Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • File
 • Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2015 – 30.06.2015 година

  АНАЛИЗ

  за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях

  за периода януари – юни 2015 г.

   

               Дейността на обществения посредник през първото полугодие на 2015 г. се характеризира с последователна и ритмична работа по постъпващите жалби, сигнали, молби за съдействие на граждани и предложения на неправителствени организации, както и с инициатива за предложения по проекти за наредби на Столичния общински съвет. Междувременно настъпиха промени в екипа, които повлияха положително на цялостната дейност. С решение № 131 от 12.03.2015 г. СОС избра заместник на обществения посредник, а от началото на м. май в Приемната работят нови сътрудници.

  Прегледът на шестмесечната дейност е структуриран в няколко дяла: справка за броя и предмета на постъпилите жалби, изразени становища по тях, анализ и изводи. В приложения към анализа, в табличен вид, са посочени числови данни за броя постъпили жалби по месеци, по класификация на проблема, по начин на постъпване и срок на приключване.

   

  Справка за броя и предмета на постъпилите жалби

   

  Постъпилите през анализирания период сигнали, жалби и молби за съдействие се въвеждат в електронен регистър и са общо 111 броя (Приложение № 1). От тях 81 са приключени – след извършена проверка, предприети действия и изготвен отговор до жалбоподателя. Неприключени са 30 преписки – по тях работата продължава, като се очакват справки или допълнителна информация след отправени препоръки до различни административни звена към Столична община. По-малко от половината – 52 жалби, са постъпили писмено: по пощата или внесени на място в Приемната, с предварително подготвен текст. Регистрирани са 42 устни сигнала – на лица, посетили Приемната, за да потърсят отговор на проблем, без да носят документи. По електронен път са постъпили 17 сигнала, като 13 от тях са през служебната електронна поща и 2 чрез модула в електронната страница на обществения посредник.

  Подробна справка по предмета на жалбите е дадена в Приложение № 3, където те са класифицирани по различни теми, свързани с общински дейности.

   

  Становища по жалбите

   

  По постъпилите жалби, сигнали или предложения се изготвят писмени становища, а при необходимост се дават препоръки за допълнителни действия. Ето няколко примера:

  По жалба на гражданин, че районна администрация не предприема действия за настаняване в общинско жилище на лица, самонастанили се в негов частен имот, е изготвено писмено становище с пояснения за задълженията на собствениците на имоти да ги поддържат в добро състояние и за процедурата по настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища.

  По жалба на гражданка за недовършена процедура по обезщетяване на отчужден имот и искане да се получи като обезщетение и гараж, след обстойна проверка, е изразено писмено становище до жалбоподателката за реда, по който следва да приключи процедурата по отчуждаване и обезщетяване, с посочени възможности за постигане на споразумение по административен ред.

  Група каменоделци, притеснени от допълнителните изисквания и кратките срокове за пререгистрация на физически и юридически лица, извършващи каменоделски услуги, потърсиха съдействие за изясняване на критериите, приети с промяна на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност. След проучване на проблема и разговори с общински съветници и ръководството на ОП „Гробищни паркове“, пораждащото се недоволство беше преодоляно и се предприеха действия за привеждане в съответствие на критериите за регистрация с дейността на физическите и юридическите лица.    

  Резултат от успешно посредничество е извършеният ремонт на тротоарни пътеки около жилищни блокове и ремонт на улично осветление по пътя за детска градина в жк „Славия“, след сигнал на граждани за неколкократните им безуспешни опити за това.

  Изготвени са становища и по постъпили предложения, искания, писма от неправителствени организации. Въпреки че по същество не са жалби, те са предмет на обстойно проучване и продължаващо и към момента наблюдение на предприеманите от общинските органи действия:

  По предложение на Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт за алтернативно предложение, заместващо проекта за изменение на плана за улична регулация за кръстовището на две нива при бул. „България“ и бул. „Академик Иван Гешов“, е изразено писмено становище, че проектът е влязъл в сила след проведени обществени обсъждания и приключили съдебни процедури и на такъв етап не е законосъобразно, нито целесъобразно да се търси оттегляне на проекта или замяната му с друго предложение. Становището е публикувано на електронната страница на обществения посредник.

