Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Да, но само около обществени сгради.

Не, няма нищо да се промени.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не ме интересува, не шофирам.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

»РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 
   Изявление на обществения посредник В отговор на излъченото на 16.06.2024 г. в ефира на Телевизия БТВ предаване „120 минути“, в което гостуващият продуцент и актьор Борислав Чучков изказа неверни твърдения за дейността на обществения посредник, публикувам уточнения, основани на обективните факти.
Становището прочетете тук.
   Публикувано на 19 юни 2024 година.

   По повод внесена жалба срещу провеждането на „София Съмър Фест“ на територията на Южен парк – II част, придружена с 461 подписа, през месец февруари общественият посредник внесе писмено становище до Столичния общински съвет, кмета на Столична община и кмета на Район „Триадица“.
Становището прочетете тук.
   Публикувано на 20 март 2024 година.

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2023 г.


   Общественият посредник внесе в Столичния общински съвет и на вниманието на кмета на Столична община годишния си отчет за дейността през 2023 г. В отчета са представени данни за броя на подадените жалби, работата по тях и съответните резултати. Данните са придружени с примери за основателни и неоснователни жалби, за отправените предложения и становища по част от тях и изводи от цялостната дейност през изминалата година. Акцентира се върху необходимостта от:
   - преглед и нова оценка за местоположението на някои контейнери за смет, които препятстват безрисковото и свободно движение на пешеходци по тротоарите;
   - анализ на заявените часове на зареждане на търговски обекти съобразно специфичните особености на отделни квартали за ограничаване на едновременното струпване на товарни МПС, паркирани в нарушение на правилата за пътна безопасност, които създават риск за движението на пешеходци и градски транспорт;
   - внимателно и отговорно разглеждане и непосредствена обратна връзка по граждански предложения за подобряване на градската среда: изграждане на тротоари, на улици, на улично осветление и др.;
   - приемане на нова общинска наредба за общодостъпната среда, тъй като действащата Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр. София, приета с Решение № 1 от 09.10.2000 г. от Столичния общински съвет, не е съобразена със съвременните нормативни изисквания към тази среда.
   Целия отчет можете да прочетете тук.
   Публикувано на 01 февруари 2024 година.

Предложение за анализ и мерки по броя и достъпността на обществените тоалетни на територията на Столична община


   По жалба от лице със здравословни проблеми, предизвикващи чести санитарно-хигиенни нужди, общественият посредник внесе предложение до кмета на Столична община и до Столичния общински съвет за преглед, анализ и планиране на съответни мерки по подобряване на достъпната среда за хора с увреждания.
   Жалбоподателят сочи като лоши примери няколко държавни институции и търговски обекти и предлага Столична община в сътрудничество с частни фирми да изгради широка мрежа от обществени тоалетни.
   В Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. е залегнало осигуряването на условия и възможности за социално приобщаване на хората с увреждания в Република България във всички сфери на обществения живот чрез целенасочен, последователен и интегриран подход с цел подобряване на качеството на живот и преодоляване на риска от изолация. България следва да изпълнява националните ангажименти, произтичащи от изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като гаранция за пълноценното и равноправно упражняване на правата на човека и основните свободи от страна на хората с увреждания и недопускане на дискриминация по признак „увреждане”.
   Общините, в рамките на предоставената им компетентност, предоставят мерки в за изграждане и поддържане на достъпна среда и подобряване качеството на живот на хората с увреждания.
   С Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се определят правилата, нормите и минималните стандарти за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда. Те се прилагат при проектиране и изпълнение на елементите на достъпната среда в урбанизирана територия и в сградите и съоръженията за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност. Член 36 от тази наредба предвижда, че обществените тоалетни кабини, предназначени за хора с увреждания, се разполагат на подходящи и достъпни места, до които може да се достигне свободно и самостоятелно от всички хора, при отчитане на специфичните нужди на хората с намалена подвижност.
   Съгласно чл. 5 от Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София, се осигурява достъп и ползване от всички групи население, включително хора с увреждания, на следните сгради и съоръжения за обществено ползване с общоградско и районно значение: сгради за търговия, обществено хранене и битово обслужване с площ по-голяма от 100 кв. м; детски, здравни и заведения за социални грижи; сгради за просветна и научна дейност, за културна и обществено-политическа дейност, за съоръжения за спорт, отдих и туризъм, за административно, комунално и финансово-кредитно обслужване, за информация, за комуникационни системи; сгради с производствено предназначение, чието естество позволява осигуряване на работни места за хора с увреждания; жилищни сгради, в които са предвидени жилища за ползване от хора с увреждания; сгради за временно обитаване с повече от 20 стаи за отдаване под наем. В чл. 19 от наредбата се регламентират изискванията, на които трябва да отговарят санитарните помещения в тези сгради, с оглед ползването им от всички групи население, включително и от хора с увреждания.
   Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София (приета с Решение № 1 от 09.10.2000 г., доп. с Решение № 3 от 29.04.2002 г.) не е съобразена със съвременните нормативни изисквания към тази среда, регламентирани в Закона за хората с увреждания (в сила от 01.01.2019 г.) и в Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.
   С горните аргументи общественият посредник предлага да се извърши обстойна проверка за степента на изпълнение на нормативните изисквания и да се планират съответни мерки за покриването на тези изисквания, включително и изменение и допълнение на съществуващата или приемане на нова общинска наредба за достъпната среда.
   Публикувано на 25 януари 2024 година.

   Общественият посредник внесе на вниманието на Столичния общински съвет и на кмета на Столична община Анализ на постъпилите жалби и становищата по тях за периода юли – декември 2023 г. Целия документ можете да прочетете тук.
   Публикувано на 24 януари 2024 г.

   Общественият посредник предложи мерки за преустановяване на наложилата се практика за престой и товаро-разтоварни дейности непосредствено до търговски обекти, без оглед на заобикалящата среда и пътната обстановка, които ще намалят риска от задръстване и забавяне на коли на градския транспорт и ще осигурят безрисково придвижване на пешеходците. Целия текст прочетете тук.
   Публикувано на 13 октомври 2023 г.

   Общественият посредник внесе предложения за гарантиране на постоянното местоположение на контейнерите за битови отпадъци: след анализ на постъпили жалби в Столична община, свързани с неподходящо поставени контейнери, затрудняващи свободното преминаване на граждани, да се преразгледат оперативните планове по отношение на точките на събиране на битови отпадъци и да се регламентират местата за поставяне на контейнерите чрез специална маркировка. Целия текст прочетете тук.
   Публикувано на 15 август 2023 г.

   Общественият посредник изрази становище за уеднаквяване на практиката в домовете за радостни обреди относно избора на фамилно име на бъдещата съпруга без окончанието за женски род. Целия текст прочетете тук.
   Публикувано на 28 юли 2023 г.

   Общественият посредник внесе в Столична община и в Столичния общински съвет Анализ за постъпилите жалби и становищата по тях за периода януари – юни 2023 година. Целия документ можете да прочетете тук.
   Публикувано на 12 юли 2023 г.

   Общественият посредник внесе предложение за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, с които да се гарантира приема на деца в яслените групи в населени места, попадащи в обхвата на околоградските райони на Столична община. Целия текст прочетете тук.
   Публикувано на 8 юни 2023 г.

   В рамките на обществените консултации по проекта на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община, общественият посредник внесе предложения за въвеждане на регламенти при провеждане на дълготрайни събития на открити публични площи, които продължават повече от няколко дни, с който да не се допуска поява на дискомфорт в жилищни квартали и в зони за възстановяване и отдих и да се поддържа здравословна и безопасна жизнена среда. Целия текст прочетете тук.
   Публикувано на 26 май 2023 г.

Ново правно средство за предотвратяване на нарушения


   На 04.05.2023 г. влезе в сила новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (обн. в ДВ бр.11 от 02.02.2023 г.). С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.
   Законът има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.
   В категорията на задължените лица от публичния сектор попадат работодателите, вкл. общините с население над 10 000 души и с повече от 50 работници и служители.
   Работодателите са длъжни да създадат канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и да приемат правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях.
   Законът се прилага при сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в изрично изброени области, сред които: обществени поръчки, финансови услуги, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, общественото здраве, защита на потребителите, правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания и др.
   Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Устното подаване може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.
   Защита се предоставя на сигнализиращото лице, включително в качеството му на работник, служител, държавен служител, лице, което упражнява свободна професия, стажант, лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици, кандидат за работа, съдружници, акционери, членове на органи за управление и контрол и други. Защита се предоставя и на лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал, лица, които са свързани със сигнализиращото лице, например колеги или роднини, юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.
   Законът забранява всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица и другите лица, ползващи защита, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия. Формите на ответни действия включват, но не се ограничават до: уволнение, понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност, изменение на мястото или характера на работата, намаляване на възнаграждението, отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа, налагане на дисциплинарно наказание, дискриминация, предсрочно прекратяване на договор, вреди, включително за репутацията на лицето, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход, прекратяване на лиценз или разрешение. В случай на нарушение на тази забрана сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.
   Законът определя и Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя – Комисията за защита на личните данни, която организира приемането на сигналите и ги насочва към компетентните органи с цел тяхната проверка и предприемане на последващи действия. Сигналите, подадени срещу общини, се препращат до областния управител на областта, в която се намира общината. Комисията препраща сигнала по компетентност, без да разкрива данни за лицето, подало сигнала. В случай че за установяване на истинността на твърдените в сигнала факти е необходимо да бъде разкрита самоличността на техния подател, Комисията може да направи това пред компетентния орган само след получаване на писмено съгласие от подателя на сигнала.
   Законът предвижда различни по размер санкции за нарушаване на задълженията, предвидени в него, включително за лице, за което е установено, че съзнателно е подало сигнал или оповестило публично невярна информация, на което се налага глоба в размер от 3000 лева до 7000 лева.
   Повече информация по прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения можете да намерите на уеб-сайта на Комисията за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 4 май 2023 година


   През април общественият посредник внесе в Столичния общински съвет становище по прилагането на някои от последните изменения в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
   При разглеждане на постъпила жалба от родител, желаещ да му бъде възстановена разликата в цената на закупена ученическа карта за градски транспорт, и извършения анализ на нормативната уредба, се открояват няколко въпроса, относими към изпълнението на Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 10/25.01.2023 г. (изм. с ПМС № 41 от 16.03.2023 г.) и измененията в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (НРУПОГТТСО), приети с Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет (СОС). В жалбата се сочи, че е закупена годишна ученическа карта за цялата градска мрежа за периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2023 г. Предвид нормативните промени, въвеждащи намалени цени за превозните документи за ученици над 10-годишна възраст, родителят желае да се ползва от предвидената в §14, ал. 3 от НРУПОГТТСО възможност за връщане на сума за частично неизползван превозен документ. Оплаква се от отговор на служител на ЦГМ, който в телефонен разговор на 23.03.2023 г. я е информирал, че срокът на картата ще бъде удължен с още един месец като компенсация за разликата в цените.
   С ПМС № 10/25.01.2023 г., в сила от 01.02.2023 г., са въведени минимални размери на намаленията на цените на превозните документи за ученици със 70% в сравнение с редовните цени. В изпълнение на това постановление СОС, с решение № 120/23.02.2023 г., е намалил цената на дългосрочните превозни документи по преференциална тарифа на ученици с навършени 10 години, в сила от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г.
   Редът за възстановяване на разликата в цените на превозните документи е нормативно регламентиран. С първоначалния текст на §4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ПМС № 10/25.01.2023 г. (обн. в ДВ бр. 9 от 27.01.2023 г.), е предвидено анулиране на издадените преди влизането му в сила абонаментни карти със срок на валидност повече от един месец и издаване на нови, като на правоимащите се възстановява разликата в цените само за частта на валидност на документа от 01.02.2023 г. до крайния срок на действието му.
   С ПМС № 41 от 16.03.2023 г. (обн. в ДВ бр. 25/17.03.2023 г.), в сила от 17.03.2023 г., §4 от ПЗР на ПМС №10/25.01.2023 г. е изменен, като с ал. 2 се дава възможност за удължаване срока на валидност на абонаментните карти, ако цената за удължения срок компенсира разликата в цената на картата за оставащите месеци след 01.02. 2023 г.
   В §14, ал. 1 от общинската наредба се предвижда компенсиране на разликата в цените чрез зареждане на абонаментна карта, с което се осигурява продължаване на нейната валидност с един месец. В ал. 3 от същия параграф се допуска връщане на сума за частично неизползван превозен документ за период от заверената дата на получаване на искането до изтичане на първоначалния валидностен период, при условие че на правоимащия се издаде нов превозен документ с крайна валидност на документа, не по-малка от крайната валидност на отказаната абонаментна карта.
   От анализа и съпоставката на изложената нормативна уредба може да се направят следните изводи:
   С §4 от ПМС № 10 и §14, ал.1 от НРУПОГТТСО е регламентиран механизмът на преиздаване на закупените абонаментни карти за оставащия период на валидността им. Компенсирането на разликата в цените се извършва или с връщане на суми, или с удължаване на срока на валидност на абонаментните карти. Предвид йерархията на нормативните актове, в съответствие с която постановлението на Министерския съвет се явява по-висш по степен нормативен акт, следва да се приеме, че то дерогира ограниченията, предвидени в НРУПОГТТСО, компенсирането да се извършва само чрез удължаване на валидността на картата, само за един месец. Приложими в тази хипотеза са условията, предвидени в §4, изложени по-горе. С §14, ал. 3 от НРУПОГТТСО е предвидена на практика възможност за отказ от абонаментна карта за оставащия период, допустим при условие, че лицето закупи нов превозен документ със срок не по-кратък от срока на валидност на отказаната услуга.
   С §15 от НРУПОГТТСО Столичният общински съвет възлага на ЦГМ разработването на механизъм и процедура за прилагане на §4 от Постановление № 10 от 25.01.2023 г., който се представя за одобрение от Постоянната комисия по финанси и бюджет и Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност към СОС. Разработването на механизма и неговото одобряване са вътрешнослужебни административни актове с организационен характер, които не следва нито да забавят, нито да ограничават приложението на предоставените с ПМС № 10 права на гражданите. В съответствие с гореизложеното съдържание на нормативната уредба, гражданите от посочената категория имат право на избор между двете хипотези – ученическата карта да бъде преиздадена или да се откажат от нея. Не следва да бъде ограничаван и изборът им на начин на компенсиране на разликата в цените – чрез възстановяване на суми или чрез удължаване на валидността на превозния документ.
   Поради констатираните многократни промени в нормативната уредба, създаващи известни неясноти и за гражданите, и за прилагащи я общински служители, се предлага Столичният общински съвет, в качеството му на нормотворчески орган и на контролиращ дейността на общинските търговски дружества, да предприеме конкретни и бързи действия за изработване на механизъм за прилагане на нормативните промени и за по-широкото им разгласяване, с което да се гарантира спазването на законните права и интереси на гражданите.
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 8 април 2023 година.


