Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Sqrova.doc
 • Становище по повод гладната стачка на Изабела Сярова пред Столична община

     Общественият посредник изрази писмено становище до кмета на Район „Младост“, кмета на Столична община и председателя на Столичния общински съвет по повод гладната стачка на госпожа Изабела Сярова пред административната сграда на ул. „Московска“ № 33.

     По постъпилите в Столична община сигнали от г-жа Изабела Сярова с рег. № СОА17-ГР94-1008/13.02.2017 г. и № СОА17-ГР94-1006/13.02.2017 г., на 15 февруари се проведе заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичния общински съвет. Предишния ден госпожа Сярова дойде в приемната на обществения посредник и запозна Лилия Христова с проблема, описан в посочените сигнали до Столична община. След запознаване с представените от нея документи, изслушване на различни становища, включително и позицията на районния кмет, по време на обсъждането случая в комисията, Христова предложи на кмета на Район „Младост“ съдействието си за решение на конфликта, удовлетворяващо и двете страни. Тъй като неколкократните покани останаха без отговор, общественият посредник представи писмено становище по случая:

     Действията по административното производство по издаване от кмета на Район „Младост“ на заповед за спиране на строеж в УПИ XII-494, кв. 24, м. „Младост 1“ будят съмнения за пристрастност и непрозрачност на административния орган. При съобщаването на заповедта не са използвани възможностите, предвидени в чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Заповедта, за която по време на обсъждането в комисията се разбра, че е издадена на 6 февруари и към 15 февруари все още не бе съобщена на лицето, не е публикувана на интернет страницата на Район „Младост“ – в случай че лицето не е намерено на посочения от него адрес. Спирането на електрозахранването на обекта междувременно, породено от изпълнение на заповедта за спиране на строежа, подсилва съмненията за пороци в административното производство, тъй като:

        1. В реквизитите на заповед, издадена на основание чл. 224а от Закона за устройството на територията (ЗУТ), се определя срок за доброволно изпълнение на задължителни указания за отстраняване на причините, довели до спиране на строителството.

        2. Ако със заповедта е разпоредено и прекъсване на захранването с електрическа енергия, това разпореждане се извършва в 3-дневен срок след изтичане на посочения срок за доброволно изпълнение на заповедта.

     Действително обжалването на заповед за спиране на строеж с правно основание чл. 224а от ЗУТ пред административния съд не спира изпълнението й, но на заинтересуваната  страна следва да бъде дадено регламентираното в закона право на съобщаване на административния акт, възможност за обжалването му, както и за изпълнение на посочените в заповедта за спиране на строежа указания.

     Като териториален орган на изпълнителната власт (чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за администрацията), кметът на район се ръководи в действията си от принципите на законност, равнопоставеност, безпристрастност, публичност и прозрачност.

     С оглед защитата както на обществения интерес, така и на индивидуалните права на гражданите и на юридическите лица, гарантирани им от Конституцията на Република България, и на основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, Лилия Христова предлага на кмета на Район „Младост“ да преразгледа цялостния процес по производството за спиране на строеж в УПИ XII-494, кв. 24, м. „Младост 1“ на Изабела Сярова, управител на „Изабела Сярова“ ЕООД, като се намери справедливо и законосъобразно решение на възникналия спор.

   

  20.02.2017 г.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.