  От Общност на софийски граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София“ постъпи искане за публично представяне на проектите, допуснати до конкурса за устройствена концепция на ПУП на Парк „Борисова градина“. Подобно предложение постъпи и от Фондация „ЕкоОбщност“. До двете организации своевременно бяха изпратени писмени становища. Обобщението по тях е публикувано на електронната страница на обществения посредник. Посочено е, че нормативната рамка за провеждане на конкурси за устройствено планиране (Закон за обществените поръчки и Наредбата на МРРБ за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране) не предвижда обществено обсъждане на проектите на участници в обявен конкурс, по време на конкурсната процедура. По конкретното предложение не може да се приложи Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община. Би било незаконосъобразно Столичният общински съвет да приеме решение за обществено обсъждане на проекти на участници в неприключил конкурс по ЗОП. В конкурсната документация е предвидено възложителят да организира изложба и обществено обсъждане в 14-дневен срок след оповестяване на резултатите. Това вече е факт, с изложба в Централния дом на архитекта, която приключва на 24 юли с публично обсъждане на премираните проекти.

   

  Анализ и изводи

   

  В сравнение с миналогодишния период – първото полугодие на 2014 г., жалбите, сигналите и предложенията към обществения посредник са се увеличили с над 40%. Въвеждането на електронен регистър от юни 2014 г. и стриктното отбелязване и на устните сигнали, по които също се правят проверки, изразяват се становища или се дават консултации, е една от причините за повишения брой. Също и обстоятелството, че на всички искания, питания, предложения, сигнали, молби и жалби се отговаря писмено и със съответните препоръки, съвети или становища. През май и юни се извърши сканиране на всички документи на хартиен носител; създаде се и се поддържа актуален електронен архив на постъпилите жалби, сигнали и друга кореспонденция. Във вътрешноорганизационен план се постигна добра екипна работа, която дава първите  резултати.

  Свързани с дейността на районни администрации са 58 жалби. Това  е естествено, тъй като по конкретни проблеми гражданите първо се обръщат към районната администрация, а после се обръщат към друга инстанция.

  Според естеството на възникналите проблеми жалбите се отнасят до следните общински дейности (Приложение № 3):

  Ясно се откроява големият брой жалби, свързани с административно обслужване – 22. Най-честите оплаквания са за забавяне при издаване на искан документ: удостоверение за делимост на имот, предоставяне на обществена информация, удължаване на срокове за извършване на проверки по сигнали за незаконно строителство, липса на отговори.

  На следващо място – 16 бр. – са сигналите, свързани с устройство на територията и незаконно строителство. Например: неремонтирани тротоари или затруднено придвижване на пешеходци (поради изградени допълнително стъпала, подстъпи за вход към двор, електрически табла, които стесняват пространството); подмяна на неработещи осветителни тела.

  Молбите за съдействие за настаняване в общинско жилище са 9 бр., но гражданите, потърсили помощ в Приемната, са значително повече. Има случаи, когато по време на разговора се установява, че няма основания за жалба и не са налице незаконосъобразни действия или различно третиране на кандидатите за жилище. Хората, които имат сериозна жилищна нужда, обикновено са и с тежки социални или здравословни проблеми. Често те изобщо не знаят към кого да се обърнат и какво трябва да направят, за да получат помощ от общинска или държавна институция.

  Извън правомощията на обществения посредник са три жалби – свързани с дейността на ЧЕЗ и „Топлофикация - София“ ЕАД.

  Поради ограниченията на чл. 16, изречение трето, от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, че правомощията на обществения посредник не се отнасят до дейността на общински дружества, при постъпване на сигнали или жалби, свързани с „Център за градска мобилност“ ЕАД, се дават съвети или препоръки как гражданите да отправят исканията си към ръководството на дружеството. След встъпването в длъжност на избраните от СОС обществени посредници за „Топлофикация - София“ ЕАД, на гражданите ще се съдейства за лесен и бърз контакт с тях.

              Отказана е проверка, на основание чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, по 8 постъпили жалби, сигнали (или наречени от жалбоподателя с нестандартни думи писмени заявления), с посочени основания за отказа. Всичките са внесени от едно лице.

  От средата на м. юни организирах изнесени приемни на обществения посредник в кметствата на територията на Столична община. В ­Приложение № 2 са посочени сигналите, постъпили от граждани в кметствата към районите „Витоша“, „Искър“, „Банкя“ и „Овча купел“ за времето до 30 юни. Срещите са много полезни, а повдигнатите въпроси се обсъждат и с кметовете и се търси подходящо решение. Приемите в кметствата в останалите райони – „Нови Искър“, „Панчарево“, „Кремиковци“ – продължават през месец юли. От районните кметове получих съдействие за уточняване на графика и за навременната информираност на местните хора. След приключване на посещенията и обобщаване на работата, ще представя на общинските съветници и кмета на Столична община конкретни данни за откроени проблеми.

  През шестмесечния период внесох в Столичния общински съвет предложения по проекта за Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община, свързани предимно с улесненото и своевременно информиране на заинтересованите лица по предприеманите от общината действия за управление на отпадъците и поддържане на чистотата в града.

