Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2015 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейността на обществения посредник
на територията на Столична община
през 2015 г.

Обща информация за дейността

     Правомощията и функционалните задължения са регламентирани в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, приет от Столичния общински съвет. Цялостната работа е насочена към спазване на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица при взаимодействието им с органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община. С жалби към обществения посредник могат да се обръщат български и чуждестаранни граждани, лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община. Предмет на жалбите могат да бъдат случаи на нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт, неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги, предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и за реда и условията за извършване на административни услуги; прояви на некомпетентност, недобросъвестност или незачитане достойнството на гражданите.
     През изминалата 2015 година дейността бе насочена както към всекидневно решаване на отделни случаи по конкретни жалби и сигнали, молби за съдействие от страна на граждани и предложения на неправителствени организации, така и към инициативи, свързани с нормативната рамка на Столична община, изнесен прием в кметства и подобряване на информираността за работата. Добрият екип, който се формира, показва усърдие, постоянство, задълбоченост в работата. 
      След като анализирах наблюденията си по повод постъпили сигнали, свързани с многообразието в дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация, подчертавам, че намесата на обществения посредник е полезна и спомага за решаване на проблеми и конфликти, преди те да се разраснат и да засегнат в по-голяма степен личен или обществен интерес. Установих, че случаите, когато във всекидневната си дейност администрацията е нарушила нормативен акт или законова процедура, са изключения. Много често обаче се пропускат определени стъпки, етапи от процедура по изготвянето на документ – поради служебна натовареност, разсеяност, невнимание, дори некомпетентност. Установената ми практика да извършвам проверките на място и да разговарям със служителите и техните ръководители помага за откровен и професионален разговор, в който се изясняват затрудненията и се намира правилният път за решаване на всеки отделен случай. За това спомага и фактът, че общественият посредник няма контролни функции и при проверка в административно звено не се създава напрежение. В работата си по отделни жалби срещам отзивчивост и добро сътрудничество с общинските съветници, ръководството на Столична община и служителите в нейната администрация.
      Основен акцент в дейността си поставям на постоянните контакти с гражданите и техни организации. Създадох добри взаимоотношения на доверие и разбирателство с активисти от гражданския сектор. Държа на обратната връзка по вече решени случаи, за да се установи траен позитивен резултат.
     Структурата на доклада е съобразена с последователността, посочена в чл. 27, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община. В приложенията към него са посочени данни за броя на сигналите и жалбите през годината, класификацията им по различните общински дейности и информация за изнесения прием в кметствата. В последното приложение е отчетът за разходите през 2015 година.

