Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018 ГОДИНА
 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018 ГОДИНА


   

  Обща информация за дейността

             

  Местната власт в Столична община създава длъжността обществен посредник преди 16 години и оттогава укрепва това звено, което подпомага решаването на основателните жалби и сигнали на граждани и юридически лица, свързани с дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация.

   Общественият посредник заема специфична позиция в системата на общинските служби и звена. Правомощията му са регламентирани в Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, приет с Решение № 154 по Протокол № 22 от 8.07.2004 г., изменян и допълван с решения № 465 от 22.06.2006 г. и № 45 от 29.01.2009 г. на Столичния общински съвет (допълнен - Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г., изменен  и допълнен - Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.).

              Въпреки че звеното не е юридическо лице и дейността му се финансира от общинския бюджет, общественият посредник е независим при изпълнение на служебните си задължения, без властови, контролни или санкциониращи правомощия. Това, както и изискването за непринадлежност към политическа партия, предполагат ползотворно взаимодействие както с общинските органи, така и с градската общественост.

              Основната функция на обществения посредник е да съдейства за равноправно отношение към граждани и юридически лица от страна на органите на местно самоуправление и на местната администрация в Столична община, при спазване на техните права и законни интереси. 

              Дейността му е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги, повишаване правната култура на гражданите и гарантиране на  правото на добро управление.

  Към обществения посредник могат да се обръщат български и чужди граждани, като и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, при:

  › Нарушаване на изисквания за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт;

  › Неспазване на процедури по издаване на актове или предоставяне на административни услуги;

  › Предоставяне на невярна или неточна информация за правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

     › Прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане на гражданското достойнство.

  Обръщането към обществения посредник не е средство за правна защита, а леснодостъпно и безплатно средство за действие. Становището му може да бъде решаващо при разработване на принципи и правила, уреждащи обществени отношения, работа на общински органи или поведение на служители. Резултатите от работата му не са правно обвързващи, но това не е недостатък. Напротив, ако общественият посредник следва строги регламенти, би се превърнал в допълнителна административна структура, загубила онази гъвкавост, която отличава работата му. 

  Процедурите в работата на обществения посредник са леснодостъпни и безплатни, отношението е безпристрастно, препоръките – бързи. Диалогът, посредничеството и търсенето на възможно най-доброто решение са всекидневни задачи, а установяването на взаимно доверие – важно условие за успех в работата. Повишаването на правната култура на гражданите ги ориентира в срокове и процедури, нормативни изисквания и законни права и интереси. В техен интерес е, преди да предприемат административно, съдебно или друго действие, да познават своите права и наличните средства за защитата им.

  Дейността на обществения посредник се различава от процеса на медиация. Докато чрез медиацията се решават извънсъдебно спорове, по които иначе би се произнесъл съдът, то общественият посредник подпомага преодоляването на конфликти, по-рядко решими в съдебен процес. Докато съдът трябва да реши спора в полза на едната или другата страна, общественият посредник търси решение, с което са защитени не само правата, но и специфичното положение на отделно лице, при зачитане на интересите на обществото като цяло. 

  Общественият посредник извършва проверки по постъпили жалби и сигнали, в рамките на своите правомощия, при спазване на принципите за независимост, обективност и равенство. Посредничи между общински органи и засегнати лица за преодоляване на допуснати нарушения; дава становища или подава сигнали при установени пречки за реализиране на законови права и интереси на граждани и юридически лица, упражняващи дейност на територията на общината; отправя предложения за подобряване на мерките по спазване на законността в административната практика и за отстраняване на последиците от нарушаването й, както и за отстраняване причините за подобна практика. Действа и по своя инициатива, ако прецени, че с действия или бездействия на общински структури се създават условия за нарушаване на правата и интересите на гражданите и юридически лица, упражняващи дейност на територията на общината.

  Функциите на длъжността включват: наблюдение на дейността на органите на местното самоуправление и на общинската администрация; формулиране на препоръки за решаване на възникващи проблеми; информиране и ориентиране на гражданите за осъзнаване на техните права, задължения и интереси.

              Общественият посредник не дава оценка на работата на местната власт и местната администрация. Неговата роля е да посочи слабите, проблемните места, които пораждат съмнения за корупция; създават предпоставки за нарушаване на права или законни интереси; в случаи на неправилни действия на общински звена; както и да подпомага вземането на справедливи и законосъобразни решения.

  Приемната на обществения посредник е с непрекъснато работно време от 9 до 17.30 ч. всеки работен ден. През годината се организират изнесени приемни във всички райони и кметства на територията на Столична община, с цел непосредствени контакти с местната общност и предоставяне на консултации. Екипът се състои от заместник и четирима сътрудници: двама юристи, административен сътрудник и специалист по информационни технологии. Сериозно предизвикателство за всички е решаването на  многообразни въпроси, свързани с познаване на изключително широкия обхват на приложимата нормативна рамка.

              Към Постоянната комисия за връзки с гражданското общество, в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, в началото на всеки месец се подава писмена справка за постъпилите през периода жалби. Общественият посредник участва в заседанията на комисията и, ако се налага, изразява становища, отправя предложения и препоръки по разглеждани от комисията случаи.

  През изминалата година общественият посредник и екипът имат подкрепата на органите на местно самоуправление и съдействието на общинската администрация.

              Структурата на отчета е съобразена с последователността, посочена в чл. 27, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община. В приложенията към него са посочени данни за броя на сигналите и жалбите през годината, класификацията им по различните общински дейности, информация за изнесените приемни в районите, класификация по предмет на жалбата.

   

  Обща информация за подадените жалби и сигнали

   

  Постъпилите през периода жалби, сигнали, молби за съдействие са 232. Количеството им бележи увеличение спрямо 2017 година с 36 % и с 3 % спрямо 2016 година. Приключени през 2018, след извършена проверка и предприети съответни действия, са 228 случая, или над 98 %. Приключени са и 5 преписки от 2017 г.

  Данните за общия брой подадени жалби и сигнали през 2018 година показват следното разпределение по различни категории:

  Общ брой на жалбите: от физически лица – 212; от тях 9 са колективни (от повече от едно лице); една от българин, живеещ в чужбина, и една от чуждестранен гражданин  (Нова Зеландия, Франция). От юридически лица са подадени 11 жалби; от неправителствени организации и инициативни комитети – шест.

  Начин на постъпване:

  › писмени документи – 51, или 22 % от общото количество;

  › регистрирани с протокол за устен сигнал – 50, или 21 %;

  › постъпили по електронен път – 131, от тях 7 чрез електронната страница на обществения посредник и 124 чрез електронната поща; 57 % от общото количество.

  Забелязва се тенденция към по-малко писмени и регистрирани с протокол жалби и увеличение на подадените по електронен път, които, в сравнение с предходната година, са с 52 % повече.

  Приети и изслушани лица по индивидуални случаи: 72. От тях в Приемната на ул. „11 август“ № 4 са изслушани 58 граждани и 14 лица в изнесените приемни. В 46 случая е изготвен протокол за устен сигнал и са образувани преписки.

  Отделно от подадените жалби и сигнали, са регистрирани 34 молби, искания, заявления, по които е извършено проучване, дадени са разяснения, информация или съвети. Нерегистрирани, но отразени в служебен дневник, са 51 запитвания по телефона, приети като основателни, с предоставена консултация.

  От общото количество жалби, в 160 случая, или при три четвърти от тях, са дадени разяснения и съвети по поставените въпроси и какво може да се предприеме по тях.

  Основателните жалби, по които е оказано съдействие, са 35. Преценените като неоснователни са 37, повече в сравнение с 2017 година – 32 броя. В случаите, когато се установява неоснователност на жалбата, общественият посредник дава аргументи за това и изразява становище по законосъобразността на действията на общинската структура, срещу която е подадено оплакване.

  Буквално в последните дни на декември постъпиха 92 възражения от собственици на жилищни имоти, срещу проекта за подробен устройствен план за „Младост 1 – Мусагеница“. Притеснени от предвижданията за ново застрояване в жилищен квартал, хората се организираха, изразиха своето несъгласие с проекта и част от тях изпратиха копия от възраженията си до обществения посредник, в търсене на гаранции за защита на своите законни интереси. Това е пример, че дори и при стриктно спазване на нормативните изисквания, е възможно да се появи конфликт при обществени отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. 

  Справки за броя на жалбите и сигналите и тяхната класификация са показани в Приложение 1 и Приложение № 2 към отчета.

  Най-голям дял – 112, или 48 %, са свързани с устройство на територията и незаконно строителство. В това число влизат 92-те еднотипни копия на възражение-предложение по посочения горе проект за подробен устройствен план, които по характер не са жалби, нито могат бъдат решени от обществения посредник. На следващо място по брой жалби са тези, извън правомощията – 28, или 12 %. Следват жалбите и сигналите във връзка с благоустройство на територии – 15, и административното обслужване –  14.

  В сравнение с 2017 г., през отчетния период има увеличение на жалбите и сигналите, свързани с проблеми в етажната собственост, екология, градски транспорт, местни данъци и такси. Намаление се наблюдава при жалби с  предмет: управление и разпореждане с общинска собственост, земеделски земи. 124 са жалбите, свързани с работата на администрацията (неспазване на срокове, искане на допълнителни документи), независимо от функционалното направление (общински приходи, контрол по строителството, транспортна инфраструктура или друго).