  През шестте месеца на 2015 г. посетих обществени обсъждания на проекти, организирани от главния архитект на Столична община и от кметове на райони. Продължавам да наблюдавам механизма на публичните обсъждания и след като получа по- пълна (и като различни места, и като продължителност във времето) картина, ще представя предложения за подобряване на цялостния процес.

  Прегледът на шестмесечната дейност води до следните изводи:

  -                      В сравнение с 2014 г., сега са малко жалбите от силен шум от вечерните търговски заведения в късните часове на денонощието. Смятам, че това е в резултат и на миналогодишната дейност – настойчиви препоръки за проверки по сигнали за конкретни обекти.

  -                      Повод за жалби на граждани дава препращането на преписки към различни общински звена, което забавя извършването на административна услуга, проверка по сигнал или предоставяне на информация.

  -                      Проверките по сигнали за изградени или преустроени обекти в жилищни сгради, без съгласието на съсобствениците, са бавни и в някои случаи с недовършени  процедури.

  -                      Увеличава се броят на хора с адресна регистрация в София, които са в тежко социално положение – без жилище, без работа, без образование, с тежки болести. Част от тях са майки, които не могат да дадат необходимото възпитание и здравословна среда на децата си. 

  -                      Обществените обсъждания, организирани от кметовете на райони, се провеждат в работни дни и в работно време (с малки изключения). Оповестяването на официалния уеб-сайт на Столична община става около седмица по-рано и невинаги се публикува и на страниците на районните администрации. Недостатъчната информираност и определеното време създават предпоставки за слабо участие на гражданите при обсъждането на проекти, а в следващ етап – и риск от недоволство при влязъл в сила проект.

  Посещавам разнообразни срещи на граждански сдружения или инициативни комитети, при които се обсъждат теми по настоящи и бъдещи проекти или идеи за устройството на София и качеството на градската среда. Разговорите по конкретни теми и различните мнения дават широкобхватна картина на процесите в столичното общество, свързани с очакванията на хората от местната власт. 

   

   

   


  Приложение № 1

  Справка за броя разпределението на жалбите за първото полугодие на 2015 г.

   

  Месец - 2015 г.

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  Постъпили

  8

  17

  23

  26

  15

  22

  111

  Приключени

  4

  11

  13

  7

  5

  10

  81

  Неприключени

  4

  6

  10

  19

  11

  13

  30

         От тях:

  Писмени жалби

  3

  13

  11

  18

  3

  4

  52

  Устни сигнали

  2

  3

  11

  6

  8

  12

  42

  Постъпили по електронен път

  3

  1

  1

  2

  4

  6

  17

   

   

   

   

   

   

  Приложение №2

  Справка за постъпилите сигнали при прием в кметствата на територията на Столична община – месец юни 2015 г.

   

  Изнесен прием в кметствата

  Мало Бучино

  Иваняне

  Мърчаево

  Клисура

   

  Устройство на територията и незаконно строителство

  1

       

  Жилищно настаняване

         

  Административно обслужване

   

  1

     

  Благоустройство

     

  1

  2

  Обезщетяване на отчуждени собственици

   

  2

     

  Приложение № 3

  Справка на постъпилите жалби през първото полугодие на 2015 г.

  според тяхната класификация

   

   

  Класификатор

  Месец - 2015 г.

   

  Януа-ри

  Фев-руари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  ОБЩО

  Устройство на територията и незаконно строителство

   

  2

  3

  6

  3

  2

  16

  Жилищно настаняване

  2

  2

  2

   

  2

  1

  9

  Управление и разпореждане с общинска собственост

   

   

  4

  1

   

  1

  6

  Административно обслужване

  1

  4

  6

  3

  4

  4

  22

  Етажна собственост

  1

   

  1

   

   

  2

  2

  Благоустройство

  1

   

   

  2

   

  4

  7

  Екология

  1

   

   

  4

   

   

  5

  Градски транспорт, паркиране

  2

  1

   

   

  1

  1

  5

  Социални дейности

   

   

  1

   

   

   

  1

  Местни данъци и такси

   

   

  2

  1

   

   

  3

  Реклама

   

   

   

  1

   

   

  1

  Погребални дейности

   

   

   

  1

  1

   

  2

  Обществен ред и шум

   

  2

   

   

  2

  1

  5

  Търговски дейности

   

   

   

   

   

   

  0

  Реституция, обезщетяване

   

  1

   

  1

   

  2

  4

  Детски и здравни заведения

   

   

   

   

  1

  1

  2

  Земеделски земи

   

  1

   

   

   

   

  1

  Алтернативни проблеми

   

  3

  3

  6

   

   

  12

  Извън правомощията

   

  1

  1

   

  1

   

  3

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.