Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Становище по проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от Държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години.
 • Становище по проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от Държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години.

  Относно: Становище по проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от Държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години.
     
      УВАЖАЕМИ АРХ. ЗДРАВКОВ,

          По изпратения проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от Държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години (проекта), мотивите към него и приложения Доклад относно необходимостта от приемане на такава тарифа, изготвен от Българската асоциация по подземни води, изразявам следното становище:
      Проектът е съобразен с нормативната база, уреждаща тази материя (включително с разпоредбите на § 133, ал. 1 и ал. 7, т. 1 от Закона за водите (ЗВ), както и с изискването предвидените с общинската тарифа такси да не са по-ниски от таксите по Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване).
      Проектът съответства на заложената  политика в Програмата за оползотворяване на ресурсите от минерални води в София и Софийски регион, която е част от Общинския план на развитие на София (2014-2020 г.) и на Стратегията за използване на потенциала от минерални води и земна топлина (геотермална енергия) на територията на Столична община.
  Във връзка с обсъждането и предстоящо решение на Столичния общински съвет (СОС) поставям на Вашето внимание следните бележки:
  1. Съгласно нормативните разпоредби, в правомощията на общинския съвет е да определи с решение начина на стопанисване, управление и ползване на предоставените от Държавата за безвъзмездно ползване находища с минерални води, относно:
  - общото водовземане на минерална вода от предоставените за управление находища за пиене и водоналиване от населението;
  - дали искането за издаване на разрешително за ползване на минерална вода съответства на политиката и плана за развитие на общината и дали да бъде издадено разрешително за водовземане или да бъде предоставена концесия за добив на минерална вода;
  - дали минералната вода от определено находище да бъде предоставяна за ползване безвъзмездно, или след заплащане на такса, определена с тарифа, приета от общинския съвет.
  В този смисъл, следва при взимане на решение общинските съветници да изразят воля за гарантиране правото на гражданите по реда на чл. 41 от ЗВ да ползват минералните води от тези находища за лични нужди, отдих и водни спортове, водопой на животни и къпане. Редът за ползване на водните обекти да става по начин, който гарантира опазването на живота и здравето на населението и на околната среда. Столичният общински съвет би трябвало да се произнесе и дали находищата се предоставят безвъзмездно или след заплащане на такса, определена с тарифа.
  За да се гарантират тези права, в друг вътрешноведомствен нормативен акт би било добре да се посочи ясно процедурата за издаване на разрешителни за водовземане – заявяване, изчисляване, заплащане на таксите; кой осъществява контрол по спазването на нормативните изисквания, включително по предвидените в ЗВ възможности за прекратяване на действието или отнемане на разрешителното при определени условия, или ограничаване на правата, произтичащи от него. Би следвало също в кратки срокове да се изготвят и утвърдят образци на документи по процедурите, свързани с предоставяне за ползване на минералния ресурс и по издаване на разрешителни за водовземане.
  Цялата информация, свързана с осъществяването на водовземане от физически и юридически лица от предоставените находища, следва да бъде широко оповестена и публикувана в уебсайта на Столична община, заедно с образците на документите по процедурата. Всичко това ще стимулира инвестиционния интерес към находищата и ще даде път за осъществяване на инвестиционни намерения, което от своя страна ще повлияе положително върху развитието на общината.
  2. За прецизиране на някои текстове в проекта, обръщам внимание на следното:
  - Непълно заглавие на Тарифата. С нея се определят размерите на таксите за издаване на разрешително за водовземане и на таксите за водовземане от находищата на минерална вода (чл. 1 от проекта). Заглавието би могло да се редактира така: „Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за срок от 25 години“.
  - Разминаване в терминологията. Изброените в § 1 на Допълнителните разпоредби понятия не се срещат другаде в текста на проекта. Те явно кореспондират на въведените в таблицата към чл. 8, ал. 1 изрази, но за яснота на текста и избягване на колебания предлагам в таблицата текстовете да се променят така:

  №    Текст в таблицата към чл. 8, ал. 1    Предложена редакция
  1.    Питейно-битово водоснабдяване    Вода, предназначена за питейно-битови цели

  2.    Лечебни и питейни цели, рехабилитация, профилактика, спорт, отдих, хигиенни нужди и отопление в специализирани лечебни (болнични) заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения, както и социални и учебни/детски заведения    Водоползване за лечение и рехабилитация: Лечебни и питейни цели, рехабилитация, профилактика, спорт, отдих, хигиенни нужди и отопление в специализирани лечебни (болнични) заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения, както и социални и учебни/детски заведения
  3.    За спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обекти, които не са регистрирани по Закона за лечебните заведения    Водоползване за профилактика: За спорт, отдих, хигиенни нужди и профилактика чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обекти, които не са регистрирани по Закона за лечебните заведения
  4.    За хидрогеотермално отопление и всички други стопански и производствени цели   
  Без промяна

  3. В § 2 от Преходните разпоредби на проекта е изписано „наредба“, а проектът е за тарифа.
      В заключение, смятам, че с приемането на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от Държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години, ще се  гарантира правилното и законосъобразно водовземане от обектите. Документът ще даде възможност за управление и усвояване на природните ресурси и генериране на приходи в общинския бюджет, което е в интерес и от полза за столичани. Видно от приложения към проекта доклад относно необходимостта от приемане на такава тарифа и дадените в него характеристики на отделните находища, тези минерални води са с богат, разнообразен състав и са налице благоприятни условия за развитие на балнео и СПА туризъм в столицата.

             
   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.