Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Становище градски транспорт
 • Становище градски транспорт

      През април общественият посредник внесе в Столичния общински съвет становище по прилагането на някои от последните изменения в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

  При разглеждане на постъпила жалба от родител, желаещ да му бъде възстановена разликата в цената на закупена ученическа карта за градски транспорт, и извършения анализ на нормативната уредба, се открояват няколко въпроса, относими към изпълнението на Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 10/25.01.2023 г. (изм. с ПМС № 41 от 16.03.2023 г.) и измененията в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (НРУПОГТТСО), приети с Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет (СОС). В жалбата се сочи, че е закупена годишна ученическа карта за цялата градска мрежа за периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2023 г. Предвид нормативните промени, въвеждащи намалени цени за превозните документи за ученици над 10-годишна възраст, родителят желае да се ползва от предвидената в §14, ал. 3 от НРУПОГТТСО възможност за връщане на сума за частично неизползван превозен документ. Оплаква се от отговор на служител на ЦГМ, който в телефонен разговор на 23.03.2023 г. я е информирал, че срокът на картата ще бъде удължен с още един месец като компенсация за разликата в цените.

     С ПМС № 10/25.01.2023 г., в сила от 01.02.2023 г., са въведени минимални размери на намаленията на цените на превозните документи за ученици със 70% в сравнение с редовните цени. В изпълнение на това постановление СОС, с решение № 120/23.02.2023 г., е намалил цената на дългосрочните превозни документи по преференциална тарифа на ученици с навършени 10 години, в сила от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г.

  Редът за възстановяване на разликата в цените на превозните документи е нормативно регламентиран. С първоначалния текст на §4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ПМС № 10/25.01.2023 г. (обн. в ДВ бр. 9 от 27.01.2023 г.), е предвидено анулиране на издадените преди влизането му в сила абонаментни карти със срок на валидност повече от един месец и издаване на нови, като на правоимащите се възстановява разликата в цените само за частта на валидност на документа от 01.02.2023 г. до крайния срок на действието му.

  С ПМС № 41 от 16.03.2023 г. (обн. в ДВ бр. 25/17.03.2023 г.), в сила от 17.03.2023 г., §4 от ПЗР на ПМС №10/25.01.2023 г. е изменен, като с ал. 2 се дава възможност за удължаване срока на валидност на абонаментните карти, ако цената за удължения срок компенсира разликата в цената на картата за оставащите месеци след 01.02. 2023 г.

  В §14, ал. 1 от общинската наредба се предвижда компенсиране на разликата в цените чрез зареждане на абонаментна карта, с което се осигурява продължаване на нейната валидност с един месец. В ал. 3 от същия параграф се допуска връщане на сума за частично неизползван превозен документ за период от заверената дата на получаване на искането до изтичане на първоначалния валидностен период, при условие че на правоимащия се издаде нов превозен документ с крайна валидност на документа, не по-малка от крайната валидност на отказаната абонаментна карта.

  От анализа и съпоставката на изложената нормативна уредба може да се направят следните изводи:

  С §4 от ПМС № 10 и §14, ал.1 от НРУПОГТТСО е регламентиран механизмът на преиздаване на закупените абонаментни карти за оставащия период на валидността им. Компенсирането на разликата в цените се извършва или с връщане на суми, или с удължаване на срока на валидност на абонаментните карти. Предвид йерархията на нормативните актове, в съответствие с която постановлението на Министерския съвет се явява по-висш по степен нормативен акт, следва да се приеме, че то дерогира ограниченията, предвидени в НРУПОГТТСО, компенсирането да се извършва само чрез удължаване на валидността на картата, само за един месец. Приложими в тази хипотеза са условията, предвидени в §4, изложени по-горе. С §14, ал. 3 от НРУПОГТТСО е предвидена на практика възможност за отказ от абонаментна карта за оставащия период, допустим при условие, че лицето закупи нов превозен документ със срок не по-кратък от срока на валидност на отказаната услуга.

  С §15 от НРУПОГТТСО Столичният общински съвет възлага на ЦГМ разработването на механизъм и процедура за прилагане на §4 от Постановление № 10 от 25.01.2023 г., който се представя за одобрение от Постоянната комисия по финанси и бюджет и Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност към СОС. Разработването на механизма и неговото одобряване са вътрешнослужебни административни актове с организационен характер, които не следва нито да забавят, нито да ограничават приложението на предоставените с ПМС № 10 права на гражданите. В съответствие с гореизложеното съдържание на нормативната уредба, гражданите от посочената категория имат право на избор между двете хипотези – ученическата карта да бъде преиздадена или да се откажат от нея. Не следва да бъде ограничаван и изборът им на начин на компенсиране на разликата в цените – чрез възстановяване на суми или чрез удължаване на валидността на превозния документ.

  Поради констатираните многократни промени в нормативната уредба, създаващи известни неясноти и за гражданите, и за прилагащи я общински служители, се предлага Столичният общински съвет, в качеството му на нормотворчески орган и на контролиращ дейността на общинските търговски дружества, да предприеме конкретни и бързи действия за изработване на механизъм за прилагане на нормативните промени и за по-широкото им разгласяване, с което да се гарантира спазването на законните права и интереси на гражданите.


  Публикувано на 8 април 2023 година.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.