   В сравнение с 2017 г., жалбите срещу административното обслужване намаляват: 10 % от общия брой за 2017 г. срещу 6 % от общия брой за 2018 г.  

  През отчетната година в класификатора бе включена категория „Образование“, тъй като постъпиха жалби, запитвания и предложения от родители, по повод измененията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. В края на 2017 и началото на 2018 година общественият посредник участва в работна група към Дирекция „Образование“ на Столична община с предложения и становища по проекта за изменение.

  Извън регламентираната с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник функционална компетентност остават:

  › разглеждане на жалби, свързани с дейността на общинските дружества;

  › взаимодействия между клиенти и доставчици на мобилни услуги, търговски вериги, колекторски фирми, банкови услуги, запитвания на граждани от други общини.

  Неотносими към правомощията са 28 жалби. Предметът им е свързан с дейността на: „Софийска вода“ АД, „Център за градска мобилност“ ЕАД и други общински дружества, от други градове; срещу въвеждането на екотакси за МПС; оборудване в отделение по образна диагностика към Втора МБАЛ ЕООД. Седем жалби срещу „Топлофикация-София“ ЕАД са препратени към обществените посредници на дружеството. От тях се получава редовно обратна информация по разгледания случай и решението по него.

  При запитвания по телефона и при посещение в Приемната по въпроси, извън правомощията, се дават подробни указания към кой компетентен орган да се обърнат лицата, а получени писмени жалби незабавно се препращат към съответния орган. Въпросите са от различен характер, например: финансова помощ за семейства с репродуктивни проблеми; обслужване в търговски обект; действия на частен съдебен изпълнител; непогасен кредит на покоен родител; срещу актове, издадени от Агенция „Пътна инфраструктура“; изтекъл граждански договор и др.

   

  Обща информация за жалби и сигнали,

  по които проверките не са приключили

   

  Към 31.12.2018 г. не е приключила работата по четири случая. По тях продължават проучвания, преглед на документи и на приложимата нормативна рамка:

              › Жалба от месец октомври, с подписи на 118 граждани, с искания за благоустрояване на кварталите „Орландовци“ и „Малашевци“, Район „Сердика“: обезопасяване придвижването за пешеходци по ул. „Първа Българска армия“ и ул. „Христо Станишев“, поставяне на камери на кръстовището, забрана за движение на тежкотоварни автомобили по вътрешноквартална улица, въвеждане на еднопосочно движение и др. Бе проведена среща с представители на жалбоподателите и с районния кмет, който установи редовен контакт с тях, търси и предлага конкретни решения по отделните повдигнати въпроси и поема ангажименти за решаването им. Въпреки това преписката не се приключва, за да се проследят очакваните мерки.

              › Молба за съдействие, от месец ноември, за изграждане на водопроводно отклонение към имот на лице в с. Железница, Район „Панчарево“. Предстои среща с кмета на селото и уточняване на възможните действия.

              › Жалба от месец ноември срещу неизпълнение на предписание от 2016 г. за ремонт на рушащ се покрив на жилищна сграда на ул. „Цар Симеон“ № 5, Район „Оборище“. След установен контакт с районната администрация, в първите дни на януари 2019 година е получена официална информация за всички предприети действия, както и че е в ход процедура по изготвяне на констативен протокол по чл. 196 от ЗУТ с цел издаване на заповед за поправяне на жилищната сграда – южна фасада, корнизи, покрив.

              › Жалба от 27.12.2018 г. с изразено неудовлетворение от резултата по разгледано заявление за корекция по имотна партида, поради наличие на двойно облагане с данък сгради и такса битови отпадъци за едно жилище, вследствие образувани две партиди за имота, Отдел „Общински приходи – Лозенец“. След проведени разговори с представители на общинската данъчна администрация и преглед на приложимата нормативна рамка, в средата на януари 2019 г. е изпратено писмо до Дирекция „Общински приходи“, с препоръка за повторно разглеждане и произнасяне по заявлението на лицето, като вниманието се насочи към създадения прецедент: облагане на едно физическо лице два пъти за едно и също жилище.

  Броят постъпили и приключили преписки е само статистика, която не показва пълния обхват на всекидневна работа в Приемната. Има случаи, които се налага да бъдат преразглеждани след време, ако се установи, че съответният общински орган не е предприел действия, или те са частични, или впоследствие не е упражнен необходимият контрол, или са настъпили нови обстоятелства. Такива са седем преписки от 2017 г. и три от 2016 година. Например: повторен сигнал за продължаващо паркиране на автомобили върху участък от тротоара на бул. „Копенхаген“ (въпреки че през 2017 г. бяха взети съответните мерки); повторна жалба срещу незаконна постройка на ул. „Промишлена“ – Район „Овча купел“ (след започната процедура по събарянето й през 2017 г.); повторна жалба срещу лошото състояние на ул. „Ватопедска грамота“, кв. Симеоново, Район „Витоша“ (след като през 2017 г. бе дадено уверение, че улицата ще бъде включена в графика за ремонт през следващата година); повторна жалба по повод прекомерно забавяне на сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Район „Младост“.

               

  Данни за решени случаи, отправените предложения и сигнали

  и мерките, предприети по  тях

   

            Преди разглеждането по същество на регистрираните жалби, се преценява тяхната основателност, като неоснователните са близо половината от общия брой. Трета категория са преписките, при които е потърсена и съответно предоставена информация по конкретни въпроси.

   

  Решени случаи по основателни жалби

   

              Значителна част от основателните оплаквания са във връзка с продължително бездействие на администрацията по внесено искане, молба, заявление за извършване на административна услуга или друго, от компетенциите на общината, действие. Похватите при основателност на жалбата са различни. В някои случаи проблемът се решава с отиване на място, провеждане на разговори, проследяване на предложените и одобрени действия. В други се налага писмено да се изискват документи, становища, разяснения от засегнатия общински орган.

  Дейността е насочена както към разглеждане на индивидуални жалби, така и към въпроси, засягащи обществения интерес (приемане на адвокатско пълномощно без нотариална заверка на подписа на упълномощителя  в отделите „Общински приходи“), становище по Наредбата за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, подкрепа на предложение на граждани и техни организации за публикуване в електронната страница на Столичния общински съвет на всички доклади и придружаващите ги материали, които предстои да бъдат обсъждани на заседания на постоянните комисии и на СОС, заедно с публикуването на дневния ред за предстоящото заседание.

              Пример за благоприятно решаване на сериозен проблем, с много упоритост и срещи с ръководители на различни общински структури, е следният:

   

           > Екология

  През април постъпва жалба от З. Г., кв. Горна баня, за наводняване на дворно място вследствие новоизградена канализация по общинска улица. Първата жалба е отправена през ноември 2017 г. към Район „Овча купел“, втора жалба до района е внесена през март 2018 г. По оплакванията са извършени проверки от „Софийска вода“ АД, но констатациите не удовлетворяват собствениците на имота, който продължава да се пълни със замърсена вода. Стичането стига до къщата, която се обитава целогодишно. Аварията е поради нерегламентиран съществуващ канал, който идва от терени над имота на хората и минава през техния, но поради ремонт на улица е прекъснат.

  В средата на август общественият посредник се запознава със ситуацията на място. Следват поредица от действия, които подтикват компетентните общински служби да дадат решение. Следва нов оглед на мястото, нова преценка на фактите и обстоятелствата и намиране на техническо решение, тъй като се установява наличие на замърсени отпадни води, риск от екологично замърсяване, от срутване или пропадане на улица в участъка.

   Една година след подаването на първоначалния сигнал до районната администрация, проблемът е определен, техническото решение е взето, а малко по-късно изпълнено. Ангажираността на обществения посредник с решаването на този случай бе подкрепена на управленско ниво в общината. Бързата намеса и съпричастност на няколко ръководители на общински структури заслужават публична похвала.

   

  > Общински строителен контрол

  Жалба от месец октомври, за липса на реален резултат след жалба до Район „Триадица“ от март и до Дирекция „Общински строителен контрол“ от април, за силен, непрекъснат шум от хладилни компресори към търговски обект, монтирани във вътрешния двор на жилищна сграда. Предприетите частични действия не удовлетворяват жалбоподателя, тъй като системният шум от компресорите продължава. След намесата на обществения посредник е извършена повторна проверка, при която се установява, че по одобрения проект не е предвидено поставяне на агрегати към магазина в двора на жилищната сграда. На собственика на търговския обект е връчено предписание за доброволно премахване на монтираните съоръжения.

              През 2019 г. случаят ще се наблюдава, до крайното му положително решение. Оценката на обществения посредник е, че по този неотложен проблем, с който продължаващо и интензивно се засягат основни жизнени права на граждани, действията на компетентния орган продължават неоправдано дълго във времето.    

