Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Да, но само около обществени сгради.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Не ме интересува, не шофирам.

Не, няма нищо да се промени.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не, ще се отрази на бюджета

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

»РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 
   Общественият посредник внесе в Столична община и в Столичния общински съвет Анализ за постъпилите жалби и становищата по тях за периода януари – юни 2023 година. Целия документ можете да прочетете тук.
   Публикувано на 12 юли 2023 г.

Ново правно средство за предотвратяване на нарушения


   На 04.05.2023 г. влезе в сила новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (обн. в ДВ бр.11 от 02.02.2023 г.). С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.
   Законът има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.
   В категорията на задължените лица от публичния сектор попадат работодателите, вкл. общините с население над 10 000 души и с повече от 50 работници и служители.
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 4 май 2023 година


   През април общественият посредник внесе в Столичния общински съвет становище по прилагането на някои от последните изменения в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
   При разглеждане на постъпила жалба от родител, желаещ да му бъде възстановена разликата в цената на закупена ученическа карта за градски транспорт, и извършения анализ на нормативната уредба, се открояват няколко въпроса, относими към изпълнението на Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 10/25.01.2023 г. (изм. с ПМС № 41 от 16.03.2023 г.) и измененията в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (НРУПОГТТСО), приети с Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет (СОС). В жалбата се сочи, че е закупена годишна ученическа карта за цялата градска мрежа за периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2023 г. Предвид нормативните промени, въвеждащи намалени цени за превозните документи за ученици над 10-годишна възраст, родителят желае да се ползва от предвидената в §14, ал. 3 от НРУПОГТТСО възможност за връщане на сума за частично неизползван превозен документ. Оплаква се от отговор на служител на ЦГМ, който в телефонен разговор на 23.03.2023 г. я е информирал, че срокът на картата ще бъде удължен с още един месец като компенсация за разликата в цените.
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 8 април 2023 година.


   През месец март общественият посредник внесе предложение до Столичния общински съвет за облекчаване на реда за получаване на абонамента карта за пътуване с обществения градски транспорт по преференциална тарифа за лица с увреждания.
   Поводът е жалба от лице с увреждания, с адресна регистрация на територията на Столична община. Жалбоподателят иска да се възползва от предоставеното с Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Наредбата) право да ползва карта за пътуване с градския транспорт на преференциална цена. Получил е решение на трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК) за 91% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, но за издаването на картата се изисква да представи и разпореждане от Националния осигурителен институт (НОИ) за отпусната пенсия по инвалидност. Тъй като процедурата в НОИ отнема няколко месеца, до излизането на решението и представянето му в Бюрото за социални услуги не може да се закупи абонаментна карта на преференциална цена.
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 13 март 2023 година.


Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2022 г.


   В отчета е дадена кратка обща информация за длъжността, която е създадена с Решение № 10 на Столичния общински съвет (СОС) от 23.05.2001 г. Обръщането към обществения посредник е леснодостъпен начин за справедливо решение по различни казуси. Процедурите в работата са леки, отношението – безпристрастно, мерките при необходимост – бързи. Диалогът и търсенето на най-доброто решение са водещи в работата.
   Освен жалби, се регистрират и разглеждат и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, свързани с функционалната компетентност на обществения посредник. В съответствие с Правилника, в отчета се използва понятието жалба, а в примери се поясняват естеството на искането и резултатите по него.
   Постъпилите през отчетния период жалби към 31 декември 2022 г. са 206 броя. Наблюдава се сериозно увеличение в сравнение с 2021 г., когато са регистрирани 92 жалби, и с 2020 г. – 144 броя. По-голям брой са постъпилите през месеците март и април – съответно по 30 и 79 жалби, а най-малко са през януари и декември – съответно по 6 и 5 жалби.
   Приключени са 203 жалби. Към януари 2023 г. три случая от предходната година са в работна фаза.
   Неоснователните жалби са 29 (през 2021 г. – 17). В случаите, когато не се намират основания за разглеждане на жалбата, се посочват аргументи за това.
   Неотносими към правомощията са 38 жалби, или 18,4% от общия брой. За разлика от 2021 г. (24 бр.), през 2022 г. броят им е увеличен, а предметът на част от тях е свързан с дейността на общински дружества: „Топлофикация – София“ ЕАД – 10; „Център за градска мобилност“ ЕАД – 3; клиенти на фирми за топлинно счетоводство – 3.
   Посочени са данни за решени случаи, отправените предложения и сигнали и мерките, предприети по тях. В отделни примери се посочва предметът на жалбата, предприетите мерки и резултата от тях.
   В отделен раздел е информацията за неоснователните жалби. Преценката за неоснователност се аргументира със становище по действията на общинската структура, обект на оплакването. В някои случаи се установяват елементи на злоупотреба с правото на жалба или формални и необосновани оплаквания, без да е налице накърнен законен интерес. Представени са примери за такива жалби.
   Отделено е място за предоставените консултации, включително и по запитвания, които са извън правомощията на обществения посредник. С оглед повишаване правната култура, е установена практиката всеки, обърнал се към обществения посредник, да получава удовлетворителен отговор, с достатъчна и ясна информация по интересуващия го въпрос. Много от въпросите са свързани с приложението на ЗУЕС, проблеми с решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), промени в пенсионното законодателство.
   Жалби, които са извън правомощията, незабавно се препращат към компетентната институция. При подобни запитвания по телефона и в Приемната се дава изчерпателна информация към кого да се обърнат лицата. Въпросите са от различен характер: грешки в кадастрална карта, жалби на граждани на други общини, въпроси от компетентността на държавни органи, оплаквания срещу частни компании и дружества и др.
   Близо половината от тези са на абонати или ползватели на обществени услуги, предоставяни от общински дружества: „Топлофикация – София“ ЕАД и към „Център за градска мобилност“ ЕАД. По част от тях са дадени насоки, разяснения и препоръки.
   В отчета са представени данни и примери за случаи, при които намесата е останала без резултат. Посочват се отправените от обществения посредник предложения към общински органи по конкретни казуси и мотивите, с които те не са приети.
   Изразено е становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите. Възприетото в обществото от години понятие „столичен омбудсман“ не съответства на рамкираните функции на длъжността. Дейността е обвързана с ограничени възможности за въздействие, и то само върху общински органи, съобразно предоставените с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община правомощия. Препоръките и предложенията на обществения посредник нямат обвързващ характер за местните органи и дават резултат само когато се приемат с внимание и разбиране. Посочват се и други механизми за съдействие и подкрепа са не по-малко ефикасни и се прилагат в процеса на работа: предоставяне на правна информация; наблюдение на административни процеси и административни услуги; защита на правото на добро управление.
   В отчета са дадени примери за изразените становища, предложения и препоръки на обществения посредник, част от които са по негова инициатива, а не в резултат на работата по конкретни жалби.
   Изводите в отчета се основават на наблюдения, установени факти и обстоятелства само при разглеждането на жалби, отправени до обществения посредник. Изразените становища, предложения и препоръки по конкретни случаи не следва да се приемат като обобщение или оценка за дейността на общинските органи и на местната администрация в Столична община.
   По прилагането на регламентираните принципи и процедури в административната дейност се отчита, че в кореспонденцията с граждани се срещат формални, еднотипни отговори, без да се отделя необходимото внимание на конкретния случай и да се търси справедливо решение. Като недобри практики се оценяват мълчаливият отказ и изчакването спорът да бъде решен по съдебен ред и едва тогава да се извършат указаните от съда действия. Разходите за съдебни разноски биха могли да бъдат спестени, ако се приеме позицията на обществения посредник. Така би се стигнало до по-бързо, евтино и справедливо решение по редица казуси.
   По публичността и достъпността на информацията се отбелязва удовлетворение по установената вече практика за видеоизлъчване на заседанията на постоянните комисии към Столичния общински съвет, както и публикуването на електронната страница на СОС на протоколите от заседанията на тези комисии и на докладите, разглеждани в тях. В предходни годишни отчети от обществения посредник са давани препоръки в тази насока.
   Към отчета са приложени таблици с данни за постъпилите жалби и тяхната класификация, както и отчет за разходите през 2022 година.
   Целия годишен отчет можете да прочетете тук.
   Публикувано на 1 февруари 2023 г.


