Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • analiz_januari_june_2017.doc
 • Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2017 г.

   


   

             

  Анализът за дейността на обществения посредник по постъпили жалби и сигнали през първите шест месеца на годината е изготвен съобразно регламента на чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община. Анализът се представя на кмета на Столична община и пред Столичния общински съвет.

  Дейността на обществения посредник и работата на екипа в Приемната през първите шест месеца на 2017 г. се характеризират както с всекидневна работа по постъпващите жалби, сигнали, молби за съдействие и предложения на граждани, техни сдружения и юридически лица, така и с разнообразни инициативи за подпомагане на процесите по извършване на общински дейности и актуализиране на нормативни изисквания в съответствие със съвременните обществени изисквания.

  В зависимост от естеството и основателността на жалбите и сигналите, общественият посредник се произнася писмено, със становище или предложение за преразглеждане от съответната общинска структура на конкретен случай; дава устна или писмена информация или съвет на жалбоподателя какви действия може да предприеме, включително и, ако е необходимо, пред други, необщински органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е извън неговите правомощия или са нарушени етични принципи на общуване – употреба на нецензурни или обидни думи, клевети и пр.).

  В сравнение с миналогодишния период – за първото полугодие на 2016 г., жалбите и сигналите към обществения посредник бележат намаление с 32 %. Причините за това са в две насоки: увеличение на броя телефонни обаждания, при които се дават подробни разяснения как може да бъде защитен правният интерес на лицето; и по-късното начало на изнесените приемни (поради ангажиментите на общинската администрация по организационно-техническата подготовка на произведените през месец март избори за Народно събрание).

              По всички случаи се извършва проучване освен на представените документи, и чрез събиране на допълнителна информация, включително и преглед на цялата преписка на място в съответната структура на Столична община. Има случаи, в които се дава консултация още при получаване на жалбата: с писмо или лично в разговор, или по електронната поща, в зависимост от начина на получаването и предпочитанията на лицето. Всички, които се обръщат към обществения посредник за съдействие, получават отговор за предприетите действия, съвет или необходимата информация по въпроса.

              В редица случаи се провеждат разговори или се отправят писмени запитвания до ръководството на съответното общинско звено за извършените или предстоящи действия за решаването му. Окончателното становище и отговорът до жалбоподателя понякога зависят и от това, кога ще бъде предоставен изисканият отговор.     

              Извън регистрираните жалби и сигнали, получени по електронен път, по пощата или на място, екипът на обществения посредник всекидневно изслушва и подпомага със справки, допълнителна информация и съвети граждани и юридически лица, които търсят съдействие по телефона и в Приемната.

  В анализа са  обособени следните дялове: справка за броя и предмета на постъпилите жалби, изразени становища, анализ и изводи. В таблици са посочени данни за броя на жалбите по месеци, по класификация на проблема и по начин на постъпване.

   

  Справка за броя и предмета на жалбите

   

  Постъпилите през периода сигнали, жалби и молби за съдействие, въведени в електронния регистър, са 82 броя. По 65 от тях работата е приключила, след извършени проверки и изготвени становища или отговор до жалбоподателя и до заинтересованата общинска структура. Приключени са също 13 случая от края на 2016 година. Към началото на месец юли не са приключени 17 преписки от предходни месеци и работата по тях продължава, като се изчаква допълнителна информация от различни звена към Столична община. Близо една четвърт от общия брой – 21 жалби и сигнали, са постъпили писмено – по пощата или са внесени на място в Приемната, с предварително изготвен текст. Регистрирани са 27 устни сигнала – на лица, посетили Приемната, и получили или веднага консултация, или отговор след допълнително проучване. По електронен път са постъпили 34 сигнала, като 23 са през служебната електронна поща и 11 чрез електронната страница на обществения посредник.

  Броят и разпределението на жалбите и сигналите за първото полугодие на 2017 г. са представени в приложения с таблици към анализа. Показано е и класифицирането им според естеството на възникналите проблеми.

  От получените при обществения посредник 82 жалби и сигнали през първото полугодие на 2017 г. 10 % са неоснователни, като действията на общинските органи по тях са правилни и законосъобразни.