           > Устройство на територията

    Жалба от месец март за забавяне на процедури и неспазване на срокове по одобряване на проект за изменение на план за регулация и застрояване на кв. 27, местност „Младост 1“, Район „Младост“: Въпреки че заявителят е представил всички изискани от районната администрация документи, преписката се задържа над една година. Със заповедта два имота на жалбоподателя, съществуващи по действащия подробен устройствен план, следва да се обединят в нов урегулиран поземлен имот (УПИ).

   След проведени срещи със служебни лица и извършени справки  се установява, че административното производство е забавено. В резултат на намесата, през месец май е издадена заповед за одобряване на проекта за изменение на плана за регулация и застрояване от главния архитект на района.  

   

         > Административно обслужване

            Жалба от адвокат, пълномощник на С. П., срещу общинската администрация, за неспазване на принципи на АПК, въвеждащи изисквания за съразмерност, бързина, достъпност, публичност, прозрачност, последователност и предвидимост. През 2015 г. е отправено искане до Столична община, по чл.  64, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, за отписване от актовите книги на имот, актуван като общинска собственост. Последният изискан нормативен документ – становище на кмета на Район „Триадица“, е изготвен през март 2018 г., но към края на месец юни все още няма отговор по искането.

    По жалбата е изпратена писмена препоръка до Столична община за предприемане на своевременни действия за приключване на преписката с крайно решение, предвид всички изтекли срокове, включително и по чл. 57, ал. 5 от АПК (когато за издаване на административен акт е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства, тогава той се издава до един месец от започване на производството). В резултат на препоръката, в кратък срок преписката приключва, с отказ за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост. Право на административния орган е да защити публичния интерес, но с този пример се сочи продължилата близо три години процедура, по която заявителят на административната услуга очаква крайното решение.

   

       > Етажна собственост

  Д. Т. се жалва от незаконосъобразни, според него, действия на администрацията на Район „Младост“, при свикване на Общо събрание на етажна собственост и съставяне на констативен протокол в жилищен блок, в който има и общински имоти.

  След преглед на преписката и проведени разговори с длъжностни лица, е изготвена писмена позиция, като се обръща внимание относно: инициативата и реда за свикване на Общо събрание на етажна собственост; прилагането на § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на етажната собственост при необходимост от свикване на общо събрание поради „неотложен случай“; недопустимост за отклонения от тези правила или тълкуване на текстове, които не са в духа на ЗУЕС; реда за съставяне на констативен протокол по същия закон и оправомощените да съставят актове за нарушения и да издават наказателни постановления лица.

   

       >Настаняване в общински жилища

   Жалба от Л. С. по повод решение на Комисията в Район „Искър“ по чл. 10 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община (НРУУРОЖТСО). Лицето е било настанено с майка си в общинско жилище, но в определен период изтърпява наказание лишаване от свобода. Междувременно майката е пренастанена в по-малко жилище, отговарящо на нейните нужди, и лицето бива изключено от картотеката. Излизайки на свобода, то се връща при майка си, но получава отказ да бъде включено отново в картотеката на лица с установени жилищни нужди и да бъде вписано в настанителната заповед.

  В резултат на своевременно съдействие по случая, кметът на района се произнася с мотивирано решение, с което отменя отказа си.

  Много случаи получават удовлетворително решение след намеса и отправени препоръки от обществения посредник. Търсенето на неговото съдействие, като трета страна, най-често често е свързано с неудовлетвореност на жалбоподателя поради продължителна безрезултатна кореспонденция с общински органи.

   

  Неоснователни жалби

   

  Редица сигнали и жалби са преценени като неоснователни по отношение на поставените оплаквания и искания. Причините са различни: непознаване на нормативната база, използване на информация, която няма официален характер, неотправено до компетентния орган запитване и др. При преценка за неоснователност се посочват аргументите за това и се дава становище по законосъобразните действия на общинската структура, обект на жалбата. Всъщност, често работата по неоснователна жалба е по-трудна, тъй като на жалбоподателя трябва разбираемо да бъде обяснено защо оплакването му е безпочвено.

   

           > Етажна собственост

  Заявление от месец април, с приложена подписка от етажните собственици, изразяваща несъгласието им със задължението за поставяне в асансьорите на телефонни устройства за двустранна връзка. Изложени са конкретни мотиви за липсата на необходимост от тях.

  В отговор е разяснено, че сигурността и безопасността е както личен въпрос (за живеещите в сградата и техни посетители), така и обществен, и са гарантирани от държавата, чрез разпоредби в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с постановление на Министерския съвет. Те имат императивен характер и спазването им е задължително, което отговаря на високия обществен интерес. Не е налице нарушаване на права на жалбоподателите, напротив, стриктното прилагане на законовата уредба е в интерес на самите тях. 

   В част от подадените жалби, преценени като неоснователни, се установяват елементи на злоупотреба с правото на жалба. Това право се използва за подаване на формални и необосновани оплаквания, без да е има конкретен накърнен интерес. Прозира стремеж, чрез използването на установените в закона права, да се преследват лични цели, да се създава напрежение в отношенията между граждани и администрация, и в крайна сметка да се руши авторитетът на местната власт.

   

         › Жалба срещу липса на действия по сигнал за неправомерно поставена метална конструкция пред търговски обект на бул. „Витоша“. Оплакването е неоснователно, тъй като общинската администрация е действала надлежно и в срок по сигнала, с който е сезирана.

         Жалба за недостъпна среда в сградата на районна администрация. Установи се, че са налице обективни пречки за изпълнение на нормативните изисквания за достъпност, но предстои поетапното им въвеждане. Гражданите реално не са били затруднени да контактуват с районната администрация. Жалбоподателят е уведомен за някои от конкретните действия на общинските органи в посока подобряване на достъпността в градската среда.

   

  Като неоснователно е преценено оплакване на Г. Н. от общинската администрация по  имуществен спор и получаване на претендирано от него парично обезщетение. Установи се, че лицето желае сключване на споразумение със Столична община, което е изцяло в преценката на компетентните общински органи.

   

       >Общински строителен контрол

  Жалба за събаряне на тухлена ограда между два съседни имота и нарушаване целостта на къщата на лицето.

  По случая се установява, че  със заповед  от 2007 г. на кмета на Столична община реална част от поземления имот, ведно с жилищната сграда, са отчуждени за публични общински нужди. Заповедта е влязла в законна сила и през 2008 г. е изплатено дължимото обезщетение на отчуждения собственик. Жалбоподателят не е собственик на имота и липсва правно основание, въз основа на което да претендира за нарушено право на собственост, както върху къщата, така и върху отчуждената площ от поземления имот. 

   

  Жалба от Г. П., наследник на апартамент на последния етаж на жилищна сграда в Район „Възраждане“. Лицето се оплаква от районната администрация, тъй като по негови сигнали от 2016 г. за силни течове от покрива, които увреждат имота му, не се предприемат реални действия. Тъй като в етажната собственост не могат да се обединят около решение и събиране на необходимите средства, жалбоподателят очаква ремонтът на покрива да се извърши спешно от общината, която след това да търси от собствениците вложените средства.

  След разглеждане на преписката, на лицето е разяснено, че от районната администрация са предприети всички необходими действия, за да се подпомогне процесът по регистриране на етажна собственост (ЕС) и по провеждане на общо събрание, което да вземе решение за извършване на спешен ремонт на общата част на сградата. Припомнени са задълженията на собствениците на имоти (по чл. 195, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ) да поддържат строежите в добро техническо състояние, като при аварии или други обстоятелства, застрашаващи имотите им с увреждане или разрушаване, да предприемат незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания. Отбелязано е, че при акта на приемане на наследство, то се приема заедно с активите и пасивите. В конкретния случай наследодателят не е плащал дълги години задълженията си по поддръжката на общите части на сградата и приелият наследството следва да заплати както дължимите от починалото лице суми (за срока, непокрит с давност), така и следващи разходи в размер, приет от Общото събрание на ЕС.

   

            >Устройство на територията

  Жалба от Л. И., кв. „Горна баня“, срещу отнет достъп до собствения имот, вследствие смяна на собствениците на съседните имоти, преместване на оградата и затваряне на съществуващия път. Тясна пътека за преминаване е осигурена на доброволни начала от собственика на друг съседен имот. Търси се съдействие за осигуряване на постоянен и законосъобразен достъп до имота.

  По случая се установява, че лицето не е предприело действия за получаване на право на преминаване през чужд поземлен имот. Подробно му е разяснена процедурата и е обяснено, че, в случай че е потърсено, но не е постигнато съгласие със собственика на съседния имот за доброволно учредяване право на преминаване, може да се обърне за съдействие към районната администрация. 

  В такива случаи първо се търси съгласие между лицето и собственика на съседен недвижим имот за доброволно учредяване на право на преминаване. Това съгласие се удостоверява с писмен договор, с нотариална заверка на подписите. Ако не се постигне съгласие и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужд поземлен имот се учредява със заповед на кмета на района за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот. Тогава ползващият правото на преминаване изплаща ежегодно обезщетение на собственика на служещия имот. Жалбата е преценена като неоснователна, тъй като не е започната описаната процедура.

             

       >Административно обслужване

  Жалба срещу издадено от  Район „Витоша“ удостоверение за наследници, чието съдържание лицето оспорва, отказва да го получи и иска възстановяване на внесената за издаването му такса.

