Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Да, но само около обществени сгради.

Не ме интересува, не шофирам.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Не, ще се отрази на бюджета

Не, няма нищо да се промени.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

»РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

    Здравейте, отговорни съграждани,
   Уведомявам ви, че Приемната временно е затворена за външни посетители, но работата ни продължава, макар и в намален състав. Контактите помежду ни остават леснодостъпни, бързи и удобни.
   С нова заповед на кмета на Столична община от 16.03.2020 г. временно се преустановява провеждането на всички приеми в приемните дни в структурите на Столична община. Създава се организация за въвеждане на дистанционна форма на работа, според възможностите и спецификата на трудовата дейност. Мерките ще важат до отпадане на необходимостта от тях.
   Можете да се свържете с нас чрез:
   › електронната ни поща ombudsman@sofia.bg
   › електронната страница sofiaombudsman.bg
   › телефони: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
   Всички сме отговорни за своя живот, за живота на близките ни и за живота на хората около нас. Спазвайки заповедите на столичния кмет, инструкциите и указанията на председателя на оперативния щаб и на лекарите, ще намалим риска от заболяване за всички и ще спомогнем за по-скорошното прекратяване на извънредното положение.
Бъдете здрави!


   Уважаеми съграждани,
   Като длъжностно лице и ръководител на екип от сътрудници, нося своята отговорност за недопускане и ограничаване на разпространението на т. нар. коронавирус в Приемната на обществения посредник на територията на Столична община. Ето защо, като се съобразявам и със заповед от 09.03.2020 г. на кмета на Столична община във връзка с разпространението на новия вирус, Ви призовавам към разумно и отговорно поведение и следване на съветите, давани от Националния оперативен щаб, и съобразяване с мерките, предприемани от Столична община.
   Приемната на обществения посредник продължава да е отворена за граждани, но моля по възможност да изпращате жалбите си по електронен път, като посочвате и телефонен номер за бърз и удобен контакт.
   ›На електронната ни поща ombudsman@sofia.bg
   ›Чрез електронната ни страница sofiaombudsman.bg
   ›Приемаме жалби и на телефони: 02/9873449, 02/9871341
   Моля онези от Вас, които посещават Приемната, да се въздържат от продължително застояване, да спазват хигиенните правила при евентуално кашляне или кихане и да оставят разумно разстояние между себе си и нас. Тези предпазни мерки намаляват риска от зараза за всички нас.
   Актуална информация за мерките можете да намерите на електронните страници на:
   Министерство на здравеопазването https://www.mh.government.bg/bg/
   Столична регионална здравна инспекция https://srzi.bg/bg
  Национален център по заразни и паразитни болести https://ncipd.org/index.php?lang=bg
   Електронен портал на Столична община https://www.sofia.bg/

Годишния отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2019 г.


   Лилия Христова внесе в Столичния общински съвет отчета си за дейността през изминалата година. Постъпилите през периода жалби са 152. Изслушаните в Приемната граждани и представители на юридически лица са 115.
   Приключени са 143 случая и 4 преписки от 2018 г. Към края на отчетния период в работна фаза са девет жалби. Над половината от всички жалби са внесени по електронен път. В 34 случая са изготвени протоколи за подаване на жалба при посещение в Приемната.
   Неоснователните жалби са 39 броя. Справки за броя на жалбите и сигналите и тяхната класификация са показани в приложения към отчета. Броят постъпили и приключили преписки е само статистика, която не показва пълния обхват на работата. Има случаи, които се налага да бъдат преразглеждани след време, ако се установи, че съответният общински орган не е предприел действия, или те са частични, или впоследствие не е упражнен необходимият контрол, или са настъпили нови обстоятелства.
   В отчета са представени данни за жалбите, по които проверките не са приключили, за решените случаи и за тези, при които намесата е останала без резултат. Дадени са примери за тях, както и за някои от изразените становища по спазването на законните права и интереси на гражданите при взаимодействието им с органите на местната власт.
   Голяма част от предложенията, отправени до органи на местното самоуправление и местната администрация, са одобрени, приети и приложени. Те са свързани с прояви на формално отношение по регистриран сигнал, подобряване на информационната среда, ангажиране на администрацията със спазване на установените срокове и обратна връзка към жалбоподателите.
   Христова подчертава, че изведените в отчета заключения се основават единствено на наблюдения, установени факти и обстоятелства при разглеждането на жалби, сигнали, молби, искания за съдействие, регистрирани в Приемната. Те нямат характер на оценка за дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация в Столична община. Свързани са с прилагането на утвърдените принципи в административната дейност, на Закона за управление на етажната собственост и строителния контрол, с публичност и достъпност на информацията, предоставяна от общината, и с взаимодействието на общинските органи с обществения посредник.
   В заключение Христова отново потвърждава позицията си, че неоснователното забавяне на преписки подкопава авторитета и доверието в дейността на органите на местното самоуправление и общинската администрация, които са обвързани с прилагането на принципите за законност, безпристрастност, бързина и процесуална икономия в административното производство. Законността, навременността, яснотата и предвидимостта са дължими от публичните власти в отношенията с граждани и юридически лица. Същевременно се подчертава, че при взаимодействието на обществения посредник с представители на различни общински звена, в повечето случаи се отбелязват задълбочена работа, широка експертиза, стриктно спазване на регламентираните по закон действия, прояви на уважение, зачитане на достойнството и равнопоставеност към граждани и юридически лица.
   В таблици към отчета са посочени броят и класификацията на постъпилите жалби, разпределението им според общинските структури и отчет за разходите през 2019 година.

