Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ_юни2018
 • Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2018 г.

   

              Общественият посредник представя анализ за дейността по постъпили жалби и сигнали през първите шест месеца на годината пред кмета на Столична община и пред Столичния общински съвет, в съответствие с чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община.

  Основната дейност на обществения посредник и работата на екипа в Приемната се състои във всекидневно изслушване, проучване и съдействие по постъпващите жалби, сигнали, молби за съдействие или предложения на граждани и юридически лица. Вследствие работата по конкретни случаи, са изготвени предложения до общински органи за подобряване на качеството при предоставяне на определени административни услуги, извършени са проучвания и са дадени становища по актуализиране на някои общински наредби и други регулаторни документи.

  В зависимост от естеството и основателността на жалбите, общественият посредник се произнася писмено – със становище или с предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; дава устна или писмена информация или съвет на жалбоподателя какви действия може да предприеме, включително и (ако е необходимо) пред други, необщински органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е извън неговите правомощия).

              По всички случаи се извършва проучване, освен по представените от жалбоподателя документи, и чрез преглед на цялата преписка в съответната структура на Столична община. Прекият контакт с представители на общинските служби подпомага решаването на казуса в интерес на всички заинтересовани страни.       

              Извън регистрираните жалби и сигнали, в Приемната всекидневно се изслушват и подпомагат със справки, допълнителна информация и съвети граждани, потърсили съдействие по телефона.

  В анализа са  обособени следните дялове: справка за броя и предмета на постъпилите жалби, изразени становища, други дейности, анализ и изводи. В таблици са посочени данни за броя на жалбите по месеци, по класификация на проблема и по начин на постъпване.

   

  Справка за броя и предмета на жалбите

   

  В сравнение с миналогодишния период – първите шест месеца от 2017 година, за първото полугодие на 2018 г. жалбите към обществения посредник са 90 на брой и бележат увеличение с около 10 %.

              По 85 от тях работата е приключила, след извършени проверки и изготвени становища или отговор до жалбоподателя и до заинтересованата общинска структура. Приключени са всички случаи от  2017 година, а  към началото на месец юли не са завършени 5 от новообразуваните преписки: четири от месец юни и една от април.  Последната е свързана с имот в район „Младост“, затова се изчакват съответни действия от новото ръководство.

  Броят и разпределението на жалбите за първото полугодие на 2018 г. са представени в приложения с таблици към анализа. Показано е и класифицирането им според естеството на посочените в тях проблеми.

  Близо една трета от общия брой – 28 жалби, са писмени. Увеличават се регистрираните устни жалби – 32 (с 5 повече в сравнение с миналогодишния период). По електронен път са постъпили 30 жалби, като 28 са през служебната електронна поща и 2 чрез модула в електронната страница на обществения посредник. (Таблица № 2 и Таблица № 3).

              Преобладават жалбите, подадени от едно физическо лице – 75, от няколко физически лица – 8, от юридически лица – 7. Отправени се запитвания и от чуждестранни граждани. Пример: Постъпило по електронен път от искане за съдействие от френски гражданин да разбере какъв е редът за установяване на родствени връзки на чуждестранен гражданин, чийто баща е роден в България. В отговора бе дадено подробно разяснение за възможните действия, как могат да се подадат заявленията за извършване на справки и издаване на удостоверения от районната администрация, включително и чрез дипломатическите ни представителства в Република Франция.

              14 жалби са класифицирани като неоснователни, поради недобро познаване на нормативната база от жалбоподателя или позоваване на неофициална информация, или отправено запитване до некомпетентен орган. Във всички такива случаи пред лицата се изразява становище по законосъобразността и правилността на действията на общинските органи, ако критиките са насочени към тях.

  В Таблица № 1 са посочени броят и разпределението на жалбите според тяхната класификация. Най-голям е делът на тези, свързани с устройство на територията и незаконно строителство – 14 броя; следват жалби, свързани с административно обслужване – 12 броя, на трето място са по въпроси, свързани с транспортната инфраструктура.

  В съответствие с чл. 16, предложение второ от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, че правомощията му не се отнасят до дейността на общински дружества, 15 от общия брой жалби са извън функционалната му компетентност (през първото полугодие на 2017 г. са 13). Такива са например жалби срещу: „Топлофикация – София“ ЕАД – 2 броя, „Софийска вода“ АД – 2, дължими суми към частен съдебен изпълнител и претенции за задължения към колекторска фирма, за оспорване на издадени актове от Агенция „Пътна инфраструктура“ за товарно МПС, за нарушени права при възникнал спор в търговски обект, запитване за реда на получаване на финансова помощ за семейства с репродуктивни проблеми и др.

