Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ_юни2019
 • Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2019 г.

   

  Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник

  и становищата по тях за периода януари – юни 2019 г.

   

  Този анализ е изготвен на основание  чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника).

  Основната дейност на екипа през отчетния период е свързана с всекидневно изслушване на граждани в Приемната на ул. „11-и август“ № 4, проучване и комуникация с различни общински структури по постъпващите жалби, изготвяне на становища, препоръки и предложения до засегнатите общински органи. Освен жалби, се регистрират и обработват и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, отправени от граждани или юридически лица, свързани със защитата на техните права и законни интереси при взаимодействието им с органите на местното самоуправление и общинската администрация в Столична община. В съответствие с Правилника и за удобство при представяне на данните, за всички тези документи се използва терминът жалба.

  В зависимост от предмета и основателността на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище или с предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; дава устна или писмена информация, или съвет на жалбоподателя какви действия може да предприеме, включително и (ако е необходимо) пред други органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е налице основание по чл. 18, ал. 2 от Правилника).

              При всички случаи, когато жалбата е по образувана преписка в общински орган, документите се преглеждат в цялост преди произнасянето. Прекият контакт с представители на общинските служби подпомага решаването на казуса в интерес на всички заинтересовани страни.           

              Извън регистрираните жалби, в Приемната всекидневно се изслушват и подпомагат с консултации, допълнителна информация и съвети граждани, потърсили съдействие по телефона.

  В анализа са  обособени следните раздели: справка за броя и класификацията на жалбите, данни за предмета на жалбите и работата по тях, становища по жалбите, други дейности, анализ и изводи. В таблици са посочени данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема.

   

  Справка за броя и класификацията на жалбите

  В сравнение с миналогодишния период – първите шест месеца от 2018 година, за първото полугодие на 2019 г. регистрираните жалби при обществения посредник са 81 на брой (90 през първото шестмесечие на 2018 г.). Броят и разпределението им са представени в приложения с таблици.

  Към 10 от жалбите са внесени втора или трета жалба, с допълнения по разглеждания въпрос или с твърдения за нови факти и обстоятелства. Тоест, числото 81 не дава реална представа за пълния обем от работа на екипа по постъпилите жалби през периода.

  Седем жалби не са приобщени към числото 81, тъй като са оставени без разглеждане. Основанията за това са: непредставени данни за обратна връзка с подателя или изложени общи твърдения, без посочени данни за нарушител или обстоятелства, при които е извършено нарушение.

  Приключени са 68 от жалбите, с изготвени становища, отговор до жалбоподателя и до заинтересованата общинска структура. Приключени са и четирите случая от края на  2018 година. Към началото на месец юли в процес на разглеждане са 13 преписки: 6 от месец юни, една от януари, две от април и четири от май. По тях се събират данни от жалбоподателя или от засегнатия общински орган, по всички е установена връзка със страните и (ако се е наложило) вносителят е уведомен за удължения срок за произнасяне (Таблица 1). 

  Повече от една трета от общия брой са писмени жалби. По оплаквания на граждани, изслушани в Приемната на ул. „11-и август“ № 4, са съставени 18  протокола, съответно са образувани преписки.

  По начин на постъпване жалбите се разпределят почти по равно: внесените в Приемната и регистрираните с протокол за устна жалба са 46 %. Постъпилите по електронен път – през електронната страница и по електронната поща са 48 %. Малък брой – 6 %, са получени на хартия по пощата (Таблица № 2).

  Класифицирането на жалбите според естеството на проблема е отразено в Таблица № 3. Най-голям е делът на тези, свързани с устройство на територията или незаконно строителство – 20, с административното обслужване – 16,  и с проблеми в етажната собственост – 10.

  В съответствие с чл. 16, предложение второ от Правилника: правомощията на обществения посредник не се отнасят до дейността на общински дружества, 10 жалби са извън функционалната ни компетентност. Те се отнасят за дейности на: „Топлофикация – София“ ЕАД, „Софийска вода“ АД, други общини, при нелоялна търговска конкуренция, неизплатени трудови възнаграждения и др.

  Установени са 25 неоснователни жалби. Произнасянето за неоснователност е придружено с аргументи и разяснения към жалбоподателя съобразно всеки конкретен случай.

  Основателни са 37 жалби, приключили с положителен резултат и изразено становище от обществения посредник.

  Жалбите, подадени от физически лица, са 72, от юридически лица и НПО – пет;  колективни жалби – четири.

