Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ_Юни2020
 • Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2020 г.

  Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник

  и становищата по тях за периода януари – юни 2020 г.

   

   

  Този анализ е изготвен на основание  чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника).

              Дейността на обществения посредник и екипа е насочена към подобряване на качеството на административните услуги, повишаване на правната култура на гражданите и гарантиране на  правото на добро управление. Към обществения посредник могат да се обръщат български и чуждестранни граждани, като и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, при: нарушаване на изисквания за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт; неспазване на процедури по издаване на актове или предоставяне на административни услуги; предоставяне на невярна или неточна информация за правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги; прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане на достойнството на гражданите.

              Правомощията на обществения посредник не се отнасят до: вътрешнослужебни отношения на органите на местната власт и самоуправление; въпроси от личния живот на гражданите; приватизацията и дейността на общински дружества; съдебни процедури.

  Дейността през отчетния период се отличава с реорганизация на всекидневната работа, в съответствие с въведените мерки на държавно и общинско ниво за ограничаване на разпространението на вирусната инфекция в условията на пандемична обстановка. В периода от средата на март до средата на май, по време на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение, въз основа на заповед на кмета на Столична община № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г., Приемната бе временно затворена за външни посетители. От средата на май до края на отчетния период, в условията на обявената със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-124/13.03.2020 г. извънредна епидемична обстановка и нейното удължаване и при съблюдаване на Заповед № СОА20-РД09-1802/15.05.2020 г. на кмета на Столична община, преките контакти с граждани се осъществяват при спазване на установените противоепидемични мерки. През целия период, от средата на март до края на юни, контактите между обществения посредник, граждани и представители на юридически лица останаха леснодостъпни, бързи и удобни, чрез обявените мобилни телефони, електронна поща и електронна страница. Затова и анализът показва силно повишаване на постъпилите по електронен път или по телефон жалби. Създадена е организация на постоянен работен ритъм, за да не повлияе усложнената обстановка на разглеждането и произнасянето в срок.

   

  В Приемната освен жалби, се регистрират и обработват и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, отправени от граждани или юридически лица, свързани със защитата на техните права и законни интереси при взаимодействието им с органите на местното самоуправление и общинската администрация в Столична община. В съответствие с Правилника и за удобство при представяне на данните, за всички документи в този анализ се използва терминът жалба.

  В зависимост от предмета на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище, препоръка или предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; дава устна или писмена информация, или съвет на жалбоподателя какви действия може да предприеме, включително и пред други органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е налице основание по чл. 18, ал. 2 от Правилника).

  При всички случаи, когато жалбата е свързана с образувана преписка в общински орган, документацията се преглежда в цялост. През отчетния период, поради въведените ограничителни мерки, имаше сериозни затруднения за осъществяване на контакт с някои общински служби.

  В анализа са обособени следните раздели: справка за броя и класификацията на жалбите, данни за предмета на жалбите, работата по тях и изразените становища, други дейности, анализ, изводи и приложения – таблици с данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема.

   

  Справка за броя и класификацията на жалбите

   

  Към 30 юни 2020 г. жалбите към обществения посредник са 78, или с 2% по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. (81 броя). От тях 65, или 83%, са приключени, след извършени проверки и изготвени становища. Приключени са и 10 случая от 2019 г.

  Към началото на месец юли продължава работата по 13 жалби: една от януари (наблюдава се процедура по премахване на незаконен строеж – покрив, изграден върху тераса на таванско помещение в жилищна сграда, при което собствениците от последния етаж отправят молба премахването да не увреди техните апартаменти, Район „Връбница“); три от февруари (очаква се отговор по наше запитване до кмета на Район „Лозенец“ по две жалби, а по молба за разяснения по Закона за управление на етажната собственост от заявителя са поискани допълнителни данни, но все още той не е установил повторен контакт с нас); една от март (за незаконно обособено паркомясто в кв. „Павлово“, Район „Витоша“); една от април (свързана с предходни молби за съдействие за изграждане на две улици с изключително лоша проходимост в кв. Симеоново, Район „Витоша“, с изготвени вече работни инвестиционни проекти); една от май (очаква се отговор от кмета на Район „Младост“ по жалба, свързана със затруднения при записване за детска кухня поради недостатъчен капацитет) и шест от юни, по които се извършват справки или се очаква допълнителна информация от различни общински звена.

