Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Предложение градкси транспорт
 • Облекчаване на реда за получаване на абонамента карта за пътуване с обществения градски транспорт по преференциална тарифа за лица с увреждания

  През месец март общественият посредник внесе предложение до Столичния общински съвет за облекчаване на реда за получаване на абонамента карта за пътуване с обществения градски транспорт по преференциална тарифа за лица с увреждания.

  Поводът е жалба от лице с увреждания, с адресна регистрация на територията на Столична община. Жалбоподателят иска да се възползва от предоставеното с Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Наредбата) право да ползва карта за пътуване с градския транспорт на преференциална цена. Получил е решение на трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК) за 91% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, но за издаването на картата се изисква да представи и разпореждане от Националния осигурителен институт (НОИ) за отпусната пенсия по инвалидност. Тъй като процедурата в НОИ отнема няколко месеца, до излизането на решението и представянето му в Бюрото за социални услуги не може да се закупи абонаментна карта на преференциална цена.

  Съгласно действащия текст на Наредбата, право на пътуване с дългосрочни персонализирани превозни документи за преференциални пътувания имат всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община (чл. 29, ал. 1, т. 15 от Наредбата). Систематичното тълкуване на посочения текст във връзка с т. 3.4 от Приложение № 1 към Наредбата, конкретизира кръга на правоимащите лица до хората с увреждания с намалена работоспособност от и над 50%. Съгласно чл. 72 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

  От анализа на посочените нормативни разпоредби може да се заключи, че волята, изразена от столичните общински съветници, е лицата с 50% и повече намалена работоспособност да пътуват в градския транспорт при облекчени условия. В текста на чл. 29, ал. 1, т. 15 от Наредбата това право е обвързано с изискването тези лица да получават пенсия (на каквато те по силата на Кодекса за социално осигуряване имат право).

  На практика, без да променя кръга на правоимащите лица, съществуващата в Наредбата формулировка отежнява процедурата за снабдяване с карта за пътуване по преференциална тарифа чрез допълнително изискване за представяне на документ от НОИ за отпускане на пенсия. Освен че поражда неоправдано неудобство за лицата в неравностойно положение, това води и до значително отлагане във времето на началото на ползване на правото, поради по-дългите срокове за произнасяне в производствата пред органите по социално осигуряване. И докато правото на получаване на пенсия е гарантирано от датата на инвалидизирането (а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението за отпускане на пенсия), то ползването на правото на абонаментна карта за пътуване с градския транспорт по преференциална тарифа, поради естеството си, не може да се упражни със задна дата.

  По изложените съображения и след анализ на приложимата законова и подзаконова нормативна уредба, в унисон с декларираната със Закона за хората с увреждания цел за предоставяне на подкрепа специално в областта транспорт, както и за облекчаване на процедурата за ползване на предоставените на местно ниво на хората с увреждания права, се предлага да бъде изменена Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, като отпадне изискването по чл. 29, ал. 1, т. 15 хората с увреждания да получават пенсия като условие за ползване на правото на пътуване по преференциална тарифа. Така това право ще може да бъде упражнено в кратък срок след получаване на решение на ТЕЛК и при облекчена процедура за издаването на абонаментната карта.

  Като примерен вариант се посочва следния текст:

  Чл. 29 (1) (Изм. – Решение № 539 от Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Право на пътуване с дългосрочни персонализирани превозни документи за преференциални пътувания имат:

  15. хора с увреждания с намалена работоспособност от и над 50%, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община.“


  Публикувано на 13 март 2023 година.   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.