  Получени са две запитвания по електронен път от чужбина: от българка, живееща в Германия, и от шведски гражданин, който търси информация за починал роднина – български гражданин. И на двамата е предоставена писмена консултация, след внимателно проучване на относимите към поставените въпроси нормативни изисквания и процедури.

              В Приемната и по телефона всекидневно се дават и разяснения на граждани, търсещи защита на свои права, относно процедури и компетентни органи, които не са в обхвата на правомощията ни. Редица запитвания са свързани със спорове и прилагане на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), реда за отпускане на социални добавки за хора с увреждания, издирване на собственици на жилищен имот поради предстоящ ремонт на жилищна сграда.

   

  Данни за предмета на жалбите и работата по тях

   

  1. Административно обслужване и процедури

               - Жалба с твърдения за издадени не по надлежния ред и при липсващи реквизити дубликати на удостоверения за раждане на близнаци, родени през 1973 г. Жалбата е неоснователна. На лицето детайлно са разяснени нормативните изисквания, както и че Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), с която е въведен единен граждански номер (ЕГН) на българските граждани, е създадена през 1977 г., след раждането на децата. Съответно, в дубликат на удостоверение за раждане, издадено през 1973 г., не би могло да има ЕГН на лицето, за което се отнася.

  - Жалба за бавно администриране: Лицето обжалва отказ за издаване на данъчна оценка, който два месеца по-късно още не е изпратен до Дирекция „Общински приходи“ за произнасяне. Жалбата е основателна и след намесата на обществения посредник още същия ден преписката е внесена в дирекцията.

              - Жалба за прекомерно забавяне на заверка на молба-декларация за признаване правото на собственост чрез обстоятелствена проверка (над 30 дни) и изискване от районната  администрация заявителите да представят комбинирани скици за пълна или частична идентичност на имотите: Жалбата е основателна. Администрацията обосновава искането си с невъзможност да извърши подробна справка за стар номер и граници на даден имот по предходни регулационни планове, тъй като няма достъп до тези данни. Становището на обществения посредник, изразено пред районния кмет, е, че в производството по проверка и заверка на молба-декларация за признаване правото на собственост чрез обстоятелствена проверка, от заявителя се изисква да внесе попълнена молба-декларация по образец, в която е описан имотът (индивидуализиран с граници, съседи, квадратура и други посочени реквизити). Не следва да съществуват затруднения за административния орган при установяване на предишни регулации на имота, тъй като законодателят (в чл. 59, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост) е регламентирал, че в новия акт за общинска собственост следва да бъдат посочени определени реквизити: номер и дата на предходно съставени актове за общинска собственост, по които да се индивидуализира имотът. Тоест, данните, необходими, за да бъде извършена административната услуга, би следвало да са налице и няма правно основание да бъде искано от заявителя да представя комбинирана скица на имота. В случай че са необходими други доказателства, то те следва да бъдат събрани служебно от административния орган – аргумент на чл. 36 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Становище в този смисъл е изразено от обществения посредник и пред Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет, по повод разглеждане на въпроса в заседание на 22 януари 2019 г.

           - Жалба с искане за отмяна на два акта за установяване на административни нарушения (АУАН): Жалбата е неоснователна. На лицето са съставени два акта от служители на Столичен инспекторат, за нарушаване разпоредбите на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община. Актовете са връчени лично, срещу подпис, в деня на съставянето. На жалбоподателя подробно е разяснена процедурата по реализиране на административнонаказателната отговорност, както и че общественият посредник не може да изземе правомощия, установени със закон и възложени на определени служители. Разяснено е правото на лицето, ако бъдат съставени наказателни постановления по тези АУАН, да ги обжалва, включително и по съдебен ред.   

   

               2. Устройство на територията или незаконно строителство

              - Жалба на лице, което твърди, че в издадена виза за проектиране е вписан текст, който го задължава да представи доказателства за приложен план за регулация по отношение на прилежащите улици, преди внасяне за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за жилищна сграда. Жалбата е неоснователна. Твърди се, че прилагането на уличната регулация е задължение на Столична община, и със заповед на главния архитект на София от 2004 г. за одобряване на подробен устройствен план по чл. 16 от Закона за устройство на територията е приложена регулацията за тази територия. След консултации в НАГ и преглед на преписката, на лицето е обяснено, че посочената от него заповед изменя съществуващ план за застрояване и план за регулация, тоест изменя съществуващ подробен устройствен план, (а не одобрява ПУП по чл. 16 от ЗУТ). Следователно именно инвеститорът следва да представи доказателства за приложен план за регулация, а не да очаква общината да предприеме процедура по чл. 16 от ЗУТ.

