Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2008 ГОДИНА
 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2008 ГОДИНА

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2008 ГОДИНА
   
   
  Създадена на основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, институцията Обществен посредник на Столична община функционира в съответствие с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, приет с Решение 154 на СОС от 08.07.2004 г.
   
   
           Изминалата 2008 година най-общо може да я определим като преломна, но и противоречива за офиса на обществения посредник на територията на Столична община. Събитието, което в най-голяма степен предопредели организацията на работа е изтеклият първи мандат на институцията съгласно разпоредбите на ЗМСМА и ПОДОПТСО и последвалият избор на нов обществен посредник. Областният управител на гр. София, който е оправомощен да упражнява контрол по законосъобразност на актовете на СОС прецени, че Решение 300/12.06.2008 на СОС, с което се избира обществен посредник за новия мандат е постановено в противоречие с нормативите и оспори избора пред Административен съд – гр. София. Този акт на Областния управител попречи на встъпването в длъжност на новия екип обществен посредник – заместник обществен посредник, навреди на авторитета на институцията и възпрепятства изграждането и развитието на организационния капацитет на офиса.
           Едно от израженията на висящата съдебна процедура по избора на обществен посредник е въпросителните, които се повдигат пред легитимността на работещите в офиса, респективно невъзможността да се разгърне в необходимата степен информационната политика на обществения посредник. Допълнителен проблем в тази насока се оказа смяната на оператора по излъчване на заседанията на СОС в интернет през 2008 година – старата практика обвързваше излъчванията през електронния сайт на обществения посредник с технологичната поддръжка на самия сайт от бившия оператор. Смяната на оператора и електронния адрес на излъчванията доведе до блокирането на интернет сайта на обществения посредник за голяма част от годината, което от своя страна ограничи възможностите на гражданите на Столична община да подават онлайн жалби и сигнали и да получат пълноценна защита на правата си.
           Независимо от гореизложените проблеми, а по-скоро и във връзка с тях, изминалата година е преломна, от гледна точка на факта, че общественият посредник получи абсолютна подкрепа от съветниците и СОС по отношение на ролята, която изпълнява за защита правата и законните интереси на гражданите. Подобна оценка не е пресилена и ненужна, особено в контекста на диспозитивната норма на ЗМСМА относно съществуването на институцията и усилията на Омбудсмана на Републиката да фокусира дейността си основно върху работата на местните власти. Показателен в този аспект е постигнатия политически консенсус в общинския съвет относно необходимостта от актуализация на действащия Правилник за организацията и дейността на обществения посредник. Промените засягат възможността обществения посредник сам да посочва на СОС своя заместник, да се засили ролята на институцията при обсъждането и приемането на нормативни и стратегически документи, които касаят права на големи групи граждани, да се акцентира върху ангажиментите на обществения посредник при защита на правото на добро управление, както и изрично да се регламентира опцията, при която обществения посредник ще може да се самосезира.
           Като цялостна перспектива, запазват се характеристиките на работата в офиса на обществения посредник, отбелязани в предходни периодични и годишни доклади. Изпълнявайки ролята на фронт-офис, където гражданите и юридическите лица излагат своите проблеми, жалби и сигнали относно дейността на органите на местно самоуправление и администрация, общественият посредник разгръща дейността си, като извършва проверки, издава становища и препоръки, чрез които се стреми да обезпечи в най-голяма степен правата и законните интереси на гражданите. Оттук произлизат и няколкото направления в дейността – да се съдейства на жалбоподателите по индивидуални жалби и сигнали, като се противодейства на нарушаването на законните права на лицата и се атакуват всички прояви на лоша администрация; да се подпомага развитието на гражданското общество, като се съдейства на различни граждански и обществени инициативи; и като се осигурява обратна връзка на управленския процес, като чрез формални и неформални подходи се обръща внимание на администрацията и съветниците за обществените настроения и тесните места в управлението на общината. Водещо начало при изготвянето на становищата, предложенията и препоръките на обществения посредник е било съблюдаването на правата и свободите на гражданите заложени в международните актове, по които България е страна, както и в Конституцията на Републиката. 
           Съвременните преизвикателства в работата на всички омбудсмански институции в света са свързани с поставянето на акцент върху гарантирането на правото на добро управление. Това право се изразява основно в следването на определени управленски принципи като откритост, участие, отчетност, ефективност, съгласуваност и последователност, субсидиарност, релевантност на положените усилия спрямо поставените цели. Доколкото принципите на добро управление не признават разграничаване на правомощия на местната и национална власт, един от водещите мотиви на настоящия доклад призовава за по-задълбочена и отговорна комуникация между органите на местно самоуправление и органите на държавна власт по важните проблеми на столицата. Подобна препоръка дори с по-голяма сила се отнася и за комуникацията между общинския съвет и администрацията и между отделните административни звена в Столична община В крайна сметка е и недопустимо именно поради лоша комуникация да се забавя или затруднява приемането на решения, които са в полза и интерес на всички граждани на София. В подобен, най-общ контекст са и забележките, провокирани от необходимостта от по-широка съгласуваност при изготвянето на проекти за финансиране от Оперативните програми или директно от фондовете на Европейския съюз.
   