Обща информация за подадените жалби

      Постъпилите през периода сигнали, жалби и молби за съдействие са общо 205 броя (Приложение № 1). От тях 190 са приключени – след извършена проверка, предприети действия и изготвен отговор до жалбоподателя. Неприключени са 15 преписки, тъй като по тях работата продължава: очакват се справки или допълнителна информация, след отправени препоръки до различни общински административни звена. Писмено са постъпили 94 жалби или сигнали: по пощата или внесени на място в Приемната на обществения посредник, с предварително подготвен текст. С протокол са регистрирани 57 устни сигнала – на лица, посетили Приемната, за да потърсят отговор на проблем, без да носят документи. По електронен път са постъпили 54 сигнала: от тях 39 са през електронната поща и 15 чрез модула в електронната страница на обществения посредник.
      Голяма част от жалбите и сигналите са свързани с дейността на районни администрации, когато не е получен отговор или жалбоподателят не е удовлетворен от действията на местните служби на ниво район.
Подробна справка по предмета на жалбите и сигналите е дадена в Приложение № 2, където те са класифицирани по теми според различните общински дейности.
      Ясно се откроява големият брой жалби – 50, свързани със затруднения при административно обслужване. Най-честите оплаквания са за забавяне или пресрочване на времето за издаване на документ по заявена административна услуга; удължаване на срокове за извършване на проверки по сигнали за незаконно строителство, липса на отговори, непредоставяне на допълнителна информация. Повод за жалби на граждани дава препращането на преписки към различни общински звена, което забавя процеса по предоставяне на услугата, проверка по сигнал или достъп до информация.
      На следващо място – 20 бр. – са сигналите, свързани с устройство на територията и незаконно строителство. Например: неремонтирани тротоари или затруднено придвижване на пешеходци, подмяна на неработещи осветителни тела, незаконно поставени заграждения на общинска площ между два входа на жилищен блок, забавена процедура по премахване на незаконна постройка в частен имот. В някои случаи действията на районни администрации по сигнали за изградени или преустроени обекти в жилищни сгради, без съгласието на съсобствениците, са бавни, с тромави или с недовършени  процедури.
      Молбите за съдействие за настаняване в общинско жилище са 20 бр., но гражданите, потърсили помощ в Приемната, са значително повече. Обикновено още по време на разговора се установява, че няма основания за жалба и не са налице незаконосъобразни действия или различно третиране на кандидатите за настаняване в общинско жилище. Хората, които имат сериозна жилищна нужда, често са и с остри социални или здравословни проблеми. Повечето от тях не знаят към кого да се обърнат и какво трябва да направят, за да получат помощ от общинска или държавна институция. Екипът на обществения посредник ги изслушва, съветва и насочва според конкретните им нужди.
      Извън правомощията на обществения посредник са 21 жалби – свързани с дейността на „Топлофикация - София“  ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Софийска вода“ ЕАД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – София, „ЧЕЗ Електро България“ АД, доставчици на мобилни услуги, търговски вериги.
      Поради ограниченията на чл. 16, изречение трето, от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, че правомощията му не се отнасят до дейността на общински дружества, при постъпване на сигнали или жалби, свързани с „Топлофикация - София“  ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД, гражданите се насочват как и към кого да отправят жалбите си. Установени са добри колегиални взаимоотношения с обществените посредници за „Топлофикация - София“ ЕАД, избрани от Столичния общински съвет през 2015 г., и с ръководството на „Център за градска мобилност“ ЕАД. Сигналите на граждани,свързани с дейността им, се препращат своевременно към тях. Получавам обратна връзка за решаването на отделни случаи и предлагам решения за по-добро информиране на гражданите. Например: към обществения посредник се обърна гражданин с жалба, че на 3 януари 2015 г. – събота, е паркирал автомобила си в „синя зона“, без да заплати за престоя, тъй като е смятал, че този ден е част от празничните новогодишни дни. На автомобила е поставена скоба, репатриран е и гражданинът си го получава след заплащане на сумата за принудително преместване, задържане и престой. Установих, че 3 януари не е бил нито официален празник, нито обявен от Министерския съвет за почивен ден. За първия съботен ден на 2015 г. е действал режимът за паркиране в „синя“ и „зелена“ зона. Разбираемо е объркването на някои хора, покрай другите обявени за почивни дни – 31.12.2014 г. и 2.01.2015 г., съчетани с официалния празник 1 януари. Предложих на ръководството на „Центъра за градска мобилност“ да публикува предварително информация за работното време на зоните за почасово платено паркиране, когато наближават съботни дни, в които се отработват обявени с решение на Министерския съвет почивни дни, или при други подобни размествания. Тази информация вече се публикува на уеб-сайта на Центъра.
    Отказана е проверка, на основание чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, по 10 подадени жалби, сигнали (или наречени от жалбоподателя с нестандартни думи писмени изявления), с посочени основания за отказа. Има и случаи с висящ съдебен спор, когато общественият посредник няма право да се намесва.


Обща информация за жалби,
 по които проверките не са приключили

      Не са приключили проверките по няколко жалби и сигнали, постъпили в последните дни на 2015 г., по които се извършва преглед на документи или се очаква отговор от общинското звено, срещу чиято дейност е предметът на жалбата. Например:
      В края на октомври 2015 г. внесена е жалба до Столична община за стълб за улично осветление с липсващо  осветително тяло, след ремонт на кръстовище в район „Банкя“. Жалбоподателят не получава отговор, нито се предприемат действия по посочения от него проблем и той се обръща за съдействие към обществения посредник. Застъпването ми за правото на гражданина не само да получи отговор, но и да се вземат конкретни мерки, с посочен срок, е от януари 2016 г. и очаквам своевременни мерки за осветяване на посоченото място.
    Също от края на декември 2015 г., по жалба на гражданин от действия на отдел „Общински приходи“ към столичен район, се обърнах към съответната дирекция за проверка и становище по въпроса през януари 2016 г.
   
