Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Сигнал до обществения посредник, с рег. № 174-Е/09.08.2016 г., от Инициативен комитет Младост 4, представляван от Георги Михайлов, във връзка с намерения за строеж в УПИ III, кв. 6, местност „Младост-4“, Район „Младост“.
 • Сигнал до обществения посредник, с рег. № 174-Е/09.08.2016 г., от Инициативен комитет Младост 4, представляван от Георги Михайлов, във връзка с намерения за строеж в УПИ III, кв. 6, местност „Младост-4“, Район „Младост“.

  Относно: Сигнал до обществения посредник, с рег. № 174-Е/09.08.2016 г., от Инициативен комитет Младост 4, представляван от Георги Михайлов, във връзка с намерения за строеж в УПИ III, кв. 6, местност „Младост-4“, Район „Младост“.

     
      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

      По сигнала за нарушение на правото на достъп до публична информация от страна на администрацията на Район „Младост“ по предстоящо застрояване в УПИ III, кв. 6, местност „Младост-4“, след проведена среща в приемната на обществения посредник с представители на Инициативния комитет на 12 август и след извършена справка по документи, изразявам следното становище:
      Не установявам нарушаване на изискванията за законосъобразност в действията на кмета на район „Младост“ или неспазване на процедури от районната администрация, свързани с провеждането на обществено обсъждане на  проект на план за регулация и застрояване на „Младост 4“, преди приемането му през 2009 г. от Столичния общински съвет (СОС) .
      Обявяването и провеждането на обществено обсъждане е извършено съгласно действащите изисквания на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на СОС. Съгласно чл. 18 от Наредбата, за приключване на общественото обсъждане се провежда дискусия, като за участие в нея задължително се поканват лицата, представили писмени становища, и екипите, разработили проекта. Протоколът от дискусията се прилага към документацията по проекта, която се разглежда от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) към Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) в Столична община. Протоколът (както и самата дискусия) не е административен акт, а част от административното производство по приемането на устройствения проект; не е обжалваем и не може да бъде отменян на самостоятелно основание.
      Процедурата по приемане на подробен устройствен план (ПУП) завършва с решение на общинския съвет, след приемането на проекта в ОЕСУТ, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Решението е административен акт, който може да се обжалва в предвидения по АПК 14-дневен срок пред съответния административен съд. С Решение № 552 на СОС от 29.07.2009 г. е одобрен план за регулация и застрояване на м. „Младост 4“, с подробно описани граници. С други решения от същото заседание на СОС са одобрени плановете за останалите местности в Район „Младост“ – предмет на обществено обсъждане през 2008 г.
  Извън правомощията на обществения посредник е да отправи протест с искане за прогласяване нищожността на проведено преди приемането на този план обществено обсъждане, каквото е Вашето искане в сигнала. Неприложими в случая са посочените от Вас текстове на чл. 145, ал. 5 от Закона за съдебната власт, чл. 216, ал. 3 от ЗУТ и чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК, касаещи участие на прокурор в административния процес и обжалване на разрешения за строеж. 
      Със заповед № РД-06-153 от 23.04.2008 г. кметът на район „Младост“ Петко Дюлгеров нарежда да се проведе процедура по обществено обсъждане на Проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 1“, Проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 1А“ и Проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 4“. Обществената дискусия е проведена на 22.05.2008 г. от 18.30 ч. в залата на читалището в „Младост 1“.
  Със следваща своя заповед № РД-06-188 от 02.06.2008 г. районният кмет продължава обществената дискусия към процедурата по общественото обсъждане на посочените проекти, поради големия обхват на разработката, високия обществен интерес и необходимостта да се изслушат пълноценно всички предложения. Продължението на обществената дискусия е проведено на различни дати: на 24 юни за „Младост 1“; на 25 юни за „Младост 1А“; на 26 юни за „Младост 4“ от 18.30 ч.
      С друга заповед № РД-06-152 от 23.04.2008 г. на районния кмет се определя редът за провеждане на обществено обсъждане на проектите за регулация и застрояване на м. „Младост 2“ и м. „Младост 3“. Обществената дискусия е проведена на 29.05.2008 г. от 18.30 ч. в залата на читалището в „Младост 1“.
      Вследствие на проведените дискусии и постъпилите писмени становища,  възражения и предложения, се предприема коригиране на проектите, след което те са поставени на ново обществено обсъждане със заповед на кмета № РД-06-233 от 14.07.2008 г. Дискусията се провежда на три дати: за „Младост 1“ – на 29 юли, за „Младост 1А“ и „Младост 4“ – на 30 юли, за „Младост 2“ и „Младост 3“ – на 31 юли, от 18.30 ч. в залите на 131-о и 144-о училище.
  След като осем години по-късно жители от квартала твърдят, че не са информирани своевременно за тези дискусии, то в случая целта на Наредбата – да се  постигне по-широко разбиране, обществено съгласие и подкрепа за реализацията на обсъждания проект – не е постигната. С мотиви за осигуряване на широка информираност и участие на обществеността при взимане на решения от общинските органи по въпроси, свързани с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, като тези решения бъдат съобразени с изразените становища, предложения, възражения, с доклад на арх. Здравко Здравков до председателя на СОС е представен проект на нова наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания. Проектът е публикуван на уеб сайтовете на Столична община (http://sofia.bg/pna.asp) и на Столичния общински съвет (http://sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=713).
  По сигнала, че от район „Младост“ не Ви предоставят документи, доказващи провеждането на обществено обсъждане през 2008 г., след моя справка и по време на срещата ни с представители на Инициативния комитет се установи, че сте разговаряли с ръководството на района, но не Ви е предоставена в цялост исканата информация. Посъветвах Ви да внесете писмено заявление за достъп до обществена информация, като обърнах внимание, че материалите от обществените обсъждания са публични и се съхраняват в архива на направлението. Ето защо смятам, че упреците в сигнала към кмета на Район „Младост“ Цвета Авджиева за нарушаване на основни принципи и човешки права, са неоснователни.
  Тъй като в един ден са внесени сигнали до кмета, до главния архитект на общината и до обществения посредник, междувременно кметът на Столична община предприе необходимите действия по цялостна проверка по изнесеното от Вас. Решаването на проблема следва да е съобразено с обществения интерес и със закона, включително в случая и с правата на собственика на имота.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.