Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Бележки по проекта за Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища.


     Към: Доклад № СОА16-ВК08-1325(1) от 19.05.2016 г. от Албена Атанасова – зам.-кмет на Столична община, и инж. Милко Младенов – кмет на Район „Люлин“ – Столична община.
     Относно: Бележки по проекта за Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища.   
   
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

    След внимателен преглед на публикувания на 8 юни в уеб-сайта на Столичен общински съвет Доклад № СОА16-ВК08-1325(1) от 19.05.2016 г., с приложен към него проект за Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища, изградени по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин“ и „Връбница“ на Столична община, поставям на вниманието Ви някои бележки, които моля да бъдат разгледани при обсъждането на проекта в комисии към Столичния общински съвет.
    I. По Правилата реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища
    1. По чл. 5, т. 1, б. в): Да се допълни текстът, като добие следния вид: „с родител/и, който/които е/са с 90 и над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност.“
    Мотиви: Съответствие с текста на стр. 2, абзац 3 от доклада, където е посочена и тази целева група.
2. По чл. 5, т. 2, б. б): Текстът да се промени така: „самотни родители, които сами отглеждат малолетните и непълнолетните си деца, не съжителстват на семейни начала с друго лице и отговарят на изискванията за доход по чл. 6, т. 2 от тези правила“.
Мотиви: След като е установен критерий за доход, е добре той да се посочи и в началото, където са дадени целевите групи: семейства и домакинства с влошено здраве и увреждания или такива в риск от бедност и социално изключване.
3. По чл. 7, ал. 3, т. 1: Да отпадне изискването за представяне от кандидата на удостоверение от Агенцията по вписванията за извършени сделки и притежавани имоти.
Мотиви: Справката може да бъде извършена служебно от комисията по чл. 9 от правилата. На комисията по чл. 9, в ал. 3 от същия член, е дадена възможност да изисква служебно справки. Издаването на това удостоверение е административна услуга с цена 5 лв. за обикновена такава. Двукратното отиване и връщане до Агенцията, за подаване на заявление и получаване на удостоверението, е свързано с разходи и време. При положение че кандидатите са хора с увреждания или от социално уязвими групи, снабдяването с този документ ще ги затрудни не само финансово, но и физически.
4. По чл. 7, ал. 3, т. 2: Да отпадне изискването за представяне на удостоверение за декларирани данни от отдел „Общински приходи“ към Столична община.
Мотиви: Тази информация е налична в Дирекция „Общински приходи“, която е част от структурата на Столична община, и справката може да бъде извършена служебно от комисията по чл. 9 от правилата. На комисията по чл. 9, в ал. 3 от същия член, е дадена възможност да изисква служебно справки. Административната услуга за издаване на такова удостоверение е с цена 6 лв. за обикновена такава. Снабдяването с този документ ще затрудни финансово кандидатите.
    5. По чл. 7, ал. 3, т. 8: да отпадне изискването за представяне на служебна бележка от „следствието“. В случай че работната група държи на този документ, по-правилно е да се изпише „служебна бележка от Националната следствена служба“.
    Мотиви: Документът удостоверява, че срещу лицето има или няма образувани досъдебни производства или повдигнати обвинения за престъпления от общ характер. Изискването му предпоставя отказ на комисията за настаняване в социално жилище, ако срещу кандидата се води досъдебно производство или му е повдигнато обвинение. Принципът на презумпцията за невиновност е закрепен в чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Република България: „Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.“ Също и в чл. 6, ал. 2 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, по която Република България е страна от 1992 г.: „Всяко лице, обвинено в криминално престъпление, се счита за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона.“
