Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не, няма нищо да се промени.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Да, но само около обществени сгради.

Не, ще се отрази на бюджета

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не ме интересува, не шофирам.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

»РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2019 г.


   Този анализ е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника).
   Основната дейност на екипа през отчетния период е свързана с всекидневно изслушване на граждани в Приемната на ул. „11-и август“ № 4, проучване и комуникация с различни общински структури по постъпващите жалби, изготвяне на становища, препоръки и предложения до засегнатите общински органи. Освен жалби, се регистрират и обработват и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, отправени от граждани или юридически лица, свързани със защитата на техните права и законни интереси при взаимодействието им с органите на местното самоуправление и общинската администрация в Столична община. В съответствие с Правилника и за удобство при представяне на данните, за всички тези документи се използва терминът жалба.
   В зависимост от предмета и основателността на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище или с предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; дава устна или писмена информация, или съвет на жалбоподателя какви действия може да предприеме, включително и (ако е необходимо) пред други органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е налице основание по чл. 18, ал. 2 от Правилника).
   При всички случаи, когато жалбата е по образувана преписка в общински орган, документите се преглеждат в цялост преди произнасянето. Прекият контакт с представители на общинските служби подпомага решаването на казуса в интерес на всички заинтересовани страни.
   Извън регистрираните жалби, в Приемната всекидневно се изслушват и подпомагат с консултации, допълнителна информация и съвети граждани, потърсили съдействие по телефона.
   В анализа са обособени следните раздели: справка за броя и класификацията на жалбите, данни за предмета на жалбите и работата по тях, становища по жалбите, други дейности, анализ и изводи. В таблици са посочени данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема.

   Публикувано на 31.07.2019 г.

Прочетете/ Скрийте

Механизми за защита на човешките права на лица, търсещи и получили международна закрила, на местно ниво


   По инициатива на Асоциация за развитие на София и Представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН в България, на 3 юли се проведе информационна сесия за представяне на институции, работещи в сферата на защита на човешките права. Участваха представители на Омбудсмана на Република България, Български хелзинкски комитет, Комисия за защита от дискриминация, Главна инспекция по труда, Комисия за защита на потребителите, Български Червен кръст, „Каритас“ – България, социални медиатори от бежанската общност.
   Лилия Христова представи институцията Обществен посредник на територията на Столична община, приложимата към нея нормативна рамка, правомощията и възможностите за съдействие и подкрепа на лицата, получили хуманитарен или бежански статут.

   Публикувано на 5 юли 2019 г.

Прочетете/ Скрийте

   КОНКУРС за избор на обществен посредник на територията на СО


   Публикувано на 27 юни 2019 г..


   ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община във връзка с чл.397, ал.1 от Изборния кодекс)


   Публикувано на 27 юни 2019 г.


   ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 8 и чл.13 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община)


   Публикувано на 27 юни 2019 г.


Становище по предложение за представяне и обсъждане на проекта за ремонт на Зона 4


   По постъпило предложение от представители на неправителствени организации и граждански групи, „за организиране на среща със заинтересованата столична общественост, на която да бъде представен и обсъден проектът за Зона 4, който ще бъде реализиран, в съпоставка с премирания в конкурса“, общественият посредник изразява следното становище пред Кмета на Столична община и Председателя на Столичния общински съвет:

   Публикувано на 10 юни 2019 година

Прочетете/ Скрийте

Обществен дебат по изменение на ЗУЕС


   По обявения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството обществен дебат по изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), общественият посредник внесе предложения, в подкрепа на изменения, които да направят закона работещ и лесно приложим от граждани, поели задължение за управление на етажна собственост. В работата си обществените посредници редовно изслушват хора, срещащи затруднения при прилагането на ЗУЕС. Необходимостта от промени и допълнения в разпоредбите за управление на жилищни сгради бе обсъдена и анализирана на работна среща на обществените посредници през месец март 2019 г.
   Голям брой хора в страната живеят в многоетажни жилищни сгради, които следва да се управляват по ЗУЕС. Ако в сградите няма учредена етажна собственост (ЕС), това създава затруднения. За гражданите е удобство да бъдат представлявани пред общинската администрация от избраните си управители. За местната власт също е голямо улеснение да работи с управителни органи на ЕС по въпроси, свързани с поддържането на сградите и прилежащата им площ.
   Основните проблеми, поради които собственици на жилища в сгради в режим на ЕС отправят жалби и сигнали към общината, в очакване на намеса и решение, са свързани със: затруднения при прилагане на закона при свикване на общо събрание, избор на управителни органи, ползване на асансьор и плащане на такси за домашни любимци; събиране за средства за ремонт на общи части; при отказ за плащане на дължими суми; неспазване на правилника за вътрешния ред; силен шум или течове в жилища, причинени от съседи; завземане на общи части от отделни собственици; монтиране на климатични тела върху общи части; смяна на вертикални щрангове без решение на общото събрание.
   Въпреки че в такива случаи местната власт действа според нормативно определените ѝ правомощия, горепосочените проблеми невинаги водят до крайно решение по административен път.
   Позицията на МРРБ за провеждане на обществен дебат насочва към засилване на ролята на публичните власти в прилагането на ЗУЕС, чрез увеличаване правата и задълженията на местната власт в контрола по прилагането на закона. В този дебат би следвало да се постави въпросът, дали засиленото администриране и регламентиране на външна намеса при управлението на сгради в режим на етажна собственост не би изместило основната идея на закона, с който се уреждат обществените отношения, свързани с управлението на общите части в сгради в режим на етажна собственост, както и с правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