           Обща информация за постъпилите жалби и сигнали и забелязани тенденции
   
  През 2008 година са приети, изслушани и консултирани около 910 граждани и представители на юридически лица, от които 103 по интернет. Заведени са 165 преписки, от които са приключени 124, включително и 18 неоснователни жалби и сигнали на граждани. Продължава работата по 41 случая, като проблемите за тяхното решаване произлизат от забавена или неефикасна (не се отговаря по същество или не се съдържа цялата изисквана информация) кореспонденция от страна на администрацията, нормативно допустим субективизъм при вземането на решение, недостатъчна сила и/или обхват на правомощията на общинската администрация, изчакване за приемане и/или промяна на съответна нормативна уредба.
  Като абсолютни стойности има известен спад в броя на гражданите, потърсили съдействие от обществения посредник и в броя на заведените преписки. Както пояснихме, най-важните причини за това са оспорената процедура по избор на обществен посредник и спирането на интернет сайта на институцията, което оказва негативен ефект върху обществения имидж и прсъствието в публичното пространство на институцията. Най-значително е намаляването на жалбите и сигналите подадени по интернет, което е в противоречие със случващото се през предходни години и е предизвикано изцяло от чисто технологични проблеми. Проблемите на етажната собственост, които са основна част от осъществяваните консултации не бяха поставяни със съизмерима с минали години честота и острота, поради очакваното приемане на Закона за етажната собственост през 2008 година.
  Подобни външни фактори не могат да бъдат показателни за значението на обществения посредник за защита правата на гражданите и ролята му в обществените процеси на местно ниво. Далеч по-лошо впечатление прави неразбирането на обществените отношения, които са обект на въздействие от страна на обществения посредник от Върховния административен съд. В едно свое определение, касаещо споменатото съдебно производство по обжалването на избора, ВАС приема, че функциите на обществения посредник имат преобладаващо политическо и житейско проявление, за сметка на функции, уреждащи строго правни отношения. Подобна проява на некомпетентност от съдебните органи е в основата на критиките на Европейските структури към обществено-политическото развитие на България и единствено подчертава нуждата от утвърждаването на алтернативни способи за защита правата на гражданите, каквито представляват омбудсмана и в частност – обществените посредници.
  Същевременно, макар и със слаби темпове, се затвърждава друга тенденция от предходните години. И като абсолютни стойности, и като процентно съотношение от всички заведени преписки, намалява броят на неоснователните жалби и сигнали на граждани. Това показва, че гражданите все по-добре се ориентират в правомощията на обществения посредник, както и че намаляват нагласите към злоупотреба с права от страна на столичани.
  Към началото на отчетния период е имало 88 неразрешени случая от предходни години, като за част от тях жалбите са изтеглени, изчаква се промяна на нормативната уредба или друго събитие, което да предопредели следваща процесуална стъпка за разрешаването им. През 2008 година по 29 от тези случаи е продължила активната работа, като за 13 са постигнати резултати, удовлетворяващи гражданите.
  За всички заведени преписки са изследвани законови и подзаконови актове, съдебна и административна практика, извършвани са проверки по документи и/или на място, изискани са становища от администрацията. В по-голямата си част заведените преписки са със сложна фактологическа и правна същност, като характера им засяга няколко сфери, но все пак, най-общо може да се направи следното разпределение по теми:
   