  Установи се, че длъжностните лица правилно и законосъобразно са изпълнили задълженията си, съобразно данните в регистъра на населението. На жалбоподателя е разяснено, че административният орган няма право да преценява дали са налице или не обстоятелства по чл. 9а от Закона за наследството, по отношение на отделни лица, фигуриращи в регистъра на населението като наследници на починалия. При позоваване на така издаденото удостоверение за наследници, лицето би могло да се ползва от правилата за наследяване, определени със Закона за наследството, включително да изтъква свои доводи по отношение размера на квотите на отделните наследници, които ще се преценяват от съответния орган, пред когото се представя удостоверението.

   

  Предоставени консултации

   

  Когато граждани се обръщат, поради непълна осведоменост, колебание или  неяснота за възможностите за защита на техни права и законни интереси, екипът на обществения посредник ги подпомага с насоки, съвети, разяснения. Това е важна част от дейността за повишаване на правната култура. Според характера на конкретния въпрос, в едни случаи подробните разяснения са свързани със съществуващото положение и съответствието с действащата нормативна уредба, в други се предоставят конкретни съвети към кой компетентен орган и как да се обърне лицето.

  Например: по желание за намаляване на присъдени разноски в изпълнително дело; по отчисляване на начислени лихви върху местни данъци и такси за имот; нужда от настаняване в резервно общинско жилище. В последния случай на лицето е разяснено предназначението на резервно жилище, за временно ползване при определени обстоятелства (ако настоящото е станало негодно за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, или на други изключителни обстоятелства, или е застрашено от самосрутване, или при семейства с остри социални или здравословни проблеми). Обяснено е, че лицето или член на семейството му не трябва да притежава годно за обитаване жилище или друг имот на територията на Столична община. Желаещите да получат разяснения за реда и условията за настаняване в общински жилища са немалък брой от хората, посещаващи Приемната.

  Други примери:

     Управител на етажна собственост търси съвет как да се реши  отглеждането на кучета като домашни любимци във входа. Подробно му е разяснено правното основание за възникване на задълженията за собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелните обекти в сграда в режим на етажна собственост, които се отнасят до отглеждането на домашни любимци, както и възможността да бъде търсена административнонаказателна отговорност, ако има виновни лица при неизпълнение на изискванията.

    Гражданин на Република Франция желае да му се посочи редът за установяване на родствени връзки на френска гражданка, чийто покоен баща е роден в България. Предоставено е подробно обяснение какви действия е възможно да се предприемат, как може да се подаде заявление за извършване на справка и издаване на удостоверение за родствени връзки, включително и чрез дипломатическите ни представителства в Република Франция.

   

   

  Данни за случаи, при които намесата е останала без резултат

             

     И през 2018 г. се отчитат случаи, при които усилията на обществения посредник  не водят до полезен резултат. Причините са различни: формалното отношение на някои общински звена към дейността на обществения посредник; неглижирането му като страна по случай, за който е сезиран; взимане на решения на експертно ниво, без задълбочено проучване и вникване в реалния поставен проблем. По някои преписки от минали години се получават закъснели, но положителни резултати, благодарение на упорството ни и продължаващо наблюдение до крайно решение. Тук са дадени два примера, показващи характера на затрудненията, поради които намесата на обществения посредник остава безрезултатна.

   

  > Транспорт:

  Молба за съдействие от ноември 2017 г., по повод затруднения при пътуване на жители от северната част на квартал „Орландовци“ с градския транспорт: Единствената близка и удобна за квартала линия – автобус № 100, не работи в събота следобед, неделя и в празнични дни. Жалба до Столична община, с искане линия № 100 да се движи следобед в предпразнични и целодневно в празнични дни, е внесена през ноември 2015 г., придружена от подписите на 220 души. Подчертава се, че в квартала, зад Централни софийски гробища, няма здравно заведение, няма аптека, няма големи магазини (работещи в почивни и празнични дни): все обстоятелства, които принуждават местните жители да пътуват до други части на града в неработни дни и празнични дни. През 2015 г. за „Център за градска мобилност“ ЕАД предложението е неприемливо. По друга жалба от 2016 г. от дружеството потвърждават изразеното вече становище. Кметът на Район „Сердика“ подкрепя съгражданите си, че автобусна линия № 100 е единствената връзка на местните жители с последната спирка на трамваите. В края на ноември 2017 г. общественият посредник отправи предложение до заместник-кмета по транспорт и транспортни комуникации да бъде преразгледано становището на ЦГМ ЕАД и се даде нова преценка за възможността хората в северната част на кв. „Орландовци“ да имат удобна връзка за придвижване с градски транспорт целодневно в събота, неделя и празнични дни.       

              В заседание на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община е разгледано ново становище на ЦГМ ЕАД от януари 2018 г., според което удължаването на работното време на линия № 100 е „икономически неефективно предвид броя на пътниците, които биха ползвали автобусната линия след 15.30 часа в предпразнични и в празнични дни“. Комисията принципно приема това становище. В него обаче се потвърждава, че част от квартала е извън нормативната пешеходна достъпност. (Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, издадена от Министъра на териториалното развитие и благоустройството, мрежата на обществения транспорт за превоз на пътници и местата на спирките му се проектират така, че пешеходният подход от жилищните сгради и от работните места до спирките да не надвишава 400 метра. В жилищните зони с нискоетажно застрояване това разстояние може да бъде увеличено до 500 метра.) Две от спирките на автобус № 100, при ул. „Снежник“ и ул. „Ком“, са на близко разстояние до вътрешнокварталните улици и леснодостъпни за жителите. Но във времето, когато линията не работи, хората са принудени да се придвижват пешком до други, отдалечени спирки на автобусни или трамвайни линии, по които се движат коли в предпразнични, празнични и почивни дни. Разстоянието до тях е между 900 и 1200 метра.             Аргументът в становището, че кварталът е с „нискоетажно застрояване, няма промяна в типа и плътността на застрояването и броят на живущите там не е висок“ не е приемлив. Това не може да бъде оправдателна причина за изолирането на местните хора от достъпен градски транспорт във всички дни на календарната година.

              Намесата на обществения посредник в случая не доведе до положителен резултат, въпреки предложението за взимане на решение в полза на основателното искане на хората. Темата остава като задача за решаване и през настоящата година.

             

         > Контрол по строителството:

  Молба за съдействие от месец септември, поради несъгласие на етажната собственост, да се възстанови направена при строежа на блока (впоследствие зазидана) врата, водеща до стоманобетонна рампа за достъп до входа за бебешки и инвалидни колички. Подателят е възрастен човек, чиято съпруга се придвижва с количка, и за него затрудненията да я изведе навън са всекидневие.

  И. М. подава жалба в Район „Люлин“ през април, извършени са две проверки, съставени са констативни протоколи, дадени са предписания за възстановяване на отвора-врата. По наша инициатива бе проведена среща на място с длъжностно лице от районната администрация. Съсобствениците не желаят отваряне на вратата и  предоставят сглобяема рампа към входа от другата страна на блока. Необходимите усилия за нейното поставяне и прибиране не са по силите на възрастен човек. Докато съществуващата рампа отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, то наклонът на втората не отговаря на тези изисквания и няма проект. Етажната собственост не изпълнява предписанието на районната администрация, съставен е констативен акт, който е връчен и след изтичане на срока за възражение е изпратен към Дирекция „Общински строителен контрол“ за евентуално издаване на заповед за премахване на строежа. Към края на 2018 г. производството не е приключило поради събиране на документи за изясняване на случая.

  Усложнение поражда обстоятелството, че през 2005 г. за общата част на входа, чиято врата е зазидана, е издадено разрешение за строеж за преустройство на общо помещение в стоматологичен кабинет, с решение на Общото събрание на ЕС за това преустройство. Въпреки че за строежа няма удостоверение за въвеждане в експлоатация и помещението не се използва по предназначение, са налице формални пречки за отваряне на входа.

  Позицията на обществения посредник е да бъде възстановена вратата на рампата, изградена преди години специално за улеснение в придвижването. Примерът е от случаите, в които, при съвкупна преценка на всички обстоятелства, общественият посредник подкрепя правото на достоен и независим живот на възрастните и на хората с увреждания. Въпреки формалното спазване на закона, очевидно е пренебрегнато основно право на свободно придвижване, и то в жилищна сграда с изградена за тази цел, едновременно със строежа на блока, рампа.

   

  Становище за прилагането на средствата

  за защита на законните права и интереси на гражданите

   

  Работата на обществения посредник за повишаване на правната култура на гражданите и гарантиране на яснота, прозрачност и предвидимост в действията на общинските органи, е важен фактор за създаване на доверие в отношенията между граждани, юридически лица и местна власт. От обществения посредник се очаква подкрепа за решаване на многообразни по характер проблеми, включително и по  въпроси на създаването и поддържането на здравословна градска среда.

  Например, по поискано тълкуване на нормативната уредба за облагане с данък на моторно превозно средство, спряно от движение през 2004 г., са дадени конкретни разяснения на приложимия закон и съвет за действията, които лицето може да предприеме в защита на правата и законните си интереси. Предоставена е конкретна информация по приложение на данъчното законодателство.