              - Жалба за нарушено право на собственост от страна на съседи на съсобствен недвижим имот. Жалбоподателят твърди, че повече от 4 години е завзета и се ползва незаконосъобразно част от имота (20 кв. м). Същевременно в районната администрация е подадена жалба от другия съсобственик. При оглед на място са дадени писмени указания да се направи контролно заснемане на имота, извършено от лицензирано по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър лице. След проведени от наша страна разговори със служители от районната администрация, е извършен повторен оглед, жалбоподателят представи исканото заснемане и осигури среща между лицето, извършило заснемането, и общинските служители. Съставен е констативен протокол, в който е отразено нарушено право на собственост от страна на съседите на съсобствения му недвижим имот. Предстоят последващи действия от страна на администрацията по реда на Закона за устройство на територията.

  - Жалба за продължителен ремонт, с твърдения за промяна на предназначението на жилище над това на жалбоподателя: От 2016 г. лицето внася жалби в районната администрация и по тях са извършвани проверки. Жалбата е неоснователна. Установи се, че в няколко поредни проверки са съставени констативни протоколи, направени са снимки, изготвени са становища и са дадени предписания. Следващи проверки не сочат нови обстоятелства. Още в 2016 г. е установено, че извършеният тогава ремонт в жилището през един етаж над него е законосъобразен. В съседния над него апартамент в момента се извършва текущ ремонт, при спазване на техническите изисквания. Има предписание към собственика на ремонтиращия се апартамент за спазване разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община – да не се създава шум, предизвикан от домашни дейности в работни дни в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа и забраната им в празнични дни. В апартамента на жалбоподателя са огледани всички помещения. Не са се установени течове по тавана и стените в банята. Протоколите са подписани от четири длъжностни лица, експерти в областите контрол на строителството и ВиК.

  - Жалба с твърдения за незаконосъобразно извършен ремонт в апартамент над този на жалбоподателя, вследствие на което има течове и обгазяване в банята му. Жалбата е неоснователна. След проверка, в разговор с лицето е припомнено, че по негови жалби в продължение на 16 години са извършвани проверки от различни институции – районна администрация, НАГ, Столична община, Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби към Столичен общински съвет, Регионален отдел „НСК“ София при РДНСК Югозападен район – и всички проверки не установяват незаконосъобразен ремонт, извършени нарушения, влошаване на състоянието или промяна на предназначението на вентилационна система и отдушника. Лицето е насочено да  обсъди случая с останалите собственици в жилищната сграда, да се обсъди на общо събрание, което може да вземе решение за извършване на ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общи части, за да се намери балансирано и устойчиво решение на спора между съседи.

   

  3. Етажна собственост

              - Запитване дали е забранено едно лице да бъде едновременно управител и касиер на етажна собственост. Предоставена е писмена консултация: ЗУЕС въвежда три различни длъжности – управителен съвет (управител), касиер и контролен съвет (контрольор). Идеята на законодателя е тези длъжности да се заемат от различни лица, за да се избегне възникването на конфликт на интереси. Обяснено е, че разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от ЗУЕС поставя изисквания за заемане на длъжността касиер: лицето да не е собственик, ползвател, съпруг или член на домакинство; да не е във фактическо съпружеско съжителство; в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, на управителния съвет или  управителя.

              - Оплакване, че в етажна собственост се начисляват месечни вноски и за лица,  роднини на жалбоподателя, отдавна емигрирали в чужбина: За тях това е постоянният им адрес и адрес за кореспонденция, а в жилището от години живее един човек. На лицето е разяснено правилото за поддържане на общите части на етажната собственост, според което собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти са длъжни да правят ежемесечни вноски, които представляват разходи за управление на тези части. Посочено е и изключението от това правило (чл. 51, ал. 2 от ЗУЕС), според което тези разходи не се заплащат за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в жилището не повече от 30 дни през една календарна година. Разпоредбата е императивна и не може да бъде изменяна с решение на Общото събрание. От етажната собственост трябва се установи дали дадено лице пребивава в жилището по-малко от 30 дни в рамките на една календарна година. Ако това е така, за това лице не се дължат вноски.

   

  5. Земеделски земи

                          - Молба за съдействие по внесено в Столична община искане за обезщетяване за земеделски земи: На лицето е предоставено копие от Решение № 86 от 22.02.2018 г. на СОС, за актуализиране на имотите от Общинския поземлен фонд, определени за обезщетяване на имащите право собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) на територията на общината. Писмено му е разяснено какви документи и пред кои органи следва да представи за обезщетяване по надлежния ред. Посочено е, че общинските служби по земеделие са органи на Министерство на земеделието и храните, а не на Столична община, и чрез тях става обезщетяване за земеделски земи, за които има решение за признато право на собственост, но не са били възстановени с акта на поземлените комисии. Указано е, че решаването на проблема е от правомощията на Общинската служба по земеделие - Панчарево, която е извън функционалната компетентност на обществения посредник на територията на Столична община.