Предложения за въвеждане на регламент за провеждане на дълготрайни събития на общински терени

   Повод за това са няколко жалби от месец юни 2022 г., свързани с предстоящото, за трета поредна година, провеждане на „София Съмър Фест“ в пространството на Южен парк - II част, и произвеждания в продължение на три месеца шум, съпровождащ фестивалните събития.
   Още през лятото общественият посредник изрази становище за компетенциите на държавни и общински органи относно регламентираните в Закона за защита от шума в околната среда мерки за гарантиране на здравословна шумова среда, пред Комисията за връзки с гражданското общество към СОС. В следващите месеци бяха извършени наблюдения по провеждания фестивал и проведени разговори с ръководители на общински дирекции.
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 19 декември 2022 г.


Препоръка относно разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) за имоти, попадащи в територия за далекоперспективно развитие


   В резултат на установеното в процеса на работа по внесена при обществения посредник жалба, е изразено становище пред председателя на СОС и пред главния архитект на Столична община относно административното производство по разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) за имоти, попадащи в територия за далекоперспективно развитие.
   В електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“, в раздела за услуги, извършвани от Дирекция „Териториално планиране“, на адрес https://nag.sofia.bg/Services/Info/5lmEgYzpEB4%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D, за изпълнение на услугата „Разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) от Главния архитект на Столична община“ е посочен срок на изпълнение 30 дни.
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 15 декември 2022 г.


   Изготвеният анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2022 г. е внесен към председателя на Столичния общински съвет и кмета на Столична община. Анализа можете да прочетете тук.
   Публикувано на 19 юли 2022 година.


Предложения срещу неприемливото поведение на млади хора, празнуващи завършване на средното си образование


   По повод отминалите абитуриентски тържества на площад „Свети Александър Невски“ и пред Патриаршеската катедрала в Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, общественият посредник отправи предложения до Столичния общински съвет, свързани с контрола по спазване на етичните норми и на обществения ред и сигурност на гражданите, с които се цели възстановяване и запазване на достойната празнична атмосфера.
   Публикувано на 6 юни 2022 г.

Прочетете/ Скрийте

Възможност за облекчен режим за локално платено паркиране от граждани с непроменен постоянен адрес


   В края на февруари Лилия Христова постави на вниманието на кмета на Столична община и на Столичния общински съвет предложение за облекчаване на режима по представяне на документи при продължаване на срока на ползване на винетен стикер за локално платено паркиране от хора, които никога или от много години не са променяли постоянния си адрес.
   Съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, правото на локално платено паркиране се установява с електронен винетен стикер. Издаването му се извършва при условия и ред, определени в Наредбата, след установяване на правото на желаещите лица и след заплащане на определената с решение на СОС цена. При подаване на заявление тези лица доказват наличието на декларираните от тях обстоятелства с представянето на съответни документи – в копие и оригинал за справка. Съгласно чл. 77, т. 14 от Наредбата ново заявление се подава след изтичане на срока на валидност на издадения винетен стикер и се представя отново пълният комплект от документи – в копие и оригинал. Но някои от тези документи – например лична карта, нотариален акт за собственост на имота, свидетелство за регистрация на МПС – не се променят в продължение на години, а копия от тях вече са предоставени в „Център за градска мобилност“ ЕАД при първоначалното закупуване на винетен стикер. В тези документи се сочат обстоятелства, които по естеството си са с постоянен характер, без дългогодишна промяна. Валидността им за периода на платено локално паркиране е гарантирана и от задължението за ползвателите да декларират в 14-дневен срок всяка промяна на обстоятелствата (чл. 77, т. 15 от Наредбата).
   Периодичното представяне на едни и същи документи създава излишна административна тежест за граждани, ползващи правото на локално платено паркиране, които не са променяли постоянния си адрес.
   За облекчаване на гражданите, ползващи правото на локално платено паркиране, чийто постоянен адрес не е променян в продължение на години, и предвид установените с чл. 78 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община ред и условия за издаване, активиране, анулиране и контролиране на винетните стикери, общественият посредник предлага да се предвиди възможност за искане за продължаване срока на ползване на издаден винетен стикер преди изтичането на срока му, след представяне само на доказателство за заплащане на дължимата такса (аргумент и по аналогия с правилата за презареждане на персонализирани карти за ползване на градски транспорт при преференциални условия) и на декларация за липса на промени в обстоятелствата, даващи право на локално платено паркиране.
   Публикувано на 17 Март 2022 година.