   

  > Етажна собственост

  С. М. от Район „Младост“ търси подкрепа за премахване на базови станции и антени на мобилни оператори, монтирани върху съседна жилищна сграда. Според лицето те са опасни за здравето на живеещите наоколо.

  При изследване на конкретния случай се установява, че станциите са монтирани на покрива законосъобразно и според приетите в страната стандарти за допустими излъчвания, като няма риск от увреждане на здравето за обитателите в същата и в околните сгради. Въпреки че не се констатира извършено нарушение на нормативните разпоредби, лицето е посъветвано, при съмнение, че се монтират излъчващи устройства в отклонение от даденото разрешение за строеж, да се обърне към Столичната регионална здравна инспекция, която извършва проверки по индивидуални сигнали и оплаквания. Ако се установи нарушение на издаденото разрешение за строеж или резултатите от измерванията покажат завишени над допустимото стойности на електромагнитни излъчвания, това ще бъде основание да се поиска демонтиране на съоръженията.

  Това е въпрос с широко обществено значение. Въпреки че няма нарушение на нормативната уредба, би било полезно той да се разгледа комплексно, както за гарантиране на стриктно спазване на техническите изисквания, така и евентуално за изработване на цялостна позиция по темата за електромагнитните излъчвания в градската среда.

  Изразени становища

   

  По конкретни случаи през отчетната година са изразени писмено становища по спазването на законните права и интереси на гражданите при взаимодействието им с органите на местната власт. Своевременно те се публикуват на електронната страница на обществения посредник. Продължава наблюдението по редица въпроси, поставени от граждани, инициативни комитети или чрез подписки, и свързани с устройственото планиране, транспортната инфраструктура, строителния контрол и други дейности, пряко свързани с качеството на живот в столицата.

  През годината продължиха наблюденията върху подготвяни за приемане от Столичния общински съвет нови или изменение на наредби, правилници и други актове, регулиращи различни сфери на обществения живот. Досегашната практика показва, че ако на ранен етап, още при подготовката на такива проекти се привлече екипът на обществения посредник, може да се гарантира по-широк поглед върху темата и да се постигне по-голяма прецизност в уредбата.

  През отчетната година са изразени становища в следните случаи:

  > Становище от месец март във връзка с подобряване на механизмите за гражданско участие в местното самоуправление. Граждани предлагат докладите и придружаващите ги материали, които предстои да бъдат обсъждани на заседания на Столичния общински съвет и на постоянните комисии към него, да се публикуват, заедно с публикуването на дневния ред за предстоящото заседание, на интернет страницата на общинския съвет. Предложението за предварителен достъп до такава информация е обосновано и оправдано. То е подкрепено със становище на обществения посредник да се вземе решение в положителна посока и да се предприемат мерки за неговото осъществяване. Така се дава възможност за предварително запознаване на обществеността и евентуално излагане на мнения пред постоянните комисии на СОС. Това е знак за откритост, публичност и прозрачност в работата на органите на местното самоуправление. Искането е в духа на цялостната политика и в съответствие с принципите, върху които се осъществява дейността на Столична община и на СОС. Подобна воля на местната власт е заявена още през 2012 г., с изменение и допълнение на  чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, по силата на което „актовете на общинския съвет, както и информация, свързана с дейността на СОС и неговите комисии във връзка с тези актове, се разгласяват на гражданите чрез интернет страница на СОС и/или СО и/или чрез средствата за масово осведомяване“.

  Осигуряването на предварителен достъп до проектите на актове на общинския съвет (публикуване на електронните страници) е възприета практика в общинските съвети във Варна, Велико Търново, Добрич, Казанлък, Ловеч, Пазарджик, Русе, Стара Загора, Шумен.

              > Становище от месец май в подкрепа на забраната за излъчване на мигащи или движещи се светлини във външни рекламни елементи. То е представено при обществените консултации по приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Дадена е категорична подкрепа на предложенията за забрана за излъчване на видео или анимация и използване на мигащи или движещи се светлини в рекламни елементи или части от тях; за въвеждане на ограничение в честотата на смяна на статичните изображения на дигиталните рекламни и информационни елементи; за изискването дигиталните рекламни елементи да притежават и използват възможности за затъмняване и режимът за прилагането на това затъмняване да се определя в разрешението за поставяне; за въвеждането на забрана да се използват устройства за озвучаване на рекламни и информационни елементи, както и други устройства и технически средства за въздействие върху човешките сетива. Така се въвежда разумна регулация на светлинното въздействие и контрол върху светлинното замърсяване в столицата, като отговорно отношение на местната власт към факторите на жизнената среда и насърчаване към здравословна градска среда.

              > Становище от месец юни по жалба от адвокат, комуто от отдел „Общински приходи Слатина“ е отказано извършването на действия: предеклариране на недвижим имот, подаване на искане за погасяване  по давност на дължими  данъци и получаване на съответните документи. Адвокатът е пълномощник на лице – български гражданин, пребиваващ в чужбина, и е надлежно упълномощен за извършване на определените в пълномощното действия. По случая е обърнато внимание на началника на отдела и е отправена препоръка до Дирекция „Общински приходи“ да се приема като достатъчно и издадено съобразно изискванията на нормативните актове пълномощно, изготвено съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за адвокатурата, без да се иска нотариална заверка на подписа на упълномощителя.  Съгласно чл. 18, ал. 2 от АПК, „пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации“. В разпоредбата на чл. 87, ал. 7 от Данъчноосигурителния и процесуален кодекс (ДОПК) също се изисква лицето да е упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Изключение от правилото има в чл. 25, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА): „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно.“ За това представителство не се изисква нотариална заверка на пълномощното и то е достатъчно легитимно за явяването на адвоката в административни и съдебни производства.

  > Становище от месец септември за прилагане на утвърдените принципи в административната дейност. Управител на търговско дружество се оплаква от продължително забавяне на административна преписка, при започната процедура за уреждане на сметки по регулация за притежаваните от дружеството имоти. Позицията на обществения посредник е, че неоснователното забавяне на преписката, под претекст на необходимост от съгласуване (което не се изисква по закон), многократното искане за представяне на допълнителни документи, създаващо очакване за скорошно приключване на процедурата, подкопават авторитета и доверието в дейността на  общинската администрация. Отправена е препоръка за предприемане на своевременни действия за приключване на преписката. Законността, навременността, яснотата и предвидимостта остават винаги дължими в отношенията с граждани и юридически лица, особено при наличието и на договорно установена обвързаност. Отчитайки несъмнения прерогатив за определяне на общата градоустройствена политика и претворяването ѝ в конкретни градоустройствени решения, се поддържа позицията за обвързаност на общинската администрация с принципите за законност, безпристрастност, бързина и процесуална икономия в административното производство.

              Становища, свързани с прилагането на средства за защита на законните права на граждани и юридически лица, са изразени във всички случаи, когато жалбата е основателна и административният орган, срещу който е отправена, следва да предприеме конкретни действия за постигане на правилно и законосъобразно решение. През годината са изразявани и устни становища по жалби, разглеждани от Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет.

  Сравнително проучване и анализ на нормативната рамка

   

  В процеса на работа по отделни случаи допълнително са извършени подробни сравнителни проучвания и анализ на нормативната база по следните теми:

          › По проекта за изменение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от СОС на 22.02.2018 г. В края на 2017 и началото на 2018 година общественият посредник участва в няколко заседания на работната група, натоварена с изготвяне на измененията в документа. Бяха приети предложенията за стриктно спазване на Закона за защита на личните данни при публикуване на списъци с приетите деца; за уточняване на изискваните от родителите документи за удостоверяване адреса на детето, за семейно положение, съпруг/а и деца и др.

           › Проучване на нормите в Закона за гражданската регистрация и Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, с които се урежда издаване на удостоверение за наследници, когато починалият е вписан само в регистъра на населението, поддържан до внедряване на ЕСГРАОН. 

             › Проучване за наличие на нормативни актове, технически стандарти, медицински норми, свързани с регулацията на светлинните излъчвания във външна среда.

              Уточняване на разпоредби на Закона за достъп до обществена информация с оглед на задължените по закона правни субекти.

             

  Инициативи

   

  > Изнесен прием на граждани: Организирането на приемни близо до гражданите се утвърди като част от годишния ни работен план. Високо се оценява подкрепата и сътрудничеството на районните кметове за осъществяване на тази инициатива. В периода от 18 април до 27 ноември 2018 г. продължи наложената вече практика за изнесени приемни на обществения посредник в районите, кметствата и кметските наместничества, като през отчетната година бяха обхванати и квартали на територията на Столична община. Посетени са общинските служби в кварталите Горна баня, Суходол, Сеславци, Кремиковци, Враждебна, Челопечене, Ботунец, Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево, Павлово, Илиянци, Требич, Горубляне. По време на изнесените приемни са съставени 14 протокола за устен сигнал, дадени са многобройни устни съвети и разяснения по конкретни проблеми на граждани. Подробна справка е дадена в Приложение 3 към отчета.