                          - Жалба на лице, което твърди, че няма произнасяне по негово искане от 1996 г. до Столична община за определяне на оценка на предоставен за ползване земеделски имот: След като през 1994 г. със заповед на кметския наместник му е отказано определянето на оценка, по негова молба е образувано административно производство. Съдът обявява заповедта за нищожна и преписката е изпратена до кмета на Столична община за произнасяне по молбата му. Жалбата е неоснователна. При проверката се установи, че два пъти – и през 2013 г., и през 2019 г. на лицето е указвано от районната администрация, че с цел по-нататъшно процедиране на преписката, е необходимо да представи при тях удостоверение за предоставено право на ползване и удостоверение за наследници. Въпреки получените писма, лицето не предоставя исканите документи, за да бъде удължена процедурата.

   

              6. Екология

              - Жалба, подкрепена с подписка от живеещи в близост съседи, срещу отглеждането на десетина кучета в жилищна сграда. Установи се, че през ноември 2018 г. е извършена проверка на адреса от служители на районната администрация и на Столичен инспекторат. Намерени са пет регистрирани кучета. На собственика е дадено предписание, на основание разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост. Районният кмет своевременно е сезирал и Областна дирекция по безопасност на храните София-град. Общинските органи са с ограничени правомощия в конкретния случай. С Решение № 379 от 23.06.2011 г. на СОС, Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) на територията на Столична община, приета с Решение № 5 от 18.12.2002 г. на СОС, е отменена в частта, отнасяща се за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци. Със същото решение от 2011 г. на СОС е приета нова Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община, която с Решение от 2012 г. на Върховния административен съд на РБ е прогласена за нищожна в цялост. Към момента нормативно материята се урежда в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. Кметовете на общини, райони и кметства, като органи по места, имат задължението да съдействат за спазване на изискванията по отношение на домашните любимци, респ. да контролират изпълнението на тези изисквания, но само в конкретни случаи, в чийто обхват не влиза описаният казус. В този случай длъжностните лица от общинската и районната администрация са изпълнили задълженията си, при съблюдаване на правомощията си и при спазване на изискванията, определени от нормативните актове. Компетентни по закон са Българската агенция по безопасност на храните, „Зоополиция“ – МВР, респ. СДВР, Софийска районна прокуратура, които следва да предприемат действия. Взаимодействието между различните органи в случая е неефективно и не води до удовлетворително решение.

   

  7. Общинска собственост

  - Искане за съдействие за получаване на отговори по две писма, внесени в Столична община: Свързани са с необходимостта от поставяне и пломбиране на водомери и топломери и откриване на индивидуални партиди в „Софийска вода“ АД и „Топлофикация София“ ЕАД в жилищната сграда, в която Столична община е собственик на четири имота. Отправена е молба за определяне на упълномощено лице за контакт и съдействие от общината, изпратени са документи за всеки общински имот поотделно, върху които би следвало да се положи подпис от собственика на имота. Близо два месеца по-късно няма нито писмен отговор, нито са подготвени необходимите документи, а без комплектуване на цялата документация, включително и за общинските имоти, не могат да бъдат разкрити индивидуални партиди и сключени договори за топлоснабдяване на отделните жилища в сградата.         След настояване на общественият посредник пред Столична община за бързо оформяне на документите или, ако съществуват пречки за това и се налагат допълнителни действия, заявителят да бъде уведомен своевременно и да се поддържа връзка с него, в кратък срок преписката е придвижена до завършването ѝ.

   

              8. Обществен ред и сигурност

              - Жалба срещу затваряне на пътя към Витоша в съботни и неделни дни, от 11 до 14 часа: Според жалбоподателя това пречи на наематели или ползватели на хижи и заведения за хранене да реализират дейността си, в резултат на което търпят големи загуби, и предлага тази разпоредба за бъде отменена. След извършени справки се установи, че движението на ППС в ПП „Витоша“ е ограничавано от компетентните органи на сектор „Общинска полиция“ при отдел „Охранителна полиция“ на СДВР законосъобразно и целесъобразно, в изпълнение на действащите норми на Закона за движение по пътищата, Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, заповедите на кмета на Столична община и другите нормативни документи, уреждащи тази материя. Жалбата е неоснователна.