  Броят и разпределението на жалбите и сигналите за първото полугодие на 2020 г. са представени в таблици в приложенията към анализа.

  По вид: писмените жалби са 50 броя, или 64 %. Устните жалби, за които е съставен протокол от посещение в Приемната, са 28 броя, или 36%.

  По начин на постъпване: повече от половината от общия брой – 52% (34 от е-поща и 6 от е-страница) са постъпили по електронен път. Регистрираните при посещение в Приемната жалби са 27 броя, или 13 % (Таблица № 1 и Таблица № 2). Приетите в телефонен разговор жалби са 11. Очаквано расте броят на жалбите, подавани по електронен път, предвид двумесечното извънредно положение и продължаващата и към настоящия момент извънредна епидемична обстановка.

  Класифицирането на жалбите според естеството на описаните проблеми е отразено в Таблица № 3. Свързано отново с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на вирусната инфекция, през отчетния период расте броят на жалбите, чието решаване е извън правомощията на обществения посредник. За сравнение,  за същия период през 2019 г. те са 10, за шестте месеца на тази година – 23. Оплакванията са свързани с проблеми на абонати на „Топлофикация – София“ ЕАД, „Софийска вода“ АД, клиенти на ЦГМ ЕАД, пътници в градския транспорт, например: за възстановяване на суми за закупени превозни документи за ученици за периода на извънредното положение; за неспазване на процедурата за съставяне на акт при извършено нарушение при пътуване в обществения градски транспорт, за инцидент при рязко спиране на автобус. В съответствие с чл. 16, предложение второ от Правилника, правомощията на обществения посредник не се отнасят до дейността на общински дружества. В тези случаи жалбите се препращат към съответното дружество или към обществените посредници (омбудсмани) за „Топлофикация - София“ ЕАД.

  От разглежданите в периода жалби 19 броя, или близо една четвърт, са неоснователни. Произнасянето за неоснователност е придружено с аргументи и разяснения към жалбоподателя съобразно всеки конкретен случай. Най-голям е делът на тези, свързани с административното обслужване – 13 бр., или 17 % от общия брой; градски транспорт и паркиране – 10 бр., или 13 %, и устройство на територията и незаконно строителство – 8 бр., или 10 %.

  Преобладават жалбите, подадени от физически лица – 64 броя, или 82 %; от юридически лица и НПО са 7, колективни жалби (подписки) – 7 броя.

  Освен работата по 78 преписки, са изслушани и напътствани 13 граждани, потърсили съдействие по въпроси, извън функционалната компетентност на обществения посредник.

              В съответствие с чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община за ежемесечно информиране на Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на СОС за постъпилите при обществения посредник жалби и сигнали на граждани (наименованието на комисията е изменяно с Решение № 64 от 22.12.2011 г. на СОС, Решение № 154 от 11.02.2016 г. и Решение № 346 от 31.05.2018 г. на СОС), на Комисията за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет редовно се предоставя писмена справка за постъпилите жалби и сигнали през изминалия месец.

  Данни за предмета на жалбите и работата по тях

   

  Тук е дадена информация за естеството на жалбите, за извършената по тях работа, преценката за основателност, начина, по който е решен проблемът, и изразеното становище.

   

  Административно обслужване и процедури

  По жалба № 42/2020 срещу действия на администрацията на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ - Малашевци, с твърдения за незаконен отказ да бъде погребан покойник, е изразено писмено становище, че жалбоподателят следва да  изпълни дадените от предприятието указания за представяне на удостоверение за наследници на покойника, които имат право на гробоползване. Установи се, че действията на общинската администрация са съобразени с изискванията на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община. Жалбата е неоснователна.

  Майка на дете с увреждания се оплаква от прекомерно забавяне при сключване на трудови договори с асистенти по Закона за личната помощ в Район „Лозенец“ (жалба № 9-Е/2020). Жалбата е основателна. При проверката се установи, че действително е налице близо 4-месечно забавяне на процедурата, в противоречие с установените в закона срокове. Макар забавянето да е било обективно обусловено и осъществено спрямо по-широк кръг лица, т.е. няма проява на лично отношение, поради засягането на интересите на уязвима група, е отправена препоръка до районната администрация за своевременно и точно изпълнение на процедурите, предвидени в законите и подзаконовите нормативни актове.