  Основната цел на приемните е увеличаване на правната култура на гражданите: запознаване с нормативни актове, разяснения и съвети за решаване на конкретни затруднения при взаимодействие с органите на местната власт. Поставени са, обсъдени и подпомогнати решения по въпроси за: отписване от актовите книги на имот, придобит по наследство, кандидатстване по програмата „Асистент за независим живот“, сметосъбиране и сметоизвозване, изграждане на ВиК мрежа в квартала.

  Сред поставените проблеми има и такива, чието решение не може да бъде подпомогнато от обществения посредник, защото е предмет на разглеждане от органи и институции извън сферата на местното самоуправление в общината: проблеми с ЧЕЗ; обезщетяване при признато право на собственост на земеделски земи, попадащи във вилна зона, част от които са предоставени преди години за ползване; решаване на междусъседски конфликт на границата между два имота.

   

                  > През месец март е отправено предложение до секретаря на Столична община, за подобряване качеството на административната услуга „Издаване на удостоверение за наследници“, предоставяна от районните администрации.

              Бе установено, че се срещат затруднения при заявяване и получаване на услугата, ако се иска удостоверение за наследници на лице, починало преди внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, те се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват.    За Столична община регистрите на населението, поддържани до внедряване на ЕСГРАОН, се съхраняват в правоприемниците на шестте района по предишното райониране на София („Ленински“, „Кирковски“, „Димитровски“, „Коларовски“, „Благоевски“ и „Девети септември“). Това не е известно на гражданите. Заявявайки исканата услуга в района по местоживеене на починалото лице, може да се окаже, че данните за него са в регистъра, съхраняван в друг район (правоприемник на архивите), и на заявителя се указва да внесе заявлението в другата администрация.

              Да започне отначало, но на друго място, за заявителя е неприятна вест. Тук е важно да се отбележи, че има районни администрации, които  прилагат принципа на служебното начало при издаване на удостоверение за наследници на починало лице без ЕГН.

              Предложението е за уеднаквяване на процедурата, при съобразяване със задълженията на административните органи да предоставят комплексно административно обслужване. Заявлението за издаване на удостоверение на  наследници на починало лице, без единен граждански номер (ЕГН), да се приема в района по постоянен адрес на починалото лице, служебно да се установява в кой район по старото административно деление то е вписано в регистъра на населението, служебно да се изпраща там, а изготвеният документ да се връща, където е заявена административната услуга. На Официалния електронен портал на Столична община, в раздел Услуги за граждани и фирми, както и на подходящо място в електронните страници на районните администрации, да се публикува бележка, указваща реда за издаване на удостоверения за наследници на лица без ЕГН.

              Резултатът от инициативата дойде в последните дни на декември и той е положителен. Подкрепя се публикуването на съобщение на електронните страници. За подобряване качеството на обслужване по гражданско състояние и ЕСГРАОН е необходимо създаването на единна база данни в електронен вариант на всичките семейни регистри, съхранявани в шестте района по предишното райониране. За осъществяването му са предвидени финансови средства за 2019 година, за поетапно дигитализиране и включването в единна информационна система, която да се поддържа в уеб базирана среда на общината, за нуждите и ползването ѝ от всички районни администрации на територията на Столична община.

   

  Други дейности

   

  Както в предходни, така и през изминалата година привличането на обществения посредник в редица общински дейности е израз на местната политика за гарантиране спазването на правата и законните интереси на граждани и юридически лица при взаимодействието им с органите на местната власт:

  › в заседания на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет;

   в Общинския съвет по наркотични вещества;

               в Наблюдателната комисия към Столичния общински съвет по Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража;

     в работна група по изменение на Системата за прием на ученици  в първи клас в общинските училища на територията на Столична община;

     в Комисията за класиране на кандидатите за настаняване в социални жилища в районите „Люлин“ и „Връбница“.

  Освен тези регламентирани участия, са извършени и следните дейности:

  › Февруари: Домакинство на Софийска среща на обществените посредници, с гост омбудсмана на Българската национална телевизия. Съвместна среща с Омбудсмана на Република България.

              Февруари: Дискусия за европейските ценности, правата на човека и правата на детето, организирана от Столична община и Район „Лозенец“.

  Февруари: Второ биенале на гражданското участие, представяне на Индекс на гражданското участие 2017 г., организирано от Форум Гражданско участие.

              ›Април: Обществена дискусия за възможностите за промяна в законодателството, което регламентира избора и правомощията на обществените посредници в българските общини. Организирана от Омбудсмана на Република България и обществените посредници.

  › Април: Кръгла маса на тема „Разработване и прилагане на модел и на план за устойчива интермодална градска мобилност“, организирана от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“.

  Май: Първа експертна среща по проект „Папа Плюс“ в подкрепа на бащи, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за насърчаване на контактите с техните деца.

   Май: Конференция на тема: „Граждани – Участие – Политики: възраждане на Европейския проект. Гражданско участие и вземане на решения съвместно с гражданите“, по инициатива на Европейски граждански форум, Европейската служба за граждански действия, Фондация „Блулинк“ и Форум Гражданско Участие, под патронажа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

  › Май: Подкрепа за представление на Фондация „Мини Арт“, изнесено пред лишените от свобода в Затворническо общежитие в Кремиковци, организирано със съдействието на Наблюдателната комисия към Столичния общински съвет.

               › Септември: Конференция „Ролята и предизвикателствата на гражданското общество и местните власти в борбата срещу корупцията“, Тирана, Република Албания, по проект „Гражданското общество в борбата срещу корупцията“, финансиран от Делегацията на Европейския съюз в Албания. Част от него се изпълнява в партньорство между Фондация „РискМонитор“ и албанския Институт за демокрация и медиация. В панела „Подобряване на доброто управление на местно ниво – избор на политики, промени и бъдещо развитие на местните правителствени звена, за да се справят с борбата против корупцията“ бе представено изложение за статута на обществения посредник в българските общини, исторически преглед за развитието на длъжността в България и в Столична община, сравнение между правомощията на Омбудсмана на Република България и обществените посредници.

  › Ноември: Регионален форум на омбудсманите – София, организиран от Омбудсмана на Република България, с участието на защитници на човешките права от балканските страни, представители на Агенцията на Европейския съюз за основните права и на Службата на Върховния комисар за правата на човека и обществените посредници в българските общини.

  › Ноември: Кюстендилска среща на обществените посредници, с домакин обществения посредник на Община Кюстендил.

  › Ноември: Кръгла маса по въпроси на интеграцията на граждани на трети страни, организирана от Асоциация за развитие на София и Фондация „РискМонитор“.

     › Декември: участие в разширено заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Столична община със секретарите на МКБППМН към районните администрации. Споделени са виждания за защитата на детските права в Столична община, с кратък преглед на международните документи и практика в защита на правата на детето.

  › Декември: Кръгла маса за заетостта на бежанците в България и нуждите на трудовия пазар, организирана от Върховния комисариат за бежанците към ООН, Агенцията на ООН за бежанците и КАТРО България.

              Дейности по предоставяне на информация:

  добавен информационен текст за правомощията и дейността на обществения посредник на английски език на електронната страница;

  изготвена дипляна с информация за правомощията на обществения посредник на английски език;

  изготвени 4 броя на електронния бюлетин за 2018 г., публикувани на електронната страница www.ombudsman@sofia.bg

  редовно актуализиране на електронната страница и публикуване на информация за дейността на обществения посредник.

   

   

   

   

  Предложения

   

              В изпълнение на задълженията си, общественият посредник осъществява дейността си и чрез подаване на предложения и препоръки до местните органи, автори на оспорваните актове, или до горестоящите им органи (чл. 3, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община).

              В процеса на работа през отчетната година, по разглеждани жалби, сигнали, молби за съдействие, са отправени предложения и препоръки към съответния административен орган.

  На вниманието както на Столичния общински съвет и на Кмета на Столична община, така и на кметове на райони са поставени редица предложения, основани на работата по конкретни случаи. Голяма част от тях са одобрени, приети и приложени. Примери за тях са посочени в изложението по-горе. Част от предложенията са за предприемане на конкретни мерки, за да се реши отделен въпрос. Друга част са  изведени въз основа на обобщение от работата по близки по предмет на жалбата случаи. Те са свързани с прояви на формално отношение по регистриран сигнал (предприетите действия от външна страна удовлетворяват изискванията на закона, но не водят на практика до реално решаване на проблема); подобряване на информационната среда, ангажиране на администрацията със спазване на установените срокове и обратна връзка към жалбоподателите.

  По повод неспазване на срокове за извършване на административни услуги или продължително, неоснователно забавяне при разглеждане на преписки, се напомня, че процесуалната икономия, служебното начало и безпристрастността са отличителен белег на доброто управление и в общ интерес на гражданите и на местната власт.

  Сред преписките, образувани по подадени оплаквания срещу действия или бездействия на общинската администрация, се открояват случаи, в които отделни административни структури, най-често в районните администрации, поддържат становища по конкретни въпроси, които не се подкрепят от съществуващата нормативна уредба. В такъв случай се отправя мотивирана препоръка за по-прецизно разглеждане и преоценка на даденото заключение.