  1.     Административно обслужване – 29 жалби;
  2.     Устройство на територията и незаконно строителство – 25;
  3.     Жилищно настаняване – 24;
  4.     Управление и разпореждане с общинска собственост – 18;
  5.     Благоустройство – 10;
  6.     Организация на движението, паркиране и градски транспорт – 10;
  7.     Екология – 8;
  8.     Социални дейности – 6;
  9.     Обществен ред и шум – 6;
  10.Търговска дейност, пазари – 5;
  11.други – 24;
   
  Тук не са отразени случаите, по които офисът е оказвал съдействие на ПК по Граждански права, молби и жалби и ПК по Етика на СОС, с които през годината е упражнявано активно взаимодействие с цел, възможно най-пълноценна защита правата на гражданите.
   
  В сравнение с предходни отчетни периоди, правят впечатление няколко момента. Докато в периода 2005-2007 най-многобройни са жалбите за устройство на територията и незакнно строителство, за 2008 година тази сфера отстъпва водачеството на административното обслужване. Една от причините за това са, вече споменатите проблеми с електронната страница на обществения посредник, защото справката показва, че голяма част от сигналите за незаконно строителство през 2007 са пристигали именно по интернет. Същото е и обяснението за намаления дял сигнали относно проблеми с благоустройството, организацията на движението, паркирането и градския транспорт. Явно това са сферите, по които гражданите предпочитат да подават сигнали чрез електронна поща, докато случаи на жилищно настаняване, административно обслужване, управление и разпореждане с общинско имущество и въобще казуси, възникнали след пряк контакт на гражданите с администрацията си остават водещи при традиционните средства за комуникация.
   
   
  Отчет за свършена работа, констатации, предложения и препоръки по секторни направления
   
  Отчетът е структуриран съгласно разпределението на ресорите на съответни ръководители в администрацията на Столична община, така щото ръководителите да приемат личен ангажимент по прилагането на направените препоръки. Където е възможно е представен и анализ на предпоставките за възникване на определени правонарушения, за да може въпросните предпоставки да бъдат премахнати, а потребностите на гражданите – пълноценно удовлетворени.
   
  1.     Направление “Административно обслужване, жилищно настаняване, управление и разпореждане с общинско имущество”
   
  В голяма част от постъпилите жалби за административно обслужване се повтарят проблеми от изминали периоди – отказ от администриране; неспазване и необосновано удължаване на времето за отговор на заявленията и сигналите на гражданите; спонтанно възникнали остри недоразумения между служители и граждани, при които служителите използват властовото си положение за да решат възникналия спор. Няколко пъти бе повдиган въпросът с публичността на организационните и вътрешно-административни документи, регламентиращи правомощията на администрацията, взаимодействието между звената, методите за атестиране на служителите, измерването на удовлетвореността на потребителите и т.н. Очакванията на гражданите и неправителствения сектор за това са завишени, особено във връзка с декларираната от Столична община политика по качеството, околната среда и информационната сигурност по международните стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005. Тук е мястото да отбележим, че въпросните политики са въведени след инициативата и препоръката на обществения посредник от предходни години. Положителна оценка заслужават и някои от инициативите на администрацията – напр. чрез обмяна на опит да се внедрят някои от практиките осигуряващи т. нар. интегритет, да се участва в оперативната програма “Административен капацитет” и др., но тук отново отбелязваме липса на публичност относно поставени цели и постигнати резултати.
   