    6. По чл. 11, ал. 2: Предлагам леко разместване на думи в изр. 1, като изразът „до председателя на Комисията по чл. 10“ отиде след думата „възражения“. Има и грешка в края, като вместо ал. 1 е изписано ал. 2, като след редакция тестът е: „В 7-дневен срок от обявяването на списъка кандидатите могат да правят възражения до председателя на Комисията по чл. 10. Кандидатите, които не са включени в списъка-предложение по чл. 9, ал. 6, не могат да подават възражение по списъка по чл. 11, ал. 1.“
    Мотиви: По-разбираем и презицен текст – разбира се ясно до кого се отправят възраженията.
    7.   По чл. 11, ал. 3: Да се добави след думата „Комисията“ текст „по чл. 10“, за яснота.
    8. По чл. 12, ал. 3, б. А): Текстът да се допълни и да добие следния вид: „Лица с трайни увреждания с 90 и над 90 на сто намалена работоспособност....“
    Мотиви: Свързано е с предложението ми по чл. 5, т. 1, б. в) от правилата, посочено в т. 1 от тези бележки.
    9. По чл. 12, ал. 3, б. Б) и б. В): Неясен е критерият за лица със 71 и над 71, съответно с над 50 на сто намалена работоспособност, след като за родителите е допустим процент на трайно намалена работоспособност от 90 нагоре, а за децата има отделно посочване.
    10. По чл. 12, ал. 4, б. Б): Посочена е 20-годишна възраст, докато в чл. 5, т. 2, б. (а) условието за кандидатстване на тези лица е да са от 18 до 30-годишна възраст. Следва и на двете места да се уеднакви горната възрастова граница.
    11. По чл. 13, ал. 3: Предлагам текстът да се допълни така: „Незаетото социално жилище се предлага на следващото поред семейство/домакинство, включено в окончателния списък по чл. 11, ал. 3.“
    Мотиви: Въвежда се определен, неоспорим ред за заемане на незаети социални жилища.
    12. По чл. 15, ал. 2: Да се промени краят на изречението, като „детето, което ще се роди“ се замени с „ако е налице бременност и се очаква дете“.
    13. По чл. 16, ал. 4: В края на първото изречение, след запетая, да се добави „по реда на включването им“. В края на следващото изречение да се добави „пред органа по чл. 9, ал. 1.“ Текстът придобива следния вид: „В освободени социални жилища се настаняват семейства/домакинства, включени в окончателния списък по чл. 11, ал. 3, по реда на включването им. Преди издаване на заповедта за настаняване, семейството/домакинството представя декларация по чл. 7, ал. 2 пред органа по чл. 9, ал. 1.
    Мотиви: Въвежда се ясен ред за настаняване в освободените жилища и пред кого се представя декларацията по чл. 7, ал. 2.
    14. По чл. 18, ал. 2: Предлагам допълнителна точка 9 с текст „Неспазване на Правилника за вътрешния ред в жилищната сграда.“
    Мотиви: В интерес и на наемодателя, и на наемателите е да има изготвени правила за поведение в жилищната сграда, с които те да се запознават предварително и да се задължават да ги спазват. Неспазването, установено по съответен ред, да бъде условие за прекратяване на наемното правоотношение.
    15. По Приложение № 2 към правилата:
- в раздел I да се предвидят повече редове за изписване на членовете на семейството/домакинството.
- в раздел V, т. 5 предлагам думата „притежавам“ да се промени на „регистриран съм с“. Картотечната преписка не е вещ, не поражда собственост, не се владее.
- в Раздел А, т. 4 е добре да се изброят мерките за социално интегриране съобразно описаните в Приложение 4 Мерки за социално интегриране на лицата, настанени в социални жилища, като се даде възможност за отбелязване на една или повече мерки. Може да се добави и свободен ред за друг тип подкрепа, извън изброените мерки. Така кандидатите ще се ориентират какво им е необходимо и какво да отбележат.
    II. По Договора за наем на социално жилище
    16. Ако договорът е приложение 3 към Правилата, следва да се отбележи.
17. По т. 5.8: вместо „установения ред“ да се изпише „правилника за вътрешния ред“ (ако се възприеме предложението за изготвяне на правилник и задължение за наемателя да се запознае с него преди настаняването в жилището).
18. По т. 6.5.: с цел избягване на повторения, текстът да се редактира така: „Наемателят се задължава, при обстоятелство че е безработен или стане такъв по време на действие на договора, да се включва в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината.“


                   

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.