Данни за отправените предложения и сигнали
и мерките, предприети по  тях

      По жалбите и сигналите се извършва проверка и  се изготвя писмено становище, придружено, ако се налага, с препоръки за допълнителни действия. Установих практика проверката да се извършва на място – в звеното, където е породен проблемът. Освен преглед на документите по преписката, се провеждат разговори с ръководителя на службата и с експерти, за да се получи цялостна картина и да се изясни има ли пропуски, какви са затрудненията, защо процедурата е прекратена или недовършена. В някои случаи хората не са достатъчно осведомени къде и как да защитят правата си или да потърсят помощ по конкретен проблем. Ето няколко примера:
      По жалба на гражданин, че районна администрация не предприема действия за настаняване в общинско жилище на лица, самонастанили се в негов частен имот, е изготвено писмено становище до него, с пояснения за задълженията на собствениците на имоти да ги поддържат в добро състояние и за процедурата по настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища.
Група каменоделци, притеснени от допълнителни изисквания и кратки срокове за пререгистрация на физически и юридически лица, извършващи каменоделски услуги, потърсиха съдействие за изясняване на критериите, приети с промяна на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност. След проучване на проблема и разговори с общински съветници и ръководството на Общинско предприятие „Гробищни паркове“, пораждащото се недоволство намаля и се предприеха действия за прецизиране на критериите за регистрация отделно за дейността на физически и на юридически лица.    
      По жалба на управител на етажна собственост (ЕС) отправих препоръка към районен кмет за отмяна на издадено от него удостоверение, с което прекратява правомощията на домоуправителя и посочва за управител юридическо лице. Проверката показа, че общото събрание на ЕС не е избрало нови членове на управителния съвет, а е взело решение за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо лице срещу възнаграждение. Общото събрание е определило и конкретните правомощия на управителя на ЕС, които да бъдат възложени за изпълнение на дружеството, без да освобождава този управител от останалите му задължения.
      Изготвени са становища и по постъпили предложения, искания, писма от неправителствени организации. Въпреки че по същество не са жалби или сигнали, те са предмет на обстойно проучване. По някои от тях продължава подпомагането на общински органи и наблюдението на предприеманите от тях действия. Например:
      През месец май Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт внася в Столична община алтернативно предложение, което да замести проекта за изменение на плана за улична регулация за кръстовището на две нива при бул. „България“ и бул. „Академик Иван Гешов“. Предложението бе адресирано и до обществения посредник. Предлага се предвиденото финансиране за проекта да се пренасочи за подмяна и рехабилитация на асфалтовата настилка на целия булевард „България“. Изразих становище, че към времето на внасяне на предложението проектът е влязъл в сила, след проведени обществени обсъждания и приключили съдебни процедури, и предстои издаване на разрешение за строеж. При такъв етап на развитие не е законосъобразно да се пристъпва към оттегляне на проекта и заменянето му друг.      
       Пак през месец май, от Общност на софийски граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София“, постъпи искане за публично представяне на проектите, допуснати до конкурса за устройствена концепция на подробен устройствен план на Парк „Борисова градина“. Подобно предложение внесе и Фондация „ЕкоОбщност“. В писмените становища до двете организации посочих, че нормативната рамка за провеждане на конкурси за устройствено планиране (Закон за обществените поръчки и Наредбата на МРРБ за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране) не предвижда обществено обсъждане на проектите на участници в обявен конкурс, по време на конкурсната процедура. В случая не може да се приложи и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община. В конкурсната документация е заложено възложителят да организира изложба и обществено обсъждане в 14-дневен срок след оповестяване на резултатите. Би било незаконосъобразно Столичният общински съвет да приеме решение за обществено обсъждане на проекти на участници в неприключил конкурс по ЗОП.
        По жалби и сигнали, в които се твърди, че общински орган действа незаконосъобразно и се понасят вреди или се пропускат ползи от жалбоподателя, в някои случаи становището ми е в полза на действията на местната власт. Пример:
      Еднолично дружество разкрива туристически обект „Стаи за гости“ във вътрешна къща в центъра на столицата. Подават жалба срещу действията на районен кмет по забрана на ползване и достъп до строеж – туристическия обект. След извършена подробна проверка и посещения на място, установих, че е започната процедура за смяна на предназначението на двуетажна жилищна сграда в сграда със стаи за гости. Междувременно сградата  се експлоатира, без строежът да е въведен в експлоатация по надлежния ред. След издадена от директора на Дирекция „Общински строителен контрол“ заповед за забрана за ползване и достъп до строежа, районният кмет се обръща към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  за прекъсване на електрозахранването до обекта. Междувременно в района постъпват жалби от етажната собственост в основната жилищна сграда за нарушаване на реда и спокойствието на живущите. Входът за гостите на хостела минава през входа на жилищната сграда към вътрешния двор, а и дворът не може да се използва от съкооператорите. На фасадата на жилищната сграда е поставена, без одобрителни книжа, информационна табела за хостела, а във входа на кооперацията има указателни стрелки и надписи по стените, сочещи пътя към вътрешния двор. Изразих становище, че предприетите от районния кмет действия са правилни и законосъобразни; спазени са необходимите процедури по издаване на административни актове и не са налице прояви на некомпетентност или недобросъвестност на общински органи.