Прочетете/ Скрийте

Обществените посредници в Стара Загора

Първа работна среща за 2019 г. събра 11 колеги в Града на липите


   На 6 и 7 март 2019 г. се проведе първата за тази година редовна работна среща, с домакин Надежда Чакърова-Николова, обществен посредник на Община Стара Загора. Колегите от общините Благоеврад, Бургас, Елин Пелин, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Симитли, София, Шумен, бяха поздравени от председателя на Общинския съвет на Стара Загора Таньо Брайков и от заместник-кмета Иванка Сотирова. Бяха обсъдени сходни казуси и решаването им в различни общини, обмениха се добри практики и възможности за изменения в някои нормативни актове.
   Обществените посредници изразиха удовлетвореност от предприетите от Народното събрание инициативи във връзка с отбелязването на 140-ата годишнина от приемането на първата българска конституция. С писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева те предлагат своето партньорство и изразяват желание да се включат в планираните за 16 април уроци по Конституция пред учениците в цялата страна.
   Първият в страната Млад омбудсман на Млада Загора Бетина Радева и нейният заместник Калоян Максимов получиха сертификат за принадлежност към мрежата на обществените посредници в страната.
   По покана на областния управител Гергана Микова и с участието и на заместника й Петя Чакърова се проведе среща-разговор за ролята на обществения посредник в областта. Област Стара Загора е единствената с обществени посредници в две общини – Стара Загора и Казанлък. Тъкмо обратното – в Северна България само в Община Шумен има обществен посредник. В разговора се обсъдиха теми за качеството на българското образование и дуалното обучение, недостига на кадри за икономиката, проблеми във ВиК сектора в отделни общини, прилагане на Закона за управление на етажната собственост. Според областния управител държавните и общинските институции, неправителствените организации и частният бизнес в областта работят в добър синхрон.Годишен отчет
за дейността на обществения посредник
на територията на Столична община
през 2018 г.

Обща информация за дейността


   Местната власт в Столична община създава длъжността обществен посредник преди 16 години и оттогава укрепва това звено, което подпомага решаването на основателните жалби и сигнали на граждани и юридически лица, свързани с дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация.
   Общественият посредник заема специфична позиция в системата на общинските служби и звена. Правомощията му са регламентирани в Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община,приет с Решение № 154 по Протокол № 22 от 8.07.2004 г.,изменян и допълван с решения № 465 от 22.06.2006 г. и № 45 от 29.01.2009 г. на Столичния общински съвет (допълнен - Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г., изменен  и допълнен - Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.).
   Въпреки че звеното не е юридическо лице и дейността му се финансира от общинския бюджет, общественият посредник е независим при изпълнение на служебните си задължения, безвластови, контролни или санкциониращи правомощия. Това, както и изискването за непринадлежност към политическа партия, предполагат ползотворно взаимодействие както с общинските органи, така и с градската общественост.

Прочетете/ Скрийте

Разяснения по повод постъпили възражения от жители в кв. „Мусагеница“ срещу проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница“, Район „Студентски“, Столична община


   В отговор на получени над 30 възражения и предложения от граждани, по повод обявения в „Държавен вестник“, бр. 98 от 27 ноември, проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница“, Район „Студентски“, общественият посредник Лилия Христова даде разяснения за етапите и процедурите по одобряване на проекта.
   Проектът на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница“ е на етап първо обявяване в „Държавен вестник“ и провеждане на обществено обсъждане, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, изработеният проект за ПУП се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“. Обявлението се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник. Проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община.