   В началото на февруари общественият посредник постави пред Столичния общински съвет и пред кмета на Столична община необходимостта от взимане на решение по заявленията за закупуване на общински жилища от техните наематели, по които дълго време няма произнасяне. Повод за това са запитвания и жалби, постъпили в Приемната на обществения посредник през 2021 г. Те са от наематели, желаещи да закупят общинското жилище, в което са настанени, подали са всички необходими документи и очакват от дълго време решение по своето заявление. Становището можете да прочетете тук.
   Публикувано на 11 февруари 2022 година.

   Лилия Христова представи на кмета на Столична община и на Столичния общински съвет “Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община за дейността през 2021 година”. С текста можете да се запознаете тук
   Публикувано на 27 януари 2022 г.

   Общественият посредник внесе предложения за изменения и допълнения в проекта, внесен с Доклад с рег. № СОА21-ВК66-11339/30.11.2021 г. относно приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която се отменя Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Предложенията биха внесли необходимата яснота по отношение на някои критерии и тълкуването на определени термини:
   1. По чл. 9, т. 9.1.: За водещи критерии за разпределяне в първа група са посочени две алтернативни възможности:
   - „Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата.“
   Или
   - „Първа група – деца, чийто братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.“
   Така описани, двете хипотези могат да създадат впечатление, че вторият е обвързан с първия.
   Предлага се те да бъдат обединени като два елемента на водещ критерий за включване в Първа група, като бъдат разделени не с линия, а с думата „или“.
   Алтернативно, водещият критерий за наличие на братя или сестри до 12-годишна възраст може да бъде изведен самостоятелно, като нова точка 9.5., тъй като не обвързва включването в съответна група с критерий за постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, който е характерен за водещите критерии от т. 9.1. до т. 9.4.
   2. В последната колона в таблицата за водещия критерий – „Необходими документи – за първа, втора, трета и четвърта групи“, се повтаря една и съща информация, която утежнява текста и насочва към излишно допълнително четене за евентуални различия в изискваните документи.
   Предлага се колоната да се премахне и текстът да бъде изведен под таблицата във вид:
   „Необходими документи за първа, втора, трета и четвърта групи:
   За деца с ЕГН – удостоверява се служебно.
   За деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.“
   3. Ново положение в Проекта се внася с чл. 9, т. 9.12: въвежда се широк териториален обхват за дете с постоянен/настоящ адрес в административния район на Столична община, в който се намира училището. Следва да се прецени доколко това съответства на прогласения в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, основен принцип: водещ критерий да бъде близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.
   Предлага се да остане заложеният допълнителен критерий в т. 10.12. от Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на Столичния общински съвет:
   „Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището.“
   4. В Проекта многократно е употребен терминът „прилежащ район“, за който няма дадена легална дефиниция. Не е посочено при наличието на какви условия и от кого се определят прилежащите райони на територията на Столична община и кой общински орган ги утвърждава. Легална дефиниция няма и в Закона за предучилищното и училищното образование и в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
   Предлага се, съгласно чл. 32, ал. 2, т. 3 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, в Проекта да бъде дадено определение на „прилежащ район“ и да се посочи редът за определянето и утвърждаването на прилежащите райони на територията на Столична община.
   Публикувано на 07 януари 2022 г.


   Общественият посредник внесе предложение по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, внесен с Доклад с рег. № СОА21-ВК66-11332/30.11.2021 г.:
   В алинея 3 на предлагания нов чл. 3а, текстът „в деня на издаването му“ да бъде в края на абзаца и целият текст да изглежда така: „Разрешението по ал. 1 (по образец съгласно Приложение № 2) се издава в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2, като се изпраща на органите на МВР и се публикува и на интернет страницата на съответната районна администрация в деня на издаването му.
   Мотиви: В ал. 3 на чл. 3а се регламентират следните задължения на районната администрация: да издаде разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2, това разрешение да се изпрати в деня на издаването му на органите на МВР и то да се публикува на съответната интернет страница.
   Докато за първите две задължения е указан срок, то за публикуването на разрешението няма посочен такъв. За осигуряване на достатъчно във времето предварително уведомяване, би следвало разрешението да се публикува в деня на издаването му. След като се предлага 7-дневен срок за издаване на разрешението от датата на подаване на заявлението (която трябва да е поне 10 дни преди събитието) и ако то бъде издадено в края на този срок, разрешението ще е факт три дни преди събитието. Предвид краткото оставащо време е целесъобразно обществеността да бъде уведомена чрез публикация на интернет страницата на районната администрация в деня на издаването на разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3.
   Публикувано на 05 януари 2022 година.


Предложения по услугата „Паркирай и пътувай“ при ползване на софийското метро


   Въвеждането на услугата „Паркирай и пътувай“ чрез система от буферни паркинги се наложи като съвременна и необходима част от развитието на столичния градски транспорт. Регламентирана е в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, а редът и условията за контрол по ползването ѝ са определени в Заповед на Кмета на Столична община № СОА19-РД09-639/09.05.2019 г. С услугата се насърчава ползването на градския транспорт като алтернатива на придвижването с личен автомобил, особено в централната градска част. Поставените цели и обществените очаквания изискват и съответно качество на услугата.
   По внесена при обществения посредник е внесена жалба, чието разглеждане е извън правомощията, тъй като се отнася до дейността на общинско дружество – „Център за градска мобилност“ ЕАД, и въпреки ограничената функционална компетентност в случая, при преглед на нормативната уредба и на приложените от жалбоподателя документи се установи, че тарифата за преференциално паркиране на автомобили се прилага, когато първото за деня пътуване с метро е осъществено от прилежащата към паркинга метростанция. Това условие не е посочено изрично, а се извежда тълкувателно и смислово от текста на Наредбата в чл. 15, ал. 1, според който: „Пътник, притежаващ редовен превозен документ, има право да ползва паркинга при съответната метростанция при условията, посочени в Приложение № 1 от настоящата наредба, когато е осъществил пътуване с метро до друга метростанция и обратно за интервал от време не по-малък от 1 час в рамките на 24 часа.“
   Публикувано на 22 октомври 2021 г.