  Перспективите пред жилищната политика на Столична община не намериха еднозначно решение и през 2008 година. Доколкото големият проблем стои без ясно декларирана политическа воля и оперативни действия, в рамката на настоящата ситуация също има конкретни проблеми. В разследването по няколко жалби на граждани се установи, че районните администрации правят различни тълкувания на понятието “домакинство”. В резултат на тези тълкувания, роднини по пряка линия на редовно настанени наематели, живеещи в съответното общинско жилище, вместо да се дописват в настанителните заповеди на своите близки, се приемат за самонастанили се, което нарушава както разпоредбите на НРУУРОЖТСО, така и по-широката категория право на жилище. В този контекст предлагаме да се направи по-задълбочен анализ дали утвърждаването на понятието “домакинство” в смисъла на традиционното за българската народопсихология “широко семейство” ще има положителен резултат за общественото развитие или в наредбата следва да се възприеме характерния за западноевропейските страни индивидуалистичен подход и концепцията за “атомното семейство”. При всички случаи обаче текстовете на наредбата трябва бързо да се прецизират, за да има пълна яснота кога администрацията категорично разпознава правото на жилище и кога не.
  Други проблемни области, касаещи жилищното настаняване са свързани с възникването на наемни правоотношения в жилище с финансови тежести – най-вече неизплатени задължения на предходни наематели. Тук Столична община като собственик на жилищата следва да използва механизми за възстановяване на задълженията от истинските длъжници, а при невъзможност да покрива задълженията за да бъде коректна към новите наематели. И още един параграф, по който наредбата се нуждае от спешна интервенция - през годината бяха разгледани два случая, при които се оказа че няма работещи норми, които да регламентират третирането на картотеките на крайно нуждаещи се граждани, при настаняването им в социални заведения за временно настаняване.  
   
  Управлението и разпореждането с общинско имущество е единствената област, в която има увеличение в броя на подадените сигнали и жалби в сравнение с 2007 година. През периода 2005-2006 това беше област с традиционно много оплаквания на граждани, а през 2007 спадът беше обяснен със завишения обществен контрол и повишаването на усилията на съвета и администрацията за гарантирането на обществения интерес, за сметка на частни и инвеститорски апетити. През 2008 не може да се твърди, че имаше промяна на отношението както на администрацията и съвета, така и на третия сектор към провежданата политика, а по-скоро се наблюдаваше тенденция за предявяване на претенции и черпене на несъществуващи права, най-вече за закупуване на общинска собственост и прекратяване на съсобственост на стари, занижени цени. Задълбоченият подход при извършване на проверките от страна на офиса на обществения посредник при всеки отделен случаи цели да се намери точната граница, така щото да се защитят правата на правоимащите граждани, но и да не се ощетяват обществените интереси като цяло.
  За два малко по-специални случаи си заслужава да обърнем внимание на администрацията, а и на общинския съвет. Става въпрос за читалища, които нямат собствени сгради, както и не са настанени безвъзмездно в общински такива. От друга страна, дирекция “Култура” на СО признава значимия принос и дейност на въпросните читалища като изключително ценни за местната общност, но не може да се ангажира с решаването на проблемите им с базата. По този въпрос призоваваме за по-координирани действия от страна на дирекция “Общинска собственост”, дирекция “Култура” и районните администрации, за да изяснят наличието на други такива читалища, потребностите и възможностите за удовлетворяването им, като се поставят и съответни приоритети. 
   
  2.     Направление „Архитектура и градоустройство”.
   