   През месец март общественият посредник внесе предложение до Столичния общински съвет за облекчаване на реда за получаване на абонамента карта за пътуване с обществения градски транспорт по преференциална тарифа за лица с увреждания.
   Поводът е жалба от лице с увреждания, с адресна регистрация на територията на Столична община. Жалбоподателят иска да се възползва от предоставеното с Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Наредбата) право да ползва карта за пътуване с градския транспорт на преференциална цена. Получил е решение на трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК) за 91% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, но за издаването на картата се изисква да представи и разпореждане от Националния осигурителен институт (НОИ) за отпусната пенсия по инвалидност. Тъй като процедурата в НОИ отнема няколко месеца, до излизането на решението и представянето му в Бюрото за социални услуги не може да се закупи абонаментна карта на преференциална цена.
   Съгласно действащия текст на Наредбата, право на пътуване с дългосрочни персонализирани превозни документи за преференциални пътувания имат всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община (чл. 29, ал. 1, т. 15 от Наредбата). Систематичното тълкуване на посочения текст във връзка с т. 3.4 от Приложение № 1 към Наредбата, конкретизира кръга на правоимащите лица до хората с увреждания с намалена работоспособност от и над 50%. Съгласно чл. 72 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
   От анализа на посочените нормативни разпоредби може да се заключи, че волята, изразена от столичните общински съветници, е лицата с 50% и повече намалена работоспособност да пътуват в градския транспорт при облекчени условия. В текста на чл. 29, ал. 1, т. 15 от Наредбата това право е обвързано с изискването тези лица да получават пенсия (на каквато те по силата на Кодекса за социално осигуряване имат право).
   На практика, без да променя кръга на правоимащите лица, съществуващата в Наредбата формулировка отежнява процедурата за снабдяване с карта за пътуване по преференциална тарифа чрез допълнително изискване за представяне на документ от НОИ за отпускане на пенсия. Освен че поражда неоправдано неудобство за лицата в неравностойно положение, това води и до значително отлагане във времето на началото на ползване на правото, поради по-дългите срокове за произнасяне в производствата пред органите по социално осигуряване. И докато правото на получаване на пенсия е гарантирано от датата на инвалидизирането (а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението за отпускане на пенсия), то ползването на правото на абонаментна карта за пътуване с градския транспорт по преференциална тарифа, поради естеството си, не може да се упражни със задна дата.
   По изложените съображения и след анализ на приложимата законова и подзаконова нормативна уредба, в унисон с декларираната със Закона за хората с увреждания цел за предоставяне на подкрепа специално в областта транспорт, както и за облекчаване на процедурата за ползване на предоставените на местно ниво на хората с увреждания права, се предлага да бъде изменена Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, като отпадне изискването по чл. 29, ал. 1, т. 15 хората с увреждания да получават пенсия като условие за ползване на правото на пътуване по преференциална тарифа. Така това право ще може да бъде упражнено в кратък срок след получаване на решение на ТЕЛК и при облекчена процедура за издаването на абонаментната карта.
   Като примерен вариант се посочва следния текст: „Чл. 29 (1) (Изм. – Решение № 539 от Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Право на пътуване с дългосрочни персонализирани превозни документи за преференциални пътувания имат:
   15. хора с увреждания с намалена работоспособност от и над 50%, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община.“
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 13 март 2023 година.


Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2022 г.


   В отчета е дадена кратка обща информация за длъжността, която е създадена с Решение № 10 на Столичния общински съвет (СОС) от 23.05.2001 г. Обръщането към обществения посредник е леснодостъпен начин за справедливо решение по различни казуси. Процедурите в работата са леки, отношението – безпристрастно, мерките при необходимост – бързи. Диалогът и търсенето на най-доброто решение са водещи в работата.
   Освен жалби, се регистрират и разглеждат и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, свързани с функционалната компетентност на обществения посредник. В съответствие с Правилника, в отчета се използва понятието жалба, а в примери се поясняват естеството на искането и резултатите по него.
   Постъпилите през отчетния период жалби към 31 декември 2022 г. са 206 броя. Наблюдава се сериозно увеличение в сравнение с 2021 г., когато са регистрирани 92 жалби, и с 2020 г. – 144 броя. По-голям брой са постъпилите през месеците март и април – съответно по 30 и 79 жалби, а най-малко са през януари и декември – съответно по 6 и 5 жалби.
   Приключени са 203 жалби. Към януари 2023 г. три случая от предходната година са в работна фаза.
   Неоснователните жалби са 29 (през 2021 г. – 17). В случаите, когато не се намират основания за разглеждане на жалбата, се посочват аргументи за това.
   Неотносими към правомощията са 38 жалби, или 18,4% от общия брой. За разлика от 2021 г. (24 бр.), през 2022 г. броят им е увеличен, а предметът на част от тях е свързан с дейността на общински дружества: „Топлофикация – София“ ЕАД – 10; „Център за градска мобилност“ ЕАД – 3; клиенти на фирми за топлинно счетоводство – 3.
   Посочени са данни за решени случаи, отправените предложения и сигнали и мерките, предприети по тях. В отделни примери се посочва предметът на жалбата, предприетите мерки и резултата от тях.
   В отделен раздел е информацията за неоснователните жалби. Преценката за неоснователност се аргументира със становище по действията на общинската структура, обект на оплакването. В някои случаи се установяват елементи на злоупотреба с правото на жалба или формални и необосновани оплаквания, без да е налице накърнен законен интерес. Представени са примери за такива жалби.
   Отделено е място за предоставените консултации, включително и по запитвания, които са извън правомощията на обществения посредник. С оглед повишаване правната култура, е установена практиката всеки, обърнал се към обществения посредник, да получава удовлетворителен отговор, с достатъчна и ясна информация по интересуващия го въпрос. Много от въпросите са свързани с приложението на ЗУЕС, проблеми с решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), промени в пенсионното законодателство.
   Жалби, които са извън правомощията, незабавно се препращат към компетентната институция. При подобни запитвания по телефона и в Приемната се дава изчерпателна информация към кого да се обърнат лицата. Въпросите са от различен характер: грешки в кадастрална карта, жалби на граждани на други общини, въпроси от компетентността на държавни органи, оплаквания срещу частни компании и дружества и др.
   Близо половината от тези са на абонати или ползватели на обществени услуги, предоставяни от общински дружества: „Топлофикация – София“ ЕАД и към „Център за градска мобилност“ ЕАД. По част от тях са дадени насоки, разяснения и препоръки.
   В отчета са представени данни и примери за случаи, при които намесата е останала без резултат. Посочват се отправените от обществения посредник предложения към общински органи по конкретни казуси и мотивите, с които те не са приети.
   Изразено е становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите. Възприетото в обществото от години понятие „столичен омбудсман“ не съответства на рамкираните функции на длъжността. Дейността е обвързана с ограничени възможности за въздействие, и то само върху общински органи, съобразно предоставените с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община правомощия. Препоръките и предложенията на обществения посредник нямат обвързващ характер за местните органи и дават резултат само когато се приемат с внимание и разбиране. Посочват се и други механизми за съдействие и подкрепа са не по-малко ефикасни и се прилагат в процеса на работа: предоставяне на правна информация; наблюдение на административни процеси и административни услуги; защита на правото на добро управление.
   В отчета са дадени примери за изразените становища, предложения и препоръки на обществения посредник, част от които са по негова инициатива, а не в резултат на работата по конкретни жалби.
   Изводите в отчета се основават на наблюдения, установени факти и обстоятелства само при разглеждането на жалби, отправени до обществения посредник. Изразените становища, предложения и препоръки по конкретни случаи не следва да се приемат като обобщение или оценка за дейността на общинските органи и на местната администрация в Столична община.
   По прилагането на регламентираните принципи и процедури в административната дейност се отчита, че в кореспонденцията с граждани се срещат формални, еднотипни отговори, без да се отделя необходимото внимание на конкретния случай и да се търси справедливо решение. Като недобри практики се оценяват мълчаливият отказ и изчакването спорът да бъде решен по съдебен ред и едва тогава да се извършат указаните от съда действия. Разходите за съдебни разноски биха могли да бъдат спестени, ако се приеме позицията на обществения посредник. Така би се стигнало до по-бързо, евтино и справедливо решение по редица казуси.
   По публичността и достъпността на информацията се отбелязва удовлетворение по установената вече практика за видеоизлъчване на заседанията на постоянните комисии към Столичния общински съвет, както и публикуването на електронната страница на СОС на протоколите от заседанията на тези комисии и на докладите, разглеждани в тях. В предходни годишни отчети от обществения посредник са давани препоръки в тази насока.
   Към отчета са приложени таблици с данни за постъпилите жалби и тяхната класификация, както и отчет за разходите през 2022 година.
   Целия годишен отчет можете да прочетете тук.
   Публикувано на 1 февруари 2023 г.


Предложения за въвеждане на регламент за провеждане на дълготрайни събития на общински терени

   Повод за това са няколко жалби от месец юни 2022 г., свързани с предстоящото, за трета поредна година, провеждане на „София Съмър Фест“ в пространството на Южен парк - II част, и произвеждания в продължение на три месеца шум, съпровождащ фестивалните събития.
   Още през лятото общественият посредник изрази становище за компетенциите на държавни и общински органи относно регламентираните в Закона за защита от шума в околната среда мерки за гарантиране на здравословна шумова среда, пред Комисията за връзки с гражданското общество към СОС. В следващите месеци бяха извършени наблюдения по провеждания фестивал и проведени разговори с ръководители на общински дирекции.
   Предложенията са:
   1. Да се извършва периодичен и внезапен контрол от оправомощени органи относно допустимите стойности на шума, излъчван при продължителни във времето мероприятия, в различни часове, включително вечер и в почивни дни.
   2. Да се допълни Наредбата за обществения ред с регламент за провеждане на събития, продължаващи дълго време.
   3. След приключване на продължително мероприятие комисия, включваща представители на общински служби със съответната функционална компетентност, да установява спазени ли са условията, посочени в разрешението за провеждането, отстранени ли са или в какъв срок ще се отстранят евентуални щети по общинско имущество, оценка за културната стойност на събитието.
   4. Да се преосмисли практиката такива мероприятия да се провеждат в централната част на столицата, на голяма паркова площ и в силно урбанизирана територия.
   Аргументи:
   Правна рамка: Според Закона за здравето (§1, т. 12, буква „г“) шумът и вибрациите в жилищни и обществени сгради и в урбанизирани територии са фактори на жизнената среда, а регионалните здравни инспекции (РЗИ) осъществяват държавен здравен контрол по спазване и изпълнение на установените здравни изисквания за факторите на жизнената среда.
   В Закона за опазване на околната среда шумовете и вибрациите са сред факторите, които замърсяват или увреждат околната среда (чл. 5).
   Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) въвежда защита от вредното въздействие на фактора шум. Забранено е озвучаването от физически лица, търговски обекти и обекти в областта на услугите на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч. Изключения се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването им се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет. Предвид естеството им на изключения от предоставената със закона защита на здравето, тази възможност следва да се тълкува ограничително, като се свежда до събития с еднократен и кратковременен характер. ЗЗШОС възлага контрола по защита от вредно въздействие на шум от локални източници основно на органите на СДВР, а РЗИ е компетентна и оказва съдействие за извършване на измерванията на нивата на шум. В чл. 28б на ЗЗШОС се посочва задължението на РЗИ, при подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните стойности, в срок до 3 дни да извърши измерване на нивото на шума. Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите и урбанизираните територии (чл. 22, ал. 1). При необходимост от измерване на нивото на шума, контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазването (РЗИ).
   Съгласно Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, могат да се провеждат спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти за периода от 08.00 до 22.00 часа, а на 31 декември - 1 януари от 08.00 до 01.00 часа (чл. 8). Примерното посочване на видовете мероприятия предполага те да са с еднократен, еднодневен и инцидентен характер, което от своя страна показва празнота в общинската уредба относно провеждането на възникналите в практиката събития с по-дълга продължителност. Разрешение за провеждане на тези мероприятия се дава от кмета на Столична община или от оправомощено от него длъжностно лице. Организаторите са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите – собственост на държавата, общината, юридически и физически лица, и еднолични търговци от повреждане и/или унищожаване.
   Заключения от наблюденията: Тримесечният фестивал се провежда в столичен парк (който представлява тиха зона и място за отдих и възстановяване), през летните месеци, когато гражданите търсят зеленина и прохлада в градските условия. Мястото се намира в урбанизирана територия, с плътно жилищно застрояване, близо до центъра на столицата. Обитателите на жилищните сгради покрай двата булеварда – „Черни връх“ и „Арсеналски“, са подложени на допълнителен тримесечен локален източник на шум. Това създава дискомфорт у живеещи в близост до озвучената деветдесет дни зона и дава основание да се предложи занапред, при провеждане на подобни дълготрайни събития, да се търсят други подходящи общински терени, отдалечени от жилищните квартали.
   Периодът на провеждане на фестивала (от 1 юли до 30 септември) съвпада с летните отпуски, дългата ученическа ваканция и топлите летни вечери. Ограденото фестивално пространство не защитава голямото множество посетители на парка от целодневния шум, предизвикван не само от музикално-артистични програми, но и от излъчвани филми, от провеждани репетиции, проби на озвучителни уредби и др. Децата, играещи или каращи колелата си в парка, неволно чуват вулгарни думи и изрази, възприемат шеговити закачки с принизени културни стойности, поради силното озвучаване, което напълно естествено преминава границите на ограденото фестивално пространство. Голяма част от публиката на вечерните концерти се придвижват с автомобили и ги паркират на тясната и недобре осветена уличка „Астана“, която на две места се пресича от пешеходци и велосипедисти, навлизащи или излизащи от парка.
   Едва седмица след закриването на фестивала, започна демонтажът на оградата. Цялото фестивално пространство беше напълно освободено едва към средата на октомври. Няколко бетонови конусовидни ограничители срещу навлизане на МПС в тревните площи са съборени и разместени. Образувани са дълбоки коловози от преминаване на тежка техника, голяма част от пространството е без трева.
   Обобщение: Макар по естеството си фестивалът да попада формално в категорията „културно събитие“ по смисъла на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, редовността на провеждането му, неговата продължителност и местоположение, налагат съблюдаването на правилата за защита от високи нива на шума. Препоръчително е да се предвидят изменения и допълнения в Наредбата за обществения ред относно въвеждане на регламент при провеждането на мероприятия, продължаващи по-дълъг времеви период, тъй като към момента посочените в наредбата събития (чл. 8, ал. 1) предполагат еднодневно провеждане.
   Гражданите често срещат затруднения, свързани с източници на високи нива на шум в близост до жилищата им, и търсят съдействие и решение от общинските органи. Тъй като законът посочва като контролни органи за защита от шума и МВР, и РЗИ, и кметовете на общини, то би следвало на получените в общината жалби, свързани с прекомерен шум, да се обръща необходимото внимание, с ангажимент за съвместна контролна дейност и решения за ограничаване на предпоставките за създаване на такъв шум и поддържане на здравословна градска среда.
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 19 декември 2022 г.


Препоръка относно разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) за имоти, попадащи в територия за далекоперспективно развитие


   В резултат на установеното в процеса на работа по внесена при обществения посредник жалба, е изразено становище пред председателя на СОС и пред главния архитект на Столична община относно административното производство по разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) за имоти, попадащи в територия за далекоперспективно развитие.
   В електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“, в раздела за услуги, извършвани от Дирекция „Териториално планиране“, на адрес https://nag.sofia.bg/Services/Info/5lmEgYzpEB4%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D, за изпълнение на услугата „Разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) от Главния архитект на Столична община“ е посочен срок на изпълнение 30 дни.
   Конкретното заявление е внесено в НАГ през 2019 г., разгледано е от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) през октомври 2020 г.; през април и август 2021 г. заявителят внася ново мотивирано предложение и задание, с което са изпълнени допълнителните изисквания на ОЕСУТ. През ноември 2021 г. главният архитект на Столична община внася доклад в СОС, мотивиран със заключението, че заявлението отговаря на всички законови изисквания. Предлага се на Столичния общински съвет да вземе решение, с което да допусне устройство и застрояване преди 2025 г. на два поземлени имота, попадащи в устройствена зона „Вилна зона за далекоперспективно развитие“.
   Докладът е разгледан на заседание на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС през юли 2022 г. Решението на комисията е да отложи произнасянето по доклада, като се предлага създаване на експертна работна група за изясняване на устройствената политика за неурегулирани имоти, попадащи в територии за далекоперспективно развитие.
   През октомври 2022 г. главният архитект на Столична община оттегля доклада. Към края на 2022 г. няма крайно произнасяне по заявената услуга, въпреки изпълнението от страна на заявителите на всички законови и на поставените от администрацията изисквания, както и заплатена такса за извършване на услугата още при нейното заявяване през 2019 г.
   След преценка на установените факти, хронологията на действията и резултатите от тях, и в отговор на отправено искане за защита на права и законни интереси на граждани при взаимодействието им с органи на местното самоуправление и местната администрация, становището на обществения посредник е, че заявлението следва да се разглежда в съответствие със законовите изисквания и Столичният общински съвет да се произнесе с решение по него. Аргументи:
   С Административнопроцесуалният кодекс (АПК) е регламентирано задължението на административните органи да се произнасят в срок по всички отправени до тях искания. Видно от гореизложените факти, в конкретния случай са изтекли всички срокове, предвидени в чл. 57 от АПК, във връзка с § 8 от ПЗР на АПК и чл. 5а от Закона за администрацията, което поражда необходимостта преписката да бъде разгледана и решена във възможно най-кратък срок.
   В съответствие с чл. 42, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, постоянните комисии не са решаващ орган, а подпомагат дейността му чрез изготвяне на становища по проектите на решения, разпределени им от председателя на СОС. От тази гледна точка може да се приеме, че решението на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС за отлагане на доклада до създаване на работна група и евентуална промяна на чл. 15 от ЗУЗСО не съответства на установените правомощия и правила за работа.
   От проведените разисквания в заседанието на комисията прави впечатление, че изложените съображения, мотивирали взетото решение, не кореспондират на мотивите към доклада на главния архитект, които са изцяло положителни по отношение на съответствието и изпълнението на законовите изисквания. Решението за допускане на регулирането и застрояването на имот в приложното поле на чл. 15 от ЗУЗСО безспорно е акт, издаван в условията на оперативна самостоятелност, като преценката за целесъобразността му е изцяло прерогатив на Столичния общински съвет. Видно от изказаните от членове на комисията мнения, основна задача на планираната работна група ще бъде да прецени цялостния ефект при урбанизирането на далекоперспективните територии и да формира адекватна бъдеща политика в тази насока. Преценката за необходимостта от промяна на управленската политика в дадена област не съставлява основание по смисъла на АПК за удължаване на сроковете за произнасяне по текущи административни преписки. Евентуална бъдеща промяна на законодателството в тази област не означава, че подадените до този момент заявления не бива да бъдат решавани по сега действащата нормативна уредба.
   Конкретното искане на жалбоподателите, освен че отговаря на всички законови изисквания, е основателно и с оглед приложението на прогласения в чл. 8, ал. 2 от АПК принцип на равенство, задължаващ административните органи, в пределите на тяхната оперативна самостоятелност, при еднакви условия, да третират еднакво сходните случаи. Предвид фактите, че: съседните на жалбоподателите имоти са регулирани, в хода на административната процедура заявителите са изпълнили всички поставени към тях изисквания и докладът на главния архитект на Столична община е изцяло положителен, то за тях се поражда оправдано правно очакване искането им да бъде удовлетворено. Несъобразяването с посочените принципи не кореспондира с конституционно защитеното право на собственост на гражданите.
   По изложените съображения, и на основание чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, се предлага заявлението да бъде разгледано и решено при съобразяване със законовите изисквания и установените принципи в административната практика.
Прочетете/ Скрийте
   Публикувано на 15 декември 2022 г.


