Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

  • File
  • Предложения на обществения посредник по проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

    Предложения на обществения посредник по проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община, внесен с доклад рег. № СО-9300-146/30.04.2015 г. Общественият посредник изпрати председателя на СОС, вносителите на проекта и зам.-кмета по Направление „Зелена система и екология“ предложения за изменения и допълнения на някои текстове в проекта. Те са свързани с подобряване на конкретиката и яснотата за правилното прилагане на разпоредбите, отговорностите и задълженията на физическите и юридическите лица, и за своевременното и леснодостъпно информиране на заинтересованите лица за предприеманите от общината действия по управление на отпадъците и поддържане на чистотата. Извън обхвата на наредбата, с друг документ следва да се конкретизира начинът, по който ще се организира системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата – чл. 4, ал. 1, т. 6. Необходимо е да се поясни разпоредбата на чл. 5, ал. 1 за задълженията на лицата, които извършват дейности по събиране и транспортиране на битови опадъци. Следва да има ясна методика за определяне на местата, където ще се разполагат съдовете за отпадъци, кой ще извършва това, по какви критерии се определя броят на съдовете и кой и как ще упражнява контрол по поддържането на определения брой и разположението им. Свидетели сме на разместване на съдове по уличните платна (най-вече заради паркиране на автомобили на тяхното място), унищожаване (изгаряне, чупене) и оредяване (повредените съдове не се заменят с нови). Чл. 80, ал. 1, т. 6 предвижда наказание „глоба“ за физическо лице, ако изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. За да подлежи на административно наказание физическото лице, общината първо трябва да осигури достатъчен брой съдове за разделно събиране, които да са на определени, публично известни, постоянни места и да гарантира устойчивото им местоположение и контрола по тяхното опазване. Необходимо е също да се прецизират текстовете, свързани със задълженията на собствениците на имоти в жилищни сгради на територията на Столична община, в които няма легитимни управители на етажната собственост. Ето и конкретни бележки и предложения по проекта за наредба: 1. В чл. 1, ал. 1, ред 2 е използвана думата „претоварване“. Би следвало да се даде легална дефиниция в Допълнителните разпоредби на този термин, тъй като не е ясно какво съдържание се влага в него – дали пренатоварване от един съд в друг, или претоварване на съд с повече смет, отколкото позволява неговата вместимост. 2. В чл. 5, ал. 1, т. 3 след думата „товаренето“ да се добави „и/или препълване на съда с отпадъци“. Случва се, особено след празнични и почивни дни, съдове за смет да са препълнени и част от боклука да се разпилява извън тях – било поради силен вятър или други причини. 3. В чл. 6; чл. 26, ал. 2; чл. 30, ал. 2; чл. 34, ал. 2;чл. 37, ал. 2; чл. 41, ал. 2; чл. 48, ал. 2; чл. 64, ал. 1; чл. 74, ал. 4 се предвижда определена информация да се оповестява на интернет страницата на Столична община. За улеснение на лицата, които ще търсят необходимите им данни, е добре да се уточни къде точно ще се публикува информацията – дали в подстраницата на Направление „Зелена система и екология“/Дирекция „Управление на отпадъците“/рубрика „Актуално“ (както е сега), или другаде. Предлагам информацията да се публикува и на интернет страниците на 24-те столични района и на информационните табла в кметствата (относно различните видове отпадъци на територията на съответния район или кметство) или поне на видно място да има препратка към точното място на общинската интернет страница. 4. В чл. 11, ал. 5 се предвижда в системата за събиране на биоотпадъци по ал. 4 да се включват и домакинства, със заповед на кмета на Столична община. Редно е да се посочи механизмът, по който ще се осъществи тази възможност – какви са критериите, по заявка и желание от гражданите ли, пред кого, как и след какви конкретни действия ще могат да се включват домакинства. 