   

  Устройство на територията или незаконно строителство

              В жалба № 10/2020 се твърди, че в апартамента под този на жалбоподателя се извършва преустройство, с разрушаване на носещи стени и греди. Подавана е жалба до Район „Оборище“, с копие до ДНСК. При извършена от районната администрация проверка е установено, че дейностите представляват „текущ ремонт“ по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), със съгласуван инвестиционен проект. След възражение до Столична община - Дирекция „Общински строителен контрол“, е извършена повторна проверка от постоянно действащата комисия по чл. 196 от ЗУТ, която потвърждава първоначалните заключения на служители от районната администрация и установява извършени ремонтно-възстановителни дейности. Двете проверки (втората в присъствието на жалбоподателя) успяха да успокоят притесненията на гражданина и да го убедят в заключенията на административния орган. Жалбата е неоснователна.

              С жалба № 20/2020 се търси съдействие по Петиция-искане, подписана от 278 жители на кв. „Кръстова вада“, за служебно иницииране на процедура за изменение на плана за регулация и застрояване на кв. 105, местност „Кръстова вада“, Район „Лозенец“. Искането се обосновава с твърдения за извършени закононарушения при издаването на конкретно посочени заповеди на главния архитект на Столична община, с които са одобрени проекти за изменение на план за регулация и план за застрояване и проект за работен устройствен план на имоти, обхващащи част от кв. 105. Жалбата е неоснователна. Разяснено е на подателите, че в съответствие със ЗУТ, евентуалната незаконосъобразност на устройствени заповеди на главния архитект на Столична община може да бъде установена единствено по съдебен ред.

  В жалба № 19/2020 с твърдения за некомпетентен отговор от Дирекция „Общински строителен контрол“ – Столична община, се иска проверка в Район „Красно село“ за установяване правомерността на заповед на директора  на дирекцията, с която е наредено премахването на строежи, които не могат да бъдат поправени или заздравени. Установихме, че от страна на районната администрация и на столичната дирекция своевременно са извършвани всички необходими действия по подадените жалби. Тази действия са законосъобразни и правилни и при тях не се установява нарушение на негови права или законни интереси. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на правомощията му и при спазване на процедурата по издаването ѝ. Тя е обжалвана пред Административен съд София-град, който я е оставил в сила като законосъобразна. и решението на съда е окончателно. Жалбоподателят не желае да се съобрази с решенията на административния орган и на съда. Жалбата е неоснователна.

  Етажна собственост

              Жалба № 29/2020 г. срещу администрацията на Район „Слатина“, във връзка с необходимост от извършване на неотложен ремонт в съседно жилище (теч в банята, който причинява значителни вреди в имота на жалбоподателя). Проблемът произтича от нежеланието на съседите да извършат ремонта и обективна невъзможност за свикване на общо събрание на етажната собственост. Жалбата е основателна. Пред районната администрация е аргументирано становище, че случаят се квалифицира като необходимост от „неотложен ремонт“ по смисъла на ЗУТ и е предложено да се прецени възможността за прилагане на правомощията на кмета на района със заповед да задължи собствениците да го извършат.

   

  Транспорт и паркиране

  В самото начало на обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение постъпи предложение (№ 59-Е/2020) за временно отпадане на заплащането за паркиране в „синя“ и „зелена“ зона на територията на Столична община. Гражданинът е уведомен за издадената Заповед № СОA20-РД09-1490/16.03.2020 г. на кмета на Столична община за временно отменяне на почасовото платено паркиране в двете зони и за всички подробности по изпълнението ѝ, като допълнителна мярка за сигурност и ограничаване на разпространението на Ковид-19.

   

  Детски и здравни заведения

  В жалба № 78-Е/2020, по повод дейността на Детска кухня, Район „Младост“, се изразява недоволство от спрян прием на документи за записване на деца, поради изчерпан капацитет. Чрез обществения посредник е предизвикано обсъждане на бързи мерки за реорганизация на процеса и даване на възможност на още родители да запишат децата си в кухнята. Районният кмет е внесъл в Столичния общински съвет доклад с предложение за разкриване на комплекс за детско хранене.