   Изготвеният анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2022 г. е внесен към председателя на Столичния общински съвет и кмета на Столична община. Анализа можете да прочетете тук.
   Публикувано на 19 юли 2022 година.


Предложения срещу неприемливото поведение на млади хора, празнуващи завършване на средното си образование


   По повод отминалите абитуриентски тържества на площад „Свети Александър Невски“ и пред Патриаршеската катедрала в Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, общественият посредник отправи предложения до Столичния общински съвет, свързани с контрола по спазване на етичните норми и на обществения ред и сигурност на гражданите, с които се цели възстановяване и запазване на достойната празнична атмосфера.
   Наред с възторжените усмивки на завършващи средното си образование млади хора, облечени празнично и излъчващи веселие и жизненост, от години, в продължение на няколко дни, жители и гости на столицата са свидетели на буйни, стигащи до необузданост, събирания на младежи пред храма, съпроводени от оркестри и гръмки, неподходящи за мястото ритми. Такива обноски според обществения посредник са неприемливи за традиционния обществен морал. Поведението на някои младежи накърнява светостта на мястото, тържествената атмосфера около 24 май и отбелязването на завършване на средно образование в дните около празника.
   Придържането към етиката и добрите нрави в общуването и в поведението е мерило при упражняването на личните права и свободи. Постъпките на гражданите на публични места са елемент на обществения ред, тоест от системата публичноправни норми, свързани с опазване на спокойствието и безопасността както на обществото, така и на отделната личност. Опазването на този ред се регулира и контролира на местно ниво от кметовете на общини, райони и кметства, на основата на приети от общинските съвети наредби. Всяко поведение на публични места, несъвместимо с общоприетите морално-етични норми, смущава обществения ред, а поддържането му е в сферата на компетентност и отговорност на органите на местната власт. Охранителната дейност по време на тържествата на завършващи средното си образование млади момчета и момичета не възпира невъздържаното поведение на някои от тях. Би следвало и образователната система да се ангажира с този последен етап в обучението на завършващите ученици.
   Общественият посредник смята, че е време за преоценка на установилите се практики в празнуването на този безспорно значим, както за младите хора, така и за цялата общественост, момент. Полезно за общността и в съответствие с ценностното развитие на зрелостниците е да се потърси механизъм, осигуряващ уважението към символите на държавността и културата ни. На вниманието на постоянните комисии по обществен ред и сигурност и по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет Лилия Христова поставя следните предложения:
   Да се изисква от директорите на средните училища, на профилираните и на професионалните гимназии на територията на Столична община, да уведомяват общинските органи за предстоящи абитуриентски тържества на пл. „Свети Александър Невски“ по реда на Глава четвърта от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община. Това задължение би следвало да е в сила и за други обществени места в града, където се очаква събиране на абитуриенти.
   Зрелостниците да се запознават достатъчно рано преди 24 май (например в час на класния ръководител), с установените в обществото принципи и норми – както с нормативно регламентираните, така и с етичните и моралните повели.
   Публикувано на 6 юни 2022 г.

Прочетете/ Скрийте

Възможност за облекчен режим за локално платено паркиране от граждани с непроменен постоянен адрес


   В края на февруари Лилия Христова постави на вниманието на кмета на Столична община и на Столичния общински съвет предложение за облекчаване на режима по представяне на документи при продължаване на срока на ползване на винетен стикер за локално платено паркиране от хора, които никога или от много години не са променяли постоянния си адрес.
   Съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, правото на локално платено паркиране се установява с електронен винетен стикер. Издаването му се извършва при условия и ред, определени в Наредбата, след установяване на правото на желаещите лица и след заплащане на определената с решение на СОС цена. При подаване на заявление тези лица доказват наличието на декларираните от тях обстоятелства с представянето на съответни документи – в копие и оригинал за справка. Съгласно чл. 77, т. 14 от Наредбата ново заявление се подава след изтичане на срока на валидност на издадения винетен стикер и се представя отново пълният комплект от документи – в копие и оригинал. Но някои от тези документи – например лична карта, нотариален акт за собственост на имота, свидетелство за регистрация на МПС – не се променят в продължение на години, а копия от тях вече са предоставени в „Център за градска мобилност“ ЕАД при първоначалното закупуване на винетен стикер. В тези документи се сочат обстоятелства, които по естеството си са с постоянен характер, без дългогодишна промяна. Валидността им за периода на платено локално паркиране е гарантирана и от задължението за ползвателите да декларират в 14-дневен срок всяка промяна на обстоятелствата (чл. 77, т. 15 от Наредбата).
   Периодичното представяне на едни и същи документи създава излишна административна тежест за граждани, ползващи правото на локално платено паркиране, които не са променяли постоянния си адрес.
   За облекчаване на гражданите, ползващи правото на локално платено паркиране, чийто постоянен адрес не е променян в продължение на години, и предвид установените с чл. 78 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община ред и условия за издаване, активиране, анулиране и контролиране на винетните стикери, общественият посредник предлага да се предвиди възможност за искане за продължаване срока на ползване на издаден винетен стикер преди изтичането на срока му, след представяне само на доказателство за заплащане на дължимата такса (аргумент и по аналогия с правилата за презареждане на персонализирани карти за ползване на градски транспорт при преференциални условия) и на декларация за липса на промени в обстоятелствата, даващи право на локално платено паркиране.
   Публикувано на 17 Март 2022 година.

   В началото на февруари общественият посредник постави пред Столичния общински съвет и пред кмета на Столична община необходимостта от взимане на решение по заявленията за закупуване на общински жилища от техните наематели, по които дълго време няма произнасяне. Повод за това са запитвания и жалби, постъпили в Приемната на обществения посредник през 2021 г. Те са от наематели, желаещи да закупят общинското жилище, в което са настанени, подали са всички необходими документи и очакват от дълго време решение по своето заявление. Становището можете да прочетете тук.
   Публикувано на 11 февруари 2022 година.

   Лилия Христова представи на кмета на Столична община и на Столичния общински съвет “Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община за дейността през 2021 година”. С текста можете да се запознаете тук
   Публикувано на 27 януари 2022 г.

   Общественият посредник внесе предложения за изменения и допълнения в проекта, внесен с Доклад с рег. № СОА21-ВК66-11339/30.11.2021 г. относно приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която се отменя Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Предложенията биха внесли необходимата яснота по отношение на някои критерии и тълкуването на определени термини:
   1. По чл. 9, т. 9.1.: За водещи критерии за разпределяне в първа група са посочени две алтернативни възможности:
   - „Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата.“
   Или
   - „Първа група – деца, чийто братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.“
   Така описани, двете хипотези могат да създадат впечатление, че вторият е обвързан с първия.
   Предлага се те да бъдат обединени като два елемента на водещ критерий за включване в Първа група, като бъдат разделени не с линия, а с думата „или“.
   Алтернативно, водещият критерий за наличие на братя или сестри до 12-годишна възраст може да бъде изведен самостоятелно, като нова точка 9.5., тъй като не обвързва включването в съответна група с критерий за постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, който е характерен за водещите критерии от т. 9.1. до т. 9.4.
   2. В последната колона в таблицата за водещия критерий – „Необходими документи – за първа, втора, трета и четвърта групи“, се повтаря една и съща информация, която утежнява текста и насочва към излишно допълнително четене за евентуални различия в изискваните документи.
   Предлага се колоната да се премахне и текстът да бъде изведен под таблицата във вид:
   „Необходими документи за първа, втора, трета и четвърта групи:
   За деца с ЕГН – удостоверява се служебно.
   За деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.“
   3. Ново положение в Проекта се внася с чл. 9, т. 9.12: въвежда се широк териториален обхват за дете с постоянен/настоящ адрес в административния район на Столична община, в който се намира училището. Следва да се прецени доколко това съответства на прогласения в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, основен принцип: водещ критерий да бъде близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.
   Предлага се да остане заложеният допълнителен критерий в т. 10.12. от Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на Столичния общински съвет:
   „Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището.“
   4. В Проекта многократно е употребен терминът „прилежащ район“, за който няма дадена легална дефиниция. Не е посочено при наличието на какви условия и от кого се определят прилежащите райони на територията на Столична община и кой общински орган ги утвърждава. Легална дефиниция няма и в Закона за предучилищното и училищното образование и в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
   Предлага се, съгласно чл. 32, ал. 2, т. 3 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, в Проекта да бъде дадено определение на „прилежащ район“ и да се посочи редът за определянето и утвърждаването на прилежащите райони на територията на Столична община.
   Публикувано на 07 януари 2022 г.


   Общественият посредник внесе предложение по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, внесен с Доклад с рег. № СОА21-ВК66-11332/30.11.2021 г.:
   В алинея 3 на предлагания нов чл. 3а, текстът „в деня на издаването му“ да бъде в края на абзаца и целият текст да изглежда така: „Разрешението по ал. 1 (по образец съгласно Приложение № 2) се издава в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2, като се изпраща на органите на МВР и се публикува и на интернет страницата на съответната районна администрация в деня на издаването му.
   Мотиви: В ал. 3 на чл. 3а се регламентират следните задължения на районната администрация: да издаде разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2, това разрешение да се изпрати в деня на издаването му на органите на МВР и то да се публикува на съответната интернет страница.
   Докато за първите две задължения е указан срок, то за публикуването на разрешението няма посочен такъв. За осигуряване на достатъчно във времето предварително уведомяване, би следвало разрешението да се публикува в деня на издаването му. След като се предлага 7-дневен срок за издаване на разрешението от датата на подаване на заявлението (която трябва да е поне 10 дни преди събитието) и ако то бъде издадено в края на този срок, разрешението ще е факт три дни преди събитието. Предвид краткото оставащо време е целесъобразно обществеността да бъде уведомена чрез публикация на интернет страницата на районната администрация в деня на издаването на разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3.
   Публикувано на 05 януари 2022 година.


Предложения по услугата „Паркирай и пътувай“ при ползване на софийското метро


   Въвеждането на услугата „Паркирай и пътувай“ чрез система от буферни паркинги се наложи като съвременна и необходима част от развитието на столичния градски транспорт. Регламентирана е в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, а редът и условията за контрол по ползването ѝ са определени в Заповед на Кмета на Столична община № СОА19-РД09-639/09.05.2019 г. С услугата се насърчава ползването на градския транспорт като алтернатива на придвижването с личен автомобил, особено в централната градска част. Поставените цели и обществените очаквания изискват и съответно качество на услугата.
   По внесена при обществения посредник е внесена жалба, чието разглеждане е извън правомощията, тъй като се отнася до дейността на общинско дружество – „Център за градска мобилност“ ЕАД, и въпреки ограничената функционална компетентност в случая, при преглед на нормативната уредба и на приложените от жалбоподателя документи се установи, че тарифата за преференциално паркиране на автомобили се прилага, когато първото за деня пътуване с метро е осъществено от прилежащата към паркинга метростанция. Това условие не е посочено изрично, а се извежда тълкувателно и смислово от текста на Наредбата в чл. 15, ал. 1, според който: „Пътник, притежаващ редовен превозен документ, има право да ползва паркинга при съответната метростанция при условията, посочени в Приложение № 1 от настоящата наредба, когато е осъществил пътуване с метро до друга метростанция и обратно за интервал от време не по-малък от 1 час в рамките на 24 часа.“
   Запознаването с реда и условията от ползвателите на услугата „Паркирай и пътувай“ чрез информационните табла при буферните паркинги в някои случаи е затруднено (поради избеляла табела или необходимост от изчитане на дълъг текст) и рискува неразбиране на изискванията за ползването ѝ.
   С оглед осигуряването на ясна и достъпна информация, на основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, към общинските органи са отправени следните предложения:
   1. Указателните табели, поставени на терена за ориентиране за местоположението на паркингите, да са еднотипни и да се поставят навсякъде (например буферният паркинг към метростанция „Бизнес парк“ не е означен по никакъв начин). Причината за разликите в указанията вероятно е вътрешен въпрос, но спрямо ползвателите на услугата е препоръчително информацията да е представена по единен начин. В сегашния си вид тя е обемна, подробна, не концентрира вниманието на гражданите върху най-важните елементи, свързани с правото на ползване на паркинга.
   С т. 5 от цитираната по-горе заповед е предвидено задължение за ЦГМ ЕАД да предоставя информация на пътниците за условията и реда за ползване на паркингите на видно място на самите тях, на интернет страницата на дружеството, чрез брошури и информационни материали и информационни кампании. С изключение на съдържащата се на интернет страницата на ЦГМ информация, останалите начини на разгласяване не са използвани в пълнота: на повечето буферни паркинги информацията е представена чрез залепване на копие от указанията на ЦГМ и заповедта на Кмета на Столична община на касата на паркинга или на касата на самата метростанция, което не позволява гражданите да се запознаят с нея, преди да са паркирали автомобилите си.
   По-подходящо би било поставянето на указателна табела със синтезирана информация за условията на ползване на услугата преди бариерата за вход на паркинга, което в момента се констатира само на един от входовете на буферния паркинг при „Метростанция Джеймс Баучер“.
   2. Да се ползва уеднаквена терминология – „буферни паркинги“ или „паркинги при метростанциите“ (в Наредбата и в Заповедта се посочват „паркинги при метростанциите“, а на уеб-страницата на ЦГМ ЕАД са „буферни паркинги“).
   3. Поради необезопасен пешеходен достъп до касите на някои буферни паркинги съществува риск от инциденти. Валидирането на превозния документ и на билета за паркиране на място от служител на касата е необходимо във всички случаи, за да може автомобилът да напусне паркинга. Това налага в повечето буферни паркинги водачите да подходят към касата и след това към конкретното паркомясто, придвижвайки се по лентите за движение на автомобили. Преодоляването на това неудобство чрез временно спиране на автомобилите пред касата, преди напускане на съоръжението, е неприемливо от гледна точка на сигурността и удобството при ползване на услугата. Препоръчително е при изграждането и на бъдещи буферни паркинги да се предвиди решение за пешеходен достъп до касите, а в съществуващите буферни паркинги по възможност да се създаде банкет за пешеходно движение или да се потърси друг подходящ начин за валидиране на превозните документи.
   4. Предвид целогодишните посещения в град София от много чуждестранни граждани, предлагам информацията за ползването на услугата „Паркирай и пътувай“ да бъде публикувана и разпространявана и на английски език.
   Публикувано на 22 октомври 2021 г.

Прочетете/ Скрийте

   Анализът за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2021 година бе внесен в Столичния общински съвет и до кмета на Столична община, на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община. Анализа можете да прочетете тук.
   Публикувано на 26 юли 2021 г.