   

               9. Консултации по въпроси извън правомощията

  - Питане за службата, която предоставя месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждане. На лицето е разяснено, че съобразно своите потребности хората с увреждания имат право на индивидуална оценка, която се изготвя в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане, по настоящ адрес на лицето. Посочени са редът, начинът и сроковете за получаване на месечната финансова подкрепа и службите, които имат право да я изплащат. Уточнено е, че с влизането в сила на новия Закон за хората с увреждания, се запазва досегашният ред на предоставяне на финансова подкрепа за хората с увреждания – чрез регионалните дирекции в Агенцията за социално подпомагане.

   

  Становища по жалби

  Не всички жалби изискват изразяване на писмено становище. Голяма част от тях се решават в полза на жалбоподателя, чрез установяване на непосредствен контакт с ответната страна. Така се постига бързо и удовлетворително решение. Въпросите, по които е изразено становище, са по-скоро свързани с насочване на вниманието на административния орган към спазване на законоустановените срокове или процедури, разяснения към жалбоподателя за компетентността на различните общински структури, едностранно разбиране за правата и неглижиране на задълженията и др.

              Примери за изразени становища:

              - По искане за промяна на  Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО). Вносителят твърди, че тя не е съобразена с разпоредбите на  Закона за движение по пътищата (ЗДвП), Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ППЗДвП) и Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Според него части от зоните за паркиране не са обозначени съгласно действащия закон, правилник и наредба. Становището на обществения посредник е, че между посочените актове: ЗДвП, подзаконовите му актове, Решенията на СОС и Заповедта на кмета на Столична община, с която е въведен режим на почасово платено паркиране на територията на Столична община – има обвързаност, йерархичност и последователност, съответствие между степента на акта, нормативно определената му функция и връзката му с други актове.

              - По искане на граждани от месец февруари, за съдействие по организиране на информационна среща с представители на Столична община и спиране изпълнението на Решение № 886 на СОС от 20.12.2018 г. за изменение на план за регулация на м. „Младост-1“ чрез образуване на нови УПИ IV и УПИ XIV, кв. 24, сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост. Поставят се въпроси за: целесъобразността на планираната улица, ще се изсичат ли дръвчета, близостта на предстоящ строеж до блок 73, намаляване на паркоместата, увеличаване на трафика. При обществения посредник се проведе среща на представители на подписалите искането и общински съветник, който ги подкрепя. Бе поет ангажимент, след запознаване с документите по случая, да се намери подходящ формат за информационна среща. Проведохме разговори с районния кмет и главния архитект на Столична община, установи се контакт с председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към СОС, започна преглед на документацията по случая. Без да се изчака резултат от нашите действия, междувременно бе организиран протест, Кметът на Столична община лично се ангажира с решение и посредничеството ни се обезсмисли.

              Междувременно собственикът на имота внесе искане за прекратяване на всички административни преписки, образувани по жалби от лица, без правно защитим интерес, поради злоупотреба с права чрез писане на жалби, основаващи се на неверни твърдения. След внимателен преглед на документите, относими към случая, и при преценка на всички обстоятелства, е изразено писмено становище, че образуваните по писмата на граждани преписки могат да бъдат разглеждани като предложения или сигнали, по смисъла на чл. 107 от АПК, съответно не могат да бъдат преценени като недопустими. Сезираният с тях орган следва да ги разгледа обективно и законосъобразно, в предвидения за това срок. Действително, вносителите на писмата не са заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ в производството по одобряване на проекта за ИПРЗ. Спазена е процедурата и е проведено обществено обсъждане на проекта през 2016 г., като в определения срок за депозиране на писмени становища е постъпило само едно писмо от БТК ЕАД. Доколкото обаче имотите на тези жители се намират в близост до имотите – предмет на самия план, то собствениците им имат право да получат достоверна информация за предвижданията на плана, включително и за да се опровергаят евентуални слухове и внушения.

  - По жалба за неизпълнение на предписание от 2016 г. на Район „Оборище“ за ремонт на рушащ се покрив на сграда, в която общината е съсобственик (помещения към детска градина): През месец март е изпратено писмено становище с препоръка за бърз ремонт на покрива на сградата. Припомнено е, че въпреки предприетите от районната администрация действия от 2016 г. насам, три години след първоначалния сигнал, приет за основателен, покривът на сградата продължава да се руши и да създава риск за живота и здравето на хората. Напомнени са задълженията на административния орган по стопанисване и управление на общинската собственост и по разглеждане на сигнали и произнасянето на решение по тях в срок.