Данни за решени случаи

     Освен посочените по-горе, ето още няколко примера за осъществено съдействие и полезна намеса на обществения посредник за решаване на отделни случаи при затруднена връзка заявител на услуга – общинска администрация:
       По жалба на гражданка за недовършена процедура по обезщетяване на отчужден имот, с искане да получи като обезщетение и гараж, след обстойна проверка изразих писмено становище за реда, по който следва да приключи процедурата по отчуждаване и обезщетяване. Посочих възможностите и начините за постигане на споразумение по административен ред, които не бяха разяснени на жалбоподателката от компетентната служба.
Резултат от успешно посредничество е извършен ремонт на тротоари около жилищни блокове и ремонт на улично осветление по пътя за детска градина в жк „Славия“, след жалба на граждани за неколкократните им безрезултатни сигнали до районна и общинска администрация.
       Буквално в последните дни на 2015 г., с намесата на обществения посредник, се преодоля сериозен конфликт, зараждащ се поради забавяне изпълнението на експресна административна услуга. Заявителите имаха насрочен час при нотариус за продажба на недвижим имот и липсата на необходимия документ до крайната дата щеше да провали сделката. В резултат на бързата ми намеса – разговори по телефона със служители и посещение на място в съответното звено, жалбоподателите веднага получиха документа си.

Данни за случаи, при които намесата е останала без резултат

       Пример за нерешен проблем, по който все още работим, е продължаващото затруднение за придвижване по тротоар в столичен район. Сигналът на гражданина е от май 2015 г., след като неколкократно се е обръщал към районната администрация, без успех. Тротоарът е в близост до училище, две детски градини и детска ясла. Тесен е, по дължината му и в средата са монтирани стълбове за улично осветление и електрически табла по тях, и минувачите са принудени да ги заобикалят по уличното платно. Пред два имота, преди години, са изградени: пред единия 4 бетонови стъпала, пред другия – бетонов подход към гараж, и двете съоръжения без разрешителни книжа. След проверка и констатация на експерти от района, и двамата собственици на имоти са задължени да премахнат доброволно стъпалата и подхода. Единият премахва стъпалата пред своя имот. Бетоновият подход към гаража в другия имот все още стои, нарушава целосттта на тротоара и създава предпоставки за инциденти, особено зимно време, когато наклонът става хлъзгав от снега и заледяването. От района твърдят, че частта от подхода, лежаща върху уличното платно, е премахната, а останалата част, която обслужва гаража в имота, не препятства минаването по тротоара. Въпреки препоръките ми (от май и юни) към районния кмет да се довърши процедурата за отстраняване на бетоновия подход, все не са предприети конкретни действия, за което жалбоподателят отново сигнализира през януари 2016 г. От друга страна, по настояване на кмета на района за проверка и действия от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Улично осветление“ ЕАД за разположението на стълбовете за улично осветление и електрическите табла дружествата отговарят, че монтажът на стълбовете и таблата е съгласно всички изисквания и нормативни актове, съоръженията са в изправност и отговарят на техническите изисквания за правила и норми.
     