   

  Общинска собственост и жилищно настаняване

   По молба № 24-Е/2020 за разяснение как се получава общинско жилище  е даден изчерпателен отговор за предназначението на общинските жилища и за условията за настаняване под наем, съгласно Наредбата за реда и условията за управление  и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

  По запитване № 77/2020 за реда и възможностите за закупуване на наеманото от семейството на жалбоподателя общинско жилище е предоставена подробна информация за възможностите, реда и условията за упражняване на това право.

   

  Обществен ред и сигурност

  С жалба № 86-Е/2020 се търси съдействие и подкрепа по твърдения за системно нарушаване на обществения ред при провеждане на масово мероприятие „Неделно хоро“ на площад „Бански“ и се изразява неудовлетворение от отговорите по  подадени сигнали към Столична община за изключително високи нива на шум и нарушаване на разрешеното време за провеждане на събитието.

   

  Общински приходи

              Жалба № 71-Е/2020 по подадено заявление в Отдел „Общински приходи – Лозенец“  за отписване на данъчни задължения по реда на чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – поради изтичане на 10-годишния давностен срок – за отписване само на част от задълженията по две партиди, по които е поискано прилагане на абсолютна погасителна давност. Твърди се, че не е приложен чл. 173, ал. 2 от ДОПК – да се отпишат служебно задълженията поради изтичане на 10-годишен давностен срок. Изготвено е писмено становище за регламентираните в ДОПК два способа за установяване на задължения за местни данъци и такси: предварително установяване по чл. 107, ал. 3 от ДОПК и установяване по чл. 108 от ДОПК, както и начина на изчисляването на погасителните срокове. Посочено е, че издадената справка за дължимите местни данъци и такси съдържа необходимите реквизити, включително и задължения с отпаднала давност, които не подлежат на принудително изпълнение. Обяснено е, че в конкретния случай с акта за установяване на задължения са определени размерите на дължимия данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци и лихви върху тях и размера на данък върху превозните средства и лихви върху него за съответния период, които са правилно определени от органа по общински приходи. Разяснени са редът, по който се прилага общата погасителна давност по чл. 171, ал. 2 от ДОПК, и възможността за приложението ѝ в казуса. Жалбата е неоснователна.

  С жалби № 68 и № 70 се отправят предложения за освобождаване на търговски дружества от задължението за заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за времето на извънредно положение. Изтъква се, че поради спирането на обичайната стопанска дейност и настъпилата тежка финансово-икономическа обстановка фирмите са изпаднали в невъзможност да изпълняват публичните си задължения. В отговор са изложени аргументирани разяснения за правните и фактическите особености на двата вида публични задължения и съображения, поради които направеното предложение не може да бъде безусловно подкрепено. Както стопанските субекти, така и общините, осигуряващи жизнено важни обществени услуги, се изправиха пред финансови затруднения и загуби вследствие на наложените извънредни мерки. В този смисъл директното освобождаване от заплащане на данъци и такси би се отразило негативно на общинските бюджети, което би застрашило обществения интерес. От друга страна, на собствениците на фирми е предоставена възможност да потърсят компенсация за загубите си в по-широките рамки на мерките, предприети на национално и на местно ниво, за преодоляване на икономическите последици от въведеното извънредно положение (към датата на жалбите) и в подкрепа на различни категории субекти.

   

  Консултации по въпроси извън правомощията

  По жалба № 12-Е/2020 с искане за проверка в „Топлофикация - София“ ЕАД и преизчисляване на сметките на отделните собственици в жилищна сграда, тъй като има промяна на дяловете след заповед на главния архитект на Столична община за премахване на незаконен строеж, се установи, че в Административен съд София-град е подадена жалба от същото лице срещу заповедта на главния архитект. На жалбоподателя е разяснено, че правомощията на обществения посредник не се отнасят до съдебни процедури, а спорът между страните е предоставен за решаване от съответния български съд.

  По жалба № 25/2020 за липса на отговор от директора на 119-о средно училище по внесена там жалба, е разяснено, че административните актове на директорите на общинските училища могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление на образованието. Такава правна възможност нямат други органи или институции, включително и общественият посредник на територията на Столична община.

  По подадено заявление за достъп до обществена информация № 56/2020, след неколкократно давани от наша страна указания към заявителя да отнесе искането си към Столичния общински съвет, е изразено писмено становище, че в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация са посочени изчерпателно субектите, задължени да предоставят такава информация. Общественият посредник на територията на Столична община не е сред посочените в разпоредбата и не притежава качествата на изброените субекти: не е държавен орган; не е орган на местно самоуправление; не е публичноправен субект, различен от тях; не попада в определението за публичноправна организация и не е физическо, нито юридическо лице, на което са предоставяни средства от консолидирания държавен бюджет или средства от фондове на Европейския съюз.

