Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Становище относно затруднения при прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

   Общественият посредник Лилия Христова изпрати становище до заместник-кмета на Столична община – Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ становище по повод постъпили сигнали от родители на деца, свързани с неприемането им при първо класиране в нито едно от училищата, в които са подадени заявления, включително и в училището, в чиято прилежаща територия попадат постоянният и настоящият адрес на родителите.

   Според Христова парадоксът се получава поради ниския сбор от точки, които събират някои кандидати, в съответствие с критерии, регламентирани в Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и съответстващият им брой точки. Въпреки че семействата живеят от години на един адрес и постоянният и настоящият на родителите адрес съвпадат, за тези деца не може да бъде приложен  критерият „дете, завършило подготвителна група в избраното училище“, тъй като те са посещавали подготвителна група в детската градина. Това обаче автоматично ги нарежда в списъка на резервите за прием в училището, което е най-близо до дома им.

   Като пример Христова посочва, че в 12 СОУ децата, за които това е най-близкото до дома училище, получили са 43 точки и не са класирани за прием, са 14, а подобни случаи има и в други общински училища на територията на Столична община.

   Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община е приета с Решение № 83 на Столичния общински съвет от 23.02.2017 г. в отговор на изискването на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката – общините да разработят система за прием в първи клас, ако в населеното място има повече от едно училище.

   Правилникът за организацията и реда за дейността на обществения посредник на територията на Столична община, приет от Столичния общински съвет, регламентира правомощията на местния омбудсман за съдействие по спазване на правата и законните интереси на граждани и юридически лица пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Общественият посредник няма функционална компетентност да отправя предложения или да дава препоръки към органи извън системата на местната власт в Столична община.

   Общественият посредник отчита факта, че общинските органи са предприели необходимите действия за прилагане разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищно образование (обн. ДВ бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.), но същевременно констатира, че в Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища е недостатъчно прецизна и създава предпоставки за затрудняване на справедливото класиране на първокласници в най-близкото до дома им училище, в чиято прилежаща територия е постоянният и настоящ адрес на родителите.

   Във връзка с изпълнение на задълженията на обществения посредник за защита на правата и законните интереси на гражданите, Лилия Христова предлага Столична община, съвместно с Регионално управление на образованието за София-град, да съдейства за приемане на децата, останали извън класирането в най-близкото до тях училище, ако постоянният адрес на родителите съвпада с настоящия им, включително и, ако се налага, чрез увеличаване броя на местата в паралелките или броя на паралелките в първи клас – в съответствие с броя некласирани деца и възможностите на съответното училище.

   С оглед справедливото разпределение на децата, подлежащи на прием в първи клас за следващата, 2018/2019 учебна година, е необходимо да бъде изменена Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община в следната насока: Допълнителните 20 точки, които носи критерият „Дете, завършило подготвителна група в избраното училище“, поставят в неравностойно положение децата, завършили подготвителна група в детската градина, за които същото училище е най-близкото до дома им. От друга страна,  законът дава право на родителите да изберат в подготвителна група в какво заведение – детска градина или училище – да запишат детето си. Следва да се преразгледат и други критерии, посочени в Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

           

13.06.2017 г.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.