Инициативи

      По проекта за Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община. През май 2015 г. представих на вниманието на  Столичния общински съвет и заместник-кмета, ръководещ общинското направление „Зелена система, екология и земеползване“, предложения по проекта на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община, свързани предимно с улесненото и своевременно информиране на заинтересованите лица по предприеманите от общината действия за управление на отпадъците и поддържане на чистотата в града. Повечето от предложенията се приеха и намериха мястото си в наредбата, а текстът е публикуван на електронната страница на обществения посредник.
       По Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община. Още в шестмесечния анализ за дейността ми през първото полугодие на 2015 г. посочих, че посещавам обществени обсъждания, организирани от районните кметове и главния архитект на Столична община и след като обобщя впечатленията си, ще представя предложения за подобряване на цялостния процес. По мои наблюдения ми участието на гражданите при провеждане на обществени обсъждания често е формализирано, недостатъчно оповестено, с начален час в работно време. Това създава предпоставки за слабо гражданско участие и недостатъчна информираност, а на следващ етап – и риск от недоволство при изпълнението на влезли в сила проекти. За да помогна за изясняване на обществените нагласи и очаквания по въпроса, в края на ноември организирах среща с представители на граждански организации и общински съветници на тема „Обществените обсъждания в Столична община – как да подобрим процеса“. Споделих виждането си, че действащата наредба е приета през 2007 г. и е време да бъде актуализирана или дори да се изготви нова наредба, която да обхване провежданите и по други наредби на СОС обществени обсъждания.
Участие в срещата взеха представители на: Фондация „Зеленика“, Съюз на урбанистите в България, Фондация „Форум“, Български център за зелена икономика, Общност на софийските граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София“, Камара на архитектите в България – РК София, Граждански обществен съвет „Красно село“, Сдружение „Велоеволюция“, „Спаси София“, Фондация „Група Град“, Фондация „ЕкоОбщност“, Асоциация за развитие на София.
В хода на разговора се оформи съгласие да  се създадат две работни групи, едната – за промени в действащата наредба, а другата (след внимателна преценка) – да подготви  проект на нова наредба, която да регламентира публичните обсъждания и на стратегии, концепции и други стратегически документи за управлението на града; да се обхване цялостният ход на обществените обсъждания и това да стане постоянен консултативен процес между гражданите и общината, с акценти върху: публикуване, обем и  разпространение на информацията; механизми за допитване до общественото мнение; публичен достъп до архива, създаден при обсъждане и др.
Присъстващите общински съветници изразиха подкрепа за промяна на действащата наредба.  От февруари 2016 г. започва ритмично работата по свикване на  работната група и конкретни стъпки по посочените в дискусията предложения. Вследствие проведената среща, още през декември 2015 г. в заповедите за провеждане на обществено обсъждане вече е посочен начален час 18 ч.
   