   Целия отчет можете да прочетете тук.
   Публикувано на 31 януари 2020 г.

За езика на омразата в някои жалби


   При обществения посредник постъпват жалби, свързани с дейността на отделни представители на общинската администрация, в които се прехвърля границата на нормалната критика и се съдържат обидни квалификации по отношение на длъжностни лица.
   Неколкократно през годините е обръщано внимание на отделни жалбоподатели да се въздържат от оскърбителни нападки срещу служебни лица и да се придържат към конкретните факти и обстоятелства, при които смятат, че са нарушени техни права или законни интереси от страна на органи на местното самоуправление или представители на администрацията в Столична община. Използването на оскърбителен и провокативен език в кореспонденцията с общински органи не помага по никакъв начин за решаването на възникнал проблем. Напомня се, че обидата на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му представлява престъпление против личността по смисъла на чл. 148, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наказателния кодекс.
   По жалба от месец декември общественият посредник изрази пред Кмета на Столична община категоричното си становище, че е недопустимо разглеждането на жалби, навеждащи към злоупотреба с право. Отбелязва се, че принципът на забраната за злоупотреба с права е залегнал в чл. 57, ал. 2 от Конституцията на Република България и в чл. 17 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

   Публикувано на 23 декември 2019 г.

Необходима ли е пешеходна пътека при кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков“ с улица „Малкара“?


