Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Да, но само около обществени сгради.

Не, няма нищо да се промени.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Архив на анкетите

ДокументиДруги

КОНКУРС за избор на обществен посредник на територията на СО
ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община във връзка с чл.397, ал.1 от Изборния кодекс)
ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 8 и чл.13 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община)

Международни актове

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ
ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.)

Закони

ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
Закон за омбудсмана

Правилници

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичния общински съвет
ЕТИЧЕН КОДЕКС на общинските съветници и служителите от Столична община

Отчети

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2023 г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2022 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2021 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2020 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2019 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2017 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2016 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2015 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2014 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2013 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2012 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2011 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2010 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2009 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2008 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2007 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2006 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2005 ГОДИНА

Анализи

Анализ на постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода юли - декември 2023 г.
Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2023 г.
Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2022 г.
Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2021 г.
Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2020 г.
Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2019 г.
Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2018 г.
Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2017 г.
Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2016 г.
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2015 – 30.06.2016 година
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2015 – 30.06.2015 година
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2012 – 30.06.2012 година
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2011 – 30.06.2011 година
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2010 – 30.06.2010 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2009 - 30.06.2009 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.04.2007 – 30.09.2007 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.10.2006 – 31.03.2007 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.04.2006 – 30.09.2006 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.10.2005 – 31.03.2006
Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община 24.09.2004 – 25.03.2005
Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община 26.03.2005 – 30.09.2005

Становища и предложения

Становище относно провеждането на „София Съмър Фест“ на територията на Южен парк – II част
Предложения за намаляване на риска от закъснения на градския транспорт и безрисково придвижване на пешеходци при зареждане на търговски обекти
Предложение за преглед и корекция на някои точки на събиране на битови отпадъци, за гарантиране на свободно и безрисково придвижване покрай тях
Общественият посредник изрази становище за уеднаквяване на практиката в домовете за радостни обреди относно избора на фамилно име на бъдещата съпруга без окончанието за женски род.
Да се гарантира приемът на деца в яслените групи за деца, които живеят в съответното населено място на територията на околоградските райони на Столична община
Необходим е регламент за провеждане на масови мероприятия с по-дълга продължителност
Становище градски транспорт
Облекчаване на реда за получаване на абонамента карта за пътуване с обществения градски транспорт по преференциална тарифа за лица с увреждания
Предложения за въвеждане на регламент за провеждане на дълготрайни събития на общински терени
Препоръка относно разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) за имоти, попадащи в територия за далекоперспективно развитие
Становище относно внесените заявления за покупка на общински жилища
Предложения по услугата „Паркирай и пътувай“ при ползване на софийското метро
Становище на обществения посредник по Наредба за общинските жилища на Столична община
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Столична община
Становище по искане на гражданин за свикване на Столичния общински съвет
Подкрепа за забраната да се излъчват мигащи или движещи се светлини във външни рекламни елементи
Становище по предложение за оптимизиране на механизмите за гражданско участие в местното самоуправление
Становище относно Проект на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, внесена за разглеждане от СОС с доклад на арх. Здравко Здравков.
Становище относно затруднения при прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
Становище във връзка с провеждането на обществено обсъждане на проекта за реконструкция на бул. „Дондуков“.
Становище по проект на наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
Становище по повод гладната стачка на Изабела Сярова пред Столична община
Становище на група граждански организации, участвали в срещи, организирани от главния архитект на Столична община, по подготовката на проект на нова наредба за провеждане на обществени обсъждания.
С Т А Н О В И Щ Е по Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община
Становище по възражение от граждани и жители на жк „Люлин“ по реда и начина на провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план на жк „Люлин – Център“ и жк „Люлин – Главен център“, Район „Люлин“.
Становище по възражение от граждани и жители на жк „Люлин“, по реда и начина на провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП на жк „Люлин – Център“ и жк Люлин – Главен център“, Район „Люлин“.
Становище по проект за Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община.
Сигнал до обществения посредник, с рег. № 174-Е/09.08.2016 г., от Инициативен комитет Младост 4, представляван от Георги Михайлов, във връзка с намерения за строеж в УПИ III, кв. 6, местност „Младост-4“, Район „Младост“.
Становище по проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от Държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години.
Бележки по проекта за Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
Предложения на обществения посредник по проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.