Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Становище по проект за Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община.
 • Становище по проект за Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община.

  Относно: Становище по проект за Наредба за реда и начина за провеждане на                обществени обсъждания в Столична община.
     
     
      УВАЖАЕМИ АРХИТЕКТ ЗДРАВКОВ,

  По изпратения ни за съгласуване проект на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община (Проекта) поставям на Вашето внимание следните бележки и предложения:
             
  1. В чл. 4, ал. 1 предлагам следните изменения и допълнения:
  А) Текстът в Проекта е: „Чл. 4 (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие…“.
  Понятието „най-ранен етап“ трябва да бъде конкретизирано и определено – кой етап може да се разбира като най-ранен, за да няма спекулации с неговата начална фаза.
              Б) Текстът „воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган“ да се измени във „воля от страна на органа на местно самоуправление или общинската администрация, както и на решаващия орган“.
              Мотиви: Прецизиране кръга на имащите право на волеизявление.

  2. В чл. 8: В текста „…лицата по чл. 21, ал. 2…“ препращащата норма е не към лица, а към регистър. Същото препращане е и в чл. 9, ал. 1 и ал. 7, чл. 15, ал. 5, чл. 18, ал. 1, чл. 21, ал. 1, чл. 24, ал. 1. Всъщност, ако това са лицата по чл. 20, ал. 2, следва навсякъде в Проекта текстът „чл. 21, ал. 2“ да се измени в „ чл. 20, ал. 2“.
  Мотиви: Точност при посочване кръга на съответните лица.

  3. В чл. 12:
  А) В ал. 3, изр. 2 думите „…може да даде“ да се заменят с „в работно време дава“.
  Мотиви: Разясняването и даването на допълнителна информация на този етап да има задължителен характер.
  Б) Текстът на ал. 5 да стане: „(5) За участие в предварително представяне на проекти задължително се канят кметовете и главните архитекти на районите, и кметовете на кметства, засегнати от разглеждания проект или въпрос“.
  Мотиви: В текста има пропуснати думи в началото. Кметовете на кметства, като непосредствено ангажирани с въпросите от местно значение в населеното място, следва да имат пряко участие в процеса.

  4. В чл. 14 предлагам следните промени:
  А) В ал. 1: след думата "райони“ и преди думите „Столична община“ да се добавят „квартали и кметства“, като целият текст гласи: „Общественото обсъждане се провежда във всички райони, квартали и кметства на Столична община, засегнати от подложения на обсъждане проект или въпрос.“
  Мотиви: Подробно изброяване кръга на възможните участници в процеса.
  Б) Текстът на ал. 2 да измени и допълни така: „2) Представянето на проекта и общественото му обсъждане се провеждат в подходящи за целта, лесно достъпни помещения на територията на съответните райони, квартали или кметства, в извънработно време.“
  Мотиви: Квартали като Горна баня, Суходол, Бухово, Враждебна, Челопечене, Ботунец, Сеславци са отдалечени, в периферията на района, и имат специфична местна градска среда, различна от тази в останалата територия.
  В) Предлагам да се добави нова алинея 4 със следното съдържание: „(4) За проекти, обхващащи територия от няколко района, се провеждат отделни представяния и обществени обсъждания в съответните райони, квартали и кметства.“

  5. В чл. 15, ал. 1 предлагам следната редакция:
  „(1) Кметът на съответния район определя със заповед, най-малко 7 дни преди насрочването: местата, датите и началните часове за представяне на проекта и за провеждане на общественото обсъждане. Заповедта се издава в срок до седем дни от получаването на проекта и на съпътстващите го материали.“
  Мотиви: Да се регламентира издаването на заповедта в определен срок преди насрочената за представяне на проекта дата, за да има достатъчно време за оповестяването й и запознаване с нейното съдържание, и да се избегне случай информацията за обществено обсъждане да се публикува 2-3 дни преди насрочената дата.

  6. В чл. 16 предлагам на подходящо място да се добави нова алинея, която да регламентира възможността за представяне на становища, мнения, възражения или предложения по представения проект, преди провеждането на общественото обсъждане. Писмените становища, мнения, възражения или предложения да могат да се подават и чрез кмета на кметството или административния служител в кварталната районна служба. Това ще облекчи заинтересованата общност да внася бележките си в най-близкото териториално общинско звено.

  7. По чл. 18:
  А) В ал. 1: Следва да се прецени дали да се регламентират начинът и редът за поканване, както и срокът, в който се отправя поканата.
  Б) В ал. 2: След думите „стенограма“ и преди думите „протокол“ да се добави „или звукозапис“.
  Мотиви: Изискването за стенографиране може да затрудни районните администрации и да оскъпи процедурата.
  В) В ал. 3: да се посочи в какъв срок след проведеното обществено обсъждане се свиква заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията.
  Г) В ал. 4: Текстът да придобие следната редакция: „(4) Протоколът от проведеното обществено обсъждане и протоколът от заседанието на Районния експертен съвет по устройство на територията се публикуват на интернет страниците на Направление „Архитектура и градоустройство“, на съответните райони и кметства.“
  Мотиви: Увеличаване на възможностите за публичност и достъпност на информацията.
  Д) Със същите мотиви предлагам да се създаде нова алинея пета: „(5) Материалите от общественото обсъждане са неразделна част от административната преписка и са публично достъпни. Те се съхраняват от административния орган, провеждащ обсъждането.“

  7. По чл. 19. Предлагам да се посочат срокове за връщане на проекта, за преработка и за провеждане на ново обществено обсъждане, както и до колко пъти може да бъде връщан проектът. Тези срокове са важни за заинтересуваните лица, тъй като при продължително забавяне някои от тях могат да загубят интерес към проекта.

  8. В чл. 22, ал. 2: В текста, след думите „регистъра по“ да се добави „чл. 21,“.

  9. В чл. 24, ал. 1, т. 1 има повторение; следва да отпадне думата „нагласи“ и  да стане: „1. проучвания на нуждите и на обществените нагласи;“.

  10. В Преходни разпоредби - § 5: Не е ясно какво се има предвид в израза „указанията по чл. 13“. В чл. 13 се дава възможност за връщане на конкретен проект от кмета на общината, с указания за преработката му. В § 5 предполагам, че става дума за указания или инструкция за последователните стъпки при провеждане на обществено обсъждане: кой го води, кой представя проекта, как се дава думата, регламент за изказвания и пр.

  В заключение, смятам, че след внимателната преценка и приемане както на посочените горе предложения за изменение и допълнение на отделни текстове от проекта за Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община, така и на постъпили други бележки, изготвеният проект е насочен към привличане на обществеността в процеса на взимане на решения на местно ниво, свързани с устройството на територията и градската среда.


   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.