Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Предложения по услугата „Паркирай и пътувай“ при ползване на софийското метро
 • Предложения по услугата „Паркирай и пътувай“ при ползване на софийското метро

  Въвеждането на услугата „Паркирай и пътувай“ чрез система от буферни паркинги се наложи като съвременна и необходима част от развитието на столичния градски транспорт. Регламентирана е в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, а редът и условията за контрол по ползването ѝ са определени в Заповед на Кмета на Столична община № СОА19-РД09-639/09.05.2019 г. С услугата се насърчава ползването на градския транспорт като алтернатива на придвижването с личен автомобил, особено в централната градска част. Поставените цели и обществените очаквания изискват и съответно качество на услугата.

  По внесена при обществения посредник е внесена жалба, чието разглеждане е извън правомощията, тъй като се отнася до дейността на общинско дружество – „Център за градска мобилност“ ЕАД, и въпреки ограничената функционална компетентност в случая, при преглед на нормативната уредба и на приложените от жалбоподателя документи се установи, че тарифата за преференциално паркиране на автомобили се прилага, когато първото за деня пътуване с метро е осъществено от прилежащата към паркинга метростанция. Това условие не е посочено изрично, а се извежда тълкувателно и смислово от текста на Наредбата в чл. 15, ал. 1, според който: „Пътник, притежаващ редовен превозен документ, има право да ползва паркинга при съответната метростанция при условията, посочени в Приложение № 1 от настоящата наредба, когато е осъществил пътуване с метро до друга метростанция и обратно за интервал от време не по-малък от 1 час в рамките на 24 часа.“

  Запознаването с реда и условията от ползвателите на услугата „Паркирай и пътувай“ чрез информационните табла при буферните паркинги в някои случаи е затруднено (поради избеляла табела или необходимост от изчитане на дълъг текст) и рискува неразбиране на изискванията за ползването ѝ.

  С оглед осигуряването на ясна и достъпна информация, на основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, към общинските органи са отправени следните предложения:

  1. Указателните табели, поставени на терена за ориентиране за местоположението на паркингите, да са еднотипни и да се поставят навсякъде (например буферният паркинг към метростанция „Бизнес парк“ не е означен по никакъв начин). Причината за разликите в указанията вероятно е вътрешен въпрос, но спрямо ползвателите на услугата е препоръчително информацията да е представена по единен начин. В сегашния си вид тя е обемна, подробна, не концентрира вниманието на гражданите върху най-важните елементи, свързани с правото на ползване на паркинга.

  С т. 5 от цитираната по-горе заповед е предвидено задължение за ЦГМ ЕАД да предоставя информация на пътниците за условията и реда за ползване на паркингите на видно място на самите тях, на интернет страницата на дружеството, чрез брошури и информационни материали и информационни кампании. С изключение на съдържащата се на интернет страницата на ЦГМ информация, останалите начини на разгласяване не са използвани в пълнота: на повечето буферни паркинги информацията е представена чрез залепване на копие от указанията на ЦГМ и заповедта на Кмета на Столична община на касата на паркинга или на касата на самата метростанция, което не позволява гражданите да се запознаят с нея, преди да са паркирали автомобилите си.

  По-подходящо би било поставянето на указателна табела със синтезирана информация за условията на ползване на услугата преди бариерата за вход на паркинга, което в момента се констатира само на един от входовете на буферния паркинг при „Метростанция Джеймс Баучер“.

  2. Да се ползва уеднаквена терминология – „буферни паркинги“ или „паркинги при метростанциите“ (в Наредбата и в Заповедта се посочват „паркинги при метростанциите“, а на уеб-страницата на ЦГМ ЕАД са „буферни паркинги“).

  3. Поради необезопасен пешеходен достъп до касите на някои буферни паркинги съществува риск от инциденти. Валидирането на превозния документ и на билета за паркиране на място от служител на касата е необходимо във всички случаи, за да може автомобилът да напусне паркинга. Това налага в повечето буферни паркинги водачите да подходят към касата и след това към конкретното паркомясто, придвижвайки се по лентите за движение на автомобили. Преодоляването на това неудобство чрез временно спиране на автомобилите пред касата, преди напускане на съоръжението, е неприемливо от гледна точка на сигурността и удобството при ползване на услугата. Препоръчително е при изграждането и на бъдещи буферни паркинги да се предвиди решение за пешеходен достъп до касите, а в съществуващите буферни паркинги по възможност да се създаде банкет за пешеходно движение или да се потърси друг подходящ начин за валидиране на превозните документи.

  4. Предвид целогодишните посещения в град София от много чуждестранни граждани, предлагам информацията за ползването на услугата „Паркирай и пътувай“ да бъде публикувана и разпространявана и на английски език.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.