Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • София Съмър Фест
 • Предложения за въвеждане на регламент за провеждане на дълготрайни събития на общински терени

    Повод за това са няколко жалби от месец юни 2022 г., свързани с предстоящото, за трета поредна година, провеждане на „София Съмър Фест“ в пространството на Южен парк - II част, и произвеждания в продължение на три месеца шум, съпровождащ фестивалните събития.

    Още през лятото общественият посредник изрази становище за компетенциите на държавни и общински органи относно регламентираните в Закона за защита от шума в околната среда мерки за гарантиране на здравословна шумова среда, пред Комисията за връзки с гражданското общество към СОС. В следващите месеци бяха извършени наблюдения по провеждания фестивал и проведени разговори с ръководители на общински дирекции.

   Предложенията са:

    1. Да се извършва периодичен и внезапен контрол от оправомощени органи относно допустимите стойности на шума, излъчван при продължителни във времето мероприятия, в различни часове, включително вечер и в почивни дни.

    2. Да се допълни Наредбата за обществения ред с регламент за провеждане на събития, продължаващи дълго време.

    3. След приключване на продължително мероприятие комисия, включваща представители на общински служби със съответната функционална компетентност, да установява спазени ли са условията, посочени в разрешението за провеждането, отстранени ли са или в какъв срок ще се отстранят евентуални щети по общинско имущество, оценка за културната стойност на събитието.

    4. Да се преосмисли практиката такива мероприятия да се провеждат в централната част на столицата, на голяма паркова площ и в силно урбанизирана територия.


    Аргументи:

    Правна рамка: Според Закона за здравето (§1, т. 12, буква „г“) шумът и вибрациите в жилищни и обществени сгради и в урбанизирани територии са фактори на жизнената среда, а регионалните здравни инспекции (РЗИ) осъществяват държавен здравен контрол по спазване и изпълнение на установените здравни изисквания за факторите на жизнената среда.

    В Закона за опазване на околната среда шумовете и вибрациите са сред факторите, които замърсяват или увреждат околната среда (чл. 5).

    Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) въвежда защита от вредното въздействие на фактора шум. Забранено е озвучаването от физически лица, търговски обекти и обекти в областта на услугите на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч. Изключения се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването им се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет. Предвид естеството им на изключения от предоставената със закона защита на здравето, тази възможност следва да се тълкува ограничително, като се свежда до събития с еднократен и кратковременен характер. ЗЗШОС възлага контрола по защита от вредно въздействие на шум от локални източници основно на органите на СДВР, а РЗИ е компетентна и оказва съдействие за извършване на измерванията на нивата на шум. В чл. 28б на ЗЗШОС се посочва задължението на РЗИ, при подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните стойности, в срок до 3 дни да извърши измерване на нивото на шума. Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите и урбанизираните територии (чл. 22, ал. 1). При необходимост от измерване на нивото на шума, контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазването (РЗИ).

    Съгласно Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, могат да се провеждат спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти за периода от 08.00 до 22.00 часа, а на 31 декември - 1 януари от 08.00 до 01.00 часа (чл. 8). Примерното посочване на видовете мероприятия предполага те да са с еднократен, еднодневен и инцидентен характер, което от своя страна показва празнота в общинската уредба относно провеждането на възникналите в практиката събития с по-дълга продължителност. Разрешение за провеждане на тези мероприятия се дава от кмета на Столична община или от оправомощено от него длъжностно лице. Организаторите са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите – собственост на държавата, общината, юридически и физически лица, и еднолични търговци от повреждане и/или унищожаване.

    Заключения от наблюденията: Тримесечният фестивал се провежда в столичен парк (който представлява тиха зона и място за отдих и възстановяване), през летните месеци, когато гражданите търсят зеленина и прохлада в градските условия. Мястото се намира в урбанизирана територия, с плътно жилищно застрояване, близо до центъра на столицата. Обитателите на жилищните сгради покрай двата булеварда – „Черни връх“ и „Арсеналски“, са подложени на допълнителен тримесечен локален източник на шум. Това създава дискомфорт у живеещи в близост до озвучената деветдесет дни зона и дава основание да се предложи занапред, при провеждане на подобни дълготрайни събития, да се търсят други подходящи общински терени, отдалечени от жилищните квартали.

    Периодът на провеждане на фестивала (от 1 юли до 30 септември) съвпада с летните отпуски, дългата ученическа ваканция и топлите летни вечери. Ограденото фестивално пространство не защитава голямото множество посетители на парка от целодневния шум, предизвикван не само от музикално-артистични програми, но и от излъчвани филми, от провеждани репетиции, проби на озвучителни уредби и др. Децата, играещи или каращи колелата си в парка, неволно чуват вулгарни думи и изрази, възприемат шеговити закачки с принизени културни стойности, поради силното озвучаване, което напълно естествено преминава границите на ограденото фестивално пространство. Голяма част от публиката на вечерните концерти се придвижват с автомобили и ги паркират на тясната и недобре осветена уличка „Астана“, която на две места се пресича от пешеходци и велосипедисти, навлизащи или излизащи от парка.

    Едва седмица след закриването на фестивала, започна демонтажът на оградата. Цялото фестивално пространство беше напълно освободено едва към средата на октомври. Няколко бетонови конусовидни ограничители срещу навлизане на МПС в тревните площи са съборени и разместени. Образувани са дълбоки коловози от преминаване на тежка техника, голяма част от пространството е без трева.

    Обобщение: Макар по естеството си фестивалът да попада формално в категорията „културно събитие“ по смисъла на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, редовността на провеждането му, неговата продължителност и местоположение, налагат съблюдаването на правилата за защита от високи нива на шума. Препоръчително е да се предвидят изменения и допълнения в Наредбата за обществения ред относно въвеждане на регламент при провеждането на мероприятия, продължаващи по-дълъг времеви период, тъй като към момента посочените в наредбата събития (чл. 8, ал. 1) предполагат еднодневно провеждане.

    Гражданите често срещат затруднения, свързани с източници на високи нива на шум в близост до жилищата им, и търсят съдействие и решение от общинските органи. Тъй като законът посочва като контролни органи за защита от шума и МВР, и РЗИ, и кметовете на общини, то би следвало на получените в общината жалби, свързани с прекомерен шум, да се обръща необходимото внимание, с ангажимент за съвместна контролна дейност и решения за ограничаване на предпоставките за създаване на такъв шум и поддържане на здравословна градска среда.

  Публикувано на 19 декември 2022 г.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.