Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Становище по проект на наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

  Общественият посредник изрази писмено становище и отправи към Столичния общински съвет предложения за допълнение и изменения на проекта за нова Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.

  Лилия Христова обръща внимание на предвиденото с проекта съществено изменение на досегашната уредба, с което се отнема възможността на физически лица да извършват погребални и каменоделски услуги и се предвижда тази дейност да се осъществява само от регистрирани по Търговския закон еднолични търговци и търговски дружества.

    Не се споделят мотивите за отстраняване на  противоречие на наредбата с Търговския закон, „според който търговска дейност, каквато представлява предлагането на погребални и каменоделски услуги, се извършва само от търговци“, и на противоречие с данъчното законодателство, поради създадена възможност за генериране на сива икономика. Извършването на каменоделски услуги от физически лица се разглежда като предпоставка за неравнопоставеност и дискриминация спрямо юридическите лица, предвид повишените изисквания, на които последните следва да отговарят.
  
   В становището се сочат следните съображения за несъгласие с посочените мотиви:

  
   Каменоделството е специалност от професията „Каменоделец“ от професионално направление „Приложни изкуства и занаяти“, придобивана по реда на професионалното образование и обучение.


   Каменоделството е и признат занаят по смисъла на Закона за занаятите (т. 39 от Приложение 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 на Закона за занаятите), който регламентира реда и условията за придобиването на квалификация и упражняването на занаятчийска дейност, като занаятчиите се вписват в публичен регистър.


   Задължителното вписване в регистър Булстат на занаятчиите, които упражняват дейността си като самостоятелно заети лица, съдържа необходимите и достатъчни гаранции за публичността им като стопански субекти, както и за спазването на данъчното законодателство.


   Упражняването на занаятчийска дейност по занятие е уредено аналогично на осъществяваната от търговци търговска дейност, като паралелна и равностойна форма на стопанска дейност. От друга страна, занаятчийската дейност е алтернативна на наемния труд форма на реализиране на доходи от трудова дейност. Спецификите на занаятчийския труд и неравнопоставеното положение, в което се намират занаятчиите като стопански субекти в условията на съвременните високотехнологични икономики, пораждат необходимостта от законова закрила, която е предоставена със специален закон – Закона за занаятите.


   Евентуална отмяна на съществуващата възможност каменоделските услуги да бъдат осъществявани от физически лица – занаятчии, би ги поставила в неравнопоставено положение спрямо търговците, регистрирани по Търговския закон. Биха били нарушени и принципите на Закона за занаятите, чиято цел е именно стимулиране развитието на занаятите чрез осигуряване на условия за разгръщане на предприемчивостта и защита на интересите на занаятчиите, както и защита на потребителите на занаятчийски услуги.

  
  
Занаятчиите следва да имат правна възможност да избират дали да осъществяват дейността си самостоятелно или като наети лица. Подробният регистрационен режим, предвиден за осъществяващите погребални и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове, съдържа достатъчно гаранции за защита на интересите на гражданите – потребители на услугите, и за предотвратяването на злоупотреби и нарушения.

   Общественият посредник предлага текстовете в Раздел
V на проекта, свързани с изискванията към лицата, извършващи погребални и каменоделски услуги, да бъдат преразгледани и допълнени по отношение на:

- Разширяване на кръга на лицата, извършващи каменоделски услуги, освен с търговци по смисъла на Търговския закон, и със занаятчии, по смисъла на Закона за занаятите;

- Прецизиране на всички текстове, отнасящи се до изискванията, на които следва да отговарят лицата, извършващи каменоделски услуги;

- Изменение на наименованието на информационния масив с данни за лица, предлагащи каменоделски услуги.

   Лилия Христова обръща внимание на вносителите и за непрецизния регламент по прекратяване на правото на гробоползване в Раздел VI на проекта. Паралелната употреба на термините прекратяване и отнемане създава неяснота дали се ползват като синоними, или се разглеждат различни правни хипотези. В проекта не са отчетени различните възможности при възникване и принадлежност на правото на гробоползване и не са уредени самостоятелно основанията и процедурата за прекратяването/отнемането му. Поради тези недостатъци предлаганата правна уредба не предоставя необходимите гаранции за защита на правоимащите лица, която е особено необходима предвид специфичния, дълбоко личен характер на урежданите обществени отношения.

   В становището се припомня и фактът, че през последните години на територията на Столична община са констатирани сериозни проблеми, свързани със задълженията на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ по възстановяване и обезщетяване за нанесени щети вследствие кражби и разрушения на гробни места и надгробни паметници. които не са решени задоволително. Това кара голяма част от засегнатите лица да отнесат случая за решаване от съда. За предотвратяване и ограничаване на вандализма в гробищните паркове и  за своевременно възстановяване на установените щети, Христова предлага  в проекта за нова наредба да се уреди ясно редът за изпълнение на задълженията и реализиране на отговорността от страна на общината.

 

26.04.2017 г.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.