Прочетете/ Скрийте

Общественият посредник участва в конференция в Тирана


   В средата на септември, по покана на Фондация „РискМонитор“, Лилия Христова участва в конференция „Ролята и предизвикателствата на гражданското общество и местните власти в борбата срещу корупцията“, която се проведе в столицата на Република Албания – Тирана.
   Конференцията бе заключителен етап по тригодишен проект CIVILISC „Гражданското общество в борбата срещу корупцията“, финансиран от Делегацията на Европейския съюз в Албания. Част от този проект се изпълнява в партньорство между Фондация „РискМонитор“ и албанския Институт за демокрация и медиация.
   От българска страна във форума участваха и: Ваня Нушева, програмен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“; Илина Мутафчиева – председател на Национален младежки форум; Десислава Христова – Форум Гражданско участие; Павлина Филипова – координатор европейски проекти във Фондация „РискМонитор“; Снежина Грабова – Фондация „РискМонитор“.
   В панела „Подобряване на доброто управление на местно ниво – избор на политики, промени и бъдещо развитие на местните правителствени звена, за да се справят с борбата против корупцията“ Христова запозна участниците със статута на обществения посредник в българските общини, с историята на длъжността в България и в Столична община. Тя направи сравнение между правомощията на Омбудсмана на Република България и обществените посредници, като подчерта общото между тях – непартиен орган, който няма властови, контролни или санкциониращи правомощия.


Прочетете/ Скрийте

   Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2018 г.


Препоръка към отдел „Общински приходи“


   По постъпил сигнал от адвокат срещу отказ за издаване на удостоверение за данъчна оценка и заплащане на дължими от доверителя му данъци, поради непредставяне на нотариално заверено пълномощно, общественият посредник се обърна към началника на отдел „Общински приходи – Слатина“, с препоръка да приеме като достатъчно и издадено съобразно изискванията на нормативните актове пълномощно, изготвено съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА), без да е необходима нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
   В жалбата на адвоката се твърди, че при контакти с отдел „Общински приходи – Слатина“ му е отказано извършването на определени действия: предеклариране на недвижим имот, заплащане на дължими данъци, подаване на искане за погасяване по давност на дължими данъци, поради изтичане на предвидения в ДОПК срок, както и получаване на съответните документи за това. Адвокатът е надлежно упълномощен писмено от лице – български гражданин, пребиваващ в Испания, за извършване на определените в пълномощното действия.
   В писмото си Лилия Христова обръща внимание на следното:
   Съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), „пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации“. Тази разпоредба съвпада с разпоредбата на чл. 87, ал. 7 от Данъчноосигурителния и процесуален кодекс (ДОПК), където също се изисква лицето да е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
   Изключение от правилото е предвидено единствено за адвокатите – в чл. 25, ал. 1 от ЗА: „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно“. При това представителство не се изисква нотариална заверка на пълномощното; достатъчно е то да е писмено и в него да е посочен личният номер от адвокатската карта, с който адвокатът е вписан в единния адвокатски регистър. Това писмено пълномощно е достатъчно легитимно – по силата на специалната норма на чл. 25, ал. 1 от ЗА – за явяването на адвоката в административни и съдебни производства. Такава е и единната съдебна практика в Република България по този казус: Решение № 818 от 16.04.2018 г. по адм. дело № 363/2017 г. на Административен съд – Пловдив; Решение № 13284 от 03.11.2017 г. по адм. дело № 13605/2016 г. на Върховния административен съд, тричленен състав; Решение № 2150 от 16.02.2018 г. по адм. дело № 385/2018 г. на Върховния административен съд, петчленен състав и др.
Публикувано на 4 юли 2018 година


   Подкрепа за забраната да се излъчват мигащи или движещи се светлини във външни рекламни елементи


График на изнесените приемни на обществения посредник през 2018 година


   За четвърта поредна година Лилия Христова организира изнесен прием на граждани и юридически лица в районите, кметствата и кварталите на Столична община. Целта е да се облекчат лицата, които нямат възможност да пътуват до центъра на столицата, не ползват интернет или съществуват други причини, които не им позволяват да влязат в контакт с обществения посредник.
   Изнесените приемни ще се проведат от април до ноември включително. Не е необходимо предварително записване. Пълния график можете да видите тук.   


В становище от месец март 2018 г. по постъпило писмо от граждански организации и граждани до председателя на Столичния общински съвет (СОС) и членовете на Председателския съвет на СОС, общественият посредник изразява своята подкрепа към техните предложения. Повече прочетете тук.„Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“


  Общественият посредник на територията на Столична община подкрепя третото издание на националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, организирана под патронажа на Омбудсмана на Република България. Партньор на кампанията, както и в предишните две издания, е Българският Червен кръст. Дарителската кампания е за набиране на парични средства и хранителни продукти за подпомагане на хората, чиято пенсия надвишава с малко определения минимален праг на пенсията, при който се отпускат великденски надбавки.