  13 случая са извън правомощията на обществения посредник – по проблеми на абонати, свързани с „Топлофикация – София“ ЕАД – 5 броя, „Софийска вода“ АД – 1, едно оплакване за системно недоставяне на съобщения чрез „Български пощи“ ЕАД, една жалба за некоректни адвокатски услуги, оспорване на решения на общо събрание на етажна собственост. На обърналите се към обществения посредник лица се дава подробен съвет към кого и как да отправят искане в защита на правата си. По въпросите, свързани с управление на етажна собственост, се дават подробни консултации за начините за решаване на спор между съсобственици в жилищна сграда.

              В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление на жалбите и сигналите – през първите шест месеца на 2016 г. те са били общо 119 броя. Затова пък се забелязва повишена активност на обажданията на телефона на Приемната, при които на лицата се дава съвет къде следва да се обърнат и какви действия да предприемат, за да се намери решение на проблема им. Над 300 са справките, дадени по телефон, по въпроси от широкия спектър на публичните дейности и административните отношения.

   

  Становища по жалби

   

  Не всички случаи, разглеждани от обществения посредник, изискват писмено становище. Голяма част от жалбите са свързани с конкретни затруднения при взаимодействието на отделни лица с общинска или районна администрация. Работещата формула е бързо и пряко съдействие за преодоляване и решаване на проблемите. Въпросите, по които е изразено становище, са свързани с общностни  интереси, неизяснени за жалбоподателя правомощия на общинските звена, неточно разбиране на правата и задълженията и др.

              Няколко примера за изготвени становища по жалби на граждани или техни организации:

              - Становище от м. февруари по сигнал на госпожа Изабела Сярова: с предложение до кмета на Район „Младост“ за преразглеждане на цялостното производство за спиране на строеж в УПИ XII-494, кв. 24, м. „Младост 1“ на Изабела Сярова, управител на „Изабела Сярова“ ЕООД, като се намери справедливо и законосъобразно решение на възникналия спор;

              - Становище от м. май до заместник-кмета на Столична община, Направление „Транспорт и транспортни комуникации“, по искане на граждани  по повод предстояща обществена дискусия за ремонта на булевард „Княз Александър Дондуков“: с мнение, че на обществеността трябва да бъдат представени убедителни аргументи, че проектът е съобразен със съвременните европейски стандарти за ограничаване на шума, устойчивост на настилката, намаляване на замърсяването на околната среда, като експертите представят по разбираем начин данни за предимствата и недостатъците на видовете настилка и дълготрайния ефект както върху непосредствената, така и върху цялостната градска среда;

              - Становище от м. юни до зам.-кмета на Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, по сигнал от майка на неприето при първо класиране дете в първи клас: отправено предложение, с оглед справедливото разпределение на децата, подлежащи на прием в първи клас, за следващата, 2018/2019 учебна година, да бъде изменена Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община; да се отменят  допълнителните точки, които носи критерият „Дете, завършило подготвителна група в избраното училище“, с което се поставят в неравностойно положение децата, завършили подготвителна група в детската градина, за които същото училище е най-близкото до дома им; както и да се преразгледат останалите критерии за прием.

  - Становище от м. юли по проект на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община: изразена подкрепа за проекта, тъй като в него са залегнали основните насоки, зададени и от обществения посредник в края на 2015 г.: постоянна и своевременна информираност на обществеността; участие на кметовете на кметства в процесите; задължение за посочване на аргументи при отхвърляне или приемане на предложения по проектите; публикуване в цялост и достъпност на документацията по проектите, предмет на обществени обсъждания; провеждането им в извънработно за общинската администрация, но удобно за заинтересованата общественост време; определяне на конкретни служители, отговарящи за провеждането на обществено обсъждане;

   

  Анализ и изводи

   

              За периода преобладават сигнали и жалби, свързани с устройството на територията и благоустройствени процедури. Пример за напълно основателен е сигналът за административен натиск срещу инвеститор, чрез спиране на строеж от кмет на район, който е длъжен в действията си да се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, безпристрастност, публичност и прозрачност.