  - По жалба от април на собственик на поземлен имот срещу изготвен проект за ПУП – План за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ за м. в. з. „Симеоново Север – разширение“, Район „Витоша“, Столична община: Жалбата е основателна. За необременен с тежести поземлен имот е определен урегулиран поземлен имот, над който преминава въздушна електропроводна линия. Предложение на лицето за отреждане на УПИ без тежести от сервитути за техническа инфраструктура е разгледано от Общинския експертен съвет по устройство на територията година по-рано и е уважено по принцип, като се насочва към проектанта за проучване на възможността за това. След запознаване с документацията и проведени разговори със служебни лица, общественият посредник е изразил писмено становище, с предложение до административния орган да се обърне необходимото внимание по внесените пред него жалби на лицето, като се потърси възможност за справедливо решение на въпроса, в съответствие с чл. 16, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗУТ (при изготвяне на подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, на всеки собственик на недвижим имот общината определя равностоен урегулиран имот, като се съобразява с местоположението на имотите в местността). В становището се посочва, че след като на собственик на поземлен имот, в който няма елементи на техническата инфраструктура, с проекта за ПУП-ПРЗ се определя УПИ с тежести, лицето с право търси справедливо решение. Основателни са притесненията му, че в бъдеще електропроводът ще се измества и закабелява за сметка на собствениците на имотите, над които преминава (чл. 73, ал. 1 от ЗУТ).

              - По предложение от месец май, от представители на неправителствени и граждански организации, за организиране на среща със заинтересованата столична общественост, на която да бъде представен и обсъден проектът за Зона 4 – Централна градска част на град София, който ще бъде реализиран, в съпоставка с премирания в конкурса, е изразено положително становище. Предложението е обосновано с желание обществеността да се запознае с намеренията, изразявани пред няколко медии през месец май, за временно спиране и „замразяване“ на договора за ремонт на Зона 4. По проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централната градска част на град София (включително и за Зона 4) са проведени две обществени обсъждания през месец март 2015 година. Разбираемо е, четири години по-късно интересът по време на ремонтните дейности да е голям, а при спирането им – дори повишен, тъй като Зона 4 обхваща знакови за София места, които носят духа на древния ни град и символи на неговото историческо и културно развитие. Тъй като през медии се говори за евентуална реализация на проект, различен от наградения в конкурса, в интерес на обществото ни е то да бъде информирано дали се предвиждат някакви изменения в проекта, и ако има такива, какъв е техният характер. Даването на тези разяснения ще препятства създаването на обществено напрежение и появата на неверни твърдения, непотвърдени слухове или други форми на дезинформация, които се пораждат при недостатъчна или закъсняла публичност. Провеждането на информационна среща за намеренията по проекта би дало дължимата обективна информираност на съгражданите ни и ще съответства на цялостната политика и на принципите на откритост, публичност и прозрачност, върху които се осъществява управлението на Столична община.

              - По уведомяване за предстоящ протест, с искане да бъде продължено реверсивното движение, въведено като временна мярка за шестмесечен период, по главен път Е-79, в участъка между Княжево и Владая, месец юни: Становището е изразено пред граждани от Инициативен комитет – Драгичево, кмета на Район „Витоша“, представители на Агенция „Пътна инфрастуктура“. Въведената временна мярка би трябвало да се продължи, ако е установено, чрез нарочни наблюдения и изследвания, че с новата организация на движението се намаляват емисиите на вредни газове, шумовото замърсяване, пътно-транспортните произшествия. Взимането на решение за или против продължаването на временната организация би трябвало да се основава на данни, събирани през пробния период, резултатите от които безпристрастно ще посочат правилния избор. Организирането на местни обществени дискусии по този въпрос едва ли ще противопостави гражданите повече от блокирането на столичен входно-изходен главен път. Противоположното мнение трябва да се изслушва с уважение към другото мислене и сближаване на позициите би трябвало да се търси в разговор, в който участват равнопоставено всички заинтересовани страни, а крайното решение е в компетентността на държавни органи – МРРБ, АПИ, СДВР-КАТ.

   

  Други дейности

  За служебни нужди и произнасянето по отделни случаи, са извършени сравнителни проучвания и анализ на нормативната база по следните теми:

  - Внесени в МРРБ предложения, на основата на практиката на обществените посредници, във връзка с обявен от министерството обществен дебат по изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост – месец април;

  - Сравнителен анализ на Проект на Закон за движението по пътищата, публикуван за обсъждане през януари 2019 г. в Портала за обществени консултации, във връзка със становище на Съюза на урбанистите в България по законопроекта – месец май;

  - Проверка и проучване на нормативната база във връзка с контрола при упражняване на надомна работа, ако при извършването ѝ се създава шум, различен от обичайния, в жилищна сграда – месец май;

  - Проучване на нормативната база и систематизирането ѝ във връзка с реда за обезщетяване на правоимащите с поименни компенсационни бонове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ – месец май.