   По повод искането на гражданин за поставяне на пешеходна пътека тип „Зебра“ при кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков“ с улица „Малкара“ (двукратно отхвърлено от Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община през 2018 г., като това решение е потвърдено и в заседание на комисията през юли 2019 г.), общественият посредник отправи предложение до зам.-кмета на Столична община с ресор транспорт и транспортни комуникации за ново разглеждане на случая, като представи нови факти.
   Аргумент за отхвърляне на искането е, че не са изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Гражданинът моли за преразглеждане на решението, като посочва, че интензивността на пресичане е висока и условието на ал. 2 от чл. 24 на Наредбата е изпълнено. Прилага извадка от направени от него преброявания в различни работни дни и часове, като твърди, че повече от 100 души на час пресичат на указаното място. В края на юли 2019 г. гражданинът се обръща за подкрепа към обществения посредник.
   Съгласно § 6, т. 54 от Закона за движение по пътищата, изречение второ, на кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение. Следвайки тази логика, пешеходците често пресичат уличното платно, продължавайки движението си, след края на тротоара, върху пътната настилка.
   Съгласно чл. 165 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, когато пресичат платното за движение, пешеходците са длъжни да използват пешеходна пътека, ако има наблизо; да се съобразяват с разстоянията до приближаващите пътни превозни средства и тяхната скорост и да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане. С думата „наблизо“ не се дава ориентир какво разстояние се приема за близко. В конкретния случай най-близката пешеходна пътека е на 160 метра.
   За поставяне на пешеходна пътека тип „Зебра“, съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, следва да са изпълнени две условия:
    • На места, на които в работен ден, в продължение на един час най-малко 50 пешеходци пресичат пътното платно;
    • Това пътно платно да е със средна интензивност на движението за същия период от 200 до 600 Е/h за платно без разделителна ивица и от 400 до 1000 Е/h за платно с разделителна ивица.
   Разстоянието между пешеходните пътеки, съгласно чл. 24, ал. 3 на същата наредба, се препоръчва да не бъде по-малко от 250 метра. Тази препоръка не означава забрана за поставяне на пешеходни пътеки на по-малки разстояния, като решението за това трябва да се обоснове с проект, разработен въз основа на Генералния план за организация на движението на територията на Столична община.
   При оглед на кръстовището, за да се придобие пряка представа за мястото, обектите около него и основателността на твърденията, се установява, че близостта на две светофарни уредби (на около 160 метра) не въздейства на пешеходците и уличното платно се пресича рисковано, за да се стигне по най-прекия път до голям магазин за хранителни стоки или до Парка „Заимов“. При наблюденията на обществения посредник се извърши преброяване на пресичащите пешеходци в продължение на един час, в три работни дни, в различно време на деня, в присъствието на двама граждани. Резултатите са: На 01.10.2019 г., от 08.55 ч. до 09.55 ч. – 119 пешеходци, пресекли бул. „Княз Ал. Дондуков“ при ул. „Малкара“ и ул. „Тракия“; на 02.10.2019 г., от 17.26 ч. до 18.26 ч. – 155 пресичащи на същото място; на 08.10.2019 г., от 12.05 ч. до 13.05 ч. – 134 пресичащи пешеходци. Пресичат хора на различна възраст, семейства с деца, трудноподвижни възрастни; пресичат работещи или живеещи в близост – до магазина за хранителни стоки или за тестени закуски и обратно.
    Въз основа на посочените факти и обстоятелства и като отчита, че съществуващото положение създава всекидневно висок риск от настъпване на пътно-транспортно произшествие с участието на пресичащи в участъка хора, общественият посредник предложи да бъде разгледана още веднъж възможността за поставяне на пешеходна пътека тип „Зебра“ при кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков“ с улица „Малкара“ или с ул. „Тракия“. В случай че отново се прецени нецелесъобразността на пешеходна пътека тип „Зебра“, то нека се даде алтернативно експертно решение за устойчива безопасност на движението в този участък, което да предотврати съществуващия постоянен риск от пътно-транспортно произшествие с пешеходци.

   Публикувано на 15 октомври 2019 г.

Затруднения при получаване на еднократна помощ за отглеждане на близнаци


   По повод получена жалба, свързана с получаването на еднократна помощ за отглеждане на близнаци, в края на месец септември 2019 г. общественият посредник изрази становище и отправи предложение до зам.-кмета с ресор социални дейности и интеграция на хора с увреждания в Столична община.
   Поводът е, че едва при подаване на заявление в Дирекция „Социално подпомагане“, за отпускане на еднократна помощ за раждане на дете, майката узнава, че е имала право и на еднократна помощ за отглеждане на близнаци. От нея обаче семейството е лишено, тъй като с няколко дни е пропуснат 6-месечният срок за подаването на това заявление. Жалбоподателката изтъква като основна причина за неблагоприятното развитие в случая пълната липса на информация за правния режим и видовете помощи и плащания, които държавата отпуска във връзка с раждането и отглеждането на деца.
   Действително, по силата на изричната разпоредба на чл. 12, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца, правото на еднократна помощ за отглеждане на близнаци се погасява след навършване на 6-месечна възраст на децата.
   Общественият посредник намира, че случаят следва да бъде разгледан в духа на конституционния принцип за закрила на майчинството и децата и на правото на добро управление и дължимо качество на административните услуги. Няма установена практика, с конкретни и изрично възложени задължения на компетентните в сферата на социалното подпомагане органи и лица, да съдействат активно на гражданите при упражняването на правата им. Затова споделя и подкрепя предложението на майката за предприемане на конкретни мерки на местно ниво за разширяване на реалната подкрепа на семействата и децата.
   Общественият посредник предлага в Столична община да бъде разработена и приложена целева политика за разширяване на информираността и съдействие за упражняване на социалните права на семействата с новородени деца, като посочва примерни средства и начини за осъществяване на тази цел:
    - изработване на информационни пакети, които да се връчват на младите родители в службите по гражданско състояние в районните администрации при издаването на удостоверения за раждане;
    - изработване на информационни брошури, които да се разпространяват в женските и детските консултации на общинските болници;
    - провеждане на съпътстващи информационни кампании при подходящи прояви от календара на Столична община.