Прочетете/ Скрийте

   Анализът за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2021 година бе внесен в Столичния общински съвет и до кмета на Столична община, на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община. Анализа можете да прочетете тук.
   Публикувано на 26 юли 2021 г.

   Общественият посредник изрази пред Столичния общински съвет становище по проекта на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община, внесен с доклад в средата на декември 2020 г. Целия текст на становището и предложенията по проекта можете да прочетете тук.
   Публикувано на 22 февруари 2021 г.

   В изпълнение на задълженията си по чл. 27, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община Лилия Христова внесе в Столичния общински съвет и към Кмета на Столична община Годишния отчет за дейността си през 2020 г. Отчета можете да прочетете тук.
   Публикувано на 01 февруари 2021 година.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Столична община


   При разглеждането на жалби до обществения посредник за превишени нива на шум от търговски обекти със съгласувано удължено работно време, се установява, че гражданите срещат затруднения по отношение на източници на високи нива на шум в близост до жилищата им. Съществуващата подзаконова нормативна уредба не е актуализирана съобразно внесените в последните две години изменения и допълнения в Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) относно защитата от вредното въздействие на шума на територията на Столична община. В края на 2020 г. общественият посредник отправи до Кмета на Столична община и до Столичния общински съвет предложение за извършване на експертен анализ на Глава II, Раздел I от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, с оглед евентуалното ѝ изменение и допълнение, съответстващо на измененията в Закона за защита от шума в околната среда от 2019 и 2020 г. Предложението можете да прочетете тук.
   Публикувано на 6 януари 2021 година.


   В отговор на обаждания от граждани по повод въведените през ноември „зелени коридори“ за пазаруване във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, общественият посредник изразява следното становище:
   Със Заповед № РД-01-758/07.11.2020 г. на и.д. директор на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) от 08.11.2020 г. се въвежда всекидневен часови диапазон от 8.00 до 10.00 часа, в който гражданите над 65-годишна възраст да посещават хранителните магазини. На лицата под 65-годишна възраст се препоръчва да посещават хранителните магазини извън този времеви диапазон.
   Вдигането на възрастовата граница от 60 на 65 години при тази мярка (в сравнение с подобна мярка от месец март), както и въвеждането на по-ранни часове (начален 8,00 вместо 8,30 и краен 10,00 вместо 10,30) в есенно-зимния сезон неизбежно поражда въпроси и несъгласие сред част от засегнатите от мярката хора. Тъй като е насочена към хора на определена възраст, тя би следвало да бъде подложена на по-широко и балансирано предварително обсъждане, с включване на всички засегнати страни. В противен случай се създава усещане, че е обсъждана само с представители на търговски обекти, но не е съобразена с предпочитанията и потребностите (включително отчитане на сезонния фактор) на ползващите се от нея лица.
   Положителна промяна в сравнение с предходното въвеждане на подобна мярка през месец март (със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването) е нейният препоръчителен характер – по отношение въздържането от пазаруване в обектите в запазения часови пояс на лица под 65 години, вместо пълна забрана. Така се осигурява по-голяма гъвкавост и адаптивност на мярката към конкретните житейски ситуации.
   Публикувано на 12 ноември 2020 година.

Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2020 г.


   Публикувано на 30 юли 2020 г.
   Този анализ е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника).
   Дейността на обществения посредник и екипа е насочена към подобряване на качеството на административните услуги, повишаване на правната култура на гражданите и гарантиране на правото на добро управление. Към обществения посредник могат да се обръщат български и чуждестранни граждани, като и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, при: нарушаване на изисквания за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт; неспазване на процедури по издаване на актове или предоставяне на административни услуги; предоставяне на невярна или неточна информация за правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги; прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане на достойнството на гражданите.
   Правомощията на обществения посредник не се отнасят до: вътрешнослужебни отношения на органите на местната власт и самоуправление; въпроси от личния живот на гражданите; приватизацията и дейността на общински дружества; съдебни процедури
   Дейността през отчетния период се отличава с реорганизация на всекидневната работа, в съответствие с въведените мерки на държавно и общинско ниво за ограничаване на разпространението на вирусната инфекция в условията на пандемична обстановка. В периода от средата на март до средата на май, по време на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение, въз основа на заповед на кмета на Столична община № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г., Приемната бе временно затворена за външни посетители. От средата на май до края на отчетния период, в условията на обявената със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-124/13.03.2020 г. извънредна епидемична обстановка и нейното удължаване и при съблюдаване на Заповед № СОА20-РД09-1802/15.05.2020 г. на кмета на Столична община, преките контакти с граждани се осъществяват при спазване на установените противоепидемични мерки. През целия период, от средата на март до края на юни, контактите между обществения посредник, граждани и представители на юридически лица останаха леснодостъпни, бързи и удобни, чрез обявените мобилни телефони, електронна поща и електронна страница. Затова и анализът показва силно повишаване на постъпилите по електронен път или по телефон жалби. Създадена е организация на постоянен работен ритъм, за да не повлияе усложнената обстановка на разглеждането и произнасянето в срок.
Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, въведени с актове на държавни и местни органи, свързани с извънредната епидемична обстановка, актуални към 01 юни 2020 г.. на територията на Столична община


МЕРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
 › Всички лица, които се намират в закрити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата – кърпа, шал и др. Това се отнася и за всички превозни средства на обществения градски транспорт и таксиметровите автомобили.
 › Всички лица, които се намират на открити обществени места, в т.ч. паркове, улици, спирки на градския транспорт, да спазват физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние помежду си (освен ако са от едно семейство/домакинство).
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
 › От 1 юни се възстановява обичайното работно време на градския транспорт.
 › От 1 юни се възстановява движението на автобусите 63 и 66 до Златните мостове и хижа „Алеко“. Допълнителна линия 166 се пренасочва към обслужването на тези две линии.
 › От 1 юни се възстановява движението на линиите 103 до Бонсови поляни и вилна зона „Люлин“, както и линия 505 до парка „Врана“.
 › До 31 юли 2020 г. е преустановена е експлоатацията на нощните линии и автобусни линии № 294 и № 306.
ПАРКИРАНЕ
 › Срокът на валидност на издадените винетни стикери за локално платено паркиране се удължава с два месеца. Физическите и юридическите лица, които имат сключени договори за „служебен абонамент“ преди 18.03.2020 г. и валидни след 18.03.2020 г., ще бъдат освободени от задължението да заплащат цената за ползване на услугата за периода до изтичане на срока на договора, но за не повече от месец и 19 дни, колкото е времето на спиране на предоставяне на услугата. Тези, които имат сключени договори след 18.03.2020 г. за „служебен абонамент“, са освободени от задължението да заплащат цената на услугата до 06.05.2020 г.
МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   › Удължени до 30 юни са срокът за заплащане на такса за битови отпадъци и ползването на 5% отстъпка при плащане на цялата дължима сума за данък сгради и данък МПС.
   › Няма да се събират такси за тротоарно право от търговски обекти и заведения, затворени заради извънредното положение.
   › Търговци – наематели на общински имоти, няма да плащат наем за времето, през което са затворили обектите си във връзка с извънредното положение. Общински наематели, които са работили, но имат над 50% спад в оборота спрямо същия период миналата година, могат да ползват 50% отстъпка от наема. Обекти, които са работили, но имат спад в оборота между 20% и 50%, ще могат да ползват 20% намаление на наема.
   › Одобрено е финансиране от 1 млн. лв. за осигуряване на заплати в общинските поликлиники.
   › Създаден е гаранционен фонд от 1 млн. лв., чрез който банките ще издават гаранции по кредити на самостоятелно заети лица, малки и средни предприятия, които са засегнати от кризата.
   › Осигурени са 400 000 лв. в подкрепа на свободните творци и културните оператори по инициатива „Солидарност в културата“.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 › Центърът за кризисно настаняване на бездомни лица в жк „Захарна фабрика“ ще работи целогодишно, при 24-часов режим на работа.
 › Общинското предприятие „Социален патронаж“ организира доставка по домовете на лекарства и храна на самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки, с хронични заболявания или трудно подвижни. Телефони за връзка: 02 8188522, 02 8188523.
 › Консултации и подкрепа на граждани във връзка с разпространението на COVID-19 се предоставят от психолози, социални работници и други специалисти от социалните услуги на Столична община, в делнични дни от 9:00 до 17:00 ч. на телефони: 02 971 44 35; 02 971 44 34; 02 936 09 79; 02 479 01 70; 0889 677 640; 0879 449 704.
 › Психологическа подкрепа за преодоляване на психичноздравни трудности във връзка с пандемичната обстановка, всеки ден между 9 и 16.30 ч. на тел. номер02/42 111 42.
   За информация и въпроси, свързани с пандемията и противоепидемичните мерки:
  › Информация от лекар епидемиолог може да се получи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. на телефони 02 807 87 57 и 0884 889 568.
  › На телефон 112 се поемат и въпроси за противоепидемичните мерки.
  › Единен информационен портал:
  › Електронен портал на Столична община

   Публикувано на 01.06.2020 г.


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, въведени с актове на държавни и местни органи, свързани с извънредната епидемична обстановка, актуални към 21 май 2020 г. на територията на Столична община


Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните съществуващи и отменени забрани и ограничения, въведени с актове на държавни и местни органи за овладяване на разпространението на COVID-19, актуални към 7 май 2020 г. на територията на Столична община


Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, забрани и специални мерки, въведени с актове на държавни и местни органи за овладяване на разпространението на COVID-19, актуални към 27.04.2020 г.


Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, забрани и специални мерки, въведени с актове на държавни и местни органи за овладяване на разпространението на COVID-19, актуални към 21.04.2020 г.


Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, забрани и специални мерки, въведени с актове на държавни и местни органи за овладяване на разпространението на COVID-19, актуални към 15.04.2020 г.

Прочетете/ Скрийте

   Здравейте, отговорни съграждани,
   Уведомявам ви, че Приемната временно е затворена за външни посетители, но работата ни продължава, макар и в намален състав. Контактите помежду ни остават леснодостъпни, бързи и удобни.
   С нова заповед на кмета на Столична община от 16.03.2020 г. временно се преустановява провеждането на всички приеми в приемните дни в структурите на Столична община. Създава се организация за въвеждане на дистанционна форма на работа, според възможностите и спецификата на трудовата дейност. Мерките ще важат до отпадане на необходимостта от тях.
   Можете да се свържете с нас чрез:
   › електронната ни поща ombudsman@sofia.bg
   › електронната страница sofiaombudsman.bg
   › телефони: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
   Всички сме отговорни за своя живот, за живота на близките ни и за живота на хората около нас. Спазвайки заповедите на столичния кмет, инструкциите и указанията на председателя на оперативния щаб и на лекарите, ще намалим риска от заболяване за всички и ще спомогнем за по-скорошното прекратяване на извънредното положение.
Бъдете здрави!


   Уважаеми съграждани,
   Като длъжностно лице и ръководител на екип от сътрудници, нося своята отговорност за недопускане и ограничаване на разпространението на т. нар. коронавирус в Приемната на обществения посредник на територията на Столична община. Ето защо, като се съобразявам и със заповед от 09.03.2020 г. на кмета на Столична община във връзка с разпространението на новия вирус, Ви призовавам към разумно и отговорно поведение и следване на съветите, давани от Националния оперативен щаб, и съобразяване с мерките, предприемани от Столична община.
   Приемната на обществения посредник продължава да е отворена за граждани, но моля по възможност да изпращате жалбите си по електронен път, като посочвате и телефонен номер за бърз и удобен контакт.
   ›На електронната ни поща ombudsman@sofia.bg
   ›Чрез електронната ни страница sofiaombudsman.bg
   ›Приемаме жалби и на телефони: 02/9873449, 02/9871341
   Моля онези от Вас, които посещават Приемната, да се въздържат от продължително застояване, да спазват хигиенните правила при евентуално кашляне или кихане и да оставят разумно разстояние между себе си и нас. Тези предпазни мерки намаляват риска от зараза за всички нас.
   Актуална информация за мерките можете да намерите на електронните страници на:
   Министерство на здравеопазването https://www.mh.government.bg/bg/
   Столична регионална здравна инспекция https://srzi.bg/bg
  Национален център по заразни и паразитни болести https://ncipd.org/index.php?lang=bg
   Електронен портал на Столична община https://www.sofia.bg/

Годишния отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2019 г.