  В жалба № 72-Е/2020 се изразява несъгласие с издадено наказателно постановление за извършено от жалбоподателя нарушение по Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. В жалбата се излагат твърдения за неспазване на процедурата за съставянето и връчването на акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление. Въпреки че жалбата се отнася за дейност, която е извън правомощията на обществения посредник, при справка в Район „Овча купел“ е установено, че актът е съставен от служители на ЦГМ ЕАД, а наказателното постановление е издадено от заместник-кмет на района. На жалбоподателя писмено са разяснени процедурата по съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение, редът и сроковете за връчване и обжалване на наказателно постановление и възможностите за възобновяване на производството по влязло в сила наказателно постановление.

  Жалба за неблагоприятни последици и травми вследствие на рязко спиране на автобус, с искане за обезщетение, е изпратена по компетентност към „Столичен автотранспорт“  ЕАД.

  Жалба от родител за многократни неуспешни опити да бъде възстановена, за времето на въведеното извънредно положение, стойността на закупен превозен документ – ученическа карта, е препратена по компетентност към ЦГМ ЕАД.

  Жалба за твърдяно неправомерно репатриране на личен автомобил също е препратена към ЦГМ ЕАД.

  В контекста на продължаващите усилия за преодоляване на икономическите последици вследствие обявените извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, въпросите за освобождаване от задължение за заплащане на данъци и такси и за възстановяване на стойността на закупени превозни документи, са поставени своевременно пред Столичния общински съвет за преценка по целесъобразност.

   

  Други дейности

   

  През отчетния период, извън конкретната работа по регистрираните жалби, са проследени изменения и допълнения в редица нормативни документи, относими към нашата дейност: промените в Наредбата за административното обслужване (обн. - ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г.); промените в Закона за мерките и действията по време  на извънредното  положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. - ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г.), изменения и допълнения на общински наредби, правилници и други документи.

  През отчетния период е изготвен и публикуван на електронната ни страница брой 19 на електронния бюлетин на обществения посредник. Включени са пояснения по изменените нормативни актове: за сроковете за издаване на административни актове по Наредбата за административното обслужване и по Административнопроцесуалния кодекс; по обявеното извънредно положение и свързаните с него актове на държавни и общински органи за овладяване на разпространението на вирусната инфекция.

  В началото на месец март се проведе годишна среща на обществените посредници в град Шумен, при домакинство на Иван Капралов, с участието на колегите от Благоевград, Бургас, Елин Пелин, Земен, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Омуртаг, Пловдив, Стара Загора. Акцент в срещата бе представянето на електронна платформа „Моето право.бг“ за предоставяне на информация за възможните способи за защита на граждански права и законни интереси. Бяха обсъдени различни възможности за алтернативно решаване на спорове и ролята на омбудсмана на национално и на обществените посредници на местно ниво, в извънсъдебните способи.

  През месец май чрез он лайн връзка общественият посредник участва в кръгла маса на Българското училище за политика „Димитър Паница“ на тема „Включване на всички заинтересовани страни в процеса на вземане на решения на местно ниво“.

  През април и юни общественият посредник участва в он лайн заседания на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила, към Агенцията на Организацията на обединените нации за бежанците.

  Общественият посредник и неговият заместник участват в заседанията на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към СОС, с предложения, становища, справки и др.

   

  Анализ и изводи

   

  Всичко, посочено в този анализ, е основано единствено на наблюденията и работата на обществения посредник по регистрирани в Приемната жалби. Изразените становища, отправените предложения или препоръки по конкретни случаи не могат да се приемат като оценка дейността на отделни общински структури или за цялостната дейност на органите на местното самоуправление и местната администрация в Столична община.

  Близо 2/3 от жалбите са постъпили по електронен път или са приети по телефона. Увеличеното общуване от разстояние е вследствие на реорганизацията на работа в Приемната поради съобразяване и спазване на противоепидемичните мерки.