  По утвърдени от Националния осигурителен институт списъци средствата ще бъдат обърнати във ваучери на стойност по 20 лева, с които ще може да се пазарува в 5000 обекта в цялата страна. Пълен списък на търговските обекти ще бъде обявен на електронната страница на Омбудсмана http://www.ombudsman.bg/

  Ваучерите ще се предават на възрастните хора по предварително уточнени поименни списъци, чрез местните пощенски клонове. Списъците ще бъдат публикувани на сайта на Омбудсмана, сайта на БЧК www.redcross.bg и обявени в централните пощенски клонове в населените места.

  В седмицата преди Великден, с помощта на общинските социални служби, ще се раздават хранителни продукти на социално слаби и бедни хора.

  Дарителите, които подкрепят благородната кауза, и искат да подпомогнат хора, живеещи на територията на Столична община, при попълване на платежното нареждане трябва да посочат за коя община правят дарението.

  Дарителите, които желаят да участват със собствена продукция, следва да определят вида и количеството на даряваната стока. Чрез Българската агенция за безопасност на храните са осигурени складови помещения за временно съхранение на продуктите.

  Желаещите да се включат в националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, могат да се свържат с обществения посредник Лилия Христова или с екипа на националния омбудсман Мая Манолова.

  Средствата се набират чрез: 
   Банкова сметка в „УниКредит Булбанк“, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК):
   IBAN: BG53UNCR70001522802795; Банков код: UNCRBGSF
   или
   Със SMS на номер 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС
   или
   чрез оn-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК www.redcross.bgПодобряване качеството на административната услуга „Издаване на удостоверение за наследници“, предоставяна от районните администрации в Столична община


    Общественият посредник Лилия Христова отправи предложение към Столична община за улесняване на гражданите при издаване на удостоверение за наследници на лице, което е починало преди внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН).
   Съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, удостоверения за наследници на лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на ЕСГРАОН, се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват.
   Регистрите на населението, поддържани до внедряване на ЕСГРАОН, се съхраняват в правоприемниците на шестте района по старото райониране на София („Ленински“, „Кирковски“, „Димитровски“, „Коларовски“, „Кирковски“ и „Девети септември“). За определено починало лице, без единен граждански номер (ЕГН), при служебна проверка може да се установи в кой район по старото административно деление на столицата то е вписано в регистъра на населението и съответно оттам да бъде издадено удостоверение за неговите наследници.   


Прочетете/ Скрийте

Обществено обсъждане в “Младост”


  На 22 февруари в залата на читалище „Младост 1971“ се проведе заключителна дискусия по общественото обсъждане на задание за проектиране на подробен устройствен план на територията на нов парк „Изток“ – район „Младост“. Представянето на проекта бе в средата на месец януари, а в районната администрация са постъпили над 1700 възражения, становища, мнения – предимно от собственици на възстановени земеделски земи в Горубляне. 


Прочетете/ Скрийте


Среща на обществените посредници


    Общественият посредник на територията на Столична община Лилия Христова бе домакин на първата за новата година работна среща на местните омбудсмани, която се проведе на 15 и 16 февруари. Дванайсетте обществени посредници дискутираха по теми, изведени като общи в дейността им в различните общини, и набелязаха действия за подобряване на някои нормативни актове, с цел законодателно решение на случаи, при които се срещат затруднения в прилагането на закона. Например: невъзможност на лице, закупило жилище от предишен собственик, да се регистрира на новия постоянен адрес, поради неотписване от същия адрес на лица, регистрирани по-рано, ако общият им брой надвишава този, регламентиран в чл. 92, т. 10 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация. Друг проблем се създава при изрично нежелание на собственик на жилище да даде съгласието си за регистрация по настоящ адрес на наемателите на имота му, което автоматично ги лишава от възможността да ползват правата си за социално подпомагане (с изменения от 2017 г. на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи на деца и на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане социални помощи се отпускат по настоящ адрес).   

Прочетете/ Скрийте

 

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията

на Столична община през 2017 г.

 
   Общественият посредник на територията на Столична община Лилия Христова публикува отчет за дейността си през 2017 година. Редица случаи са получили решение след нейната намеса и отправени препоръки. Търсенето на съдействието й като трета страна най-често често е свързано с неудовлетвореност на жалбоподателя поради продължителна кореспонденция с общински органи, без да е обърнато необходимото внимание по подадения сигнал. Получените жалби са свързани предимно с неспазване на нормативно регламентирани срокове за предоставяне на административни услуги. Общественият посредник се търси и при противоречиви или формални отговори по подадени сигнали.