   Лилия Христова внесе в Столичния общински съвет отчета си за дейността през изминалата година. Постъпилите през периода жалби са 152. Изслушаните в Приемната граждани и представители на юридически лица са 115.
   Приключени са 143 случая и 4 преписки от 2018 г. Към края на отчетния период в работна фаза са девет жалби. Над половината от всички жалби са внесени по електронен път. В 34 случая са изготвени протоколи за подаване на жалба при посещение в Приемната.
   Неоснователните жалби са 39 броя. Справки за броя на жалбите и сигналите и тяхната класификация са показани в приложения към отчета. Броят постъпили и приключили преписки е само статистика, която не показва пълния обхват на работата. Има случаи, които се налага да бъдат преразглеждани след време, ако се установи, че съответният общински орган не е предприел действия, или те са частични, или впоследствие не е упражнен необходимият контрол, или са настъпили нови обстоятелства.
   В отчета са представени данни за жалбите, по които проверките не са приключили, за решените случаи и за тези, при които намесата е останала без резултат. Дадени са примери за тях, както и за някои от изразените становища по спазването на законните права и интереси на гражданите при взаимодействието им с органите на местната власт.
   Голяма част от предложенията, отправени до органи на местното самоуправление и местната администрация, са одобрени, приети и приложени. Те са свързани с прояви на формално отношение по регистриран сигнал, подобряване на информационната среда, ангажиране на администрацията със спазване на установените срокове и обратна връзка към жалбоподателите.
   Христова подчертава, че изведените в отчета заключения се основават единствено на наблюдения, установени факти и обстоятелства при разглеждането на жалби, сигнали, молби, искания за съдействие, регистрирани в Приемната. Те нямат характер на оценка за дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация в Столична община. Свързани са с прилагането на утвърдените принципи в административната дейност, на Закона за управление на етажната собственост и строителния контрол, с публичност и достъпност на информацията, предоставяна от общината, и с взаимодействието на общинските органи с обществения посредник.
   В заключение Христова отново потвърждава позицията си, че неоснователното забавяне на преписки подкопава авторитета и доверието в дейността на органите на местното самоуправление и общинската администрация, които са обвързани с прилагането на принципите за законност, безпристрастност, бързина и процесуална икономия в административното производство. Законността, навременността, яснотата и предвидимостта са дължими от публичните власти в отношенията с граждани и юридически лица. Същевременно се подчертава, че при взаимодействието на обществения посредник с представители на различни общински звена, в повечето случаи се отбелязват задълбочена работа, широка експертиза, стриктно спазване на регламентираните по закон действия, прояви на уважение, зачитане на достойнството и равнопоставеност към граждани и юридически лица.
   В таблици към отчета са посочени броят и класификацията на постъпилите жалби, разпределението им според общинските структури и отчет за разходите през 2019 година.

   Целия отчет можете да прочетете тук.
   Публикувано на 31 януари 2020 г.

За езика на омразата в някои жалби


   При обществения посредник постъпват жалби, свързани с дейността на отделни представители на общинската администрация, в които се прехвърля границата на нормалната критика и се съдържат обидни квалификации по отношение на длъжностни лица.
   Неколкократно през годините е обръщано внимание на отделни жалбоподатели да се въздържат от оскърбителни нападки срещу служебни лица и да се придържат към конкретните факти и обстоятелства, при които смятат, че са нарушени техни права или законни интереси от страна на органи на местното самоуправление или представители на администрацията в Столична община. Използването на оскърбителен и провокативен език в кореспонденцията с общински органи не помага по никакъв начин за решаването на възникнал проблем. Напомня се, че обидата на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му представлява престъпление против личността по смисъла на чл. 148, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наказателния кодекс.
   По жалба от месец декември общественият посредник изрази пред Кмета на Столична община категоричното си становище, че е недопустимо разглеждането на жалби, навеждащи към злоупотреба с право. Отбелязва се, че принципът на забраната за злоупотреба с права е залегнал в чл. 57, ал. 2 от Конституцията на Република България и в чл. 17 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

   Публикувано на 23 декември 2019 г.

Необходима ли е пешеходна пътека при кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков“ с улица „Малкара“?