   Публикувано на 20 септември 2019 г.

Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2019 г.


   Този анализ е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника).
   Основната дейност на екипа през отчетния период е свързана с всекидневно изслушване на граждани в Приемната на ул. „11-и август“ № 4, проучване и комуникация с различни общински структури по постъпващите жалби, изготвяне на становища, препоръки и предложения до засегнатите общински органи. Освен жалби, се регистрират и обработват и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, отправени от граждани или юридически лица, свързани със защитата на техните права и законни интереси при взаимодействието им с органите на местното самоуправление и общинската администрация в Столична община. В съответствие с Правилника и за удобство при представяне на данните, за всички тези документи се използва терминът жалба.
   В зависимост от предмета и основателността на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище или с предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; дава устна или писмена информация, или съвет на жалбоподателя какви действия може да предприеме, включително и (ако е необходимо) пред други органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е налице основание по чл. 18, ал. 2 от Правилника).
   При всички случаи, когато жалбата е по образувана преписка в общински орган, документите се преглеждат в цялост преди произнасянето. Прекият контакт с представители на общинските служби подпомага решаването на казуса в интерес на всички заинтересовани страни.
   Извън регистрираните жалби, в Приемната всекидневно се изслушват и подпомагат с консултации, допълнителна информация и съвети граждани, потърсили съдействие по телефона.
   В анализа са обособени следните раздели: справка за броя и класификацията на жалбите, данни за предмета на жалбите и работата по тях, становища по жалбите, други дейности, анализ и изводи. В таблици са посочени данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема.

   Публикувано на 31.07.2019 г.

Прочетете/ Скрийте

Механизми за защита на човешките права на лица, търсещи и получили международна закрила, на местно ниво


   По инициатива на Асоциация за развитие на София и Представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН в България, на 3 юли се проведе информационна сесия за представяне на институции, работещи в сферата на защита на човешките права. Участваха представители на Омбудсмана на Република България, Български хелзинкски комитет, Комисия за защита от дискриминация, Главна инспекция по труда, Комисия за защита на потребителите, Български Червен кръст, „Каритас“ – България, социални медиатори от бежанската общност.
   Лилия Христова представи институцията Обществен посредник на територията на Столична община, приложимата към нея нормативна рамка, правомощията и възможностите за съдействие и подкрепа на лицата, получили хуманитарен или бежански статут.

   Публикувано на 5 юли 2019 г.

Прочетете/ Скрийте

   КОНКУРС за избор на обществен посредник на територията на СО


   Публикувано на 27 юни 2019 г..


   ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община във връзка с чл.397, ал.1 от Изборния кодекс)


   Публикувано на 27 юни 2019 г.


   ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 8 и чл.13 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община)


   Публикувано на 27 юни 2019 г.


Становище по предложение за представяне и обсъждане на проекта за ремонт на Зона 4


   По постъпило предложение от представители на неправителствени организации и граждански групи, „за организиране на среща със заинтересованата столична общественост, на която да бъде представен и обсъден проектът за Зона 4, който ще бъде реализиран, в съпоставка с премирания в конкурса“, общественият посредник изразява следното становище пред Кмета на Столична община и Председателя на Столичния общински съвет:

