Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

С Т А Н О В И Щ Е по Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община

С Т А Н О В И Щ Е
по  Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община


         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛИЧЕВА,

         По получения проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община (Проекта), след запознаване с нормативните актове, предмет на правен анализ от страна на председателстваната от Вас работна група, изразявам следното становище:
         Проектът като цяло урежда точно, ясно и подробно обществените отношения, свързани с осигуряване и опазване на обществения ред, които възникват между Столична община и физическите лица, намиращи се на нейна територия, и юридическите  лица, едноличните търговци и техните представители, осъществяващи дейност на територията на Столична община.  
         За прецизиране на някои от текстовете на Проекта, предлагам следното:
         
    1) Към чл. 3 да се добави допълнителна точка с текст:       
     „Просията на обществени места под каквато и да е форма“.
Смятам, че подходящото място на текста е след т. 8, като т. 9, а следващите точки да станат съответно т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, т. 18, т. 19 и т. 20.
    Мотиви: Просията ще се регламентира като дейност, забранена на територията на Столична община, и се дава възможност за санкциониране на осъществяващите тази дейност от контролните органи, предвидени в Проекта.

           2) В чл. 4, т. 1, след думата „тротоари“ и преди думите „земни площи“ да се добави в скоби „...(вкл. изваждането или понижаването на бордюри)…“. В останалата си част текстът да остане непроменен.
Мотиви: Изрично да се посочи и тази забрана, която е предвидена в текста на чл. 14, ал. 2 на действащата Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община, а именно:  „Изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от техническите служби при съответните райони“. Тази регулация е свързана с уреждане на правоотношения, които възникват често и пораждат неодобрение от засегнати граждани. В практиката на обществения посредник има подадени жалби, свързани със затруднено движение на пешеходци или риск за минаващи моторни превозни средства при скосени тротоари под голям наклон или с голямо навлизане в уличното платно. Изваждането или понижаването на бордюри създава риск от злополуки с пешеходци и от пътно-транспортни произшествия, когато не е съобразено с изискванията за безопасност и не е разрешено по съответния ред.

          3) В чл. 23, ал. 2 от Проекта да отпадне терминът „оправомощен“ и текстът да придобие следната редакция:
    „(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община или от негов заместник, на когото е възложил правата си на наказващ орган“.
    Мотиви: Промяната на текста се налага от нормата на чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 47, ал. 2 от ЗАНН. По този начин, при евентуално бъдещо обжалване на издадени наказателни постановления по новата наредба, няма да има основания за спор дали наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в кръга на правомощията му.       

    4) Да се прецизира текстът на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби: посочено е „Заповедта по чл. 7, ал. 2“, а вероятно се има предвид заповедта по чл. 6, ал. 2.

    5) В § 4 от Преходните и заключителни разпоредби вероятно също има допусната техническа грешка и е посочено „чл. 7, ал. 1“, докато в текста на Проекта към чл. 7 няма алинеи.

           Накрая, изрично искам да изразя задоволство от текста на чл. 6 на Проекта, с който се въвежда регулация и се решава проблемът с т. нар. улични музиканти. Към момента няма ясен регламент за тяхната дейност и практиката в районните администрации по издаване на разрешения е различна. С нормативното уреждане ще се реши един отворен въпрос, по повод на който има подадени жалби и до Обществения посредник.

                              


 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.