Прием на граждани в кметствата на територията на Столична община. В периода 15 юни – 24 юли 2015 г. със заместника ми направихме изнесени приемни за граждани в кметствата на територията на Столична община, по предварително изготвен и оповестен график. В ¬Приложение № 3 е посочена класификацията на сигналите, постъпили при срещите в селата. Проведохме полезни разговори с кметовете на кметствата и се запознахме на място с условията, при които местната администрация предоставя услуги на населението. През септември представих на кмета на Столична община и Столичния общински съвет обобщена информация, с изводи, предложения и препоръки.
Посетихме 30 кметства (без Негован и Кривина – кметовете им не откликнаха на предложението ми), като в 13 имаше записани за прием граждани, но навсякъде разговаряхме с кметовете или техни служители. Конкретните лични затруднения, свързани с дейността на местната администрация, бяха малко в сравнение с темите, които вълнуват по-голям кръг от хора. Сред тях се откроиха следните:
- Транспорт: затруднения при ползване на крайградските автобусни линии  – стари коли (№ 31 към с. Мрамор), разреден график, дълги обиколни маршрути и бавно придвижване до централните части на столицата.
- Транспортна инфраструктура: ремонти само по централните улици на селата; некачествена настилка по пътищата; неподдържан и без осветителни тела път от село Клисура – район Банкя, до махалите Радово и Витковица; необходимост от маркировка и светофар при „Околовръстно шосе“ и разклона за село Мрамор.
Жители на с. Кокаляне бяха внесли 546 подписа до Столична община за изграждане на повдигнати и маркирани пешеходни пътеки на ул. „Самоковско шосе“, до обръщалото на автобусни линии № 1 и № 4, след пореден случай през месец юни на пътно-транспортно произшествие там с блъснато дете. Съдействах за бързи действия на съответните общински звена и необходимата маркировка е факт от есента.
Препоръка: да се потърсят оптимални варианти за маршрутите и честотата по автобусни линии № 18 и № 20 към Локорско, Чепинци и Негован; № 28 от Мрамор до Нови Искър; да се преразгледат съществуващите транспортни схеми; да се поставят пешеходни светофари или повдигнати пешеходни пътеки на рискови за пресичане места, посочени от кметовете на кметства.
- Благоустройство и инженерна инфраструктура: липса на канализация (Кокаляне, Кубратово, Кътина, Световрачане, Мрамор, Житен); необходимост от изграждане на улица „Черните скали“ в с. Мърчаево, поради големия й наклон – включително и подмяна на водопроводните етернитови тръби, изграждане на канавки за отводняване.
- Обществен ред и сигурност: проблеми с опазване на личното имущество – липса на постоянен или редовен полицейски патрул, формално, периодично и кратковременно присъствие на инспектор от съответното РУП на МВР в селата; зачестили обири на частни домове (Владая, Мировяне). Чести нерегламентирани гонки между автомобили с висока скорост („автописта“ в частен имот в с. Чепинци).
Препоръка: Да се търси съдействието на СДВР за осигуряване на повече и редовно патрулиращи полицаи, както и постоянно полицейско присъствие в селските приемни.
- Сметосъбиране и сметоизвозване: бавна процедура за подновяване на счупени или повредени контейнери за смет пред частни имоти (Долни Богров, Лозен).
- Екология: увеличен брой безстопанствени кучета; тромава процедура за отсичане на изсъхнали дървета в общински имоти; затруднения при подмяна на контейнери за смет.
- Достъп на хора в неравностойно положение: В 2/3 от сградите на кметствата не е осигурен достъп за граждани с увреждания. Общинските служебни помещения са на втори етаж, в някои сгради стълбищата са тесни или стръмни (в Лозен – вити стълби до третия етаж). На този фон изключително добро впечатление прави сградата на кметството в с. Яна. В Бистрица, Кокаляне, Бухово, Иваняне, Мрамор, Подгумер службите са на партерен етаж и лесно достъпни.
Препоръка: Да се предвидят средства в общинския бюджет за 2016 г. за осигуряване в сградите на кметствата на достъп на хора с увреждания.
- Връчване на призовки и съдебни съобщения: В софийските села живеят над 60 000 граждани с постоянен адрес. Всекидневно в кметствата се получава кореспонденция, която съдържа призовки или съобщения до физически или юридически лица по наказателни, граждански и административни дела, от всички съдилища в гр. София. При изпращането им от съответния съд, призовките до различни лица се поставят в един плик и пликът се адресира: „До кмета на кметство …..” В  Лозен само за месец юни са пристигнали 309 призовки от софийски съдилища и 31 от други градове. Връчването на съдебни книжа чрез кметовете на кметствата в повечето случаи не се извършва по ясен регламент – призовките се разнасят от пъдар, чистач, косач или друго неупълномощено лице; практиката е разнообразна. Въз основа на писмо  от 2011 г. на председателя на Софийски районен съд (СРС) до кмета на Столична община, с копия до кметовете на кметства в общината, се търси съдействие за връчване на призовки само по наказателни дела на СРС. Съгласно чл. 42, ал. 1 от ГПК, „връчването на съобщенията се извършва от служител на съда, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез общината или кметството“. Съдебният район (териториалният обхват) на действие на Софийски районен съд е Столична община, с всички райони и принадлежащите към съответния район кметства и квартали. Следва да се даде ясно тълкуване кметствата на територията на Столична община трябва ли да бъдат в обхвата на дейност на службите по връчване на призовки към съответните съдилища, или общински служители ще изпълняват функции на призовкари. От друга страна, фактът, че лице извън системата на съдебната власт получава чрез призовките информация за водените от или срещу гражданина съдебни спорове, поражда недоволство сред жители от софийските села.
Препоръка: Да се изготви ясна процедура за връчване на призовки чрез кметове на кметства на територията на Столична община, в която да се регламентират както редът за връчване, така и лицето, което ще извършва дейността, включително и това лице да бъде надлежно обучено.
- Нотариални функции на кметовете: В някои кметства нотариалните печати са иззети след влизане в сила на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) и изборните лица не извършват нотариални заверки. Кметът на Долни Пасарел организира посещение на нотариус в селото. Друг кмет извършва нотариални заверки в кметството на цени, по-ниски от посочените в Тарифата за нотариалните такси по ЗННД.
Препоръка: Да се изготвят ясни указания, съобразно уредбата в чл. 83 от ЗННД, по режима за извършване на нотариални заверки на документи от кметовете на кметства, включително и за размера на дължимите такси.