   Публикувано на 10 юни 2019 година

Прочетете/ Скрийте

Обществен дебат по изменение на ЗУЕС


   По обявения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството обществен дебат по изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), общественият посредник внесе предложения, в подкрепа на изменения, които да направят закона работещ и лесно приложим от граждани, поели задължение за управление на етажна собственост. В работата си обществените посредници редовно изслушват хора, срещащи затруднения при прилагането на ЗУЕС. Необходимостта от промени и допълнения в разпоредбите за управление на жилищни сгради бе обсъдена и анализирана на работна среща на обществените посредници през месец март 2019 г.
   Голям брой хора в страната живеят в многоетажни жилищни сгради, които следва да се управляват по ЗУЕС. Ако в сградите няма учредена етажна собственост (ЕС), това създава затруднения. За гражданите е удобство да бъдат представлявани пред общинската администрация от избраните си управители. За местната власт също е голямо улеснение да работи с управителни органи на ЕС по въпроси, свързани с поддържането на сградите и прилежащата им площ.
   Основните проблеми, поради които собственици на жилища в сгради в режим на ЕС отправят жалби и сигнали към общината, в очакване на намеса и решение, са свързани със: затруднения при прилагане на закона при свикване на общо събрание, избор на управителни органи, ползване на асансьор и плащане на такси за домашни любимци; събиране за средства за ремонт на общи части; при отказ за плащане на дължими суми; неспазване на правилника за вътрешния ред; силен шум или течове в жилища, причинени от съседи; завземане на общи части от отделни собственици; монтиране на климатични тела върху общи части; смяна на вертикални щрангове без решение на общото събрание.
   Въпреки че в такива случаи местната власт действа според нормативно определените ѝ правомощия, горепосочените проблеми невинаги водят до крайно решение по административен път.
   Позицията на МРРБ за провеждане на обществен дебат насочва към засилване на ролята на публичните власти в прилагането на ЗУЕС, чрез увеличаване правата и задълженията на местната власт в контрола по прилагането на закона. В този дебат би следвало да се постави въпросът, дали засиленото администриране и регламентиране на външна намеса при управлението на сгради в режим на етажна собственост не би изместило основната идея на закона, с който се уреждат обществените отношения, свързани с управлението на общите части в сгради в режим на етажна собственост, както и с правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

Прочетете/ Скрийте

Обществените посредници в Стара Загора

Първа работна среща за 2019 г. събра 11 колеги в Града на липите


   На 6 и 7 март 2019 г. се проведе първата за тази година редовна работна среща, с домакин Надежда Чакърова-Николова, обществен посредник на Община Стара Загора. Колегите от общините Благоеврад, Бургас, Елин Пелин, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Симитли, София, Шумен, бяха поздравени от председателя на Общинския съвет на Стара Загора Таньо Брайков и от заместник-кмета Иванка Сотирова. Бяха обсъдени сходни казуси и решаването им в различни общини, обмениха се добри практики и възможности за изменения в някои нормативни актове.
   Обществените посредници изразиха удовлетвореност от предприетите от Народното събрание инициативи във връзка с отбелязването на 140-ата годишнина от приемането на първата българска конституция. С писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева те предлагат своето партньорство и изразяват желание да се включат в планираните за 16 април уроци по Конституция пред учениците в цялата страна.
   Първият в страната Млад омбудсман на Млада Загора Бетина Радева и нейният заместник Калоян Максимов получиха сертификат за принадлежност към мрежата на обществените посредници в страната.
   По покана на областния управител Гергана Микова и с участието и на заместника й Петя Чакърова се проведе среща-разговор за ролята на обществения посредник в областта. Област Стара Загора е единствената с обществени посредници в две общини – Стара Загора и Казанлък. Тъкмо обратното – в Северна България само в Община Шумен има обществен посредник. В разговора се обсъдиха теми за качеството на българското образование и дуалното обучение, недостига на кадри за икономиката, проблеми във ВиК сектора в отделни общини, прилагане на Закона за управление на етажната собственост. Според областния управител държавните и общинските институции, неправителствените организации и частният бизнес в областта работят в добър синхрон.Годишен отчет
за дейността на обществения посредник
на територията на Столична община
през 2018 г.

Обща информация за дейността


   Местната власт в Столична община създава длъжността обществен посредник преди 16 години и оттогава укрепва това звено, което подпомага решаването на основателните жалби и сигнали на граждани и юридически лица, свързани с дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация.
   Общественият посредник заема специфична позиция в системата на общинските служби и звена. Правомощията му са регламентирани в Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община,приет с Решение № 154 по Протокол № 22 от 8.07.2004 г.,изменян и допълван с решения № 465 от 22.06.2006 г. и № 45 от 29.01.2009 г. на Столичния общински съвет (допълнен - Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г., изменен  и допълнен - Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.).
   Въпреки че звеното не е юридическо лице и дейността му се финансира от общинския бюджет, общественият посредник е независим при изпълнение на служебните си задължения, безвластови, контролни или санкциониращи правомощия. Това, както и изискването за непринадлежност към политическа партия, предполагат ползотворно взаимодействие както с общинските органи, така и с градската общественост.