              На хора, жалващи се от държавни институции или други юридически лица, се обяснява как да защитят правата си, към кой компетентен орган да се обърнат, според естеството на проблема. Редица запитвания са свързани със спорове и прилагане на Закона за управление на етажната собственост, реда за отпускане на социални добавки за хора с увреждания; издирване на собственици на жилищен имот поради предстоящ ремонт на жилищна сграда.

  Становища по жалби

  Не всички случаи, разглеждани от обществения посредник, налагат изразяване на писмено становище. Голяма част от жалбите са за конкретни затруднения при взаимодействието на отделни лица с общинска или районна администрация. По тях се установява непосредствен контакт с ответната страна, за да се реши всеки отделен случай. Въпросите, по които е изразено становище, са свързани с общностни  интереси, изясняване пред жалбоподателя различните правомощия на общински звена, некоректно разбиране на правата и задълженията и др.

              Няколко примера за изготвени становища:

  – Гражданка търси съдействие за премахване на монтирани върху съседна жилищна сграда базови станции на мобилни оператори. Според нея те са опасни и пораждат риск за здравето на живеещите в съседните сгради. Не е доволна от  извършената административна проверка, според която монтираните на покрива антени са поставени в съответствие с действащото законодателство и не създават риск за здравето на обитателите в околните сгради. Поради широкия обществен интерес на въпроса, към жалбоподателката е отправен съвет, че при наличието дори на най-малко съмнение за монтаж на устройства в отклонение от разрешението за строеж (например с по-висок интензитет на излъчването), може да се обърне към Столичната регионална здравна инспекция, която извършва проверки по индивидуални сигнали.

  По изразено несъгласие на живеещите в жилищна сграда със задължението за поставяне в асансьорите на устройства за двустранна връзка, е изразено становище, че сигурността и безопасността на хората е както личен, така и обществен ангажимент, а отговорността на държавата, в лицето на компетентните ѝ органи, е първостепенна. По естеството си разпоредбите имат императивен характер и спазването им е задължително, което гарантира защитата на обществения интерес посредством установяването на набор от задължителни правила.

              По жалба, с която гражданин търси съдействие за придвижване на искане за одобряване на възстановени строителни книжа за притежавани недвижими имоти, подадено преди повече от година в районна администрация, общественият посредник писмено напомня на административния орган, че бързината и точността при предоставянето на административните услуги, като отличителен белег на доброто управление, са в общ интерес и на гражданите, и на местната власт.

                След успешно решаване на сигнал за монтирано върху покрива на сграда рекламно пано, излъчващо нощем изключително ярка и натрапчива мигаща светлина, която навлиза в жилищните помещения в отсрешна сграда, бе изготвено мотивирано становище, с изразена категорична подкрепа на отделни текстове, предложени в проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Конкретните бележки се отнасят за новите чл. 16а, 16б и 16в относно рекламни елементи или части от тях, разположени на открито. С текстовете се забранява излъчване на видео или анимация, използване на мигащи или движещи се светлини в рекламни елементи или части от тях; ограничава се честотата на смяна на статичните изображения на дигиталните рекламни и информационни елементи; изисква се тези елементи да притежават и използват възможности за затъмняване и режимът за прилагането на това затъмняване да се определя в разрешението за поставяне.

              По внесено от граждани и техни организации предложение за допълване на  Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, по силата на което докладите, предстоящи за обсъждане в заседания на постоянните комисии на СОС, да се публикуват в електронния портал на Столична община едновременно с информацията за дневния ред за заседанията, е изразено положително становище.

   

  Други дейности

   

  1. Покрай разглеждането на отделни случаи, допълнително са извършени подробни сравнителни проучвания и анализ на нормативната база по следните теми:

          По проекта за изменение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от СОС на 22.02.2018 г. В края на миналата и началото на тази година общественият посредник участва в няколко заседания на работната група, натоварена с изготвяне на измененията в документа. Бяха приети предложенията на обществения посредник за стриктно спазване на Закона за защита на личните данни при публикуване на списъци с приетите деца; за уточняване на изискваните от родителите документи за удостоверяване адреса на детето, за семейно положение, съпруг/а и деца и др.