   Общественият посредник изрази пред Столичния общински съвет становище по проекта на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община, внесен с доклад в средата на декември 2020 г. Целия текст на становището и предложенията по проекта можете да прочетете тук.
   Публикувано на 22 февруари 2021 г.

   В изпълнение на задълженията си по чл. 27, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община Лилия Христова внесе в Столичния общински съвет и към Кмета на Столична община Годишния отчет за дейността си през 2020 г. Отчета можете да прочетете тук.
   Публикувано на 01 февруари 2021 година.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Столична община


   При разглеждането на жалби до обществения посредник за превишени нива на шум от търговски обекти със съгласувано удължено работно време, се установява, че гражданите срещат затруднения по отношение на източници на високи нива на шум в близост до жилищата им. Съществуващата подзаконова нормативна уредба не е актуализирана съобразно внесените в последните две години изменения и допълнения в Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) относно защитата от вредното въздействие на шума на територията на Столична община. В края на 2020 г. общественият посредник отправи до Кмета на Столична община и до Столичния общински съвет предложение за извършване на експертен анализ на Глава II, Раздел I от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, с оглед евентуалното ѝ изменение и допълнение, съответстващо на измененията в Закона за защита от шума в околната среда от 2019 и 2020 г. Предложението можете да прочетете тук.
   Публикувано на 6 януари 2021 година.


   В отговор на обаждания от граждани по повод въведените през ноември „зелени коридори“ за пазаруване във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, общественият посредник изразява следното становище:
   Със Заповед № РД-01-758/07.11.2020 г. на и.д. директор на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) от 08.11.2020 г. се въвежда всекидневен часови диапазон от 8.00 до 10.00 часа, в който гражданите над 65-годишна възраст да посещават хранителните магазини. На лицата под 65-годишна възраст се препоръчва да посещават хранителните магазини извън този времеви диапазон.
   Вдигането на възрастовата граница от 60 на 65 години при тази мярка (в сравнение с подобна мярка от месец март), както и въвеждането на по-ранни часове (начален 8,00 вместо 8,30 и краен 10,00 вместо 10,30) в есенно-зимния сезон неизбежно поражда въпроси и несъгласие сред част от засегнатите от мярката хора. Тъй като е насочена към хора на определена възраст, тя би следвало да бъде подложена на по-широко и балансирано предварително обсъждане, с включване на всички засегнати страни. В противен случай се създава усещане, че е обсъждана само с представители на търговски обекти, но не е съобразена с предпочитанията и потребностите (включително отчитане на сезонния фактор) на ползващите се от нея лица.
   Положителна промяна в сравнение с предходното въвеждане на подобна мярка през месец март (със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването) е нейният препоръчителен характер – по отношение въздържането от пазаруване в обектите в запазения часови пояс на лица под 65 години, вместо пълна забрана. Така се осигурява по-голяма гъвкавост и адаптивност на мярката към конкретните житейски ситуации.
   Публикувано на 12 ноември 2020 година.

Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2020 г.


   Публикувано на 30 юли 2020 г.
   Този анализ е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника).
   Дейността на обществения посредник и екипа е насочена към подобряване на качеството на административните услуги, повишаване на правната култура на гражданите и гарантиране на правото на добро управление. Към обществения посредник могат да се обръщат български и чуждестранни граждани, като и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, при: нарушаване на изисквания за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт; неспазване на процедури по издаване на актове или предоставяне на административни услуги; предоставяне на невярна или неточна информация за правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги; прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане на достойнството на гражданите.
   Правомощията на обществения посредник не се отнасят до: вътрешнослужебни отношения на органите на местната власт и самоуправление; въпроси от личния живот на гражданите; приватизацията и дейността на общински дружества; съдебни процедури
   Дейността през отчетния период се отличава с реорганизация на всекидневната работа, в съответствие с въведените мерки на държавно и общинско ниво за ограничаване на разпространението на вирусната инфекция в условията на пандемична обстановка. В периода от средата на март до средата на май, по време на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение, въз основа на заповед на кмета на Столична община № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г., Приемната бе временно затворена за външни посетители. От средата на май до края на отчетния период, в условията на обявената със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-124/13.03.2020 г. извънредна епидемична обстановка и нейното удължаване и при съблюдаване на Заповед № СОА20-РД09-1802/15.05.2020 г. на кмета на Столична община, преките контакти с граждани се осъществяват при спазване на установените противоепидемични мерки. През целия период, от средата на март до края на юни, контактите между обществения посредник, граждани и представители на юридически лица останаха леснодостъпни, бързи и удобни, чрез обявените мобилни телефони, електронна поща и електронна страница. Затова и анализът показва силно повишаване на постъпилите по електронен път или по телефон жалби. Създадена е организация на постоянен работен ритъм, за да не повлияе усложнената обстановка на разглеждането и произнасянето в срок.
   В Приемната освен жалби, се регистрират и обработват и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, отправени от граждани или юридически лица, свързани със защитата на техните права и законни интереси при взаимодействието им с органите на местното самоуправление и общинската администрация в Столична община. В съответствие с Правилника и за удобство при представяне на данните, за всички документи в този анализ се използва терминът жалба.
   В зависимост от предмета на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище, препоръка или предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; дава устна или писмена информация, или съвет на жалбоподателя какви действия може да предприеме, включително и пред други органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е налице основание по чл. 18, ал. 2 от Правилника).
   При всички случаи, когато жалбата е свързана с образувана преписка в общински орган, документацията се преглежда в цялост. През отчетния период, поради въведените ограничителни мерки, имаше сериозни затруднения за осъществяване на контакт с някои общински служби.
   В анализа са обособени следните раздели: справка за броя и класификацията на жалбите, данни за предмета на жалбите, работата по тях и изразените становища, други дейности, анализ, изводи и приложения – таблици с данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема.
Справка за броя и класификацията на жалбите
   Към 30 юни 2020 г. жалбите към обществения посредник са 78, или с 2% по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. (81 броя). От тях 65, или 83%, са приключени, след извършени проверки и изготвени становища. Приключени са и 10 случая от 2019 г.
   Към началото на месец юли продължава работата по 13 жалби: една от януари (наблюдава се процедура по премахване на незаконен строеж – покрив, изграден върху тераса на таванско помещение в жилищна сграда, при което собствениците от последния етаж отправят молба премахването да не увреди техните апартаменти, Район „Връбница“); три от февруари (очаква се отговор по наше запитване до кмета на Район „Лозенец“ по две жалби, а по молба за разяснения по Закона за управление на етажната собственост от заявителя са поискани допълнителни данни, но все още той не е установил повторен контакт с нас); една от март (за незаконно обособено паркомясто в кв. „Павлово“, Район „Витоша“); една от април (свързана с предходни молби за съдействие за изграждане на две улици с изключително лоша проходимост в кв. Симеоново, Район „Витоша“, с изготвени вече работни инвестиционни проекти); една от май (очаква се отговор от кмета на Район „Младост“ по жалба, свързана със затруднения при записване за детска кухня поради недостатъчен капацитет) и шест от юни, по които се извършват справки или се очаква допълнителна информация от различни общински звена.
   Броят и разпределението на жалбите и сигналите за първото полугодие на 2020 г. са представени в таблици в приложенията към анализа.
   По вид: писмените жалби са 50 броя, или 64 %. Устните жалби, за които е съставен протокол от посещение в Приемната, са 28 броя, или 36%.
   По начин на постъпване: повече от половината от общия брой – 52% (34 от е-поща и 6 от е-страница) са постъпили по електронен път. Регистрираните при посещение в Приемната жалби са 27 броя, или 13 % (Таблица № 1 и Таблица № 2). Приетите в телефонен разговор жалби са 11. Очаквано расте броят на жалбите, подавани по електронен път, предвид двумесечното извънредно положение и продължаващата и към настоящия момент извънредна епидемична обстановка.
   Класифицирането на жалбите според естеството на описаните проблеми е отразено в Таблица № 3. Свързано отново с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на вирусната инфекция, през отчетния период расте броят на жалбите, чието решаване е извън правомощията на обществения посредник. За сравнение, за същия период през 2019 г. те са 10, за шестте месеца на тази година – 23. Оплакванията са свързани с проблеми на абонати на „Топлофикация – София“ ЕАД, „Софийска вода“ АД, клиенти на ЦГМ ЕАД, пътници в градския транспорт, например: за възстановяване на суми за закупени превозни документи за ученици за периода на извънредното положение; за неспазване на процедурата за съставяне на акт при извършено нарушение при пътуване в обществения градски транспорт, за инцидент при рязко спиране на автобус. В съответствие с чл. 16, предложение второ от Правилника, правомощията на обществения посредник не се отнасят до дейността на общински дружества. В тези случаи жалбите се препращат към съответното дружество или към обществените посредници (омбудсмани) за „Топлофикация - София“ ЕАД.
   От разглежданите в периода жалби 19 броя, или близо една четвърт, са неоснователни. Произнасянето за неоснователност е придружено с аргументи и разяснения към жалбоподателя съобразно всеки конкретен случай. Най-голям е делът на тези, свързани с административното обслужване – 13 бр., или 17 % от общия брой; градски транспорт и паркиране – 10 бр., или 13 %, и устройство на територията и незаконно строителство – 8 бр., или 10 %.
   Преобладават жалбите, подадени от физически лица – 64 броя, или 82 %; от юридически лица и НПО са 7, колективни жалби (подписки) – 7 броя.
   Освен работата по 78 преписки, са изслушани и напътствани 13 граждани, потърсили съдействие по въпроси, извън функционалната компетентност на обществения посредник.
   В съответствие с чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община за ежемесечно информиране на Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на СОС за постъпилите при обществения посредник жалби и сигнали на граждани (наименованието на комисията е изменяно с Решение № 64 от 22.12.2011 г. на СОС, Решение № 154 от 11.02.2016 г. и Решение № 346 от 31.05.2018 г. на СОС), на Комисията за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет редовно се предоставя писмена справка за постъпилите жалби и сигнали през изминалия месец.
Данни за предмета на жалбите и работата по тях
   Тук е дадена информация за естеството на жалбите, за извършената по тях работа, преценката за основателност, начина, по който е решен проблемът, и изразеното становище.
Административно обслужване и процедури
   По жалба № 42/2020 срещу действия на администрацията на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ - Малашевци, с твърдения за незаконен отказ да бъде погребан покойник, е изразено писмено становище, че жалбоподателят следва да изпълни дадените от предприятието указания за представяне на удостоверение за наследници на покойника, които имат право на гробоползване. Установи се, че действията на общинската администрация са съобразени с изискванията на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община. Жалбата е неоснователна.
   Майка на дете с увреждания се оплаква от прекомерно забавяне при сключване на трудови договори с асистенти по Закона за личната помощ в Район „Лозенец“ (жалба № 9-Е/2020). Жалбата е основателна. При проверката се установи, че действително е налице близо 4-месечно забавяне на процедурата, в противоречие с установените в закона срокове. Макар забавянето да е било обективно обусловено и осъществено спрямо по-широк кръг лица, т.е. няма проява на лично отношение, поради засягането на интересите на уязвима група, е отправена препоръка до районната администрация за своевременно и точно изпълнение на процедурите, предвидени в законите и подзаконовите нормативни актове.
Устройство на територията или незаконно строителство
   В жалба № 10/2020 се твърди, че в апартамента под този на жалбоподателя се извършва преустройство, с разрушаване на носещи стени и греди. Подавана е жалба до Район „Оборище“, с копие до ДНСК. При извършена от районната администрация проверка е установено, че дейностите представляват „текущ ремонт“ по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), със съгласуван инвестиционен проект. След възражение до Столична община - Дирекция „Общински строителен контрол“, е извършена повторна проверка от постоянно действащата комисия по чл. 196 от ЗУТ, която потвърждава първоначалните заключения на служители от районната администрация и установява извършени ремонтно-възстановителни дейности. Двете проверки (втората в присъствието на жалбоподателя) успяха да успокоят притесненията на гражданина и да го убедят в заключенията на административния орган. Жалбата е неоснователна.
   С жалба № 20/2020 се търси съдействие по Петиция-искане, подписана от 278 жители на кв. „Кръстова вада“, за служебно иницииране на процедура за изменение на плана за регулация и застрояване на кв. 105, местност „Кръстова вада“, Район „Лозенец“. Искането се обосновава с твърдения за извършени закононарушения при издаването на конкретно посочени заповеди на главния архитект на Столична община, с които са одобрени проекти за изменение на план за регулация и план за застрояване и проект за работен устройствен план на имоти, обхващащи част от кв. 105. Жалбата е неоснователна. Разяснено е на подателите, че в съответствие със ЗУТ, евентуалната незаконосъобразност на устройствени заповеди на главния архитект на Столична община може да бъде установена единствено по съдебен ред.
   В жалба № 19/2020 с твърдения за некомпетентен отговор от Дирекция „Общински строителен контрол“ – Столична община, се иска проверка в Район „Красно село“ за установяване правомерността на заповед на директора на дирекцията, с която е наредено премахването на строежи, които не могат да бъдат поправени или заздравени. Установихме, че от страна на районната администрация и на столичната дирекция своевременно са извършвани всички необходими действия по подадените жалби. Тази действия са законосъобразни и правилни и при тях не се установява нарушение на негови права или законни интереси. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на правомощията му и при спазване на процедурата по издаването ѝ. Тя е обжалвана пред Административен съд София-град, който я е оставил в сила като законосъобразна. и решението на съда е окончателно. Жалбоподателят не желае да се съобрази с решенията на административния орган и на съда. Жалбата е неоснователна.
Етажна собственост
   В жалба № 19/2020 с твърдения за некомпетентен отговор от Дирекция „Общински строителен контрол“ – Столична община, се иска проверка в Район „Красно село“ за установяване правомерността на заповед на директора на дирекцията, с която е наредено премахването на строежи, които не могат да бъдат поправени или заздравени. Установихме, че от страна на районната администрация и на столичната дирекция своевременно са извършвани всички необходими действия по подадените жалби. Тази действия са законосъобразни и правилни и при тях не се установява нарушение на негови права или законни интереси. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на правомощията му и при спазване на процедурата по издаването ѝ. Тя е обжалвана пред Административен съд София-град, който я е оставил в сила като законосъобразна. и решението на съда е окончателно. Жалбоподателят не желае да се съобрази с решенията на административния орган и на съда. Жалбата е неоснователна.
Транспорт и паркиране
   В самото начало на обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение постъпи предложение (№ 59-Е/2020) за временно отпадане на заплащането за паркиране в „синя“ и „зелена“ зона на територията на Столична община. Гражданинът е уведомен за издадената Заповед № СОA20-РД09-1490/16.03.2020 г. на кмета на Столична община за временно отменяне на почасовото платено паркиране в двете зони и за всички подробности по изпълнението ѝ, като допълнителна мярка за сигурност и ограничаване на разпространението на Ковид-19.
Детски и здравни заведения
   В жалба № 78-Е/2020, по повод дейността на Детска кухня, Район „Младост“, се изразява недоволство от спрян прием на документи за записване на деца, поради изчерпан капацитет. Чрез обществения посредник е предизвикано обсъждане на бързи мерки за реорганизация на процеса и даване на възможност на още родители да запишат децата си в кухнята. Районният кмет е внесъл в Столичния общински съвет доклад с предложение за разкриване на комплекс за детско хранене.
Общинска собственост и жилищно настаняване
   По молба № 24-Е/2020 за разяснение как се получава общинско жилище е даден изчерпателен отговор за предназначението на общинските жилища и за условията за настаняване под наем, съгласно Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
   По запитване № 77/2020 за реда и възможностите за закупуване на наеманото от семейството на жалбоподателя общинско жилище е предоставена подробна информация за възможностите, реда и условията за упражняване на това право.
Обществен ред и сигурност
   С жалба № 86-Е/2020 се търси съдействие и подкрепа по твърдения за системно нарушаване на обществения ред при провеждане на масово мероприятие „Неделно хоро“ на площад „Бански“ и се изразява неудовлетворение от отговорите по подадени сигнали към Столична община за изключително високи нива на шум и нарушаване на разрешеното време за провеждане на събитието.
Общински приходи
   Жалба № 71-Е/2020 по подадено заявление в Отдел „Общински приходи – Лозенец“ за отписване на данъчни задължения по реда на чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – поради изтичане на 10-годишния давностен срок – за отписване само на част от задълженията по две партиди, по които е поискано прилагане на абсолютна погасителна давност. Твърди се, че не е приложен чл. 173, ал. 2 от ДОПК – да се отпишат служебно задълженията поради изтичане на 10-годишен давностен срок. Изготвено е писмено становище за регламентираните в ДОПК два способа за установяване на задължения за местни данъци и такси: предварително установяване по чл. 107, ал. 3 от ДОПК и установяване по чл. 108 от ДОПК, както и начина на изчисляването на погасителните срокове. Посочено е, че издадената справка за дължимите местни данъци и такси съдържа необходимите реквизити, включително и задължения с отпаднала давност, които не подлежат на принудително изпълнение. Обяснено е, че в конкретния случай с акта за установяване на задължения са определени размерите на дължимия данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци и лихви върху тях и размера на данък върху превозните средства и лихви върху него за съответния период, които са правилно определени от органа по общински приходи. Разяснени са редът, по който се прилага общата погасителна давност по чл. 171, ал. 2 от ДОПК, и възможността за приложението ѝ в казуса. Жалбата е неоснователна.
   С жалби № 68 и № 70 се отправят предложения за освобождаване на търговски дружества от задължението за заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за времето на извънредно положение. Изтъква се, че поради спирането на обичайната стопанска дейност и настъпилата тежка финансово-икономическа обстановка фирмите са изпаднали в невъзможност да изпълняват публичните си задължения. В отговор са изложени аргументирани разяснения за правните и фактическите особености на двата вида публични задължения и съображения, поради които направеното предложение не може да бъде безусловно подкрепено. Както стопанските субекти, така и общините, осигуряващи жизнено важни обществени услуги, се изправиха пред финансови затруднения и загуби вследствие на наложените извънредни мерки. В този смисъл директното освобождаване от заплащане на данъци и такси би се отразило негативно на общинските бюджети, което би застрашило обществения интерес. От друга страна, на собствениците на фирми е предоставена възможност да потърсят компенсация за загубите си в по-широките рамки на мерките, предприети на национално и на местно ниво, за преодоляване на икономическите последици от въведеното извънредно положение (към датата на жалбите) и в подкрепа на различни категории субекти.
Консултации по въпроси извън правомощията
   По жалба № 12-Е/2020 с искане за проверка в „Топлофикация - София“ ЕАД и преизчисляване на сметките на отделните собственици в жилищна сграда, тъй като има промяна на дяловете след заповед на главния архитект на Столична община за премахване на незаконен строеж, се установи, че в Административен съд София-град е подадена жалба от същото лице срещу заповедта на главния архитект. На жалбоподателя е разяснено, че правомощията на обществения посредник не се отнасят до съдебни процедури, а спорът между страните е предоставен за решаване от съответния български съд.
   По жалба № 25/2020 за липса на отговор от директора на 119-о средно училище по внесена там жалба, е разяснено, че административните актове на директорите на общинските училища могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление на образованието. Такава правна възможност нямат други органи или институции, включително и общественият посредник на територията на Столична община.
   По подадено заявление за достъп до обществена информация № 56/2020, след неколкократно давани от наша страна указания към заявителя да отнесе искането си към Столичния общински съвет, е изразено писмено становище, че в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация са посочени изчерпателно субектите, задължени да предоставят такава информация. Общественият посредник на територията на Столична община не е сред посочените в разпоредбата и не притежава качествата на изброените субекти: не е държавен орган; не е орган на местно самоуправление; не е публичноправен субект, различен от тях; не попада в определението за публичноправна организация и не е физическо, нито юридическо лице, на което са предоставяни средства от консолидирания държавен бюджет или средства от фондове на Европейския съюз.
   В жалба № 72-Е/2020 се изразява несъгласие с издадено наказателно постановление за извършено от жалбоподателя нарушение по Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. В жалбата се излагат твърдения за неспазване на процедурата за съставянето и връчването на акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление. Въпреки че жалбата се отнася за дейност, която е извън правомощията на обществения посредник, при справка в Район „Овча купел“ е установено, че актът е съставен от служители на ЦГМ ЕАД, а наказателното постановление е издадено от заместник-кмет на района. На жалбоподателя писмено са разяснени процедурата по съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение, редът и сроковете за връчване и обжалване на наказателно постановление и възможностите за възобновяване на производството по влязло в сила наказателно постановление.
   Жалба за неблагоприятни последици и травми вследствие на рязко спиране на автобус, с искане за обезщетение, е изпратена по компетентност към „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
   Жалба от родител за многократни неуспешни опити да бъде възстановена, за времето на въведеното извънредно положение, стойността на закупен превозен документ – ученическа карта, е препратена по компетентност към ЦГМ ЕАД.
   Жалба за твърдяно неправомерно репатриране на личен автомобил също е препратена към ЦГМ ЕАД.
   В контекста на продължаващите усилия за преодоляване на икономическите последици вследствие обявените извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, въпросите за освобождаване от задължение за заплащане на данъци и такси и за възстановяване на стойността на закупени превозни документи, са поставени своевременно пред Столичния общински съвет за преценка по целесъобразност.
Други дейности
   През отчетния период, извън конкретната работа по регистрираните жалби, са проследени изменения и допълнения в редица нормативни документи, относими към нашата дейност: промените в Наредбата за административното обслужване (обн. - ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г.); промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. - ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г.), изменения и допълнения на общински наредби, правилници и други документи.
   През отчетния период е изготвен и публикуван на електронната ни страница брой 19 на електронния бюлетин на обществения посредник. Включени са пояснения по изменените нормативни актове: за сроковете за издаване на административни актове по Наредбата за административното обслужване и по Административнопроцесуалния кодекс; по обявеното извънредно положение и свързаните с него актове на държавни и общински органи за овладяване на разпространението на вирусната инфекция.
   В началото на месец март се проведе годишна среща на обществените посредници в град Шумен, при домакинство на Иван Капралов, с участието на колегите от Благоевград, Бургас, Елин Пелин, Земен, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Омуртаг, Пловдив, Стара Загора. Акцент в срещата бе представянето на електронна платформа „Моето право.бг“ за предоставяне на информация за възможните способи за защита на граждански права и законни интереси. Бяха обсъдени различни възможности за алтернативно решаване на спорове и ролята на омбудсмана на национално и на обществените посредници на местно ниво, в извънсъдебните способи.
   През месец май чрез он лайн връзка общественият посредник участва в кръгла маса на Българското училище за политика „Димитър Паница“ на тема „Включване на всички заинтересовани страни в процеса на вземане на решения на местно ниво“.
   През април и юни общественият посредник участва в он лайн заседания на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила, към Агенцията на Организацията на обединените нации за бежанците.
   Общественият посредник и неговият заместник участват в заседанията на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към СОС, с предложения, становища, справки и др.
Анализ и изводи
   Всичко, посочено в този анализ, е основано единствено на наблюденията и работата на обществения посредник по регистрирани в Приемната жалби. Изразените становища, отправените предложения или препоръки по конкретни случаи не могат да се приемат като оценка дейността на отделни общински структури или за цялостната дейност на органите на местното самоуправление и местната администрация в Столична община.
   Близо 2/3 от жалбите са постъпили по електронен път или са приети по телефона. Увеличеното общуване от разстояние е вследствие на реорганизацията на работа в Приемната поради съобразяване и спазване на противоепидемичните мерки.
   Затруднения при административно обслужване, паркиране и твърдения за незаконно строителство са предмет на преобладаващия брой жалби. Основателни оплаквания в отделни случаи сочат административна инертност, неспазване на принципа на служебното начало, непроизнасяне в законоустановените срокове, пасивност на отделни служители, прояви на формализъм при преценката и действията по конкретни сигнали.
   В малка част от жалбите прозират опити за ангажиране на обществения посредник за осъществяване на преследвани лични интереси. В тези случаи, както и в цялостната си работа, общественият посредник се придържа неотклонно към принципите на безпристрастност, обективност и стриктно спазване на закона.
   Бележи увеличение ръстът на жалбите, чието разглеждане е извън правомощията. Те са свързани предимно с предоставянето на обществени услуги от общински дружества – а това е основната цел на дейността на тези правни субекти. Ползването на тези услуги несъмнено поражда необходимост от закрила на правата и законните интереси на потребителите. С актуалните изменения на Административнопроцесуалния кодекс организациите, предоставящи обществени услуги, са приравнени на административни органи. Растящият брой на жалби, свързани с транспорт, паркиране, превозни документи, топлоснабдяване и др. – които са предмет на дейността на общински дружества, недвусмислено сочи, че потребителите на тези услуги припознават обществения посредник като необходим защитник на техни права и законни интереси. Такова разбиране за необходимостта от посредничество между общинско дружество и абонати е вече възприето с избирането на трима обществени посредници (омбудсмани) за „Топлофикация – София“ ЕАД. Една цялостна преценка, въз основа на внимателен анализ на съществуващото положение, би показала правилния път за обхващане от местна правозащитна институция и на тази сфера – гарантиране спазването на правата и законните интереси на граждани и юридически лица при взаимоотношенията им като клиенти на общинските доставчици на обществени услуги в Столична община.
Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, въведени с актове на държавни и местни органи, свързани с извънредната епидемична обстановка, актуални към 01 юни 2020 г.. на територията на Столична община


МЕРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
 › Всички лица, които се намират в закрити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата – кърпа, шал и др. Това се отнася и за всички превозни средства на обществения градски транспорт и таксиметровите автомобили.
 › Всички лица, които се намират на открити обществени места, в т.ч. паркове, улици, спирки на градския транспорт, да спазват физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние помежду си (освен ако са от едно семейство/домакинство).
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
 › От 1 юни се възстановява обичайното работно време на градския транспорт.
 › От 1 юни се възстановява движението на автобусите 63 и 66 до Златните мостове и хижа „Алеко“. Допълнителна линия 166 се пренасочва към обслужването на тези две линии.
 › От 1 юни се възстановява движението на линиите 103 до Бонсови поляни и вилна зона „Люлин“, както и линия 505 до парка „Врана“.
 › До 31 юли 2020 г. е преустановена е експлоатацията на нощните линии и автобусни линии № 294 и № 306.
ПАРКИРАНЕ
 › Срокът на валидност на издадените винетни стикери за локално платено паркиране се удължава с два месеца. Физическите и юридическите лица, които имат сключени договори за „служебен абонамент“ преди 18.03.2020 г. и валидни след 18.03.2020 г., ще бъдат освободени от задължението да заплащат цената за ползване на услугата за периода до изтичане на срока на договора, но за не повече от месец и 19 дни, колкото е времето на спиране на предоставяне на услугата. Тези, които имат сключени договори след 18.03.2020 г. за „служебен абонамент“, са освободени от задължението да заплащат цената на услугата до 06.05.2020 г.
МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   › Удължени до 30 юни са срокът за заплащане на такса за битови отпадъци и ползването на 5% отстъпка при плащане на цялата дължима сума за данък сгради и данък МПС.
   › Няма да се събират такси за тротоарно право от търговски обекти и заведения, затворени заради извънредното положение.
   › Търговци – наематели на общински имоти, няма да плащат наем за времето, през което са затворили обектите си във връзка с извънредното положение. Общински наематели, които са работили, но имат над 50% спад в оборота спрямо същия период миналата година, могат да ползват 50% отстъпка от наема. Обекти, които са работили, но имат спад в оборота между 20% и 50%, ще могат да ползват 20% намаление на наема.
   › Одобрено е финансиране от 1 млн. лв. за осигуряване на заплати в общинските поликлиники.
   › Създаден е гаранционен фонд от 1 млн. лв., чрез който банките ще издават гаранции по кредити на самостоятелно заети лица, малки и средни предприятия, които са засегнати от кризата.
   › Осигурени са 400 000 лв. в подкрепа на свободните творци и културните оператори по инициатива „Солидарност в културата“.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 › Центърът за кризисно настаняване на бездомни лица в жк „Захарна фабрика“ ще работи целогодишно, при 24-часов режим на работа.
 › Общинското предприятие „Социален патронаж“ организира доставка по домовете на лекарства и храна на самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки, с хронични заболявания или трудно подвижни. Телефони за връзка: 02 8188522, 02 8188523.
 › Консултации и подкрепа на граждани във връзка с разпространението на COVID-19 се предоставят от психолози, социални работници и други специалисти от социалните услуги на Столична община, в делнични дни от 9:00 до 17:00 ч. на телефони: 02 971 44 35; 02 971 44 34; 02 936 09 79; 02 479 01 70; 0889 677 640; 0879 449 704.
 › Психологическа подкрепа за преодоляване на психичноздравни трудности във връзка с пандемичната обстановка, всеки ден между 9 и 16.30 ч. на тел. номер02/42 111 42.
   За информация и въпроси, свързани с пандемията и противоепидемичните мерки:
  › Информация от лекар епидемиолог може да се получи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. на телефони 02 807 87 57 и 0884 889 568.
  › На телефон 112 се поемат и въпроси за противоепидемичните мерки.
  › Единен информационен портал:
  › Електронен портал на Столична община

   Публикувано на 01.06.2020 г.


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, въведени с актове на държавни и местни органи, свързани с извънредната епидемична обстановка, актуални към 21 май 2020 г. на територията на Столична община


МЕРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
 › Всички лица, които се намират в закрити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата – кърпа, шал и др. Това се отнася и за всички превозни средства на обществения градски транспорт и таксиметровите автомобили.
 › Всички лица, които се намират на открити обществени места, в т.ч. паркове, улици, спирки на градския транспорт, да спазват физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние помежду си (освен ако са от едно семейство/домакинство).
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
 › До 31 юли 2020 г. са въведени оптимизирани разписания на обществения градски транспорт. Преустановена е експлоатацията на нощните линии и автобусни линии № 294 и № 306.
 › До 14 юни е преустановена експлоатацията на автобусни линии с номера 66, 122, 103 и 505.
 › До 14 юни курсовете по автобусна линия № 63 в делник, празник и предпразник са с последна спирка „Бялата чешма“ (кв. Бояна).
МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   › Центърът за кризисно настаняване на бездомни лица в жк „Захарна фабрика“ ще работи целогодишно, при 24-часов режим на работа.
   › Удължени до 30 юни са срокът за заплащане на такса за битови отпадъци и ползването на 5% отстъпка при плащане на цялата дължима сума за данък сгради и данък МПС.
   › Няма да се събират такси за тротоарно право от търговски обекти и заведения, затворени заради извънредното положение.
   › Търговци – наематели на общински имоти, няма да плащат наем за времето, през което са затворили обектите си във връзка с извънредното положение. Общински наематели, които са работили, но имат над 50% спад в оборота спрямо същия период миналата година, могат да ползват 50% отстъпка от наема. Обекти, които са работили, но имат спад в оборота между 20% и 50%, ще могат да ползват 20% намаление на наема.
   › Одобрено е финансиране от 1 млн. лв. за осигуряване на заплати в общинските поликлиники.
   › Създаден е гаранционен фонд от 1 млн. лв., чрез който банките ще издават гаранции по кредити на самостоятелно заети лица, малки и средни предприятия, които са засегнати от кризата.
   › Осигурени са 400 000 лв. в подкрепа на свободните творци и културните оператори по инициатива „Солидарност в културата“.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 › Общинското предприятие „Социален патронаж“ организира доставка по домовете на лекарства и храна на самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки, с хронични заболявания или трудно подвижни. Телефони за връзка: 02 8188522, 02 8188523.
 › Консултации и подкрепа на граждани във връзка с разпространението на COVID-19 се предоставят от психолози, социални работници и други специалисти от социалните услуги на Столична община, в делнични дни от 9:00 до 17:00 ч. на телефони: 02 971 44 35; 02 971 44 34; 02 936 09 79; 02 479 01 70; 0889 677 640; 0879 449 704.
 › Духовно-психологическа подкрепа се предлага от Столична община и екипа на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“, за преодоляване на психично-здравни трудности във връзка с пандемичната обстановка, всеки ден между 9 и 16.30 ч. на тел. номер 02/42 111 42.
   За информация и въпроси, свързани с пандемията и противоепидемичните мерки:
  › Информация от лекар епидемиолог може да се получи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. на телефони 02 807 87 57 и 0884 889 568.
  › На телефон 112 се поемат и въпроси за противоепидемичните мерки.
  › Единен информационен портал:
  › Електронен портал на Столична община

   Публикувано на 21.05.2020 г.
Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните съществуващи и отменени забрани и ограничения, въведени с актове на държавни и местни органи за овладяване на разпространението на COVID-19, актуални към 7 май 2020 г. на територията на Столична община


МЕРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
 › До 13 май включително всички лица, които се намират в закрити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата – кърпа, шал и др. На открити обществени места носът и устата да се покриват при необходимост от контакт с други лица.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО
 › От 00.00 часа на 06 май отпадна забраната за влизане и излизане от територията на град София.
 › Отпадна забраната за посещения на градски паркове и градини, национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места. Остава задължително спазването на установените противоепидемични мерки на обществени места.
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
 › До отмяната на извънредното положение са спрени нощните линии на градския транспорт №1-№4 и автобусни линии с номера 58, 66, 122, 103, 294, 306 и 505.
 › Автобусна линия № 63 работи предпразник/празник по летни делнични разписания – до спирка „Бялата чешма“ (кв. Бояна).
 › Въведени са оптимизирани разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт.
ПАРКИРАНЕ
   › От 00.00 часа на 07 май са възстановени местата за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“.
МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   › Удължена е работата на Центъра за кризисно настаняване на бездомни лица в жк „Захарна фабрика“ до 15 дни след отмяна на извънредното положение.
   › Удължени до 30 юни са срокът за заплащане на такса за битови отпадъци и ползването на 5% отстъпка при плащане на цялата дължима сума за данък сгради и данък МПС.
   › Няма да се събират такси за тротоарно право от търговски обекти и заведения, затворени заради извънредното положение.
   › Търговци – наематели на общински имоти, няма да плащат наем за времето, през което са затворили обектите си във връзка с извънредното положение. Общински наематели, които са работили, но имат над 50% спад в оборота спрямо същия период миналата година, могат да ползват 50% отстъпка от наема. Обекти, които са работили, но имат спад в оборота между 20% и 50%, ще могат да ползват 20% намаление на наема.
   › Одобрено е финансиране от 1 млн. лв. за осигуряване на заплати в общинските поликлиники.
   › Създаден е гаранционен фонд от 1 млн. лв., чрез който банките ще издават гаранции по кредити на самостоятелно заети лица, малки и средни предприятия, които са засегнати от кризата.
   › Осигурени са 400 000 лв. в подкрепа на свободните творци и културните оператори по инициатива „Солидарност в културата“.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 › Чрез Общинското предприятие „Социален патронаж“ се организира доставка по домовете на лекарства и храна на самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки, с хронични заболявания или трудно подвижни. Телефони за връзка: 02 8188522, 02 8188523.
 › Въвеждат се ограничителни мерки в специализираните институции на предоставяне на социални услуги.
 › Преустановяват се посещенията в социалните услуги в общността.
 › Предоставят се консултации и подкрепа на граждани във връзка с разпространението на COVID-19 от психолози, социални работници и други специалисти от социалните услуги на Столичната община Консултациите се дават по телефон в делничните дни от 9:00 до 17:00 ч. на телефони: 02 971 44 35; 02 971 44 34; 02 936 09 79; 02 479 01 70; 0889 677 640; 0879 449 704.
 › Столичната община съвместно с екипа на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ предлага духовно-психологическа подкрепа за хора, които имат нужда от преодоляване на психично-здравни трудности във връзка с извънредната ситуация с COVID-19. Информационната линия е на номер: 02/42 111 42 и е на разположение на нуждаещите се всеки ден между 9:00 и 16:30 ч.
   За информация и въпроси във връзка със заболяването и въведените противоепидемични мерки:
  › Информация от лекар епидемиолог може да се получи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа на телефони 02 807 87 57 и 0884 889 568.
  › На телефон 112 се поемат и въпроси за противоепидемичните мерки.
Актуална информация за мерките можете да намерите на електронните страници на:
   Единен информационен портал:
   Електронен портал на Столична община
   Публикувано на 07.05.2020 г.
Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, забрани и специални мерки, въведени с актове на държавни и местни органи за овладяване на разпространението на COVID-19, актуални към 27.04.2020 г.


МЕРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
 › До 13.05.2020 г. включително всички лица, които се намират в открити или закрити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата – кърпа, шал и др.
 › От 21 април са възобновени плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, женските консултации и плановият прием в лечебните заведения.
 › От 21 април поетапно се възобновяват приемът и провеждането на плановата лечебна и оперативна дейност.
 › От 26 април се възстановяват в пълен обем дейностите по асистирана репродукция.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО
 › Създадени са контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове, като се пропуска преминаването на лица само в случаи на наложителност на пътуването.
 › От 17.04.2020 г. до второ нареждане е забранено влизането и излизането от територията на град София на всички автомобили, с изключение на автомобили със специален режим на движение; извършващи транспортни или медицински услуги; за извършване на ремонтни и аварийни дейности; превозващи хора, нуждаещи се от лечение; доставчици на плагежни услуги и оператори на електронни съобщителни мрежи; служебни автомобили и автобуси, превозващи работници до и от работата им, както и за работещи, пътуващи с лични автомобили.
 › Преустановени са посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Не се допускат граждани на територията на Природен парк „Витоша“, с изключение на лицата, осъществяващи трудова дейност на територията на парка.
 › Ограничен е достъпът (с или без МПС) до подходите и пътищата към Стара планина на граждани без адресна регистрация в град Бухово, кв. Сеславци и село Желява.
 › От 00.00 ч. на 16 април са въведени частично ограничителни мерки на територията на кварталите „Факултета“ и „Филиповци“.
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
 › До отмяната на извънредното положение се преустановява експлоатацията на нощните линии на градския транспорт №1-№4, както и на автобусни линии с номера 58, 66, 122, 103, 294, 306 и 505.
 › Автобусна линия № 63 ще работи предпразник/празник по летни делнични разписания – до спирка „Бялата чешма“ (кв. Бояна).
 › Въвеждат се в експлоатация оптимизирани празнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт, включително и в делнични (работни) дни.
ПАРКИРАНЕ
   До 04.05.2020 г. временно се отменя режимът за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 › Чрез Общинското предприятие „Социален патронаж“ се организира доставка по домовете на лекарства и храна на самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки, с хронични заболявания или трудно подвижни. Телефони за връзка: 02 8188522, 02 8188523.
 › Въвеждат се ограничителни мерки в специализираните институции на предоставяне на социални услуги.
 › Преустановяват се посещенията в социалните услуги в общността.
 › Предоставят се консултации и подкрепа на граждани във връзка с разпространението на COVID-19 от психолози, социални работници и други специалисти от социалните услуги на Столичната община Консултациите се дават по телефон в делничните дни от 9:00 до 17:00 ч. на телефони: 02 971 44 35; 02 971 44 34; 02 936 09 79; 02 479 01 70; 0889 677 640; 0879 449 704.
 › Столичната община съвместно с екипа на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ предлага духовно-психологическа подкрепа за хора, които имат нужда от преодоляване на психично-здравни трудности във връзка с извънредната ситуация с COVID-19. Информационната линия е на номер: 02/42 111 42 и е на разположение на нуждаещите се всеки ден между 9:00 и 16:30 ч.
   ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ във връзка със заболяването и въведените противоепидемични мерки:
Единен информационен портал: https://coronavirus.bg/bg/
 Информация от лекар епидемиолог може да се получи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа на телефонни номера 02 807 87 57 и 0884 889 568. Въпроси за противоепидемичните мерки могат да се задават и на телефон 112.
Актуална информация за мерките можете да намерите на електронните страници на:
   Министерство на здравеопазването
   Столична регионална здравна инспекция
   Национален център по заразни и паразитни болести
   Електронен портал на Столична община
   Публикувано на 27.04.2020 г.
Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, забрани и специални мерки, въведени с актове на държавни и местни органи за овладяване на разпространението на COVID-19, актуални към 21.04.2020 г.


МЕРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
 › До 26.04.2020 г. включително всички лица, които се намират в открити или закрити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал и др.
 › От 21 април се възобновяват плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, женските консултации и плановият прием в лечебните заведения. Детските консултации и поставянето на задължителните имунизации ще се извършват във вторник и четвъртък В тези дни общопрактикуващите лекари не следва да обслужват други лица.
 › От 21 април поетапно се възобновяват приемът и провеждането на плановата лечебна и оперативна дейност.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО
 › Създадени са контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове, като се пропуска преминаването на лица само в случаи на наложителност на пътуването.
 › От 17.04.2020 г. до второ нареждане е забранено влизането и излизането от територията на град София на всички автомобили, с изключение на автомобили със специален режим на движение; извършващи транспортни или медицински услуги; за извършване на ремонтни и аварийни дейности; превозващи хора, нуждаещи се от лечение; доставчици на плагежни услуги и оператори на електронни съобщителни мрежи; служебни автомобили и автобуси, превозващи работници до и от работата им, както и за работещи, пътуващи с лични автомобили.
 › Преустановени са посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Не се допускат граждани на територията на Природен парк „Витоша“, с изключение на лицата, осъществяващи трудова дейност на територията на парка.
 › Ограничен е достъпът (с или без МПС) до подходите и пътищата към Стара планина на граждани без адресна регистрация в град Бухово, кв. Сеславци и село Желява.
 › От 00.00 ч. на 16 април са въведени частично ограничителни мерки на територията на кварталите „Факултета“ и „Филиповци“.
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
 › До отмяната на извънредното положение се преустановява експлоатацията на нощните линии на градския транспорт №1-№4, както и на автобусни линии с номера 58, 66, 122, 103, 294, 306 и 505.
 › Автобусна линия № 63 ще работи предпразник/празник по летни делнични разписания – до спирка „Бялата чешма“ (кв. Бояна).
 › Въвеждат се в експлоатация оптимизирани празнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт, включително и в делнични (работни) дни.
ПАРКИРАНЕ
   До 26.04.2020 г. временно се отменя режимът за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 › Чрез Общинското предприятие „Социален патронаж“ се организира доставка по домовете на лекарства и храна на самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки, с хронични заболявания или трудно подвижни. Телефони за връзка: 02 8188522, 02 8188523.
 › Въвеждат се ограничителни мерки в специализираните институции на предоставяне на социални услуги.
 › Преустановяват се посещенията в социалните услуги в общността.
 › Предоставят се консултации и подкрепа на граждани във връзка с разпространението на COVID-19 от психолози, социални работници и други специалисти от социалните услуги на Столичната община Консултациите се дават по телефон в делничните дни от 9:00 до 17:00 ч. на телефони: 02 971 44 35; 02 971 44 34; 02 936 09 79; 02 479 01 70; 0889 677 640; 0879 449 704.
 › Столичната община съвместно с екипа на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ предлага духовно-психологическа подкрепа за хора, които имат нужда от преодоляване на психично-здравни трудности във връзка с извънредната ситуация с COVID-19. Информационната линия е на номер: 02/42 111 42 и е на разположение на нуждаещите се всеки ден между 9:00 и 16:30 ч.
   ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ във връзка със заболяването и въведените противоепидемични мерки:
Единен информационен портал: https://coronavirus.bg/bg/
 Информация от лекар епидемиолог може да се получи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа на телефонни номера 02 807 87 57 и 0884 889 568. Въпроси за противоепидемичните мерки могат да се задават и на телефон 112.
Актуална информация за мерките можете да намерите на електронните страници на:
   Министерство на здравеопазването
   Столична регионална здравна инспекция
   Национален център по заразни и паразитни болести
   Електронен портал на Столична община
   Публикувано на 21.04.2020 г.
Прочетете/ Скрийте

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за най-важните ограничения, забрани и специални мерки, въведени с актове на държавни и местни органи за овладяване на разпространението на COVID-19, актуални към 15.04.2020 г.


МЕРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
   До 26.04.2020 г. включително всички лица, които се намират в открити или закрити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал и др. (Заповед РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването).
ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО
 › Създадени се контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове, като се пропуска преминаването на лица само в случаи на наложителност на пътуването.
 › Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Не се допускат граждани на територията на Природен парк „Витоша“, с изключение на лицата, осъществяващи трудова дейност на територията на парка.
 › Ограничава се достъпът (с или без МПС) до подходите и пътищата към Стара планина на граждани без адресна регистрация в град Бухово, кв. Сеславци и село Желява.
 › От 00.00 ч. на 16 април се въвеждат частично ограничителни мерки на територията на кварталите „Факултета“ и „Филиповци“.
ТЪРГОВИЯ
   От 17 до 19 април 2020 г. се преустановява функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси. изключение на самостоятелни магазини за хранителни стоки в обособени помещения и аптеки, намиращи се на територията на пазарите.
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
 › До отмяната на извънредното положение се преустановява експлоатацията на нощните линии на градския транспорт №1-№4, както и на автобусни линии с номера 58, 66, 122, 103, 294, 306 и 505.
 › Автобусна линия № 63 ще работи предпразник/празник по летни делнични разписания – до спирка „Бялата чешма“ (кв. Бояна).
 › Въвеждат се в експлоатация оптимизирани празнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт, включително и в делнични (работни) дни.
ПАРКИРАНЕ
   До 26.04.2020 г. временно се отменя режимът за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 › Чрез Общинското предприятие „Социален патронаж“ се организира доставка по домовете на лекарства и храна на самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки, с хронични заболявания или трудно подвижни. Телефони за връзка: 02 8188522, 02 8188523.
 › Въвеждат се ограничителни мерки в специализираните институции на предоставяне на социални услуги.
 › Преустановяват се посещенията в социалните услуги в общността.
 › Предоставят се консултации и подкрепа на граждани във връзка с разпространението на COVID-19 от психолози, социални работници и други специалисти от социалните услуги на Столичната община Консултациите се дават по телефон в делничните дни от 9:00 до 17:00 ч. на телефони: 02 971 44 35; 02 971 44 34; 02 936 09 79; 02 479 01 70; 0889 677 640; 0879 449 704.
 › Столичната община съвместно с екипа на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ предлага духовно-психологическа подкрепа за хора, които имат нужда от преодоляване на психично-здравни трудности във връзка с извънредната ситуация с COVID-19. Информационната линия е на номер: 02/42 111 42 и е на разположение на нуждаещите се всеки ден между 9:00 и 16:30 ч.
   ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ във връзка със заболяването и въведените противоепидемични мерки:
Единен информационен портал: https://coronavirus.bg/bg/
 Информация от лекар епидемиолог може да се получи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа на телефонни номера 02 807 87 57 и 0884 889 568. Въпроси за противоепидемичните мерки могат да се задават и на телефон 112.
Актуална информация за мерките можете да намерите на електронните страници на:
   Министерство на здравеопазването
   Столична регионална здравна инспекция
   Национален център по заразни и паразитни болести
   Електронен портал на Столична община
   Публикувано на 16.04.2020 г.
Прочетете/ Скрийте

   Здравейте, отговорни съграждани,
   Уведомявам ви, че Приемната временно е затворена за външни посетители, но работата ни продължава, макар и в намален състав. Контактите помежду ни остават леснодостъпни, бързи и удобни.
   С нова заповед на кмета на Столична община от 16.03.2020 г. временно се преустановява провеждането на всички приеми в приемните дни в структурите на Столична община. Създава се организация за въвеждане на дистанционна форма на работа, според възможностите и спецификата на трудовата дейност. Мерките ще важат до отпадане на необходимостта от тях.
   Можете да се свържете с нас чрез:
   › електронната ни поща ombudsman@sofia.bg
   › електронната страница sofiaombudsman.bg
   › телефони: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
   Всички сме отговорни за своя живот, за живота на близките ни и за живота на хората около нас. Спазвайки заповедите на столичния кмет, инструкциите и указанията на председателя на оперативния щаб и на лекарите, ще намалим риска от заболяване за всички и ще спомогнем за по-скорошното прекратяване на извънредното положение.
Бъдете здрави!


   Уважаеми съграждани,
   Като длъжностно лице и ръководител на екип от сътрудници, нося своята отговорност за недопускане и ограничаване на разпространението на т. нар. коронавирус в Приемната на обществения посредник на територията на Столична община. Ето защо, като се съобразявам и със заповед от 09.03.2020 г. на кмета на Столична община във връзка с разпространението на новия вирус, Ви призовавам към разумно и отговорно поведение и следване на съветите, давани от Националния оперативен щаб, и съобразяване с мерките, предприемани от Столична община.
   Приемната на обществения посредник продължава да е отворена за граждани, но моля по възможност да изпращате жалбите си по електронен път, като посочвате и телефонен номер за бърз и удобен контакт.
   ›На електронната ни поща ombudsman@sofia.bg
   ›Чрез електронната ни страница sofiaombudsman.bg
   ›Приемаме жалби и на телефони: 02/9873449, 02/9871341
   Моля онези от Вас, които посещават Приемната, да се въздържат от продължително застояване, да спазват хигиенните правила при евентуално кашляне или кихане и да оставят разумно разстояние между себе си и нас. Тези предпазни мерки намаляват риска от зараза за всички нас.
   Актуална информация за мерките можете да намерите на електронните страници на:
   Министерство на здравеопазването https://www.mh.government.bg/bg/
   Столична регионална здравна инспекция https://srzi.bg/bg
  Национален център по заразни и паразитни болести https://ncipd.org/index.php?lang=bg
   Електронен портал на Столична община https://www.sofia.bg/

Годишния отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2019 г.


