Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Възражение от граждани и жители на жк „Люлин“ по реда и начина на провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план на жк „Люлин – Център“ и жк „Люлин – Главен център“, Район „Люлин“.
 • Становище по възражение от граждани и жители на жк „Люлин“ по реда и начина на провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план на жк „Люлин – Център“ и жк „Люлин – Главен център“, Район „Люлин“.

  Относно: Възражение от граждани и жители на жк „Люлин“ по реда и начина на провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план на жк „Люлин – Център“ и жк „Люлин – Главен център“, Район „Люлин“.

      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

       След подробен преглед на документацията в Район „Люлин“ по извършените процедури по обявяване и провеждане на общественото обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на жк  „Люлин – Център“ и жк „Люлин – Главен център“, Район „Люлин“, през месеците юли и август 2016 година, изразявам следното становище по Вашето възражение (с рег. индекс ….... от …. 2016 г.):
      Цялостната процедура по обявяването и провеждането на общественото обсъждане на Проекта за подробен устройствен план на жк „Люлин – Център“ и жк Люлин – Главен център“ е извършена при спазване на изискванията на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на СОС. Осъществени, в регламентираната им последователност, са всички необходими действия, като за улеснение на заинтересованата общественост както представянето на проекта, така и обществената дискусия са проведени в извънработно за районната администрация време – от 17.30 ч.
      В изпълнение на регламентираните в Закона за устройството на територията задължения (ЗУТ) и в Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община, цялата документация по проведеното обявяване в район „Люлин“ на Проекта за подробен устройствен план на  жк „Люлин – Център“ и жк Люлин – Главен център“ е изпратена в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община, за разглеждане и решаване от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
      По искането Ви за отмяна на заповед № РЛН16-РД09-542 от 15.07.2016 г. на кмета на Район „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане на проекта и издаване на нова такава, с насрочване на нови срокове за представяне и обсъждане на проекта, моля да имате предвид следното: 
  Цитираната заповед на районния кмет не е индивидуален административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от същия. В случая цитираната заповед е част от цялостното административно производство по изменение на подробен устройствен план. Отмяната на заповед на районен кмет по принцип е в правомощията на кмета на Столична община, с оглед неговата функционалната компетентност, определена от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) – чл. 44, ал. 1, т. 9, изр. 2: кметът на общината „осъществява контрол по законосъобразността на актовете на кметовете при изпълнение на техните правомощия“. Освен това контролът по Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община се осъществява от кмета на общината и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица – § 1 от Заключителните разпоредби към Наредбата.
  От друга страна, очевидно е, че след като жители от района имат възражения по проведената процедура, то в случая целта на действащата Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община – да се  постигне по-широко разбиране, обществено съгласие и подкрепа за реализацията на обсъждания проект – не е постигната. С мотиви за осигуряване на широка информираност и участие на обществеността при взимане на решения от общинските органи по въпроси, свързани с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, като тези решения бъдат съобразени с изразените становища, предложения, възражения, с доклад на арх. Здравко Здравков до председателя на СОС е представен проект на нова наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания. Проектът е публикуван на уеб сайтовете на Столична община (http://sofia.bg/pna.asp) и на Столичния общински съвет (http://sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=713).

     
                     

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.