           Проучване на нормите в Закона за гражданската регистрация и Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, с които се урежда издаване на удостоверение за наследници, когато починалият е вписан само в регистъра на населението, поддържан до внедряване на ЕСГРАОН. Бе установено, че в отделни случаи гражданите срещат затруднения при заявяване и получаване на исканата услуга, ако се иска издаване на удостоверение за наследници на лице, което е починало преди внедряване на ЕСГРАОН. Поради установена различна практика в районните администрации, с писмо до секретаря на Столична община общественият посредник предлага уеднаквяване на процедурата. За улеснение на гражданите, заявлението за издаване на удостоверение на наследници на лице без ЕГН да се приема в района по постоянен адрес на починалото лице и служебно да се изпраща в района, където лицето е вписано в регистъра на населението и следва да издаде удостоверението. По служебен път документът да се върне, където е заявена административната услуга, и да бъде предаден на заявителя.      

              Проучване за наличие на нормативни актове, технически стандарти, медицински норми, свързани с регулацията на светлинните излъчвания във външна среда. Изследването е извършено след получена жалба за излъчване на силна мигаща светлина през нощта от рекламно съоръжение, монтирано на покрива на жилищна сграда. То даде основание за изразяване на становище в подкрепа на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

              2. За поредна година са организирани изнесени приемни на обществения посредник в районите и в кметствата на територията на Столична община. През първото полугодие бяха проведени срещи в районите „Банкя“, „Овча купел“, „Кремиковци“, „Искър“ и „Панчарево“. Тази година са включени приемни и в кварталите Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево и Павлово, заедно с координаторите за тези квартали и съгласувано с кмета на Район „Витоша“.

              3. През отчетния период общественият посредник участва с мнения, предложения, коментари, във всички заседания на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет. Ежемесечно на комисията се предоставя справка за постъпилите жалби и сигнали.

             

  Анализ и изводи

   

              В процеса на работа по отделни жалби се установява, че търсенето на съдействие от обществения посредник е основно в следните случаи:

  Неспазване на срокове при заявена административна услуга, неоправдано забавяне на административни процедури, неполучаване или с голямо закъснение на отговор по сигнал, подаден към Контактния център на Столична община.

  Непълна осведоменост и разбиране у гражданите за естеството на техните права и задължения и за възможностите, които имат, за защита на интересите си. В такива случаи се дават подробни разяснения за действащата нормативна уредба и конкретни съвети как да защитят правата и интересите си и към кои компетентни органи да се обърнат. Повишаването на правната култура на обърналите се към обществения посредник съпътства произнасянето по всеки отделен случай.

  – Искане за решаване на специфични и разнопосочни по своя характер проблеми: премахване на монтирани върху съседна сграда базови станции на мобилни оператори; тълкуване на нормативната уредба във връзка с облагане с данък на моторно превозно средство, спряно от движение през 2004 г.; освобождаване от задължението за поставяне в асансьорите на устройства за двустранна връзка; намаляване на присъдени разноски в изпълнително дело.

  Примери:

          Искането за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, е административна услуга (т. 25 от Приложение № 5 на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община). Срокът за предоставяне на услугата е 14-дневен от постъпване на искането (чл. 34, ал. 5 от Наредбата за общинската собственост). Гражданин се оплаква, че е внесъл такова искане преди повече от година, но към датата на подаване на жалба до обществения посредник не е издадено удостоверение, нито има каквото и да било друго произнасяне от административния орган.

  По процедурите и сроковете за издаване на заповед, с която да бъде одобрен проект за изменение на план за регулация и застрояване на квартал в Район „Младост“: Въпреки че заявителят е представил всички изискани от районната администрация документи (последно на 13.04.2017 г.), преписката се задържа над една година. През месец май главният архитект на района издаде заповед, с която се одобрява проектът за изменение на плана за регулация и застрояване за собствените му и съществуващи съгласно действащия подробен устройствен план имоти.

            По подаден до Контактния център сигнал (септември 2017 г.) за пропаднали, изронени и разбити тротоарни плочки пред жилищна сграда и пропадане на паважа пред същата сграда, в близост на която има строеж, към лицето няма обратна връзка седем месеца. Закъснелият отговор е формален, от него не се разбира извършена ли е проверка, установено ли е пропадане на настилката и ще бъдат ли взети съответни мерки.

   

              Жалбите, обособени като неоснователни, са поради непознаване на нормативната база, позоваване на неофициална информация, отправено запитване до некомпетентен орган. Във всички такива случаи пред лицата се изразява становище по законосъобразността и правилността на действията на съответните общински органи.