Прочетете/ Скрийте

Разяснения по повод постъпили възражения от жители в кв. „Мусагеница“ срещу проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница“, Район „Студентски“, Столична община


   В отговор на получени над 30 възражения и предложения от граждани, по повод обявения в „Държавен вестник“, бр. 98 от 27 ноември, проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница“, Район „Студентски“, общественият посредник Лилия Христова даде разяснения за етапите и процедурите по одобряване на проекта.
   Проектът на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница“ е на етап първо обявяване в „Държавен вестник“ и провеждане на обществено обсъждане, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, изработеният проект за ПУП се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“. Обявлението се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник. Проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община.

Прочетете/ Скрийте

Общественият посредник участва в конференция в Тирана


   В средата на септември, по покана на Фондация „РискМонитор“, Лилия Христова участва в конференция „Ролята и предизвикателствата на гражданското общество и местните власти в борбата срещу корупцията“, която се проведе в столицата на Република Албания – Тирана.
   Конференцията бе заключителен етап по тригодишен проект CIVILISC „Гражданското общество в борбата срещу корупцията“, финансиран от Делегацията на Европейския съюз в Албания. Част от този проект се изпълнява в партньорство между Фондация „РискМонитор“ и албанския Институт за демокрация и медиация.
   От българска страна във форума участваха и: Ваня Нушева, програмен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“; Илина Мутафчиева – председател на Национален младежки форум; Десислава Христова – Форум Гражданско участие; Павлина Филипова – координатор европейски проекти във Фондация „РискМонитор“; Снежина Грабова – Фондация „РискМонитор“.
   В панела „Подобряване на доброто управление на местно ниво – избор на политики, промени и бъдещо развитие на местните правителствени звена, за да се справят с борбата против корупцията“ Христова запозна участниците със статута на обществения посредник в българските общини, с историята на длъжността в България и в Столична община. Тя направи сравнение между правомощията на Омбудсмана на Република България и обществените посредници, като подчерта общото между тях – непартиен орган, който няма властови, контролни или санкциониращи правомощия.


Прочетете/ Скрийте

   Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2018 г.


Препоръка към отдел „Общински приходи“


   По постъпил сигнал от адвокат срещу отказ за издаване на удостоверение за данъчна оценка и заплащане на дължими от доверителя му данъци, поради непредставяне на нотариално заверено пълномощно, общественият посредник се обърна към началника на отдел „Общински приходи – Слатина“, с препоръка да приеме като достатъчно и издадено съобразно изискванията на нормативните актове пълномощно, изготвено съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА), без да е необходима нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
   В жалбата на адвоката се твърди, че при контакти с отдел „Общински приходи – Слатина“ му е отказано извършването на определени действия: предеклариране на недвижим имот, заплащане на дължими данъци, подаване на искане за погасяване по давност на дължими данъци, поради изтичане на предвидения в ДОПК срок, както и получаване на съответните документи за това. Адвокатът е надлежно упълномощен писмено от лице – български гражданин, пребиваващ в Испания, за извършване на определените в пълномощното действия.
   В писмото си Лилия Христова обръща внимание на следното:
   Съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), „пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации“. Тази разпоредба съвпада с разпоредбата на чл. 87, ал. 7 от Данъчноосигурителния и процесуален кодекс (ДОПК), където също се изисква лицето да е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
   Изключение от правилото е предвидено единствено за адвокатите – в чл. 25, ал. 1 от ЗА: „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно“. При това представителство не се изисква нотариална заверка на пълномощното; достатъчно е то да е писмено и в него да е посочен личният номер от адвокатската карта, с който адвокатът е вписан в единния адвокатски регистър. Това писмено пълномощно е достатъчно легитимно – по силата на специалната норма на чл. 25, ал. 1 от ЗА – за явяването на адвоката в административни и съдебни производства. Такава е и единната съдебна практика в Република България по този казус: Решение № 818 от 16.04.2018 г. по адм. дело № 363/2017 г. на Административен съд – Пловдив; Решение № 13284 от 03.11.2017 г. по адм. дело № 13605/2016 г. на Върховния административен съд, тричленен състав; Решение № 2150 от 16.02.2018 г. по адм. дело № 385/2018 г. на Върховния административен съд, петчленен състав и др.
Публикувано на 4 юли 2018 година