  Недоволствата от страна на гражданите и юридическите лица са породени предимно в измененията на вида, предназначението и границите на съответните урбанизирани територии съобразно предвижданията на Общия и подробните устройствени планове.
  В значителна част от случаите се наблюдава противопоставяне на различни групи граждани, респективно различни интереси и права – правото на собственост срещу правото на екологична градска среда, осигуряваща възможности за отдих и рекреация. По-конкретно, от една страна гражданите, изразяват недоволство с оглед на самите предвиждания в плана за притежаваните от тях имоти, което води засягане на правото им на собственост, а от друга протестират срещу необоснованата промяна на предназначението на озеленени площи - паркове, градини, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, които съгласно ЗУТ са публична общинска собственост. В повечето случай е налице колизия между частни /правата на собствениците на реституирани имоти да осъществят правата си на собственост, чрез реализиране на строителство в техния имот/ и обществени интереси /правата на гражданите на благоприятна за живеене среда, чрез предвидени терени за отдих и почивка/. Пример за засегнатия въпрос е постъпила жалба от инициативния комитет на собствениците на земя срещу изготвения ПУП на район „Младост”, с който се променя статута на частните им имоти, чрез отреждането им за озеленяване със срок на обезщетение до 15 години и същевременно жалба от страна на гражданите живущи в„Младост”-3 за предвидено съгласно изготвения ПУП застрояване за КОО на терен, находящ се между бл.303 и бл.305, които представлява зелена площ с обособено в нея футболно игрище. Подобни жалби и сигнали има и от други райони на Столична община - р-н „Триадица”, р-н ”Възраждане”, р-н „Красно село” и р-н ”Дружба”.
  Предвид гореизложеното, с оглед на многобройните жалби, молби и предложения, постъпили в нашия офис наред със сезиране на ПК по граждански права, молби и жалби на СОС, с която сме в тясно взаимодействие и сътрудничество и разменена кореспонденция между съответните административни общински институции в частност - с главния архитект на Столична община, офиса на обществения посредник инициира с писмо кмета на Столична община за допълване на Заповед № РД-09-01-62 от 09.03.06г., издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.5, ал.4 и чл.6, ал.7 от ЗУТ за назначаване на ОЕСУТ с определени текстове, даващи реална възможност на гражданите да решават въпроси от местно значение в сферата на устройството и развитието на територията на общината и населените места в нея, както и осигуряването на по-голяма публичност в работата на различните състави на ОЕСУТ.
  През годината са постъпили жалби и сигнали на гражданите срещу незаконосъобразност на процедурата при провеждане на обществените обсъждания при промяна в съответните планове.Забелязва се повторяемост на определени пропуски от страна на районната администрация, за които следва да се обърне внимание – напр. в заповедта на районния кмет за провеждане на общественото обсъждане, често фигурират повече от един проект, които се предлагат на обсъждане, поради което функционално се затруднява провеждането на предвидената обществена дискусия; не винаги, надлежно се информират заинтересованите собственици на съседни имоти, чрез предоставяне на съответната техническа информация по проекта; самите обсъждания се правят в час, който предполага физическата невъзможност на заинтересованите лица да вземат участие в тях, предвид трудовата си заангажираност и др.
  Въпросите, свързани с незаконно строителство, които бяха поставени пред офиса касаят най-вече нарушаване на законоустановени отстояния при нови строежи, ненадлежно информиране на заинтересовани страни, разполагане на строителна механизация и помощни съоръжения извън допустимите норми. Неприятна в обществено отношение е тенденцията, междусъседски спорове – напр. за законосъобразност на изградени заграждения, да се поставят пред администрацията и обществения посредник за арбитраж, което показва че в обществото ресурсите за междуличностна толерантност и желание за взаимен компромис са изчерпани.  
  Основен проблем, визиран в жалбите на тъжителите и през изминалата година се свързва с извършването на преустройства и реконструкции в сгради в режим на етажна собственост или учредяване право на строеж, без за това да е извършено с решение на общото събрание и без наличие на нотариално заверени съгласия на всички съсобственици. Значим проблем тук се явява и казусът, дали веднъж дадено подобно съгласие не трябва да има временен, а не окончателен характер, с оглед на факта, че веднъж преустроено, всяко помещение вече може да се използва за различни цели и съсобствениците на практика губят възможност ефективно да упражняват контрол върху статута на обекта.
  Редица запитвания от страна на гражданите до офиса на обществения посредник при Столична община, бяха свързани и с приложението и ефективността на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община приета с Решение № 24 по Протокол № 4 на СОС от 20.12.2007г.. Тази Наредба изцяло бе оспорена от страна на Областния управител, поради което действието на същата бе спряно и което доведе до неяснота относно уреждането на редица въпроси в съответната материя. Липсата на реално нормативно уреждане наложи приемане на нова Наредба, приета от СОС с Решение №1, по Протокол №29 от 15.01.2009г., чийто разпоредби с направените изменения и допълнения изчистиха съществуващите противоречия спрямо по-висшестоящите нормативни актове. На пръв прочит, Наредбата ще допринесе за изграждането на приветлива и приятелска градска среда, но за гарантирането й трябва да бъдат предприети и много други мерки.
   