   По повод искането на гражданин за поставяне на пешеходна пътека тип „Зебра“ при кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков“ с улица „Малкара“ (двукратно отхвърлено от Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община през 2018 г., като това решение е потвърдено и в заседание на комисията през юли 2019 г.), общественият посредник отправи предложение до зам.-кмета на Столична община с ресор транспорт и транспортни комуникации за ново разглеждане на случая, като представи нови факти.
   Аргумент за отхвърляне на искането е, че не са изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Гражданинът моли за преразглеждане на решението, като посочва, че интензивността на пресичане е висока и условието на ал. 2 от чл. 24 на Наредбата е изпълнено. Прилага извадка от направени от него преброявания в различни работни дни и часове, като твърди, че повече от 100 души на час пресичат на указаното място. В края на юли 2019 г. гражданинът се обръща за подкрепа към обществения посредник.
   Съгласно § 6, т. 54 от Закона за движение по пътищата, изречение второ, на кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение. Следвайки тази логика, пешеходците често пресичат уличното платно, продължавайки движението си, след края на тротоара, върху пътната настилка.
   Съгласно чл. 165 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, когато пресичат платното за движение, пешеходците са длъжни да използват пешеходна пътека, ако има наблизо; да се съобразяват с разстоянията до приближаващите пътни превозни средства и тяхната скорост и да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане. С думата „наблизо“ не се дава ориентир какво разстояние се приема за близко. В конкретния случай най-близката пешеходна пътека е на 160 метра.
   За поставяне на пешеходна пътека тип „Зебра“, съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, следва да са изпълнени две условия:
    • На места, на които в работен ден, в продължение на един час най-малко 50 пешеходци пресичат пътното платно;
    • Това пътно платно да е със средна интензивност на движението за същия период от 200 до 600 Е/h за платно без разделителна ивица и от 400 до 1000 Е/h за платно с разделителна ивица.
   Разстоянието между пешеходните пътеки, съгласно чл. 24, ал. 3 на същата наредба, се препоръчва да не бъде по-малко от 250 метра. Тази препоръка не означава забрана за поставяне на пешеходни пътеки на по-малки разстояния, като решението за това трябва да се обоснове с проект, разработен въз основа на Генералния план за организация на движението на територията на Столична община.
   При оглед на кръстовището, за да се придобие пряка представа за мястото, обектите около него и основателността на твърденията, се установява, че близостта на две светофарни уредби (на около 160 метра) не въздейства на пешеходците и уличното платно се пресича рисковано, за да се стигне по най-прекия път до голям магазин за хранителни стоки или до Парка „Заимов“. При наблюденията на обществения посредник се извърши преброяване на пресичащите пешеходци в продължение на един час, в три работни дни, в различно време на деня, в присъствието на двама граждани. Резултатите са: На 01.10.2019 г., от 08.55 ч. до 09.55 ч. – 119 пешеходци, пресекли бул. „Княз Ал. Дондуков“ при ул. „Малкара“ и ул. „Тракия“; на 02.10.2019 г., от 17.26 ч. до 18.26 ч. – 155 пресичащи на същото място; на 08.10.2019 г., от 12.05 ч. до 13.05 ч. – 134 пресичащи пешеходци. Пресичат хора на различна възраст, семейства с деца, трудноподвижни възрастни; пресичат работещи или живеещи в близост – до магазина за хранителни стоки или за тестени закуски и обратно.
    Въз основа на посочените факти и обстоятелства и като отчита, че съществуващото положение създава всекидневно висок риск от настъпване на пътно-транспортно произшествие с участието на пресичащи в участъка хора, общественият посредник предложи да бъде разгледана още веднъж възможността за поставяне на пешеходна пътека тип „Зебра“ при кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков“ с улица „Малкара“ или с ул. „Тракия“. В случай че отново се прецени нецелесъобразността на пешеходна пътека тип „Зебра“, то нека се даде алтернативно експертно решение за устойчива безопасност на движението в този участък, което да предотврати съществуващия постоянен риск от пътно-транспортно произшествие с пешеходци.

   Публикувано на 15 октомври 2019 г.

Затруднения при получаване на еднократна помощ за отглеждане на близнаци


   По повод получена жалба, свързана с получаването на еднократна помощ за отглеждане на близнаци, в края на месец септември 2019 г. общественият посредник изрази становище и отправи предложение до зам.-кмета с ресор социални дейности и интеграция на хора с увреждания в Столична община.
   Поводът е, че едва при подаване на заявление в Дирекция „Социално подпомагане“, за отпускане на еднократна помощ за раждане на дете, майката узнава, че е имала право и на еднократна помощ за отглеждане на близнаци. От нея обаче семейството е лишено, тъй като с няколко дни е пропуснат 6-месечният срок за подаването на това заявление. Жалбоподателката изтъква като основна причина за неблагоприятното развитие в случая пълната липса на информация за правния режим и видовете помощи и плащания, които държавата отпуска във връзка с раждането и отглеждането на деца.
   Действително, по силата на изричната разпоредба на чл. 12, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца, правото на еднократна помощ за отглеждане на близнаци се погасява след навършване на 6-месечна възраст на децата.
   Общественият посредник намира, че случаят следва да бъде разгледан в духа на конституционния принцип за закрила на майчинството и децата и на правото на добро управление и дължимо качество на административните услуги. Няма установена практика, с конкретни и изрично възложени задължения на компетентните в сферата на социалното подпомагане органи и лица, да съдействат активно на гражданите при упражняването на правата им. Затова споделя и подкрепя предложението на майката за предприемане на конкретни мерки на местно ниво за разширяване на реалната подкрепа на семействата и децата.
   Общественият посредник предлага в Столична община да бъде разработена и приложена целева политика за разширяване на информираността и съдействие за упражняване на социалните права на семействата с новородени деца, като посочва примерни средства и начини за осъществяване на тази цел:
    - изработване на информационни пакети, които да се връчват на младите родители в службите по гражданско състояние в районните администрации при издаването на удостоверения за раждане;
    - изработване на информационни брошури, които да се разпространяват в женските и детските консултации на общинските болници;
    - провеждане на съпътстващи информационни кампании при подходящи прояви от календара на Столична община.

   Публикувано на 20 септември 2019 г.

Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2019 г.


   Този анализ е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника).
   Основната дейност на екипа през отчетния период е свързана с всекидневно изслушване на граждани в Приемната на ул. „11-и август“ № 4, проучване и комуникация с различни общински структури по постъпващите жалби, изготвяне на становища, препоръки и предложения до засегнатите общински органи. Освен жалби, се регистрират и обработват и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, отправени от граждани или юридически лица, свързани със защитата на техните права и законни интереси при взаимодействието им с органите на местното самоуправление и общинската администрация в Столична община. В съответствие с Правилника и за удобство при представяне на данните, за всички тези документи се използва терминът жалба.
   В зависимост от предмета и основателността на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище или с предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; дава устна или писмена информация, или съвет на жалбоподателя какви действия може да предприеме, включително и (ако е необходимо) пред други органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е налице основание по чл. 18, ал. 2 от Правилника).
   При всички случаи, когато жалбата е по образувана преписка в общински орган, документите се преглеждат в цялост преди произнасянето. Прекият контакт с представители на общинските служби подпомага решаването на казуса в интерес на всички заинтересовани страни.
   Извън регистрираните жалби, в Приемната всекидневно се изслушват и подпомагат с консултации, допълнителна информация и съвети граждани, потърсили съдействие по телефона.
   В анализа са обособени следните раздели: справка за броя и класификацията на жалбите, данни за предмета на жалбите и работата по тях, становища по жалбите, други дейности, анализ и изводи. В таблици са посочени данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема.

   Публикувано на 31.07.2019 г.

Прочетете/ Скрийте

Механизми за защита на човешките права на лица, търсещи и получили международна закрила, на местно ниво


   По инициатива на Асоциация за развитие на София и Представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН в България, на 3 юли се проведе информационна сесия за представяне на институции, работещи в сферата на защита на човешките права. Участваха представители на Омбудсмана на Република България, Български хелзинкски комитет, Комисия за защита от дискриминация, Главна инспекция по труда, Комисия за защита на потребителите, Български Червен кръст, „Каритас“ – България, социални медиатори от бежанската общност.
   Лилия Христова представи институцията Обществен посредник на територията на Столична община, приложимата към нея нормативна рамка, правомощията и възможностите за съдействие и подкрепа на лицата, получили хуманитарен или бежански статут.