  - Проверка и проучване на нормативната база във връзка с възможността за адресна регистрация  в ателие като обект за живеене – месец юни.

  През февруари е проведена информационна сесия за екипа на обществения посредник, организирана от Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН). Сътрудниците са запознати със законодателната и институционалната рамка в сферата на международната закрила, обсъдени са правата и задълженията, представени са добри практики за местна интеграция на чужденци при предоставяне на международна закрила.

              Изготвен е брой 16-17 на електронния бюлетин, публикуван на уеб страницата на обществения посредник.

  Участия на обществения посредник през отчетния период:

              - В заседанията на  Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет. Ежемесечно на комисията се предоставя справка за постъпилите жалби и сигнали.

              - Във форум за Общия устройствен план на Столична община, организиран от ОП „Софпроект-ОГП“ и неформалната дискусионна група „Лаборатория за градско развитие“, януари 2019 г. Изложение на тема „Как да постигнем разбиране за града, споделено от възможно най-много заинтересовани страни?“.

              - Проведена работна експертна среща през февруари по изграждането на достъпна среда за хора с увреждания при ремонта на ул. „Граф Игнатиев“.

              - Работна среща на обществените посредници в Стара Загора, март. Срещи с председателя на общинския съвет, заместник-кмет и областния управител. Обсъждане на теми по прилагане на Закона за управление на етажната собственост за качеството на българското образование и дуалното обучение, проблеми във ВиК сектора в отделни общини и др.

              - Заседание на Наблюдателната комисия към СОС по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража – март.

              - В конференция „Гласът на българските деца“, организирана от Българското училище за политика „Димитър Паница“, с тема за нормативната рамка, регламентираща правата на децата, и прилаганите в Столична община местни политики.

              - В заседание на Общинския съвет по наркотични вещества – месец юни.

              - В среща, организирана от Агенция „Пътна инфраструктура“, за продължаване на въведената временна мярка за реверсивно движение в участъка между Княжево и Владая по главен път Е-79 – месец юни.

   

  Анализ и изводи

              В процеса на работа по жалбите, регистрирани при обществения посредник, се установява, че се увеличава делът на внесените по електронен път жалби (повече от половината от общия брой). Търсенето на съдействие най-често е в случаи на прояви на лошо администриране (независимо от тематичното класифициране на жалбите по проблеми по устройство на територията или незаконно строителство, административни услуги, транспорт, общинска собственост и т. н.):

  - При неспазване на срок по заявена административна услуга, неоправдано забавяне на административна процедура, неполучаване или с голямо закъснение на отговор по сигнал.

  - При предоставяне на недостатъчна или непълна информация към лица, по чиито молби, жалби, сигнали, искания има образувани преписки в администрацията.

  - Неудовлетвореността на граждани и юридически лица, изразена пред обществения посредник, произтича от твърде продължителни процедури, неясни, формални или общи, без конкретика отговори на подадени от тях жалби, сигнали или повдигнати въпроси.

  - Установяват се случаи, при които общински административен орган оставя спорът да бъде решен по съдебен път, вместо да се търсят възможности за удовлетворяване и двете страни. На искане да се уважи претенция по време на процедура по издаване на административен акт от общински орган, не винаги се отделя необходимото внимание.     

  С чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредбата за административното обслужване (НАО) е въведен задължителен стандарт за качество на административното обслужване. Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни. 

  Правото на информация е регламентирано в Конституцията на Република България. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Конституцията, гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга, защитена от закона тайна, и не засяга чужди права.

  Все още някои служители възприемат гражданина с негативна нагласа и не обръщат необходимото внимание на искането му. Правото на добра администрация, регламентирано в Хартата за основните права на Европейския съюз, е трайно установено и в българското законодателство: в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, в Закона за държавния служител, в Закона за администрацията, но не винаги и не в пълна степен се прилага. Всички общински служители, които работят на гише, имат приемни дни, контактуват с граждани и юридически лица при извършване на служебните си задължения, трябва да са запознати с тези изисквания, да бъдат обучавани и да ги прилагат всекидневно в работата си.