              Примери:

          По сигнал с твърдения за събаряне на тухлена ограда между два съседни имота, без предизвестие до собствениците, и нарушаване целостта на къщата, в която живее жалбоподателят, е установено и припомнено, че  през 2007 г. поземленият имот, заедно с жилищната сграда, са отчуждени за публични общински нужди и собствениците са обезщетени през 2008 г.; жалбоподателят не е собственик на имота и липсва правно основание, въз основа на което да претендира за нарушено право на собственост. 

          Жалба с изразено недоволство от получен отговор по поискана информация за събиране на такси за участие в Софийския маратон – 2017 година.

   

  В резултат на извършената през периода работа по съдействие за защита на правата и законните интереси на граждани или юридически лица при взаимодействието им с органите на местното самоуправление в Столична община, могат да бъдат направени следните изводи:

  Неудовлетвореността на отделни лица, изразена в търсене на съдействие от обществения посредник или от институции извън Столична община, произтича от твърде продължителни процедури, неясни, формални или общи, без конкретика отговори на подадените от тях сигнали или поставени въпроси.

  Запазва се относителният дял на оплакванията, породени от междуличностни и междусъседски проблеми в жилищните сгради в режим на етажна собственост (ЕС). В тези случаи общественият посредник отстоява активно позицията си, че районните администрации следва да изпълняват по-стриктно предоставените им със Закона за управление на етажната собственост контролни правомощия.

  В част от подадените жалби, преценени като неоснователни, се установяват елементи на злоупотреба с правото на оспорване на общински административен акт. То се използва за подаване на необосновани оплаквания, без да е налице конкретен накърнен личен или обществен интерес. Прозира стремеж, чрез използване на установени в нормативен акт права, да се преследват неоправдани цели, да се създава напрежение в отношенията между граждани и администрация, и в крайна сметка да се руши авторитетът на институциите на местната власт.

  Приложения

  Таблица № 1

  Брой и разпределение на жалбите  през първото полугодие на 2018 г.

  според тяхната класификация

   

  Класификатор

  Първо полугодие на 2018 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  1.      Устройство на територията и незаконно строителство

  2

  1

  3

  4

  4

  0

  14

  2.      Жилищно настаняване

  1

  0

  1

  0

  2

  0

  4

  3.      Управление и разпореждане с общинска собственост

  1

  1

  0

  1

  0

  2

  5

  4.      Административно обслужване

  1

  1

  4

  2

  3

  1

  12

  5.      Етажна собственост

  0

  1

  0

  1

  2

  2

  6

  6.      Благоустройство

  0

  1

  1

  2

  0

  2

  6

  7.      Екология

  0

  3

  0

  0

  1

  0

  4

  8.      Градски транспорт, паркиране

  1

  1

  3

  1

  0

  2

  8

  9.      Социално подпомагане

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  1

  10.   Местни данъци и такси

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  2

  11.  Реклама

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  12.   Погребални дейности

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  13.   Обществен ред и шум

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  14.  Търговска дейност, пазари

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  2

  15.   Реституция, обезщетяване на отчуждени собственици

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  16.   Детски и здравни заведения

  1

  0

  1

  0

  0

  0

  2

  17.   Земеделски земи

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  1

  18.   Алтернативни проблеми

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  19. Извън правомощията

  1

  1

  1

  4

  4

  4

  15

  20. Образование

  2

  0

  0

  2

  0

  1

  5

  21. Заявление за достъп до обществена информация

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  1

   

  Таблица № 2

   

  Брой и разпределение на жалбите през първото полугодие на 2018 г.

  по месеци

  Жалби и сигнали

  Първо полугодие на 2018 година

   

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

   

  Постъпили

  10

  11

  17

  17

  18

  17

  90

   

  Приключени

  10

  11

  17

  16

  18

  13

  85

   

  Приключени от 2017 г.

  2

  1

  1

  0

  0

  0

  4

   

  Неприключени

  0

  0

  0

  1

  0

  4

  5

   

   

  Таблица № 3

   

  Брой и разпределение на жалбите за първото полугодие на 2018 г.

  по начин на постъпване

   

  Начин на постъпване

  Първо полугодие 2018 година

   

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

   

  Писмени

  2

  4

  6

  8

  3

  5

  28

   

  Устни

  1

  4

  6

  4

  11

  6

  32

   

  По електронен път през:

   

   

   

   

   

   

   

   

  - електронна поща

  7

  3

  5

  4

  3

  6

  28

   

  - електронна страница

  0

  0

  0

  1

  1

  0

  2

   

   

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.