  Пример в тази насока е превишаване на правомощия в районна администрация по отношение на внесено уведомление за избор на управителен съвет на етажна собственост.

   

  К. П. се оплаква от отказ в Район „Възраждане“ да се  приеме и процедира подадено от него уведомление по чл. 46б от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

  В отправено до кмета на района становище се обръща внимание, че уведомлението е едностранно волеизявление и районната администрация е длъжна да го приеме, като законът не ѝ възлага нито права, нито задължения за контрол на проведения избор. Районната администрация не е нито натоварена, нито оправомощена да преценява валидността или целесъобразността на решения на общо събрание на етажна собственост, когато представените документи са изрядни. Дори и изборът на управителния съвет да е спорен, то той подлежи на обжалване пред районния съд, съгласно изричната разпоредба на чл. 40, ал. 3 от ЗУЕС, като подаването на искова молба не спира изпълнението на обжалваното решение на общото събрание. Важен аспект за преценката на отправеното становище е и обстоятелството, че уведомлението е подадено от гражданите в изпълнение на техни задължения, произтичащи от закона и скрепени с евентуална административна санкция, което поражда и съответни завишени изисквания към районната администрация за законосъобразни и навременни действия.

              Практика е, по подадени уведомления по реда на чл.46б от ЗУЕС, в някои райони да се издават удостоверения или служебни бележки, свидетелстващи за актуалния управител на етажната собственост. Подобно задължение не произтича от закон, но документът дава представителност за управителя на ЕС при взаимодействието му с експлоатационни дружества, договаряне на ремонти и др. Избирателно издаване на такъв документ създава правна несигурност и неравнопоставеност сред домоуправителите.

              В резултат на анализ и обобщение на работата през тази година, се извеждат следните предложения на обществения посредник:

              › Да се анализира и уеднакви практиката в районните администрации по прилагането на чл. 46б от ЗУЕС (задължение на управителите или председателите на управителни съвети на етажна собственост за уведомяване на общинската/районната администрация в едномесечен срок от избирането им).

     Уеднаквяване на практиката в районните отдели на Дирекция „Общински приходи“ за приемане като достатъчно и издадено съобразно изискванията на нормативните актове пълномощно, изготвено съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за адвокатурата, без да се изисква нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

              › Прилагане на принципа на служебното начало, при спазване на разпоредбата на чл. 36 от АПК (в случай, че е необходимо събирането на доказателства, те се събират от административния орган служебно, освен в предвидените в този кодекс или в специален закон случаи). Заявителите на административни услуги, предоставяни от Столична община, са длъжни да представят само доказателства, които се намират при тях и не се намират при административния орган.

              Спазване на нормативно регламентираните срокове при произнасяне по жалби, сигнали, молби или други искания на граждани и при предоставяне на административни услуги.

               

  Изводи

   

  Общината е доставчик на широк спектър от услуги, а действията на администрацията се ръководят от сложна система от законови разпоредби, невинаги разбираеми за гражданите. Те понякога изпитват чувство за безпомощност или недоверие към бюрократичния порядък. Именно тук е мястото на обществения посредник: да насочи вниманието на местната администрация към гражданите и да гарантира справедливо отношение към тях.

  Представените тук изводи се основават единствено на наблюдения, установени факти и обстоятелства при проучване на документи, свързани с жалби, сигнали, молби, заявления и други форми на взаимодействие, регистрирани при обществения посредник. Тези изводи не може и не бива да се приемат като обобщение или оценка за дейността на органите на местна власт в Столична община и на общинската администрация. Въпреки многообразието на поставените теми в преписките през 2018 г., те по никакъв начин не дават обща представа за дейността на общината като цяло. При наложеното, поради естеството на работа, взаимодействие и контакти с различни общински структури, се виждат много примери на всеотдайна работа, дълбока експертиза, стриктно спазване на нормативните изисквания, отношение на уважение и равнопоставеност към граждани и юридически лица. От друга страна, разглеждането на всеки отделен случай дава на обществения посредник един специфичен страничен поглед, при който се открояват отделни пропуски на длъжностни лица или несъвършенства в нормативната база.

  Наблюденията през 2018 година показват засилена отговорност на общинските органи при взаимодействие с граждани, техни организации и юридически лица. Реалното прилагане на новите Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на Столична община и Наредбата за провеждане на обществени консултации, приети през 2017 година, оправдава тяхното приемане. Наблюдава се засилено гражданско участие в процеса на взимане на решения, независимо че в отделни случаи се стига до силно противопоставяне на позициите. Но противопоставянето, възникването на конфликти е естествено явление и не трябва да се приема с отрицателен знак. Всъщност конфликтът е в основата на промяната, той носи енергия, която трябва да се използва за преодоляването му, при участието на всички страни в него.

  В резултат от целогодишно наблюдение на работата на различни общински органи се правят следните изводи:

  Отделни административни органи, в стремежа да защитят общинската собственост и обществения интерес, изземват функции на разследващи или съдебни органи или се намесват в гражданскоправни спорове, което спъва правилното развитие на административния процес, за който отговарят.

  › Занижено внимание към постъпващи жалби в отделни общински звена, случаи на формално препращане „по компетентност“ към други органи, без да се вникне в естеството на конкретното оплакване и да се потърси решението му.

  Прилагане на отказ (постановен или мълчалив), в очакване съдът да разпореди извършването на действията, за които е сезиран административният орган. В отделни случаи това, освен че забавя с месеци произнасянето по конкретно заявление, натоварва заявителя с разноски и руши авторитета на властническия орган.

  Засилен относителен дял на жалби до районните администрации, породени от междуличностни и междусъседски проблеми в сгради в режим на етажна собственост, поради което общинските служби следва да изпълняват стриктно предоставените им правомощия за контрол по Закона за управление на етажната собственост.

  Прояви на неудовлетвореност у граждани поради твърде продължителни процедури, неясни или непълни отговори на поставени от тях въпроси, закъсняло действие по отправени сигнали.

  › Случаи на неглижиране на дейността, липса на обратна връзка по отправени от обществения посредник предложения, препоръки или молба за допълнителна информация по конкретен случай.

  Общественият посредник е полезна за системата на местното самоуправление длъжност, с призвание да съдейства за повишаване на знанията сред местното общество за гражданските права, правото на добро управление, прозрачност и добра администрация. В много случаи фигурата му се явява необходимата връзка между общински орган и отделно лице или група, чрез която преодолява нарушено общуване между двете страни. Тази длъжност всъщност е обществен инструмент за насърчаване на законосъобразни и справедливи действия на публичните власти. Когато се фокусира върху общата полза, а не върху различните позиции, се постига устойчиво решение, в защита както на личния законен интерес, така и на обществения. Усилията за подпомагане на този процес остават основна задача пред обществения посредник и през настоящата година.

   

  Лилия Христова

  31 януари 2019 г.

   


  Приложение № 1

   

  Брой жалби, сигнали, молби, искания  през 2018 година

   

   

  Категория

  Брой

  Постъпили

  232

  Приключени

  228

  Неприключени

  4

  От тях:

   

  Жалби от физически лица

  212

  Жалби от юридически лица

  11

  Жалби от чужбина

  2

  Колективни жалби

  9

  НПО, инициативни комитети

  6

  По вид:

   

  Писмени

  51

  Устни с протокол

  50

  Постъпили по електронен път:

   

  -          По електронната поща

  124

  -          През електронната страница

  7

   

   

  Забележка: Цифрите за колективни жалби, от юридически лица, от НПО и  инициативни комитети не следва да се сумират, тъй като жалбите може да фигурират в повече от една категория. 

   


   

  Приложение № 2

   

  Брой жалби, сигнали, молби, искания според тяхната класификация

   

  Категория

  Брой

  Устройство на територията и незаконно строителство

  (от тях 92 еднотипни възражения по проект)

  112

  Жилищно настаняване

  7

  Управление и разпореждане с общинска собственост

  4

  Административно обслужване

  14

  Етажна собственост

  12

  Благоустройство

  15

  Екология

  6

  Градски транспорт, паркиране

  10

  Социални дейности

  1

  Местни данъци и такси

  6

  Реклама

  0

  Погребални дейности

  0

  Обществен ред и шум

  2

  Търговски дейности

  3

  Реституция, обезщетяване

  0

  Детски и здравни заведения

  2

  Земеделски земи

  2

  Алтернативни проблеми

  3

  Извън правомощията

  28

  Образование

  5

   

     Приложение № 3

   

  Справка за предмета на жалбите, получени при изнесените приемни

  на обществения посредник

  в районите, кметствата и кварталите на Столична община

   

  Класификатор

  Кметство

  Устройство на територията и кадастър:

  - искане на съдействие да бъдат одобрени възстановени изгубени строителни книжа за обект „Индивидуална жилищна сграда“, село Иваняне;

  - искане на съдействие във връзка с деактуване на наследствен имот;

  - искане за изясняване проблема със собствеността на имотите по ул. „Орех“ в кв. Суходол;

  - молба за разяснения по собствеността на имот – кв. Челопечене;

  - жалба срещу администрацията на Район „Витоша“ по издаване на удостоверение за наследници и искане за поправка на грешка в кадастралната карта за имот, кв. Драгалевци.

