Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

    През месец ноември в Комисията за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет беше разгледана жалба от граждани – собственици на жилища в сграда със смесено предназначение, за превишени нива на шум от търговски обект със съгласувано удължено работно време до 3 ч. през нощта. При разглеждането на този частен случай, както и на жалби до обществения посредник, се установява, че гражданите срещат затруднения, свързани с източници на високи нива на шум до жилищата им. Съществуващата подзаконова нормативна уредба не е актуализирана съобразно внесените в последните две години изменения и допълнения в Закона за защита от шума в околната среда и вече не осигурява пълна защита от вредното въздействие на шума на територията на Столична община.

    Макар да съществува теоретичен модел, според който при противоречие между законов и подзаконов акт се прилага законът, това невинаги се осъществява на практика. Във всекидневната си дейност служителите в общинската администрация разбираемо работят основно с подзаконовите нормативни актове и насоките за прилагането им, приети от органите на местната власт.

    С цел осигуряване на ефективна защита на гражданите от вредното въздействие на шума, съобразно дадените от закона правомощия на органите на местно самоуправление, и на основание чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община общественият посредник предлага на Кмета на Столична община и на Столичния общински съвет да бъде извършен експертен анализ на Глава II, Раздел I от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, с оглед евентуалното ѝ изменение и допълнение за достигане на установените в закона стандарти на правна защита, като посочва следните мотиви:

   Според Закона за здравето шумът и вибрациите в жилищни и обществени сгради и в урбанизирани територии са фактори на жизнената среда, а Регионалните здравни инспекции (РЗИ) осъществяват държавен здравен контрол по спазване и изпълнение на установените здравни изисквания за факторите на жизнената среда.

   Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) въвежда защита от вредното въздействие на фактора шум в два аспекта. Забранено е предизвикването на шум над граничните стойности в жилищни и обществени сгради и в помещенията на сгради със смесено предназначение (чл. 16). Въведена е и забрана за озвучаване от търговски обекти и обекти в областта на услугите за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч. Забраната за озвучаване (излъчване на звук в околната среда) в тези часове е абсолютна, в законовата норма не е включен елемент за сила на звука и измерването ѝ с техническо средство (чл.16а, ал. 2).

    Законът възлага контрола по защита от вредно въздействие на шум от локални източници основно на органите на СДВР, а РЗИ е компетентна и оказва съдействие за извършване на измерванията на нивата на шум. В чл. 28б на ЗЗШОС се посочва задължението на РЗИ, при подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните стойности, в срок до 3 дни да извърши измерване на нивото на шума.

    С чл. 16а, ал. 1 от ЗЗШОС се делегира на общинските съвети приемането на наредба за условията и реда за заявяване и промяна на работното време на търговски обекти на територията на съответните общини, ако тези обекти са за производство, съхраняване и търговия или в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение.

    В Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (Наредбата) се регламентират редът за работно време и часовете за зареждане на търговски обекти в урбанизирани територии.

    Съгласно чл. 4а от Наредбата, за търговски обект в урбанизирани територии, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. до 22.00 ч. (ал. 2). При работно време, извън посоченото, търговецът трябва да представи протокол от РЗИ или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост, се изисква и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи (алинея 3).

    С чл. 4б от Наредбата се дава възможност за едностранно променяне на работното време от кмета на района, ако в рамките на една година са констатирани две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от РЗИ.

    Съгласно чл. 6 от Наредбата, при необходимост кметът на района дава задължителни писмени указания, свързани с прилагане на императивни нормативни разпоредби за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.

    Въпреки наличието на подробна законова и подзаконова регламентация, както и на широк кръг оправомощени органи, контролиращи спазването на Наредбата, при прилагането ѝ в практиката се срещат проблеми, свидетелство за което са редица жалби на граждани и невъзможността те да бъдат реално защитени от вредното въздействие на силен шум в часовете, забранени от закона.

    Обективна пречка за пълноценното действие на уредбата е неедновременното предприемане на изменения и допълнения в различните по степен нормативни актове, което за определени периоди от време води до несинхронизираност между тях. Последните съществени изменения в ЗЗШОС от 2019 и 2020 г. последователно и принципно разширяват обхвата и модела на защитата от вредното въздействие на шума. Актуалната правна уредба е приложима по правило в урбанизираните територии изцяло, контролира се при източника на шум и приоритетно в интерес на здравето и спокойствието на хората. За постигане на пълно съответствие със закона, уредбата в Глава II, Раздел I от Наредбата, с последни изменения през 2015 г., подлежи на преоценка по отношение на:

    1. Работно време на търговските обекти: Съгласно Закона за защита от шума в околната среда (чл. 16б, ал. 1) към всяко заявление за работно време (не само за удължено) се прилага становище на РЗИ относно спазване на граничните стойности на показателите за шум (за издаването му се представя протокол от извършено измерване на нивото на шум, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време).

    Възпроизвеждането в Наредбата на текста от закона, който забранява изобщо озвучаването в определените часови пояси, би внесло повече яснота и би улеснило практиката по регулирането и контрола на работното им време.

    2. Обхват на обекти в урбанизираните територии: Законът последователно провежда принципа за всеобхватна защита от вредното въздействие на шума, белег за което е и равнопоставеното третиране на жилищните сгради и сградите със смесено предназначение. На територията на Столична община в последните години се изградиха редица сгради със смесено предназначение. Затова би следвало да се търси съгласие и от собственици на жилища в сгради със смесено предназначение при съгласуване на работно време за търговски обект, предизвикващ шум с дейността си.

    Законът за защита от шума в околната среда и Законът за устройство на територията работят с понятията „жилищна сграда“ и „сграда със смесено предназначение“, докато в Наредбата се използват термините „жилищна сграда“ и „сграда с режим на етажна собственост“. Би следвало общинската наредба да обхваща всички понятия, обозначаващи сграда, в която има жилищни имоти, за да се избегне различно тълкуване при прилагането ѝ.

    3. Отстояние на търговски обекти от жилищни сгради: С последните изменения и допълнения в ЗЗШОС (изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) се разширява обхватът на РЗИ за измерване на нивото на шума, излъчван от търговски обекти, в рамките на заявеното работно време (чл. 16б, ал. 3, т. 5), без измерването да се прави само в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него. Новата разпоредба също би следвало да намери отражение в общинската наредба, като се прецизират текстовете по отношение отстоянието на търговски обекти от жилищни сгради при съгласуване на работно време.

    4. Контролна дейност: Допълнителна и ефективна гаранция за спазване на законовата забрана би било и разширяването на правомощията на районните кметове за едностранна промяна на работното време на търговските обекти с добавяне в чл. 4б, ал. 2 на случаите на озвучаване от физически лица или търговски обекти в забранените часови пояси, което се установява посредством контролната дейност на органите на СДВР. В резултат ще се обхванат всички хипотези на нарушение на забраните, установени с чл.16 и 16а от ЗЗШОС.

   Общественият посредник изразява готовност за сътрудничество и допълнителни проучвания по направеното предложение с посочените към него аргументи.                                                                           Публикувано на 6 януари 2021 година.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.