Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Становище относно Проект на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, внесена за разглеждане от СОС с доклад на арх. Здравко Здравков.

   Общественият посредник Лилия Христова подкрепя внесения проект на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, с който се отговаря на изразявани напоследък обществени нагласи и очаквания за подобряване на взаимодействието между местната власт и столичната общественост.

   От встъпването си в длъжност през 2014 г. Христова наблюдава процесите по провеждане на обществени обсъждания в Столична община. Вследствие на събраната и по жалби на граждани информация, през ноември 2015 година тя организира дискусия на тема: „Обществените обсъждания в Столична община – как да подобрим процеса“, в която участваха общински съветници и представители на над десет неправителствени организации и граждански сдружения, които имат отношение към дейностите на Столична община и позиции по темата, изграждани с години.

   На срещата бе изразено становището на обществения посредник, че е необходимо да бъде актуализирана, или дори изготвена нова наредба за обществените обсъждания. Въпреки законосъобразните процедури, в отделни случаи остава усещане за непрозрачност, формализъм, неаргументирано отхвърляне на предложения и становища на граждани при обсъждането на отделни проекти. Действащата наредба, приета през 2007 г., не отговаря на съвременните публични нагласи и е целесъобразно да се търси нова уредба за обществените обсъждания, която да включва целия процес по информиране на заинтересованите страни и изслушване на тяхното мнение. Това ще покаже усърдието на местната власт към широко допитване до обществеността още на етап идеен проект, когато може да бъде съобразено всяко аргументирано предложение. Така в голяма степен ще се намали общественото напрежение, формиращо се при недостатъчна публичност, ненавременна или закъсняла информация и формални процедури. Такова напрежение имаше през лятото на 2016 г. в район „Младост“ по отношение на приети години по-рано изменения на проекти за регулация и застрояване – въпреки изпълнените, регламентирани в Наредбата за провеждане на обществените обсъждания, процедури.

   Няколко месеца след организираната от обществения посредник дискусия, през 2016 г., под ръководството на новия главен архитект на Столична община започна същинската работа по изготвяне на нова наредба. В работния процес се включиха граждански и неправителствени организации, проведоха се периодични работни срещи, обсъждаха се разнообразни предложения и варианти на текстове. Лилия Христова наблюдава пряко работния процес и изразяваше становища при изготвяне на варианти на проектонаредбата.

   Общественият посредник изразява категоричната си подкрепа за внесения от арх. Здравков проект за нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, тъй като в него са залегнали основните насоки, зададени и от Христова преди година и половина, включително и предложенията за: постоянна и своевременна информираност на обществеността; участие на кметовете на кметства в процесите; задължение за посочване на аргументи при отхвърляне или приемане на предложения по проектите; публикуване в цялост и достъпност на документацията, придружаваща обсъжданията; провеждането им в извънработно за общинската администрация, но удобно за заинтересованата общественост време; определяне на конкретни служители, отговарящи за цялостния процес на общественото обсъждане. Новата наредба дава реална възможност за привличане и съпричастие на обществеността към процесите на взимане на решения на местно ниво, свързани с устройството на територията и пространственото развитие на Столична община.

   Същевременно, с друг доклад (рег. № СОА17-ВК66-4157/19.06.2017 г.) на общинските съветници Малина Едрева, Силвия Христова, Орлин Иванов, Искра Ангелова и Ботьо Ботев, е внесен проект на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. Новата уредба цели да се регламентират единни правила и ред за провеждане на обществени консултации при приемане на нормативни актове на Столичния общински съвет, стратегически документи на Столична община, и други определящи политиката на общината документи, извън обхвата на задължителните по закон и регламентирани в общински наредби обществени обсъждания. Това е правилна и своевременна мярка, с която се отговаря на обществените очаквания за осведоменост и съучастие на заинтересованата общественост в процеса на изготвяне на дългосрочни общински планове, стратегии, визии и пр.

   Приемането на двете наредби ще гарантира активното участие на обществеността в тези процеси, ще гарантира навременна и пълна информация за проектни намерения и за взетите по тях решения, и ще стимулира граждани и организации да бъдат конструктивен партньор на местната власт.

 

03.07.2017 г.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.