, офисът е изключително чувствителен по отношение на социалните въпроси и поради това имеме пряко участие в следните няколко инициативи. Взехме активно участие при приемането и промяната на Наредбата за предоставяне на социална услуга асистент за независим живот; пряко сме съдействали за реализацията на съвместен проект на Столична община и фондация „Очи на четири лапи” за създаването на училище за обучение на кучета-водачи на незрящи граждани; по наше предложение е увеличен броят на незрящите масажисти в общинските лечебни заведения; предложението за разработване на стратегия за психично здраве, също е на институцията. Към настоящия момент стои на дневен ред разработването на цялостна стратегия за здравеопазването в Столична община, в която в максимална степен трябва да са защитени правата на пациентите. Същевременно обаче предлагаме да се постави акцент и върху здравната профилактика, защото всеизвестно е, че най-доброто лечение е опазването на здравето.
   
  7.     Местни данъци и такси и бюджетиране
   
  Най-често проблеми има с приемането и обработването на декларации или с неточности в процедурите по освобождаване на гражданите от заплащане на някои от компонентите на таксата за битови отпадъци. Интересен случай в нашата практика е провокиран от забавянето от 1,5 години в изготвянето на данъчни оценки на имотите във въведен в експлоатация блок.  
  С оглед на факта, че събирането и разходването на местните данъци и такси е тясно свързано с множество задължения, но и права на гражданите, позволяваме си да обърнем внимание на няколко допълнителни ситуации. Приемаме за недопустима намеса в процесите на финансова децентрализация чрез ЗМДТ да се регламентира структурата на местните такси и по-конкретно на таксата за битови отпадъци. Това ограничава в голяма степен гъвкавостта и подходите на Столична община за гарантиране на правото на екологично чиста среда на всеки гражданин. Визираме третият компонент от таксата - за поддържане на териториите за обществено ползване, който би могъл да се декомпозира на две, дори три части, които да се заплащат от групи граждани които пряко ползват определени услуги и респективно да се освобождават други, които не ги ползват. Това е част от националното законодателство обаче, а желанието ни е да обърнем вниманието на органите на местно самоуправление към други два проблема. Започналата линия на прозрачност в управлението изисква проекта за общински бюджет да достига до все повече хора, поради което предлагаме да се организират обществени обсъждания на бюджета и по райони. От друга страна изразяваме забележки и към структурата на бюджета, тъй като в нея не се отразява световната тенденция, а и основателните претенции на гражданския сектор за програмно бюджетиране. Доколкото нагласите в администрацията за това са силно консервативни, за начало е възможно за всички ресори да се създаде програма от типа на меценатската програма „Култура”.
   
   
   
   
  8.     Образование, култура, спорт и отдих
   
  Въпреки незначителния брой жалби на граждани по тези теми, отдаваме им специално внимание, защото всички останали обществени дейности трябва да са подчинени на идеята за физическото, интелектуалното и духовното израстване на хората. Даваме положителна оценка за опитите за подобряване на ситуацията с приема в детските градини. Информирани сме от граждани, че подобен проблем съществува и в детските ясли, за което предлагаме да се въведе подобна единна информационна система и за тях, а като средносрочна мярка да се премине към обединяване на всички детски заведения под формата на обединени детски заведения. Стартът на даваната за пример в дуги направления меценатска програма „Култура” също трябва да се отбележи, макар и с известна критика, тъй като възникнаха съмнения за наличие на конфликт на интереси между членове на Управителния съвет и бенефициенти на програмата. Разчитаме, че подобни възможности в бъдеще ще бъдат неутрализирани. Подкрепихме идеята на местни инициативни групи за извършване на ремонт на спортното игрище на 57 СОУ в р-н “Красна поляна”. Въпреки това обаче, отчитаме като незадоволителни усилията на съвета и администрацията за създаване на по-добри условия за масов спорт. Сигналите на гражданите оформят констатацията, че към момента спортуването в София е лукс, а използването на спортната база – бизнес, което категорично трябва да се промени.
   
  9.     Обществен ред
   
  Запазва се тенденцията за турдно оказване на съдействие на гражданите при инцидентни прояви на нарушаване на обществения ред. Няма публичност относно взаимодействието на общината с полицията, както и как и в кои случаи се прилага чл. 41, ал. 1, т.4 от ЗМСМА. Остават без отговор и направените от офиса препоръки за актуализация на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община.
   
  Оставаме в готовност да коментираме, поясняваме и разпространяваме направените в настоящия доклад констатации, предложения и препоръки, както със и сред органите на местното самоуправление и администрация, така и най-вече сред гражданите на Столична община. Смятаме обаче, че като начало на политически мандат периодът е изключително подходящ за набелязване на конкретни мерки по изложените проблеми. В този смисъл, годишният доклад на обществения посредник на Столична община за 2007 година може да послужи като част от фундамент, върху който новоизбрани и новоназначени политически лица и служители да надграждат работата си в полза на правата и интересите на гражданите, а досегашните общинари да направят равносметка за извършената от тях общественополезна дейност и пренастроят възприятията си към новите предизвикателства пред обществения интерес.
   
   
   
                                                                        31.01.2008

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.