    Публичност и информираност. Налице е силна обществена потребност от прозрачност в работата на значими за гражданското общество институции, включително и на обществения посредник. Информацията за дейността на обществения посредник е достъпна за всички през електронната страница, където се публикуват  становища, инициативи, графици за изнесен прием. Вече е факт и ще продължи като трайна практика периодичното изготвяне на информационен бюлетин, който може да се изтегли от електронната страница. Предоставена е възможност за получаване на бюлетина чрез абонамент през на уеб-сайта. Подобряването на информационната среда за дейността на обществения посредник ще продължи и през настоящата година.

Предложения

Натрупаният опит при изпълнение функциите на обществения посредник позволява  да се предложат полезни подобрения в административното обслужване и организацията на общинските дейности. Спазването на законовите срокове следва да се изпълнява, но би било добре за всички страни, ако процедурите станат по-лесно и бързо изпълними. Хората очакват действия по сигналите им, а не размяна на писма. Необходимо е по-бързо проучване на конкретна жалба, за да се вземе навременно решение за конкретни мерки. Ето защо предлагам да се помисли за облекчаване на процедурата за служебно изискване и получаване на информация между различните общински структури и звена.
Множество предложения и въпроси са изказвани от граждани и граждански организации за повече достъпна информация на електронната страница на Столичния общински съвет, като: страницата да се попълва с информация за работата на постоянните комисии (докладите за разглеждане, протоколите от заседанията, работните програми), в духа на текстовете на чл. 12, ал. 2 и чл. 42, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет; да се посочат приемните дни и часове на всички общински съветници.
Убедена съм, че подобряването на информационната среда ще увеличи информираността на гражданите, а оттам и преките им впечатления за работата на органите на местното самоуправление.

Лилия Христова
Обществен посредник на територията на Столична община
30 януари 2016 г.


Приложение № 1

Обща справка за броя на жалбите и сигналите
до обществения посредник през 2015 г.

Категория Брой
Постъпили 205
Приключени 190
Неприключени 15
От тях:  
Писмени 94
Устни 57
Постъпили по електронен път: 54
 През електронната страница 15
По електронната поща 39


Приложение № 2
               
Справка за броя на жалбите и сигналите според тяхната класификация


Класификатор Брой
Устройство на територията и незаконно строителство 20
Жилищно настаняване 20
Управление и разпореждане с общинска собственост 8
Административно обслужване 50
Етажна собственост 7
Благоустройство 18
Екология 9
Градски транспорт, паркиране 11
Социални дейности 1
Местни данъци и такси 7
Реклама 1
Погребални дейности 3
Обществен ред и шум 6
Търговски дейности 1
Реституция, обезщетяване 4
Детски и здравни заведения 3
Земеделски земи 3
Алтернативни проблеми 12
Извън правомощията 21