5. Горното е свързано с бележка по текста на чл. 14, ал. 1, т. 2, с който се изключват случаите, когато биотпадъците са от домакинства. Но, ако домакинствата бъдат включени в системата за събиране на биоотпадъци (по чл. 11, ал. 5), не се разбира какви ще са техните задължения. 6. В чл. 15, ал. 1 се определят задължения на лица по Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци. Необходимо е да се добави, че тази наредба е на МОСВ, и да се посочи в кой брой на „Държавен вестник“ е обнародвана. Уточнението се налага, за да не остане съмнение, че се цитира друга наредба на СОС. 7. В Глава Трета „Управление на биоотпадъците“ липсва текст за местата, на които ще се разполагат съдовете за биоотпадъци, и за задължението тази информация да се публикува на интернет страницата. (Такива разпоредби са предвидени в следващата глава Четвърта – чл. 17 и чл. 18 и нататък, за други видове отпадъци). 8. В чл. 19, ал. 1, т. 5 след думата „товаренето“ да се добави „и/или препълване на съда с...“, за да е ясно задължението на лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, да почистват местата около съдовете при всяко събиране на отпадъци, независимо дали разпиляването се е случило при товарене или по друга причина. 9. В чл. 46, ал. 7 е необходимо да се уточни на интернет страницата на кой конкретен орган ще се публикуват съобщенията по процедурата за принудително преместване на ИУМПС. Това се налага, тъй като комисията по чл. 46 се състои от представители на Столичен инспекторат, районната администрация и съответното РУ на СДВР (което е правилното изписване, вместо РПУ на МВР). 10. По текстовете на чл. 59, ал. 3 и ал. 5 смятам, че районната администрация следва също да бъде уведомена преди извършване на ремонтни дейности в жилищна сграда. Дали това ще се прави от лицата по ал. 3, или от управителя на етажната собственост, е въпрос на експертна преценка. Следва да се уточни в ал. 5 на кой орган и на кого при поискване управителите са длъжни да подават информация за лицата, които извършват ремонтни дейности. 11. В чл. 62, ал. 1, т. 2 и т. 3 се въвежда термин „прилежащи площи“ съгласно Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. на МРРБ за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. Но в чл. 7 от цитираната наредба се предвижда предоставянето на определената прилежаща площ, начинът и контролът по поддържането и използването й от съответната етажна собственост да се извършват при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет. Към днешна дата Столичният общински съвет не е приел такава наредба. 12. Горните бележки се отнасят и за текстовете в чл. 63. Обръщам внимание, че в ал. 2 не са предвидени действия в случаите, когато в жилищните сгради: - няма избран управител на етажната собственост или - са в режим на етажна собственост по смисъла на чл. 3 от Закона за управление на етажната собственост (в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик и за които се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Закона за собствеността). 13. Същото се отнася и за текста в чл. 67, ал. 2, където не е посочено кой носи отговорност в жилищните сгради, в които няма легитимно избран управител. 14. В чл. 71, ал. 1, т. 8 би следвало изразът „междублокови пространства“ да бъде заменен с по-общ, например с „прилежащи площи“, който вече е използван в предходни текстове на проектонаредбата. 15. В чл. 77, ал. 3, т. 3, чл. 80, ал. 2 и чл. 87, ал. 1 е използван изразът „явно маловажен случай“, но в Допълнителните разпоредби липсва легална дефиниция на този израз. 16. В чл. 77, ал. 7 (която би следвало да е ал. 4) думите „установените изисквания“ да бъдат заменени с „изискванията по тази наредба“. Също така тази алинея повтаря по смисъл ал. 3, т. 1 на чл. 77. 17. В чл. 87, ал. 4, в края на изречението, следва да бъде посочен редът, по който се събира глобата. 18. В § 2, т. 19 от Допълнителните разпоредби за изясняване на понятието „прилежаща площ“ се цитира „чл. 59, ал. 2 от Наредбата“, без да е ясно по коя наредба е съответният текст. 19. Във връзка с предвидената възможност по чл. 11, ал. 5 в обхвата на общинската система за разделно събиране на отпадъци да могат да се включват и домакинства, следва в Допълнителните разпоредби да има легална дефиниция на понятието „домакинство“.

     

    © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.