Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Становище на група граждански организации, участвали в срещи, организирани от главния архитект на Столична община, по подготовката на проект на нова наредба за провеждане на обществени обсъждания.

Относно: Становище на група граждански организации, участвали в срещи, организирани от главния архитект на Столична община, по подготовката на проект на нова наредба за провеждане на обществени обсъждания. 
       
   
    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
   
    По писмото Ви до Председателския съвет на Столичния общински съвет (СОС) от 11.11.2016 г., с копие и до обществения посредник, по повод процеса по изготвяне на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията (Нова наредба), изразявам следното становище:
    На първо място, по проекта за Новата наредба, постъпил в СОС с доклад на главния архитект на Столична община под рег. № СОА16-ВК66-8495(10)/28.10.2016 г.:
    Проектът е последният вариант на текст, след множество промени и допълнения, като в продължение на над 3 месеца изготвяните текстове бяха предмет на обсъждания, организирани от главния архитект на Столична община. По негова инициатива, в летния период се проведоха редица срещи с представители на граждански и професионални организации. В повечето случаи участваше и общественият посредник. При дискусиите бяха приети различни предложения, постъпили както от Вас, така и от другите участници в неформалната работна група. Имаше и основателно отхвърлени предложения, при изтъкване на съответните аргументи.
          При обобщаване на обсъжданията следваше да се спазят и са спазени изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА), който определя наредбата като нормативен акт, издаван за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Изрично се посочва в чл. 8 от ЗНА, че всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда, съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения от местно значение. По този начин има връзка между нормативните актове в нормативна база като цяло, защото, ако се допусне наредбата да противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи ще прилагат нормативния акт от по-висока степен и наредбата няма да постигне целите и предназначението си.
    В изготвения проект е постигнато преодоляване на посочвани от различни страни недостатъци на действащата към момента Наредба за реда и условията за провеждане на обществени обсъждания на територията на Столична община. Акцентира се върху разглеждане на проекти на най-ранен етап, при осигурена широка информираност и активно участие на заинтересованата общност, нови форми на сътрудничество с граждани, техни сдружения и професионални организации, предвиждат се консултации при предварително представяне на проекти, провеждане на обсъждания в подходящо за хората време, публичен достъп до документите по обсъждания проект, включително на протоколи от обсъждания, от заседания на РЕСУТ и ОЕСУТ, аргументирана обосновка на всяко неприето предложение и редица други нови процедури. Текстът е редактиран неколкократно, извършвани са значителни промени, включително добавяне на нова глава, работеше се по различни версии. Нанесени са корекции, съобразени с постъпилите предложения, включително и по проекта, внесен с първия доклад на главния архитект от 29 юли 2016 г.
    Така изготвеният проект – резултат на съвместни усилия както на общинската администрация, така и на Вашия доброволен труд, е много добра първа стъпка към приемането на Новата наредба и е успешен модел за участие на заинтересованата общност в процеса на по-цялостно уреждане на обществените отношения със значение за Столична община.
    При разглеждането на доклада в комисиите към СОС е естествено да се предложат и други промени. Право на административния орган, изготвящ проекта за нормативен акт, е да приеме или отхвърли постъпили предложения, защото проектът на Новата наредба следва задължително да бъде съобразен с нормативната база като цяло.
   
    На второ място, след организираната от обществения посредник дискусия в края на ноември 2015 г. на тема „Обществените обсъждания в Столична община – как да подобрим процеса“ и изразеното съгласие от участниците за две работни групи, по различни причини те не успяха да се формират и заработят. Вместо тях, по естествен път започнаха два различни процеса: от една страна, разработването от Българския център за нестопанско право на проект за наредба за провеждане на обществени консултации; и, от друга страна, появата на неформалната работна група, с наше участие, организирана по инициатива на арх. Здравко Здравков – по изготвяне на проект за наредба за обществени обсъждания, свързани с устройството на територията. И двете разработки поотделно имат за цел подобряване на информираността на граждани и юридически лица за предстоящи проекти; широко обсъждане на устройствени и други планове, свързани с територията на общината, пространственото планиране и облика на града; публикуване на целия набор документи, придружаващи проекта, до приемането на решение от СОС.
    Ето защо съм убедена, че стегнатият ритъм, наложен през лятото, по оформянето на крайния текст и по приемането на Новата наредба трябва да продължи, защото прилагането на новите, залегнали в нея правила, ще е изцяло в интерес на столичани.
    Дали да се проведат допълнителни обществени консултации по проекта, след неколкомесечното му предходно обсъждане (включително своевременното обявяване на уеб-сайта на СОС и Столична община на отделните разработки), е въпрос на преценка на общинските съветници.
    Една последваща оценка на въздействието (в изпълнение на чл. 18б от ЗНА    ), след като се приеме и започне да се прилага Новата наредба, ще покаже необходими ли са корекции. Още повече, при евентуално приемане от СОС на друга наредба, регулираща процеса на обществени консултации, ще се наложи събирането на двата акта в един нормативен документ, който да урежда в цялост тези обществени отношения, като обществени отношения от една и съща област (чл. 10, ал. 1 от ЗНА).    
           
       

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.