   Лилия Христова внесе в Столичния общински съвет отчета си за дейността през изминалата година. Постъпилите през периода жалби са 152. Изслушаните в Приемната граждани и представители на юридически лица са 115.
   Приключени са 143 случая и 4 преписки от 2018 г. Към края на отчетния период в работна фаза са девет жалби. Над половината от всички жалби са внесени по електронен път. В 34 случая са изготвени протоколи за подаване на жалба при посещение в Приемната.
   Неоснователните жалби са 39 броя. Справки за броя на жалбите и сигналите и тяхната класификация са показани в приложения към отчета. Броят постъпили и приключили преписки е само статистика, която не показва пълния обхват на работата. Има случаи, които се налага да бъдат преразглеждани след време, ако се установи, че съответният общински орган не е предприел действия, или те са частични, или впоследствие не е упражнен необходимият контрол, или са настъпили нови обстоятелства.
   В отчета са представени данни за жалбите, по които проверките не са приключили, за решените случаи и за тези, при които намесата е останала без резултат. Дадени са примери за тях, както и за някои от изразените становища по спазването на законните права и интереси на гражданите при взаимодействието им с органите на местната власт.
   Голяма част от предложенията, отправени до органи на местното самоуправление и местната администрация, са одобрени, приети и приложени. Те са свързани с прояви на формално отношение по регистриран сигнал, подобряване на информационната среда, ангажиране на администрацията със спазване на установените срокове и обратна връзка към жалбоподателите.
   Христова подчертава, че изведените в отчета заключения се основават единствено на наблюдения, установени факти и обстоятелства при разглеждането на жалби, сигнали, молби, искания за съдействие, регистрирани в Приемната. Те нямат характер на оценка за дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация в Столична община. Свързани са с прилагането на утвърдените принципи в административната дейност, на Закона за управление на етажната собственост и строителния контрол, с публичност и достъпност на информацията, предоставяна от общината, и с взаимодействието на общинските органи с обществения посредник.
   В заключение Христова отново потвърждава позицията си, че неоснователното забавяне на преписки подкопава авторитета и доверието в дейността на органите на местното самоуправление и общинската администрация, които са обвързани с прилагането на принципите за законност, безпристрастност, бързина и процесуална икономия в административното производство. Законността, навременността, яснотата и предвидимостта са дължими от публичните власти в отношенията с граждани и юридически лица. Същевременно се подчертава, че при взаимодействието на обществения посредник с представители на различни общински звена, в повечето случаи се отбелязват задълбочена работа, широка експертиза, стриктно спазване на регламентираните по закон действия, прояви на уважение, зачитане на достойнството и равнопоставеност към граждани и юридически лица.
   В таблици към отчета са посочени броят и класификацията на постъпилите жалби, разпределението им според общинските структури и отчет за разходите през 2019 година.

   Целия отчет можете да прочетете тук.
   Публикувано на 31 януари 2020 г.

За езика на омразата в някои жалби


   При обществения посредник постъпват жалби, свързани с дейността на отделни представители на общинската администрация, в които се прехвърля границата на нормалната критика и се съдържат обидни квалификации по отношение на длъжностни лица.
   Неколкократно през годините е обръщано внимание на отделни жалбоподатели да се въздържат от оскърбителни нападки срещу служебни лица и да се придържат към конкретните факти и обстоятелства, при които смятат, че са нарушени техни права или законни интереси от страна на органи на местното самоуправление или представители на администрацията в Столична община. Използването на оскърбителен и провокативен език в кореспонденцията с общински органи не помага по никакъв начин за решаването на възникнал проблем. Напомня се, че обидата на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му представлява престъпление против личността по смисъла на чл. 148, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наказателния кодекс.
   По жалба от месец декември общественият посредник изрази пред Кмета на Столична община категоричното си становище, че е недопустимо разглеждането на жалби, навеждащи към злоупотреба с право. Отбелязва се, че принципът на забраната за злоупотреба с права е залегнал в чл. 57, ал. 2 от Конституцията на Република България и в чл. 17 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

   Публикувано на 23 декември 2019 г.

Необходима ли е пешеходна пътека при кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков“ с улица „Малкара“?


   По повод искането на гражданин за поставяне на пешеходна пътека тип „Зебра“ при кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков“ с улица „Малкара“ (двукратно отхвърлено от Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община през 2018 г., като това решение е потвърдено и в заседание на комисията през юли 2019 г.), общественият посредник отправи предложение до зам.-кмета на Столична община с ресор транспорт и транспортни комуникации за ново разглеждане на случая, като представи нови факти.
   Аргумент за отхвърляне на искането е, че не са изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Гражданинът моли за преразглеждане на решението, като посочва, че интензивността на пресичане е висока и условието на ал. 2 от чл. 24 на Наредбата е изпълнено. Прилага извадка от направени от него преброявания в различни работни дни и часове, като твърди, че повече от 100 души на час пресичат на указаното място. В края на юли 2019 г. гражданинът се обръща за подкрепа към обществения посредник.
   Съгласно § 6, т. 54 от Закона за движение по пътищата, изречение второ, на кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение. Следвайки тази логика, пешеходците често пресичат уличното платно, продължавайки движението си, след края на тротоара, върху пътната настилка.
   Съгласно чл. 165 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, когато пресичат платното за движение, пешеходците са длъжни да използват пешеходна пътека, ако има наблизо; да се съобразяват с разстоянията до приближаващите пътни превозни средства и тяхната скорост и да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане. С думата „наблизо“ не се дава ориентир какво разстояние се приема за близко. В конкретния случай най-близката пешеходна пътека е на 160 метра.
   За поставяне на пешеходна пътека тип „Зебра“, съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, следва да са изпълнени две условия:
    • На места, на които в работен ден, в продължение на един час най-малко 50 пешеходци пресичат пътното платно;
    • Това пътно платно да е със средна интензивност на движението за същия период от 200 до 600 Е/h за платно без разделителна ивица и от 400 до 1000 Е/h за платно с разделителна ивица.
   Разстоянието между пешеходните пътеки, съгласно чл. 24, ал. 3 на същата наредба, се препоръчва да не бъде по-малко от 250 метра. Тази препоръка не означава забрана за поставяне на пешеходни пътеки на по-малки разстояния, като решението за това трябва да се обоснове с проект, разработен въз основа на Генералния план за организация на движението на територията на Столична община.
   При оглед на кръстовището, за да се придобие пряка представа за мястото, обектите около него и основателността на твърденията, се установява, че близостта на две светофарни уредби (на около 160 метра) не въздейства на пешеходците и уличното платно се пресича рисковано, за да се стигне по най-прекия път до голям магазин за хранителни стоки или до Парка „Заимов“. При наблюденията на обществения посредник се извърши преброяване на пресичащите пешеходци в продължение на един час, в три работни дни, в различно време на деня, в присъствието на двама граждани. Резултатите са: На 01.10.2019 г., от 08.55 ч. до 09.55 ч. – 119 пешеходци, пресекли бул. „Княз Ал. Дондуков“ при ул. „Малкара“ и ул. „Тракия“; на 02.10.2019 г., от 17.26 ч. до 18.26 ч. – 155 пресичащи на същото място; на 08.10.2019 г., от 12.05 ч. до 13.05 ч. – 134 пресичащи пешеходци. Пресичат хора на различна възраст, семейства с деца, трудноподвижни възрастни; пресичат работещи или живеещи в близост – до магазина за хранителни стоки или за тестени закуски и обратно.
    Въз основа на посочените факти и обстоятелства и като отчита, че съществуващото положение създава всекидневно висок риск от настъпване на пътно-транспортно произшествие с участието на пресичащи в участъка хора, общественият посредник предложи да бъде разгледана още веднъж възможността за поставяне на пешеходна пътека тип „Зебра“ при кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков“ с улица „Малкара“ или с ул. „Тракия“. В случай че отново се прецени нецелесъобразността на пешеходна пътека тип „Зебра“, то нека се даде алтернативно експертно решение за устойчива безопасност на движението в този участък, което да предотврати съществуващия постоянен риск от пътно-транспортно произшествие с пешеходци.

   Публикувано на 15 октомври 2019 г.

Затруднения при получаване на еднократна помощ за отглеждане на близнаци


   По повод получена жалба, свързана с получаването на еднократна помощ за отглеждане на близнаци, в края на месец септември 2019 г. общественият посредник изрази становище и отправи предложение до зам.-кмета с ресор социални дейности и интеграция на хора с увреждания в Столична община.
   Поводът е, че едва при подаване на заявление в Дирекция „Социално подпомагане“, за отпускане на еднократна помощ за раждане на дете, майката узнава, че е имала право и на еднократна помощ за отглеждане на близнаци. От нея обаче семейството е лишено, тъй като с няколко дни е пропуснат 6-месечният срок за подаването на това заявление. Жалбоподателката изтъква като основна причина за неблагоприятното развитие в случая пълната липса на информация за правния режим и видовете помощи и плащания, които държавата отпуска във връзка с раждането и отглеждането на деца.
   Действително, по силата на изричната разпоредба на чл. 12, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца, правото на еднократна помощ за отглеждане на близнаци се погасява след навършване на 6-месечна възраст на децата.
   Общественият посредник намира, че случаят следва да бъде разгледан в духа на конституционния принцип за закрила на майчинството и децата и на правото на добро управление и дължимо качество на административните услуги. Няма установена практика, с конкретни и изрично възложени задължения на компетентните в сферата на социалното подпомагане органи и лица, да съдействат активно на гражданите при упражняването на правата им. Затова споделя и подкрепя предложението на майката за предприемане на конкретни мерки на местно ниво за разширяване на реалната подкрепа на семействата и децата.
   Общественият посредник предлага в Столична община да бъде разработена и приложена целева политика за разширяване на информираността и съдействие за упражняване на социалните права на семействата с новородени деца, като посочва примерни средства и начини за осъществяване на тази цел:
    - изработване на информационни пакети, които да се връчват на младите родители в службите по гражданско състояние в районните администрации при издаването на удостоверения за раждане;
    - изработване на информационни брошури, които да се разпространяват в женските и детските консултации на общинските болници;
    - провеждане на съпътстващи информационни кампании при подходящи прояви от календара на Столична община.

   Публикувано на 20 септември 2019 г.

Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2019 г.


