Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • premestvaemi_obekti
 • Подкрепа за забраната да се излъчват мигащи или движещи се светлини във външни рекламни елементи

                 В рамките на обществените консултации по приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, общественият посредник изразява категорична подкрепа на част от предложените изменения.

                В становището си Христова подчертава, че приветства и изразява подкрепата си по отношение на следните предложения в проекта:

  - по § 10, с който се създават чл. 16а, 16б и 16в, и конкретно за предложения нов чл. 16а относно рекламни елементи или части от тях, когато се намират на открито: за забрана за излъчване на видео или анимация, както и използване на мигащи или движещи се светлини в рекламни елементи или части от тях; за забрана за излъчване на видео или анимация, както и използване на мигащи или движещи се светлини в рекламни елементи или части от тях; за въвеждане на ограничение в честотата на смяна на статичните изображения на дигиталните рекламни и информационни елементи; за изискването дигиталните рекламни елементи да притежават и използват възможности за затъмняване и режимът за прилагането на това затъмняване да се определя в разрешението за поставяне; въвеждането на забрана да се използват устройства за озвучаване на рекламни и информационни елементи, както и други устройства и технически средства за въздействие върху човешките сетива.

       - по § 43, с който се предлага в чл. 69, т. 8 при осъществяването на рекламна дейност чрез електронни устройства те да показват само картина (отпада възможността да излъчват звук).

       Мотивите за категоричната подкрепа са следните:

      В Приемната на Обществения посредник през 2017 година постъпи сигнал за монтирано върху покрива на жилищен блок рекламно пано, излъчващо изключително ярка и натрапчива мигаща светлина, която осветява жилищни помещения в отсрешната сграда. Въпреки затъмняването на прозорците, гражданите са изложени на въздействието на светлинните ефекти през цялата тъмна част от денонощието – време, в което хората се отдават на почивка и сън. В случая бе установено, че в разрешението за поставяне на рекламното пано и одобрената проектна документация не е указано, че светлините са мигащи, и от общинската администрация бе разпоредено спиране на „блиц“ ефекта. Това обаче се оказа труден процес, тъй като в действащата наредба няма забрана, няма и регулация на силата и честотата на светлинното излъчване.

  В процеса на проучване по конкретния случай се установи, че в българското законодателство няма нормативен акт, регламентиращ излъчването на светлинни ефекти на открито. В Закона за здравето (§ 1, т. 12) наред с други, се определят като фактори на жизнената среда шумът, вибрациите и нейонизиращи лъчения в урбанизираните територии. Докато за шума действат Закон за защита от шума в околната среда и Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, то в Закона за здравословни и безопасни условия на труд е регламентирано светлинното излъчване само в затворени помещения, за осигуряване на безопасни условия на труд (осветление в сгради, на площадки на промишлени предприятия, на работни места, разположени извън зданията).

  В БДС HD 60364-7-714:2012 Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-714: Изисквания за уредби или за места със специално предназначение. Външни осветителни уредби (IEC 60364-7-714:2011) областта на действие се отнася за избора и изграждането на осветителни тела и осветителни уредби, които са част от фиксирана уредба на открито. Изискванията на стандарта се отнасят за осветителни уредби за пътища, паркове, градини, обществени места, спортни площадки, осветление на паметници, осветяване с прожектори, телефонни кабинки, автобусни спирки, рекламни панели, градски планове и пътни знаци.

  Редица чуждестранни изследвания показват, че изкуствената светлина през нощта може да увреди човешкото здраве и да окаже негативно влияние върху човешкото здраве, увеличавайки рисковете от затлъстяване, развиване на депресия, нарушения на съня, диабет, рак на гърдата и др. Доказано е, че нощното излагане на изкуствена светлина потиска производството на хормона мелатонин, който има антиоксидантни свойства, индуцира съня, повишава имунната система, понижава холестерола и помага за функционирането на щитовидната жлеза, панкреаса, яйчниците, тестисите и надбъбречните жлези.

  Водени и от подобни аргументи, членовете на Постоянния комитет, действащ от името на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), приемат на 12 ноември 2010 година Резолюция 1776 (2010) Шум и светлинно замърсяване и Препоръка 1947 (2010) Шум и светлинно замърсяване.

  Резолюцията се позовава на насоките на Световната здравна организация (СЗО) за шума в общността. В нея се отбелязва, че ефектите от шумовото замърсяване могат да бъдат сериозни, възможно катастрофални за околната среда като цяло, чрез смущения на екосистемите (наземни, както и морски и водни), но и чрез развитието на патологии в човечеството.

  С Резолюцията ПАСЕ приканва държавите-членки и трети страни да намерят общ подход за борба с вредното въздействие на шума и светлинното замърсяване чрез предприемане на мерки. По отношение на светлинното замърсяване мерките се насочват към рационализиране на осветлението във всички общини и контролиране разсейването на светлина. 

  В Препоръка 1947 (2010) на ПАСЕ, Асамблеята, като се позовава на своята Резолюция 1776 (2010) относно шума и светлинното замърсяване, подчертава значителните вредни последици от шума и светлинното замърсяване върху околната среда като цяло, и по-специално върху биологичното разнообразие и човешкото здраве, и препоръчва Комитетът на министрите да прикани държавите-членки и държавите-наблюдатели на Съвета на Европа да преразгледат своето законодателство относно шума и светлинното замърсяване. Асамблеята призовава Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа да анализира и насърчи добрите практики в борбата срещу шума и светлинното замърсяване на местно и регионално равнище.

              Важно е да се отбележи, че в местната нормативна уредба забраната на мигащи светлини няма да е прецедент. Съгласно чл. 23, т. 3 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община се забранява „използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани за пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и агитационни материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения“.

              Предложената разумна регулация на светлинното въздействие е оправдана и с оглед мащабите на столичния град, както по отношение на броя на живущите, така и спрямо обема на икономическата активност. С проекта за изменения и допълнения в Наредбата общината поема ангажимент и гарантира контрол върху светлинното замърсяване в столицата. Това е добро начало и показва отговорно отношение на местната власт към факторите на жизнената среда на територията на Столична община, която насърчава здравословната градска среда.

              Много от нас вече осъзнават сериозните проблеми, свързани със светлинното замърсяване. Заслепяващите отблясъци създават риск за безопасността на шофьори и пешеходци, светлината, навлизаща през прозорците, нарушава почивката и съня. С проекта се показва оценената необходимост за регулиране на светлините, излъчвани от рекламни елементи на открито. В редица чуждестранни градове се виждат множество външни реклами, излъчващи светлинни и мигащи ефекти, но това съвсем не означава, че тяхната градска среда е по-благоприятна за живеене и привлекателна за млади хора, които искат да създадат семейства и да отгледат децата си в този град.

  Несъмнено интересът от защита на околната среда и човешкото здраве е с най-висока степен на обществена значимост и следва да се ползва с приоритет пред отделни предприемачески и бизнес интереси.

                 Мотивирана от изложените аргументи и в изпълнение на задълженията си за оказване на съдействие на гражданите за реализиране и защита на техните права и законни интереси, Христова изразява надежда предложенията по § 10 и § 43 в проекта да бъдат подкрепени и при общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.