Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Становище по предложение за оптимизиране на механизмите за гражданско участие в местното самоуправление
 • Становище по предложение за оптимизиране на механизмите за гражданско участие в местното самоуправление

   

  Становище по предложение за оптимизиране на механизмите за гражданско участие в местното самоуправление

             

              В становище по постъпило писмо от граждански организации и граждани до председателя на Столичния общински съвет (СОС) и членовете на Председателския съвет на СОС, общественият посредник изразява своята подкрепа към техните предложения.

              В писмото се предлага да се приеме допълнение в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС), по силата на което всички доклади и придружаващите ги материали в пълен обем, които предстои да бъдат обсъждани на заседания на постоянните комисии и в сесиите на общинския съвет, да бъдат публикувани на интернет страницата на СОС едновременно с предварителното публикуване на дневния ред за съответното заседание.

              Искането е аргументирано обстойно, в контекста на осигуряването на откритост, публичност и прозрачност в работата на органите на местното самоуправление. С него се търси възможност заинтересовани граждани и експерти от граждански организации да се запознават предварително с материалите, да подготвят коментари и предложения, които да представят на заседания на постоянните комисии на СОС.

              Като обществен посредник на територията на Столична община, ангажирана да оказва съдействие във взаимоотношенията между гражданите, органите на местното самоуправление и общинската администрация, с цел подобряване на качеството на административните услуги, повишаване правната култура на гражданите и гарантиране на правото на добро управление, Лилия Христова намира обоснованото искане за предоставяне на по-широк предварителен достъп до информация за оправдано и полезно. Безспорно то е в духа на цялостната политика и в съответствие с принципите, върху които се осъществява дейността на Столична община и на СОС. Гражданите на София лично и чрез своите организации са доказали желанието и способността си да участват активно в решаването на актуалните въпроси от местно значение. Подобна воля от страна на местната власт е заявена още през 2012 г. с изменението и допълнението на  чл. 12 от ПОДСОС, по силата на което „актовете на общинския съвет, както и информация, свързана с дейността на СОС и неговите комисии във връзка с тези актове, се разгласяват на гражданите чрез интернет страница на СОС и/или СО и/или чрез средствата за масово осведомяване“.

              Осигуряването на предварителен достъп до проектите на актове и материалите във връзка с тях, е възприета практика и се прилага в работата на общинските съвети на общините Велико Търново, Добрич, Казанлък, Ловеч, Пазарджик, Русе, Стара Загора, Шумен и др., чрез публикуване на документите на електронните страници на общинските съвети. Общинският съвет във Варна публикува протоколи от заседанията на комисиите, а общинският съвет в Ловеч публикува и становищата на постоянните комисии.

              Предвид гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, Христова предлага при обсъждане на предложението на гражданите да се вземе решение в положителна посока и да се предприемат съответните мерки за неговото осъществяване.

             

  Публикувано на 15.03.2018 г.

                                       

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.