              По брой следват жалбите относно административно обслужване и настаняване в общински жилища:

              Тези, свързани с административно обслужване, са предимно за неспазени срокове по извършване на административна услуга (например заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка), за липса на отговор и съответни действия по подаден сигнал или жалба (например сигнал на гражданин за проблеми с паркирани автомобили по тротоар при бул. „Копенхаген“). В този случай сигналът към обществения посредник идва през месец април, след като в началото на месец март е подаден чрез Контактния център на Столична община. Препращането на сигнал от Контактния център към компетентната общинска структура, разглеждането му, отговорът до подателя отнемат време, през което няма никакви конкретни действия за обезопасяване на тротоара. Неколкократно гражданинът подава и по електронен път напомнителни писма, с молба да се обърне внимание на сигнала му. Подава ги до районния кмет, до Столичен инспекторат, до Контактния център. Общинските органи са уведомени за нарушаването на правилата за престой и паркиране на автомобили в посочения участък, но вместо да потърсят съдействието на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, съветват жалбоподателя да се обърне към полицията и Столичен инспекторат.

              В други случаи се откроява нежеланието на общинската администрация да извърши предвидените в закона действия по жалба или сигнал, по които е компетентен друг административен орган. Чл. 112 от АПК задължава административния орган, при предложения и сигнали, подадени до некомпетентен орган, да ги препрати по компетентност не по-късно от 7 дни от постъпването им. Това следва да се извърши служебно от администрацията, където е постъпил първичният документ. Честа е практиката обаче жалбоподателят да бъде уведомен, че районната администрация няма необходимата компетентност (примерно за силен шум от производствен цех) и че следва да се обърне към друг компетентен орган ( например Столичната регионална здравна инспекция), вместо препращането на сигнала да бъде сторено по служебен път, за което да се уведоми гражданинът, потърсил решение на конкретен проблем в най-близката до него местна администрация.

              Пример за неоснователни са повечето жалби и сигнали, свързани с настаняване в общински жилища. Оплакванията са за продължително, според жалбоподателите, чакане за картотекиране или настаняване, или недостатъчна осведоменост за правата им за кандидатстване. Кандидати за настаняване в социални жилища по проекта на районите „Люлин“ и „Връбница“ също търсят съдействие от обществения посредник. На тези хора внимателно и търпеливо се разясняват регламентираните правила за настаняване, задълженията на наемателите и правата им по отношение кандидатстването и настаняването в общински или социални жилища.

              Неоснователни в по-голямата си част са и жалбите, свързани с конфликти, породени между съсобственици в етажна собственост (ЕС). При нарушени добросъседски отношения и липса на възможност споровете да се решават от общото събрание, някои собственици отправят жалби към районната администрация, очаквайки подкрепа от институция. Например: затруднения при избиране на нов управител на ЕС, несъгласие с изчисления за дължими суми и пр.   

              Поради ограниченията на чл. 16, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, че правомощията му не се отнасят до дейността на общински дружества, 13 от общия брой жалби и сигнали са извън приложното поле на работа. Въпросите са свързани с дейността на „Топлофикация - София“ ЕАД, „Софийска вода“ АД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, на мобилни оператори и други доставчици на услуги. На жалбоподателите се разяснява от коя организация следва да чакат решение, а жалбите се препращат към компетентните органи.

              Продължава и установената вече практика на изнесени приемни на обществения посредник в районните администрации и в кметствата на територията на Столична община. През първото полугодие те се проведоха в районите „Средец“, „Красно село“, „Възраждане“, „Оборище“, „Сердика“.

              Извън задължението по чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община за изготвяне на шестмесечен анализ за постъпилите жалби и сигнали и работата по тях, през първото полугодие на 2016 година са извършени и следните дейности:

              - Проведени срещи с представители на „София – Зелена столица“ и други граждански организации във връзка с необходимостта от обществено обсъждане на  актуализираната Програма за управление качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и План за действие (януари);

  - Участие в 9-то Общо събрание на Националното сдружение на местните обществени посредници в РБ в гр.Кърджали през м.февруари;

              - Предложения по проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества (месец март);

              - Бележки по проект за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община (април и юни);

              - Предложения за уеднаквяване в районните администрации на процедурата по административната услуга „Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган“ (месец юни);

              - Участие в две заседания на Наблюдателната комисия по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Столичния общински съвет (март и юни);

              - Изнесени приемни в районите „Средец“, „Красно село“, „Възраждане“, „Оборище“, „Сердика" (май – юни),

  - Участие в заседание на Общинския съвет по наркотични вещества (месец юни);

  - Участие в три заседания на Комисията за настаняване в социални жилища в районите „Люлин“ и „Връбница“ (февруари, април, юни);