   

  Район „Банкя“

   

   

  Район „Овча купел“

   

  Район „Овча купел“

   

  Район „Кремиковци“

  Район „Витоша“

  Благоустройство, инфраструктура:

  - искане на информация по предстоящ ремонт на улици и канализации в кв. Суходол;

  - сигнал, подаден по време на прием в с. Казичене, за необходимостта от допълнително финансиране за довършване на ремонта на сградата на Народно читалище „Христо Ботев 1909“;

  - сигнал за порутена сграда на Министерство на отбраната  в кв. Княжево;

  - оплакване от гражданин за липса на канализация и водопровод в северозападната част на кв. Горубляне;

  - жалба за проблеми по благоустрояването след извършен ремонт на тротоари, новоизградена детска площадки, организацията на движението и сметоизвозването от гражданки от бл. 233 на жк „Гоце Делчев“.

   

  Район „Овча купел“

   

  Район „Панчарево“

   

   

  Район „Витоша“

   

   Район „Младост“

   

   Район „Триадица“

  Екология:

  - сигнал за повредени съдове за смет, кв.Илиянци

   

  Район „Надежда“

  Земеделски земи:

  - молба с искане на съдействие за обезщетяване на собственици с признато право на  собственост на земеделски земи, кв. Челопечене;

  - сигнал по проблем с въвод във владение за възстановени отчуждени земеделски земи.

   

  Район „Кремиковци“

   

   

  Район „Витоша“

  Градски транспорт, паркиране:

  - искане да се подобри транспортното обслужване, с. Владая.

   

  Район „Витоша“

   

   

   

   

  Приложение № 4

   

  Разпределение на жалбите и сигналите по райони и дирекции

  на Столична община  според тяхната класификация                  

   

  Администрация

  Брой

  Категория

  Район „Банкя“, с. Иваняне

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Витоша“

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Витоша“, кв. Драгалевци

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Витоша“, кв. Княжево

  1

  Благоустройство

  Район „Витоша“, кв. Бояна

  1

  Земеделдски земи

  Район „Витоша“, с. Владая

  1

  Градски транспорт, паркиране

  Район „Витоша" , кв.Симеоново

  1

  Благоустройство

  Район „Връбница“

  1

  Жилищно настаняване

  Район „Връбница“

  1

  Етажна собственост

  Район „Възраждане“

  2

  Етажна собственост

  Район „Възраждане“

   

  Етажна собственост

  Район „Възраждане“

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Изгрев“

  1

  Управление и разпореждане с общинска собственост

  Район „Искър“

  1

  Екология

  Район „Искър“

  1

  Градски транспорт, паркиране

  Район „Искър“

  1

  Управление и разпореждане с общинска собственост

  Район „Искър“

  1

  Жилищно настаняване

  Район „Красна поляна“

  1

  Жилищно настаняване

  Район „Красно село“

  1

  Търговски дейности

  Район „Кремиковци“, с. Челопечене

  1

  Земеделски земи

  Район „Кремиковци“, с. Челопечене

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Лозенец“

  1

  Градски транспорт, паркиране

  Район „Лозенец“

  1

  Благоустройство

  Район „Лозенец“

  2

  Административно обслужване

  Район „Люлин“

  3

  Жилищно настаняване

  Район „Люлин“

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Люлин“

  1

  Етажна собственост

  Район „Младост“

  1

  Екология

  Район „Младост“

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Младост“

  2

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Младост“

  2

  Етажна собственост

  Район „Младост“, кв. Горубляне

  1

  Благоустройство

  Район „Младост“

  1

  Административно обслужване

  Район „Надежда“

  1

  Търговски дейности

  Район „Надежда“, кв. Илиянци

  1

  Екология

  Район „Надежда“

  1

  Благоустройство

  Район „Надежда“

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Оборище“

  1

  Благоустройство

  Район „Овча купел“, кв. Горна баня

  2

  Благоустройство

  Район „Овча купел“, кв. Суходол

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Овча купел“, кв. Горна баня

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Овча купел“, кв. Горна баня

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Овча купел“

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Панчарево“, с. Долни Лозен

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Панчарево“

  1

  Административно обслужване

  Район „Панчарево“

  1

  Административно обслужване

  Район „Панчарево“,  с. Казичене

  1

  Благоустройство

  Район „Панчарево“,  с. Бистрица

  1

  Благоустройство

  Район „Панчарево“,  с. Железница

  1

  Благоустройство

  Район „Сердика“

  1

  Жилищно настаняване

  Район „Сердика“

  1

  Екология

  Район „Сердика“

  1

  Благоустройство

  Район „Сердика“

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Слатина“

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Средец“

  1

  Етажна собственост

  Район „Средец“

  1

  Обществен ред и шум

  Район „Студентски“

  1

  Екология

  Район „Студентски“

  92

  Устройство на територията и незаконно строителство (възражения-предложения срещу проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване м. „Младост 1 – Мусагеница“.

  Район „Студентски“

  1

  Градски транспорт, паркиране

  Район „Триадица“

  2

  Административно обслужване

  Район „Триадица“

  1

  Устройство на територията и незаконно строителство

  Район „Триадица“

  1

  Етажна собственост

  Район „Триадица“

  1

  Благоустройство

  Район „Триадица“

  1

  Управление и разпореждане с общинска собственост

  Район „Триадица“

  1

  Обществен ред и шум

  Район „Триадица“

  1

  Търговски дейности

  Дирекция „Интеграция на хора с увреждания“

  2

  Социални дейности и административно обслужване

  Дирекция „Образование“

  6

  Образование: прием в детски заведения и ученици в първи клас

  Дирекция „Общински приходи“

  1

  Местни данъци и такси

  Отдел „Общински приходи - Слатина“

  2

  Местни данъци и такси

  Отдел „Общински приходи – Студентски“

  1

  Местни данъци и такси

  Отдел „Общински приходи – Витоша“

  1

  Местни данъци и такси

  Отдел „Общински приходи - Овча купел“

  1

  Местни данъци и такси

  Отдел „Общински приходи – Лозенец“

  1

  Местни данъци и такси

   

   

   

  Забележка: Извън тази подредба остават жалби и сигнали, свързани с дейността на повече от една общинска структура.


  Приложение № 5

   

  Отчет за разходите на Обществения посредник

  на територията на Столична община за 2018 година

   

   

   

  І. Приходи                                                                                                                117 198,00 лв.

  (Съгласно Бюджет  на Омбудсмана на град София,

   приет с Решение № 4/25.01.2018 г. на Столичния общински съвет)

   

  ІІ. Разходи                                                                                                                111 541,56 лв.

  (По справка с  писмо изх. № СОА19-ВК66-181-(1) от 11.01.2019 г.

  на директора на Дирекция „Финанси” – Столична община)               

  От тях по дейности и параграфи:

  1. Дейност 123 Общински съвет – Омбудсман

  § 0101 Заплати и възнаграждения по трудово правоотношение:

  обществен посредник и заместник на обществения посредник ...................      75 119,99 лв.

  § 0202 Възнаграждения за персонал по извънтрудови правоотношения:

  сътрудници на обществения посредник .........................................................       17 564,48 лв.

  § 0209 Други плащания и възнаграждения  ....................................................           319,70 лв.

  § 0551 Осигурителни вноски за ДОО на обществения посредник

   и неговия заместник ........................................................................................         7 140,70 лв.

  § 0560 Здравноосигурителни вноски на обществения посредник

  и неговия заместник .........................................................................................         2 961,40 лв.

  § 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от

  работодателя на обществения посредник и неговия заместник ..................         1 720,65 лв.

   

  2. Дейност 123 Общинска издръжка

  § 1011 Софийска среща на обществените посредници ................................           106,90 лв.

  § 1015 Материали ……………………………………………………………..            240,00 лв.

  § 1020 Разходи за външни услуги – домейн, постинг и др. ………..............        6 367,74 лв.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  От нашата кореспонденция:

   

   „Уважаема госпожо Христова, благодаря Ви за всичко, което сте сторили за решаване на проблема, който става все по-актуален и важен за здравето на хората. Виждам, че искрено желаете и целенасочено процедирате и действате за справедливото и законосъобразно решаване на въпросите“, Щ. И.

   

  „Здравейте, госпожо Христова, много Ви благодаря за бързия и подробен отговор! Извън темата на моите въпроси, писмото Ви е най-бързата, адекватна и любезна реакция, която съм получавала от институция в България. С най-добри пожелания, Б. Д.“

   

  „Уважаема г-жа Христова, благодаря за изключително бързата намеса от Ваша страна. С уважение, В. И.“

   

  Здравейте! Благодаря ви за отговора на молбата ми. Аз ще се свържа с посолството, тъй като това ще бъде по-практично наистина. Като ви благодаря отново, пожелавам приятен ден!“, J.-J. P., Република  Франция.

   

  „Получихме писмо в деня на Вашето обаждане, с информация, че случаят ще бъде преразгледан. В края на миналата седмица изплатиха всичко дължимо назад, както и за текущия месец. Благодаря за съдействието!“, М. М.

   

  .

   

   

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.