  3.     Благоустройство
   
  В тази област отново има жалби и сигнали относно недостатъчно отговорното и активно отношение на органите на местно самоуправление към дейността на доставчиците на комунални услуги и по-конкретно дружествата “Софийска вода”, “Топлофикация” и “Улично осветление”. Доколкото структурните особености и спецификата на взаимоотношенията ограничават възможностите за пряка намеса на общинските органи в дейността на тези дружества, очакванията на обществения посредник са в насоката да не се повтарят вече допуснати грешки, които пряко или косвено нарушават правата на гражданите като потребители.
  Засилени са нагласите и на гражданите, и на обществения посредник за повече и по-качествени инвестиции в ремонтните дейности и поддръжката на инфраструктурата, санирането на обществени и жилищни сгради и поемането на ясни отговорности на направлението “Инвестиции и строителство” в тези насоки.
   
  4.     Организация на движението, паркиране и градски транспорт
   
  В това направление категорично заставаме зад препоръките, направени в годишния доклад за 2007, тъй като през изминалата година предприетите мерки не бяха систематизирани в цялостна и завършена политика. На практика се оказва, че единствените последователни действия на общината са методично да разширява обхвата на “Синя зона”, което нито решава натрупаните проблеми, нито създава потребителски алтернативи на личния автомобил. Постоянно прокламираните инвестиции в разширяването на метро-мрежата не могат да бъдат класифицирани като целенасочена политика, най-малкото поради две причини. Първо, приоритетите на строителството се менят в съответствие с инвеститорския (на правителството и на Европейските структури) интерес, а не следват обществените потребности – напр. продължението на отсечката от Младост 1 не към Младост 4, както е по първоначален план, а към “Цариградско шосе” с дестинация летище София. Второ – критичното забавяне на изготвянето на генерален транспортен план на общината ще е последващ ход на големите инвестиции в метрото, а би трябвало да е обратното.
  Характерът на тези, най-общи препоръки е предопределен по-скоро от цялостните нагласи на жалбоподателите за промяна в отношението на общината към транспортните проблеми, отколкото в търсенето на индивидуална справедливост по накърнените лични права.
   
  5.     Екология
   
  Жалбите в този раздел касаят поддръжката на зелени площи и отделни дървета, агресивни бездомни кучета, лошо изпълнение на задълженията на концесионера по чистота. Конкретен сигнал от обществена значимост имаше относно опасностите от спирането на отводняването на открития рудник “Кремиковци” и изчаквателната позиция на общината за възстановяване на нормалните дейности. В този контекст сме алармирали и за потенциалните рискове от активирането на свлачища, по мнение на жалбоподателите, като до края на отчетния период нямаме информация за реакция от страна на общинските служби. Пример за успешно приключил сигнал е намесата на обществения посредник при тълкуването на текстове на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като е предложено принципно решение за определяне размера на обезщетенията и цените, които гражданите трябва да заплатят за да придобият право на собственост по § 4а и следващите от ПЗР на ЗСПЗЗ.
  В цялостните забележки към този ресор отбелязваме поредната пропусната година за програмата “Зелена София”, както и колебливото отношение на общината към регламентацията и възлагането на дейностите по почистване на столицата.
   