  Затруднения при административно обслужване, паркиране и твърдения за незаконно строителство са предмет на преобладаващия брой жалби. Основателни оплаквания в отделни случаи сочат административна инертност, неспазване на принципа на служебното  начало, непроизнасяне в законоустановените срокове, пасивност на отделни служители, прояви на формализъм при преценката и действията по конкретни сигнали.

  В малка част от жалбите прозират опити за ангажиране на обществения посредник за осъществяване на преследвани лични интереси. В тези случаи, както и в цялостната си работа, общественият посредник се придържа неотклонно към принципите на безпристрастност, обективност и стриктно спазване на закона.

  Бележи увеличение ръстът на жалбите, чието разглеждане е извън правомощията. Те са свързани предимно с предоставянето на обществени услуги от общински дружества – а това е основната цел на дейността на тези правни субекти. Ползването на тези услуги несъмнено поражда необходимост от закрила на правата и законните интереси на потребителите. С актуалните изменения на Административнопроцесуалния кодекс организациите, предоставящи обществени услуги, са приравнени на административни органи. Растящият брой на жалби, свързани с транспорт, паркиране, превозни документи, топлоснабдяване и др. – които са предмет на дейността на общински дружества, недвусмислено сочи, че потребителите на тези услуги припознават обществения посредник като необходим защитник на техни права и законни интереси. Такова разбиране за необходимостта от посредничество между общинско дружество и абонати е вече възприето с избирането на трима обществени посредници (омбудсмани) за „Топлофикация – София“ ЕАД. Една цялостна преценка, въз основа на внимателен анализ на съществуващото положение, би показала правилния път за обхващане от местна правозащитна институция и на тази сфера – гарантиране спазването на правата и законните интереси на граждани и юридически лица при взаимоотношенията им като клиенти на общинските доставчици на обществени услуги в Столична община.

   

  Приложения

  Таблица № 1

   

  Брой и разпределение на жалбите през първото шестмесечие на 2020 г. по месеци

  Жалби и сигнали

   

  Първо полугодие на 2020 година

   

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

   

  Постъпили

  16

  22

  12

  8

  8

  12

  78

   

  Приключени

  6

  19

  13

  9

  10

  8

  65

   

  Приключени от 2019 г.

  5

  2

  1

  1

  1

  0

  10

   

  Неприключени

  1

  3

  1

  1

  1

  6

  13

      

   

  Таблица № 2

   

  Брой и разпределение на жалбите за първото шестмесечие на 2020 г.

  по вид и начин на постъпване

   

  Вид

   

  Първо шестмесечие 2020 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  Писмени жалби

  10

  12

  8

  6

  6

  8

  50

  Устни жалби – съставен протокол

  6

  10

  4

  2

  2

  4

  28

  По начин на постъпване:

   

   

   

   

   

   

   

  -       по електронна поща

  7

  7

  6

  5

  6

  3

  34

  -       през електронна страница

  1

  1

  1

  0

  0

  3

  6

  -       посещение в приемната

  7

  13

  4

  1

   

  2

  27

  -       по телефона

  1

  1

  1

  2

  2

  4

  11   

  Таблица № 3

  Брой и разпределение на жалбите през първото шестмесечие на 2020 г.

  според тяхната класификация

   

  Класификатор

  Първо полугодие на 2020 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  1. Устройство на територията или незаконно строителство

  3

  1

  0

  0

  0

  4

  8

  2. Жилищно настаняване

  0

  1

  0

  1

  1

  0

  3

  3. Управление и разпореждане с общинска собственост

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4. Административно обслужване

  4

  7

  2

  0

  0

  0

  13

  5. Етажна собственост

  0

  2

  0

  0

  0

  0

  2

  6. Благоустройство

  0

  1

  1

  2

  0

  0

  4

  7. Екология

  1

  1

  0

  0

  1

  0

  3

  8. Градски транспорт, паркиране

  3

  1

  4

  0

  0

  2

  10

  9. Социално подпомагане

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  10. Общински приходи

  0

  0

  0

  4

  0

  0

  4

  11. Реклама

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  12.  Погребални дейности

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  1

  13.  Обществен ред и шум

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  2

  14. Търговска дейност, пазари

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  15. Реституция, обезщетяване на отчуждени собственици

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  16. Детски и здравни заведения

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  1

  17. Земеделски земи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  18. Алтернативни проблеми

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  2

  19. Извън правомощията

  4

  7

  5

  1

  2

  4

  23

  20. Образование

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  1

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.