Приложение № 3

               
Справка за жалбите, получени при изнесените приемни
на обществения посредник в кметствата на Столична община

Класификатор Кметство
Устройство на територията, кадастър.
Мрамор
Кубратово
Войняговци
Подгумер
Бухово
Мировяне
Общинска собственост:
необходимост от нови помещения за кметството, необходимост от ремонт на сградата,
промяна в собствеността
Балша
Мрамор
Житен
Кътина
Кубратово
Мировяне
Бухово
Бистрица
Не е осигурен достъп
 на хора в неравностойно положение
 до служебните помещения в кметството.
Балша
Бусманци
Владая
Волуяк
Герман
Горни Богров
Доброславци
Долни Богров
Долни Пасарел
Железница
Желява
Житен
Казичене
Кривина
Кътина
Мировяне
Мърчаево
Лозен
Планa
Обществен ред и сигурност – недостатъчно полицейски патрули, липса на приемна за полицейски инспектор. Владая
Мировяне
Световрачене
Желява
Бухово
Долни Богров
Кокалянe
Екология, безстопанствени кучета.
Световрачене
Мрамор
Чепинци
Благоустройство, инфраструктура: канализация, ел.захранване, ел.стълбове, улично осветление, ремонт на обществено значими сгради и др. Мрамор
Кубратово
Кътина
Мировяне
Световрачане
Негован
Желява
Горни Богров
Връбница
Долни Богров
Яна
Кокаляне
Банкя
Сметосъбиране и сметоизвозване. Мрамор
Мировяне
Чепинци
Долни Богров
Лозен
Транспорт – недостатъчно обслужващи автобуси, промяна на маршрута с цел по-добро обслужване на ползващите услугата граждани. Мрамор
Житен
Локорско
Чепинци
Желява
Кокаляне
Лозен
Транспортна инфраструктура – необходимост от ремонт на пътя, опасни отсечки от пътя в населеното място, необходимост от светофар или навеси на спирките. Волуяк
Мрамор
Житен
Балша
Доброславци
Мировяне
Световрачене
Чепинци
Долни Богров
Бистрица
Желензица
Панчарево
Кокаляне
Банкя:
(с. Клисура и махалите Радово и Витковица)
Казичене
Лозен
Липса на задължителните опознавателни атрибути на местната власт. Владая


Приложение № 4

Отчет за разходите на Обществения посредник
на територията на Столична община
за 2015 година

                І. Приходи                                                                                                            90 000.00 лв.
               (Съгласно приет с Решение № 48/12.02.2015 г. на СОС Бюджет
               на Омбудсмана на град София.)


                ІІ. Разходи                                                                                                            68 401.15 лв.
                (По справка с  писмо изх. № СО116-ВК66-494(1)186.01.2016 г.
                На директора на Дирекция „Финанси” – Столична община.)               

                От тях по дейности и параграфи:
                1. Дейност 123 Общински съвет - Омбудсман
                § 0101 Заплати и възнаграждения по трудово правоотношение:
обществен посредник и заместник на обществения посредник ...................   46 997.76 лв.
                § 0202 Възнаграждения за персонал по извънтрудови правоотношения:
сътрудници на обществения посредник .........................................................  12 504.28 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения ....................................................         226.75 лв.
                § 0551 Осигурителни вноски за ДОО на обществения посредник
 и неговия заместник ........................................................................................    4930.57 лв.
                § 0560 Здравноосигурителни вноски на обществения посредник
 и неговия заместник .........................................................................................   2280.37 лв.
                § 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодателя на обществения посредник и неговия заместник ...................      1314.82 лв.

2. Дейност 123 Общинска издръжка
                § 1011 Протоколни разходи – среща с граждански организации ................              37.60 лв.
                § 1015 Материали...............................................................................................           5.00 лв.
                § 1020 Разходи за външни услуги – поддръжка домейн, абонамент хостинг        104.00 лв.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.