  - Друга група са гражданите, които са слабо осведомени или не разбират естеството на своите права и задължения, или не знаят за възможните начини за защита на свои права и законни интереси. Те получават в Приемната на обществения посредник подробни разяснения за действащата нормативна уредба, указания и съвети как или към кои компетентни органи да се обърнат. Повишаването на правната култура на обърналите се към обществения посредник съпътства произнасянето по всеки отделен случай и е едно от основните задължения на екипа. Предоставят се съвети на гражданите, които, преди да предприемат административно, съдебно или друго действие, трябва да познават собствените си права и наличните средства за защитата им.

              - Жалбите, обособени като неоснователни, са поради непознаване на нормативната база, позоваване на неофициална информация, отправено запитване до некомпетентен орган. Във всички такива случаи пред лицата се изразява становище по законосъобразността и правилността на действията на съответните общински органи.

              - В отделни случаи е налице недостатъчно разбиране за правомощията на обществения посредник и регламентираното в чл. 23 от Правилника задължение на органите на местното самоуправление и на общинската администрация да оказват съдействие и да предоставят на обществения посредник необходимите му сведения и данни  при установяване на нарушения на законосъобразността и целесъобразността по жалбите на граждани и организации. Това затруднява и забавя нашата работа, съответно разколебава установеното доверие у жалбоподателя за своевременно съдействие на обществения посредник по неговия проблем.     

              Обръщането към обществения посредник не е средство за правна защита. То е леснодостъпен, безплатен и бърз начин за въздействие пред общинските органи в полза на обосновани и законосъобразни искания на граждани и юридически лица.

   

              Всичко, посочено в този анализ, е основано единствено на наблюденията и работата на обществения посредник по постъпили в Приемната жалби. То не може да се разглежда като обобщение или преценка нито за дейността на отделни общински структури, нито за цялостната дейност на органи            те на местното самоуправление и местната администрация в Столична община.

   

  Приложения

  Таблица № 1

   

  Брой и разпределение на жалбите през първото полугодие на 2019 г. по месеци

  Жалби и сигнали

   

  Първо полугодие на 2019 година

   

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

   

  Постъпили

  23

  10

  15

  7

  13

  13

  81

   

  Приключени

  22

  10

  15

  5

  9

  7

  68

   

  Приключени от 2018 г.

  1

  1

  2

   

   

   

  4

   

  Неприключени

  1

  0

  0

  2

  4

  6

  13

   

                     

   

  Таблица № 2     

   

   

  Брой и разпределение на жалбите за първото полугодие на 2019 г. по

  вид и начин на постъпване

   

  Вид

   

  Първо полугодие 2019 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  Писмени жалби

  11

  5

  5

  3

  3

  3

   

  30

  Устни жалби – съставен протокол

  3

  2

  2

  1

  5

  5

  18

  Запитвания, предложения, искания

  9

  3

  8

  3

  5

  5

  33

  По начин на постъпване:

   

   

   

   

   

   

   

  по електронната поща

  6

  5

  10

  2

  5

  3

  31

  през електронната страница

  0

  2

  1

  2

  0

  3

  8

  посещение в приемната

  15

  3

  3

  3

  6

  7

  37

  получени по пощата

  2

  0

  1

  0

  2

  0

  5

                     

   


  Таблица № 3    

   

  Брой и разпределение на жалбите  през първото полугодие на 2019 г.

  според тяхната класификация

   

   

  Класификатор

  Първо полугодие на 2019 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  1.      Устройство на територията и незаконно строителство

  5

  2

  1

  2

  8

  2

  20

  2.      Жилищно настаняване

  0

  0

  1

  2

  0

  0

  3

  3.      Управление и разпореждане с общинска собственост

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  3

  4.      Административно обслужване

  6

  0

  2

  1

  1

  6

  16

  5.      Етажна собственост

  3

  2

  3

  0

  2

  0

  10

  6.      Благоустройство

  1

  0

  1

  0

  0

  1

  3

  7.      Екология

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  2

  8.      Градски транспорт, паркиране

  1

  2

  1

  0

  0

  0

  4

  9.      Социално подпомагане

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  10.   Местни данъци и такси

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  2

  11.  Реклама

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  12.   Погребални дейности

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  13.   Обществен ред и шум

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  14.  Търговска дейност, пазари

  2

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  15.   Реституция, обезщетяване на отчуждени собственици

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  1

  16.   Детски и здравни заведения

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  17.   Земеделски земи

  2

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  18.   Алтернативни проблеми

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  19. Извън правомощията

  2

  3

  4

  1

  1

  2

  10

  20. Образование

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  1

   

   

   

  Публикувано на 31.07.2019 г.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.