   Подкрепа за забраната да се излъчват мигащи или движещи се светлини във външни рекламни елементи


График на изнесените приемни на обществения посредник през 2018 година


   За четвърта поредна година Лилия Христова организира изнесен прием на граждани и юридически лица в районите, кметствата и кварталите на Столична община. Целта е да се облекчат лицата, които нямат възможност да пътуват до центъра на столицата, не ползват интернет или съществуват други причини, които не им позволяват да влязат в контакт с обществения посредник.
   Изнесените приемни ще се проведат от април до ноември включително. Не е необходимо предварително записване. Пълния график можете да видите тук.   


В становище от месец март 2018 г. по постъпило писмо от граждански организации и граждани до председателя на Столичния общински съвет (СОС) и членовете на Председателския съвет на СОС, общественият посредник изразява своята подкрепа към техните предложения. Повече прочетете тук.„Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“


  Общественият посредник на територията на Столична община подкрепя третото издание на националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, организирана под патронажа на Омбудсмана на Република България. Партньор на кампанията, както и в предишните две издания, е Българският Червен кръст. Дарителската кампания е за набиране на парични средства и хранителни продукти за подпомагане на хората, чиято пенсия надвишава с малко определения минимален праг на пенсията, при който се отпускат великденски надбавки.

  По утвърдени от Националния осигурителен институт списъци средствата ще бъдат обърнати във ваучери на стойност по 20 лева, с които ще може да се пазарува в 5000 обекта в цялата страна. Пълен списък на търговските обекти ще бъде обявен на електронната страница на Омбудсмана http://www.ombudsman.bg/

  Ваучерите ще се предават на възрастните хора по предварително уточнени поименни списъци, чрез местните пощенски клонове. Списъците ще бъдат публикувани на сайта на Омбудсмана, сайта на БЧК www.redcross.bg и обявени в централните пощенски клонове в населените места.

  В седмицата преди Великден, с помощта на общинските социални служби, ще се раздават хранителни продукти на социално слаби и бедни хора.

  Дарителите, които подкрепят благородната кауза, и искат да подпомогнат хора, живеещи на територията на Столична община, при попълване на платежното нареждане трябва да посочат за коя община правят дарението.

  Дарителите, които желаят да участват със собствена продукция, следва да определят вида и количеството на даряваната стока. Чрез Българската агенция за безопасност на храните са осигурени складови помещения за временно съхранение на продуктите.

  Желаещите да се включат в националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, могат да се свържат с обществения посредник Лилия Христова или с екипа на националния омбудсман Мая Манолова.

  Средствата се набират чрез: 
   Банкова сметка в „УниКредит Булбанк“, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК):
   IBAN: BG53UNCR70001522802795; Банков код: UNCRBGSF
   или
   Със SMS на номер 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС
   или
   чрез оn-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК www.redcross.bgПодобряване качеството на административната услуга „Издаване на удостоверение за наследници“, предоставяна от районните администрации в Столична община


    Общественият посредник Лилия Христова отправи предложение към Столична община за улесняване на гражданите при издаване на удостоверение за наследници на лице, което е починало преди внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН).
   Съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, удостоверения за наследници на лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на ЕСГРАОН, се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват.
   Регистрите на населението, поддържани до внедряване на ЕСГРАОН, се съхраняват в правоприемниците на шестте района по старото райониране на София („Ленински“, „Кирковски“, „Димитровски“, „Коларовски“, „Кирковски“ и „Девети септември“). За определено починало лице, без единен граждански номер (ЕГН), при служебна проверка може да се установи в кой район по старото административно деление на столицата то е вписано в регистъра на населението и съответно оттам да бъде издадено удостоверение за неговите наследници.   


Прочетете/ Скрийте

Обществено обсъждане в “Младост”


  На 22 февруари в залата на читалище „Младост 1971“ се проведе заключителна дискусия по общественото обсъждане на задание за проектиране на подробен устройствен план на територията на нов парк „Изток“ – район „Младост“. Представянето на проекта бе в средата на месец януари, а в районната администрация са постъпили над 1700 възражения, становища, мнения – предимно от собственици на възстановени земеделски земи в Горубляне. 


Прочетете/ Скрийте