  - Редовни участия в заседания на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В някои случаи гражданите се обръщат и към Комисията, и към обществения посредник, например по проблеми при регистрация на нов управителен съвет на Етажна собственост в район „Възраждане“; жалба на инвеститор в район „Младост“;

  - Участие в дебат на тема: „Мрежите и институциите – ефекти и дефекти на взаимодействието“, организиран от Форум Гражданско участие (16 май), заедно с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Донка Михайлова – кмет на община Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България; Михаела Иванова – общински съветник в Столичния общински съвет;

  - Участие в среща представители на 11 албански неправителствени организации с техни български колеги и общински съветници, по проект на Фондация „Риск Монитор“, с представяне на институцията на обществения посредник в общините, законодателната рамка и сравнение между правомощията на обществените посредници и тези на Омбудсмана на Република България (месец юни);

  - Изготвена информационна брошура за правомощията на обществения посредник, кога, къде и как да търсим съдействието му (месец юни).

   

  В заключение ще изразя убеждението си, че много административни преписки биха били приключени навреме, много други изобщо не биха били образувани, много съдебни дела няма да се заведат, много работни часове биха били спестени както на администрацията, така и на гражданите, ако отделната жалба, сигнал, искане се чете внимателно, вниква се в проблема и се търси решението му, вместо да се отговаря формално или да се препраща от един към друг общински орган. Когато не се обърне внимание на конкретния случай, когато не се получи отговор или очакването за някакъв резултат продължи дълго време, се руши авторитетът на местната власт.

  Чл. 41 от Хартата на основните права в Европейския съюз – Право на добра администрация – третира правото на засегнатите техните въпроси да бъдат разглеждани от институциите безпристрастно, справедливо и в разумен срок. Това право включва: право на всяко лице да бъде изслушвано, преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него; право на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят за него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебната тайна; и задължението на администрацията да мотивира своите решения.

   

  Приложения

  Таблица № 1

  Брой и разпределение на жалбите  през първото полугодие на 2017 г.

  според тяхната класификация

   

  Класификатор

  Първо полугодие на 2017 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  1.      Устройство на територията и незаконно строителство

  1

  3

  2

  0

  1

  3

  10

  2.      Жилищно настаняване

  1

  1

  0

  2

  3

  1

  8

  3.      Управление и разпореждане с общинска собственост

  1

  1

  3

  0

  0

  0

  5

  4.      Административно обслужване

  1

  0

  0

  3

  2

  2

  8

  5.      Етажна собственост

  0

  0

  1

  1

  0

  2

  4

  6.      Благоустройство

  0

  1

  2

  4

  2

  1

  10

  7.      Екология

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  2

  8.      Градски транспорт, паркиране

  0

  3

  0

  2

  0

  0

  5

  9.      Социално подпомагане

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  10.   Местни данъци и такси

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  11.  Реклама

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  12.   Погребални дейности

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  13.   Обществен ред и шум

  0

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  14.  Търговска дейност, пазари

  1

  0

  0

  0

  0

  1

  2

  15.   Реституция, обезщетяване на отчуждени собственици

  0

  1

  0

  0

  0

  2

  3

  16.   Детски и здравни заведения

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  17.   Земеделски земи

  1

  4

  0

  0

  0

  0

  5

  18.   Алтернативни проблеми

  2

  0

  1

  0

  0

  1

  4

  19. Извън правомощията

  2

  3

  3

  2

  2

  1

  13

   


   

   

   

  Таблица № 2     

   

  Брой и разпределение на жалбите през първото полугодие на 2017 г. по месеци

  Жалби и сигнали

  Първо полугодие на 2017 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  Постъпили

  11

  17

  14

  15

  10

  15

  82

  Приключени

  11

  16

  13

  12

  9

  4

  65

  Приключени от 2016 г.

  3

  5

  3

  0

  1

  1

  13

  Неприключени

  0

  1

  1

  3

  1

  11

  17

   

   

   

  Таблица № 3    

   

  Брой и разпределение на жалбите за първото полугодие на 2017 г. по начин на постъпване

  Начин на постъпване

  Първо полугодие 2017 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  Писмени

  2

  6

  4

  0

  4

  5

  21

  Устни

  3

  5

  5

  9

  1

  4

  27

  По електронен път през:

               

  - електронна поща

  6

  3

  2

  4

  4

  4

  23

  - електронна страница

  0

  3

  3

  2

  1

  2

  11

                               

   

   

  19 юли 2017 година

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.