  6.     Законност и обществен ред
   
  Индивидуалните казуси, по които офиса е търсен за съдействие са поради бездействие или неефективни мерки на общинската администрация при нарушаване на обществения ред и високи шумови нива от търговски обекти. Трябва да се отбележи активното участие на офиса в дебата по приемането на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община. Въпреки че някои от конкретните предложения за текстове по наредбата са приети от вносителя, изразяваме неудовлетворение от два момента в наредбата, които задават рамка на евентуалната бъдеща общинска политика в сектора. Първо, заложения в наредбата дух на строги и изчерпателни рестрикции противоречи на основни разбирания за човешките права и свободи и компрометира алтернативния подход за акцент върху превенцията. Вместо да се залага на кампанийни и информационни прояви, инвестиране в социален капитал, усилия за премахване на агресивната градска среда и закрила на подрастващите, проектонаредбата предлага абсурдни забрани, контролирането на които е почти невъзможно. Втори сериозен недостатък е нежеланието на администрацията като вносител да регламентира и развие правомощието на кмета на общината по чл. 44, ал. 1, т.4 от ЗМСМА, а именно, за опазването на обществения ред кметът на общината издава заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби. Това е особено необходимо и актуално в контекста на нереализираните амбиции за създаване на общинска полиция и слабостите в изпълнението на контролните функции от Инспектората и администрацията на Столична община.
   
  7.     Социални дейности и здравеопазване
   
  Социалните проблеми често са съпътстващ елемент към основната жалба на гражданите. Като конкретни действия, общественият посредник активно участваше в дебатите по актуализацията на общинската Наредба за предоставяне на социална услуга “Асистент за независим живот”. През годината, общественият посредник участва в международен семинар “Бъдещето на остаряването” във Виена, където бе представена и сравнена българската практика по отношение третиране на проблемите на остаряването. Изготвено е и становище във връзка с измененията в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, касаещо правата на военноинвалидите и пострадалите от войните. Продължава оказването на съдействие, вече по изпълнението на общинската стратегия за психично здраве.
   
  8.     Образование и култура
   
  Фокусът на обществения посредник за 2008 година в направление “Образование и култура” е насочен най-вече към отстраняване на проблемите на единната информационна система за прием в детски заведения. Доколкото в проектите за изработване на регламент остават заложените предимства за децата, чийто родители имат адресна регистрация на територията на Столична община, работят в детски заведения или в системата на средното образование, както и разделянето на децата на момчета и момичета, обществения посредник смята, че има признаци на дискриминация. Може да се твърди, че обратна дискриминация има и в случаите, в които някои деца получават едновременно предимство за класиране в градината и в допълнение, за тях се заплаща преференциална такса или не се заплаща такава. Това налага по-задълбочен анализ относно реда за прием в детските градини, разбира се проведен в съответствие с времевите ограничения, съществуващи възможности и обществени нагласи.
  Негативни впечатления относно спазването на специфичните права на децата, както и на правото на образование бяха отчетени в ръководството на няколко училища на територията на общината, за което сме предприели действия в рамките на децентрализираните дейности и произтичащите от правилника правомощия на обществения посредник.
   
  9.     Търговска дейност, местни данъци и такси и бюджетиране
   
  През годината имаше сигнал от гражданин, относно непълноценно приложение на Закона за защита на потребителите от общинските служби. По този въпрос, изказваме становището, че има основания да се очаква една проактивна политика на общината, а не администрацията да се придържа само към минималните изисквания на закона. Подобно на предходни периоди отново отбелязваме няколко случая на некоректно отношение на администрацията при подаване на съответни данъчни декларации и заплащането на таксата за битови отпадъци.
   
   
  През изминалия период офиса демонстрира изключителна ангажираност както при разглеждането на отделните жалби и сигнали на граждани, така и за цялостното съблюдаване на спазването на правата и законните интереси на гражданите от органите на местно самоуправление. Приемайки това предизвикателство, но и в контекста на организационните затруднения, многократно бе проявявана гъвкавост на административния и експертен капацитет, с който посрещаме нуждите на гражданите. Като заключение, трябва да отчетем категоричната решимост, по-голямата стабилност която ще има офиса през 2009 година да доведе до създаване и укрепване на толерантна и приятелска градска среда, в която правата на хората са императив, но и завършват там, където започват правата на техните съграждани.
   
   
                                                                             31.01.2009
   
   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.