   Публикувано на 5 юли 2019 г.

Прочетете/ Скрийте

   КОНКУРС за избор на обществен посредник на територията на СО


   Публикувано на 27 юни 2019 г..


   ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община във връзка с чл.397, ал.1 от Изборния кодекс)


   Публикувано на 27 юни 2019 г.


   ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 8 и чл.13 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община)


   Публикувано на 27 юни 2019 г.


Становище по предложение за представяне и обсъждане на проекта за ремонт на Зона 4


   По постъпило предложение от представители на неправителствени организации и граждански групи, „за организиране на среща със заинтересованата столична общественост, на която да бъде представен и обсъден проектът за Зона 4, който ще бъде реализиран, в съпоставка с премирания в конкурса“, общественият посредник изразява следното становище пред Кмета на Столична община и Председателя на Столичния общински съвет:

   Публикувано на 10 юни 2019 година

Прочетете/ Скрийте

Обществен дебат по изменение на ЗУЕС


   По обявения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството обществен дебат по изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), общественият посредник внесе предложения, в подкрепа на изменения, които да направят закона работещ и лесно приложим от граждани, поели задължение за управление на етажна собственост. В работата си обществените посредници редовно изслушват хора, срещащи затруднения при прилагането на ЗУЕС. Необходимостта от промени и допълнения в разпоредбите за управление на жилищни сгради бе обсъдена и анализирана на работна среща на обществените посредници през месец март 2019 г.
   Голям брой хора в страната живеят в многоетажни жилищни сгради, които следва да се управляват по ЗУЕС. Ако в сградите няма учредена етажна собственост (ЕС), това създава затруднения. За гражданите е удобство да бъдат представлявани пред общинската администрация от избраните си управители. За местната власт също е голямо улеснение да работи с управителни органи на ЕС по въпроси, свързани с поддържането на сградите и прилежащата им площ.
   Основните проблеми, поради които собственици на жилища в сгради в режим на ЕС отправят жалби и сигнали към общината, в очакване на намеса и решение, са свързани със: затруднения при прилагане на закона при свикване на общо събрание, избор на управителни органи, ползване на асансьор и плащане на такси за домашни любимци; събиране за средства за ремонт на общи части; при отказ за плащане на дължими суми; неспазване на правилника за вътрешния ред; силен шум или течове в жилища, причинени от съседи; завземане на общи части от отделни собственици; монтиране на климатични тела върху общи части; смяна на вертикални щрангове без решение на общото събрание.
   Въпреки че в такива случаи местната власт действа според нормативно определените ѝ правомощия, горепосочените проблеми невинаги водят до крайно решение по административен път.
   Позицията на МРРБ за провеждане на обществен дебат насочва към засилване на ролята на публичните власти в прилагането на ЗУЕС, чрез увеличаване правата и задълженията на местната власт в контрола по прилагането на закона. В този дебат би следвало да се постави въпросът, дали засиленото администриране и регламентиране на външна намеса при управлението на сгради в режим на етажна собственост не би изместило основната идея на закона, с който се уреждат обществените отношения, свързани с управлението на общите части в сгради в режим на етажна собственост, както и с правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

Прочетете/ Скрийте

Обществените посредници в Стара Загора

Първа работна среща за 2019 г. събра 11 колеги в Града на липите


   На 6 и 7 март 2019 г. се проведе първата за тази година редовна работна среща, с домакин Надежда Чакърова-Николова, обществен посредник на Община Стара Загора. Колегите от общините Благоеврад, Бургас, Елин Пелин, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Симитли, София, Шумен, бяха поздравени от председателя на Общинския съвет на Стара Загора Таньо Брайков и от заместник-кмета Иванка Сотирова. Бяха обсъдени сходни казуси и решаването им в различни общини, обмениха се добри практики и възможности за изменения в някои нормативни актове.
   Обществените посредници изразиха удовлетвореност от предприетите от Народното събрание инициативи във връзка с отбелязването на 140-ата годишнина от приемането на първата българска конституция. С писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева те предлагат своето партньорство и изразяват желание да се включат в планираните за 16 април уроци по Конституция пред учениците в цялата страна.
   Първият в страната Млад омбудсман на Млада Загора Бетина Радева и нейният заместник Калоян Максимов получиха сертификат за принадлежност към мрежата на обществените посредници в страната.
   По покана на областния управител Гергана Микова и с участието и на заместника й Петя Чакърова се проведе среща-разговор за ролята на обществения посредник в областта. Област Стара Загора е единствената с обществени посредници в две общини – Стара Загора и Казанлък. Тъкмо обратното – в Северна България само в Община Шумен има обществен посредник. В разговора се обсъдиха теми за качеството на българското образование и дуалното обучение, недостига на кадри за икономиката, проблеми във ВиК сектора в отделни общини, прилагане на Закона за управление на етажната собственост. Според областния управител държавните и общинските институции, неправителствените организации и частният бизнес в областта работят в добър синхрон.Годишен отчет
за дейността на обществения посредник
на територията на Столична община
през 2018 г.

Обща информация за дейността


   Местната власт в Столична община създава длъжността обществен посредник преди 16 години и оттогава укрепва това звено, което подпомага решаването на основателните жалби и сигнали на граждани и юридически лица, свързани с дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация.
   Общественият посредник заема специфична позиция в системата на общинските служби и звена. Правомощията му са регламентирани в Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община,приет с Решение № 154 по Протокол № 22 от 8.07.2004 г.,изменян и допълван с решения № 465 от 22.06.2006 г. и № 45 от 29.01.2009 г. на Столичния общински съвет (допълнен - Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г., изменен  и допълнен - Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.).
   Въпреки че звеното не е юридическо лице и дейността му се финансира от общинския бюджет, общественият посредник е независим при изпълнение на служебните си задължения, безвластови, контролни или санкциониращи правомощия. Това, както и изискването за непринадлежност към политическа партия, предполагат ползотворно взаимодействие както с общинските органи, така и с градската общественост.