   Този анализ е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника).
   Основната дейност на екипа през отчетния период е свързана с всекидневно изслушване на граждани в Приемната на ул. „11-и август“ № 4, проучване и комуникация с различни общински структури по постъпващите жалби, изготвяне на становища, препоръки и предложения до засегнатите общински органи. Освен жалби, се регистрират и обработват и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, отправени от граждани или юридически лица, свързани със защитата на техните права и законни интереси при взаимодействието им с органите на местното самоуправление и общинската администрация в Столична община. В съответствие с Правилника и за удобство при представяне на данните, за всички тези документи се използва терминът жалба.
   В зависимост от предмета и основателността на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище или с предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; дава устна или писмена информация, или съвет на жалбоподателя какви действия може да предприеме, включително и (ако е необходимо) пред други органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е налице основание по чл. 18, ал. 2 от Правилника).
   При всички случаи, когато жалбата е по образувана преписка в общински орган, документите се преглеждат в цялост преди произнасянето. Прекият контакт с представители на общинските служби подпомага решаването на казуса в интерес на всички заинтересовани страни.
   Извън регистрираните жалби, в Приемната всекидневно се изслушват и подпомагат с консултации, допълнителна информация и съвети граждани, потърсили съдействие по телефона.
   В анализа са обособени следните раздели: справка за броя и класификацията на жалбите, данни за предмета на жалбите и работата по тях, становища по жалбите, други дейности, анализ и изводи. В таблици са посочени данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема.
   Справка за броя и класификацията на жалбите
   В сравнение с миналогодишния период – първите шест месеца от 2018 година, за първото полугодие на 2019 г. регистрираните жалби при обществения посредник са 81 на брой (90 през първото шестмесечие на 2018 г.). Броят и разпределението им са представени в приложения с таблици.
   Към 10 от жалбите са внесени втора или трета жалба, с допълнения по разглеждания въпрос или с твърдения за нови факти и обстоятелства. Тоест, числото 81 не дава реална представа за пълния обем от работа на екипа по постъпилите жалби през периода.
   Седем жалби не са приобщени към числото 81, тъй като са оставени без разглеждане. Основанията за това са: непредставени данни за обратна връзка с подателя или изложени общи твърдения, без посочени данни за нарушител или обстоятелства, при които е извършено нарушение.
   Приключени са 68 от жалбите, с изготвени становища, отговор до жалбоподателя и до заинтересованата общинска структура. Приключени са и четирите случая от края на 2018 година. Към началото на месец юли в процес на разглеждане са 13 преписки: 6 от месец юни, една от януари, две от април и четири от май. По тях се събират данни от жалбоподателя или от засегнатия общински орган, по всички е установена връзка със страните и (ако се е наложило) вносителят е уведомен за удължения срок за произнасяне (Таблица 1).
   Повече от една трета от общия брой са писмени жалби. По оплаквания на граждани, изслушани в Приемната на ул. „11-и август“ № 4, са съставени 18 протокола, съответно са образувани преписки.
   По начин на постъпване жалбите се разпределят почти по равно: внесените в Приемната и регистрираните с протокол за устна жалба са 46 %. Постъпилите по електронен път – през електронната страница и по електронната поща са 48 %. Малък брой – 6 %, са получени на хартия по пощата (Таблица № 2).
   Класифицирането на жалбите според естеството на проблема е отразено в Таблица № 3. Най-голям е делът на тези, свързани с устройство на територията или незаконно строителство – 20, с административното обслужване – 16, и с проблеми в етажната собственост – 10.
   В съответствие с чл. 16, предложение второ от Правилника: правомощията на обществения посредник не се отнасят до дейността на общински дружества, 10 жалби са извън функционалната ни компетентност. Те се отнасят за дейности на: „Топлофикация – София“ ЕАД, „Софийска вода“ АД, други общини, при нелоялна търговска конкуренция, неизплатени трудови възнаграждения и др.
   Установени са 25 неоснователни жалби. Произнасянето за неоснователност е придружено с аргументи и разяснения към жалбоподателя съобразно всеки конкретен случай.
   Основателни са 37 жалби, приключили с положителен резултат и изразено становище от обществения посредник.
   Жалбите, подадени от физически лица, са 72, от юридически лица и НПО – пет; колективни жалби – четири.
   Получени са две запитвания по електронен път от чужбина: от българка, живееща в Германия, и от шведски гражданин, който търси информация за починал роднина – български гражданин. И на двамата е предоставена писмена консултация, след внимателно проучване на относимите към поставените въпроси нормативни изисквания и процедури.
   В Приемната и по телефона всекидневно се дават и разяснения на граждани, търсещи защита на свои права, относно процедури и компетентни органи, които не са в обхвата на правомощията ни. Редица запитвания са свързани със спорове и прилагане на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), реда за отпускане на социални добавки за хора с увреждания, издирване на собственици на жилищен имот поради предстоящ ремонт на жилищна сграда.
Данни за предмета на жалбите и работата по тях
   1. Административно обслужване и процедури
   - Жалба с твърдения за издадени не по надлежния ред и при липсващи реквизити дубликати на удостоверения за раждане на близнаци, родени през 1973 г. Жалбата е неоснователна. На лицето детайлно са разяснени нормативните изисквания, както и че Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), с която е въведен единен граждански номер (ЕГН) на българските граждани, е създадена през 1977 г., след раждането на децата. Съответно, в дубликат на удостоверение за раждане, издадено през 1973 г., не би могло да има ЕГН на лицето, за което се отнася.
   - Жалба за бавно администриране: Лицето обжалва отказ за издаване на данъчна оценка, който два месеца по-късно още не е изпратен до Дирекция „Общински приходи“ за произнасяне. Жалбата е основателна и след намесата на обществения посредник още същия ден преписката е внесена в дирекцията.
   - Жалба за прекомерно забавяне на заверка на молба-декларация за признаване правото на собственост чрез обстоятелствена проверка (над 30 дни) и изискване от районната администрация заявителите да представят комбинирани скици за пълна или частична идентичност на имотите: Жалбата е основателна. Администрацията обосновава искането си с невъзможност да извърши подробна справка за стар номер и граници на даден имот по предходни регулационни планове, тъй като няма достъп до тези данни. Становището на обществения посредник, изразено пред районния кмет, е, че в производството по проверка и заверка на молба-декларация за признаване правото на собственост чрез обстоятелствена проверка, от заявителя се изисква да внесе попълнена молба-декларация по образец, в която е описан имотът (индивидуализиран с граници, съседи, квадратура и други посочени реквизити). Не следва да съществуват затруднения за административния орган при установяване на предишни регулации на имота, тъй като законодателят (в чл. 59, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост) е регламентирал, че в новия акт за общинска собственост следва да бъдат посочени определени реквизити: номер и дата на предходно съставени актове за общинска собственост, по които да се индивидуализира имотът. Тоест, данните, необходими, за да бъде извършена административната услуга, би следвало да са налице и няма правно основание да бъде искано от заявителя да представя комбинирана скица на имота. В случай че са необходими други доказателства, то те следва да бъдат събрани служебно от административния орган – аргумент на чл. 36 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Становище в този смисъл е изразено от обществения посредник и пред Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет, по повод разглеждане на въпроса в заседание на 22 януари 2019 г.
   - Жалба с искане за отмяна на два акта за установяване на административни нарушения (АУАН): Жалбата е неоснователна. На лицето са съставени два акта от служители на Столичен инспекторат, за нарушаване разпоредбите на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община. Актовете са връчени лично, срещу подпис, в деня на съставянето. На жалбоподателя подробно е разяснена процедурата по реализиране на административнонаказателната отговорност, както и че общественият посредник не може да изземе правомощия, установени със закон и възложени на определени служители. Разяснено е правото на лицето, ако бъдат съставени наказателни постановления по тези АУАН, да ги обжалва, включително и по съдебен ред.
   2. Устройство на територията или незаконно строителство
   - Жалба на лице, което твърди, че в издадена виза за проектиране е вписан текст, който го задължава да представи доказателства за приложен план за регулация по отношение на прилежащите улици, преди внасяне за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за жилищна сграда. Жалбата е неоснователна. Твърди се, че прилагането на уличната регулация е задължение на Столична община, и със заповед на главния архитект на София от 2004 г. за одобряване на подробен устройствен план по чл. 16 от Закона за устройство на територията е приложена регулацията за тази територия. След консултации в НАГ и преглед на преписката, на лицето е обяснено, че посочената от него заповед изменя съществуващ план за застрояване и план за регулация, тоест изменя съществуващ подробен устройствен план, (а не одобрява ПУП по чл. 16 от ЗУТ). Следователно именно инвеститорът следва да представи доказателства за приложен план за регулация, а не да очаква общината да предприеме процедура по чл. 16 от ЗУТ.
   - Жалба за нарушено право на собственост от страна на съседи на съсобствен недвижим имот. Жалбоподателят твърди, че повече от 4 години е завзета и се ползва незаконосъобразно част от имота (20 кв. м). Същевременно в районната администрация е подадена жалба от другия съсобственик. При оглед на място са дадени писмени указания да се направи контролно заснемане на имота, извършено от лицензирано по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър лице. След проведени от наша страна разговори със служители от районната администрация, е извършен повторен оглед, жалбоподателят представи исканото заснемане и осигури среща между лицето, извършило заснемането, и общинските служители. Съставен е констативен протокол, в който е отразено нарушено право на собственост от страна на съседите на съсобствения му недвижим имот. Предстоят последващи действия от страна на администрацията по реда на Закона за устройство на територията.
   - Жалба за продължителен ремонт, с твърдения за промяна на предназначението на жилище над това на жалбоподателя: От 2016 г. лицето внася жалби в районната администрация и по тях са извършвани проверки. Жалбата е неоснователна. Установи се, че в няколко поредни проверки са съставени констативни протоколи, направени са снимки, изготвени са становища и са дадени предписания. Следващи проверки не сочат нови обстоятелства. Още в 2016 г. е установено, че извършеният тогава ремонт в жилището през един етаж над него е законосъобразен. В съседния над него апартамент в момента се извършва текущ ремонт, при спазване на техническите изисквания. Има предписание към собственика на ремонтиращия се апартамент за спазване разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община – да не се създава шум, предизвикан от домашни дейности в работни дни в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа и забраната им в празнични дни. В апартамента на жалбоподателя са огледани всички помещения. Не са се установени течове по тавана и стените в банята. Протоколите са подписани от четири длъжностни лица, експерти в областите контрол на строителството и ВиК.
   - Жалба с твърдения за незаконосъобразно извършен ремонт в апартамент над този на жалбоподателя, вследствие на което има течове и обгазяване в банята му. Жалбата е неоснователна. След проверка, в разговор с лицето е припомнено, че по негови жалби в продължение на 16 години са извършвани проверки от различни институции – районна администрация, НАГ, Столична община, Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби към Столичен общински съвет, Регионален отдел „НСК“ София при РДНСК Югозападен район – и всички проверки не установяват незаконосъобразен ремонт, извършени нарушения, влошаване на състоянието или промяна на предназначението на вентилационна система и отдушника. Лицето е насочено да обсъди случая с останалите собственици в жилищната сграда, да се обсъди на общо събрание, което може да вземе решение за извършване на ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общи части, за да се намери балансирано и устойчиво решение на спора между съседи.
   3. Етажна собственост
   - Запитване дали е забранено едно лице да бъде едновременно управител и касиер на етажна собственост. Предоставена е писмена консултация: ЗУЕС въвежда три различни длъжности – управителен съвет (управител), касиер и контролен съвет (контрольор). Идеята на законодателя е тези длъжности да се заемат от различни лица, за да се избегне възникването на конфликт на интереси. Обяснено е, че разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от ЗУЕС поставя изисквания за заемане на длъжността касиер: лицето да не е собственик, ползвател, съпруг или член на домакинство; да не е във фактическо съпружеско съжителство; в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, на управителния съвет или управителя.
   - Оплакване, че в етажна собственост се начисляват месечни вноски и за лица, роднини на жалбоподателя, отдавна емигрирали в чужбина: За тях това е постоянният им адрес и адрес за кореспонденция, а в жилището от години живее един човек. На лицето е разяснено правилото за поддържане на общите части на етажната собственост, според което собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти са длъжни да правят ежемесечни вноски, които представляват разходи за управление на тези части. Посочено е и изключението от това правило (чл. 51, ал. 2 от ЗУЕС), според което тези разходи не се заплащат за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в жилището не повече от 30 дни през една календарна година. Разпоредбата е императивна и не може да бъде изменяна с решение на Общото събрание. От етажната собственост трябва се установи дали дадено лице пребивава в жилището по-малко от 30 дни в рамките на една календарна година. Ако това е така, за това лице не се дължат вноски.
   5. Земеделски земи
   - Молба за съдействие по внесено в Столична община искане за обезщетяване за земеделски земи: На лицето е предоставено копие от Решение № 86 от 22.02.2018 г. на СОС, за актуализиране на имотите от Общинския поземлен фонд, определени за обезщетяване на имащите право собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) на територията на общината. Писмено му е разяснено какви документи и пред кои органи следва да представи за обезщетяване по надлежния ред. Посочено е, че общинските служби по земеделие са органи на Министерство на земеделието и храните, а не на Столична община, и чрез тях става обезщетяване за земеделски земи, за които има решение за признато право на собственост, но не са били възстановени с акта на поземлените комисии. Указано е, че решаването на проблема е от правомощията на Общинската служба по земеделие - Панчарево, която е извън функционалната компетентност на обществения посредник на територията на Столична община.
   - Жалба на лице, което твърди, че няма произнасяне по негово искане от 1996 г. до Столична община за определяне на оценка на предоставен за ползване земеделски имот: След като през 1994 г. със заповед на кметския наместник му е отказано определянето на оценка, по негова молба е образувано административно производство. Съдът обявява заповедта за нищожна и преписката е изпратена до кмета на Столична община за произнасяне по молбата му. Жалбата е неоснователна. При проверката се установи, че два пъти – и през 2013 г., и през 2019 г. на лицето е указвано от районната администрация, че с цел по-нататъшно процедиране на преписката, е необходимо да представи при тях удостоверение за предоставено право на ползване и удостоверение за наследници. Въпреки получените писма, лицето не предоставя исканите документи, за да бъде удължена процедурата.
   6. Екология
   - Жалба, подкрепена с подписка от живеещи в близост съседи, срещу отглеждането на десетина кучета в жилищна сграда. Установи се, че през ноември 2018 г. е извършена проверка на адреса от служители на районната администрация и на Столичен инспекторат. Намерени са пет регистрирани кучета. На собственика е дадено предписание, на основание разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост. Районният кмет своевременно е сезирал и Областна дирекция по безопасност на храните София-град. Общинските органи са с ограничени правомощия в конкретния случай. С Решение № 379 от 23.06.2011 г. на СОС, Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) на територията на Столична община, приета с Решение № 5 от 18.12.2002 г. на СОС, е отменена в частта, отнасяща се за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци. Със същото решение от 2011 г. на СОС е приета нова Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община, която с Решение от 2012 г. на Върховния административен съд на РБ е прогласена за нищожна в цялост. Към момента нормативно материята се урежда в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. Кметовете на общини, райони и кметства, като органи по места, имат задължението да съдействат за спазване на изискванията по отношение на домашните любимци, респ. да контролират изпълнението на тези изисквания, но само в конкретни случаи, в чийто обхват не влиза описаният казус. В този случай длъжностните лица от общинската и районната администрация са изпълнили задълженията си, при съблюдаване на правомощията си и при спазване на изискванията, определени от нормативните актове. Компетентни по закон са Българската агенция по безопасност на храните, „Зоополиция“ – МВР, респ. СДВР, Софийска районна прокуратура, които следва да предприемат действия. Взаимодействието между различните органи в случая е неефективно и не води до удовлетворително решение.
   7. Общинска собственост
   - Искане за съдействие за получаване на отговори по две писма, внесени в Столична община: Свързани са с необходимостта от поставяне и пломбиране на водомери и топломери и откриване на индивидуални партиди в „Софийска вода“ АД и „Топлофикация София“ ЕАД в жилищната сграда, в която Столична община е собственик на четири имота. Отправена е молба за определяне на упълномощено лице за контакт и съдействие от общината, изпратени са документи за всеки общински имот поотделно, върху които би следвало да се положи подпис от собственика на имота. Близо два месеца по-късно няма нито писмен отговор, нито са подготвени необходимите документи, а без комплектуване на цялата документация, включително и за общинските имоти, не могат да бъдат разкрити индивидуални партиди и сключени договори за топлоснабдяване на отделните жилища в сградата. След настояване на общественият посредник пред Столична община за бързо оформяне на документите или, ако съществуват пречки за това и се налагат допълнителни действия, заявителят да бъде уведомен своевременно и да се поддържа връзка с него, в кратък срок преписката е придвижена до завършването ѝ.
   8. Обществен ред и сигурност
   - Жалба срещу затваряне на пътя към Витоша в съботни и неделни дни, от 11 до 14 часа: Според жалбоподателя това пречи на наематели или ползватели на хижи и заведения за хранене да реализират дейността си, в резултат на което търпят големи загуби, и предлага тази разпоредба за бъде отменена. След извършени справки се установи, че движението на ППС в ПП „Витоша“ е ограничавано от компетентните органи на сектор „Общинска полиция“ при отдел „Охранителна полиция“ на СДВР законосъобразно и целесъобразно, в изпълнение на действащите норми на Закона за движение по пътищата, Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, заповедите на кмета на Столична община и другите нормативни документи, уреждащи тази материя. Жалбата е неоснователна.
    9. Консултации по въпроси извън правомощията
   - Питане за службата, която предоставя месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждане. На лицето е разяснено, че съобразно своите потребности хората с увреждания имат право на индивидуална оценка, която се изготвя в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане, по настоящ адрес на лицето. Посочени са редът, начинът и сроковете за получаване на месечната финансова подкрепа и службите, които имат право да я изплащат. Уточнено е, че с влизането в сила на новия Закон за хората с увреждания, се запазва досегашният ред на предоставяне на финансова подкрепа за хората с увреждания – чрез регионалните дирекции в Агенцията за социално подпомагане.
Становища по жалби
   Не всички жалби изискват изразяване на писмено становище. Голяма част от тях се решават в полза на жалбоподателя, чрез установяване на непосредствен контакт с ответната страна. Така се постига бързо и удовлетворително решение. Въпросите, по които е изразено становище, са по-скоро свързани с насочване на вниманието на административния орган към спазване на законоустановените срокове или процедури, разяснения към жалбоподателя за компетентността на различните общински структури, едностранно разбиране за правата и неглижиране на задълженията и др.
   Примери за изразени становища:
   - По искане за промяна на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО). Вносителят твърди, че тя не е съобразена с разпоредбите на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ППЗДвП) и Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Според него части от зоните за паркиране не са обозначени съгласно действащия закон, правилник и наредба. Становището на обществения посредник е, че между посочените актове: ЗДвП, подзаконовите му актове, Решенията на СОС и Заповедта на кмета на Столична община, с която е въведен режим на почасово платено паркиране на територията на Столична община – има обвързаност, йерархичност и последователност, съответствие между степента на акта, нормативно определената му функция и връзката му с други актове.
   - По искане на граждани от месец февруари, за съдействие по организиране на информационна среща с представители на Столична община и спиране изпълнението на Решение № 886 на СОС от 20.12.2018 г. за изменение на план за регулация на м. „Младост-1“ чрез образуване на нови УПИ IV и УПИ XIV, кв. 24, сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост. Поставят се въпроси за: целесъобразността на планираната улица, ще се изсичат ли дръвчета, близостта на предстоящ строеж до блок 73, намаляване на паркоместата, увеличаване на трафика. При обществения посредник се проведе среща на представители на подписалите искането и общински съветник, който ги подкрепя. Бе поет ангажимент, след запознаване с документите по случая, да се намери подходящ формат за информационна среща. Проведохме разговори с районния кмет и главния архитект на Столична община, установи се контакт с председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към СОС, започна преглед на документацията по случая. Без да се изчака резултат от нашите действия, междувременно бе организиран протест, Кметът на Столична община лично се ангажира с решение и посредничеството ни се обезсмисли.
   Междувременно собственикът на имота внесе искане за прекратяване на всички административни преписки, образувани по жалби от лица, без правно защитим интерес, поради злоупотреба с права чрез писане на жалби, основаващи се на неверни твърдения. След внимателен преглед на документите, относими към случая, и при преценка на всички обстоятелства, е изразено писмено становище, че образуваните по писмата на граждани преписки могат да бъдат разглеждани като предложения или сигнали, по смисъла на чл. 107 от АПК, съответно не могат да бъдат преценени като недопустими. Сезираният с тях орган следва да ги разгледа обективно и законосъобразно, в предвидения за това срок. Действително, вносителите на писмата не са заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ в производството по одобряване на проекта за ИПРЗ. Спазена е процедурата и е проведено обществено обсъждане на проекта през 2016 г., като в определения срок за депозиране на писмени становища е постъпило само едно писмо от БТК ЕАД. Доколкото обаче имотите на тези жители се намират в близост до имотите – предмет на самия план, то собствениците им имат право да получат достоверна информация за предвижданията на плана, включително и за да се опровергаят евентуални слухове и внушения.
   - По жалба за неизпълнение на предписание от 2016 г. на Район „Оборище“ за ремонт на рушащ се покрив на сграда, в която общината е съсобственик (помещения към детска градина): През месец март е изпратено писмено становище с препоръка за бърз ремонт на покрива на сградата. Припомнено е, че въпреки предприетите от районната администрация действия от 2016 г. насам, три години след първоначалния сигнал, приет за основателен, покривът на сградата продължава да се руши и да създава риск за живота и здравето на хората. Напомнени са задълженията на административния орган по стопанисване и управление на общинската собственост и по разглеждане на сигнали и произнасянето на решение по тях в срок.
   - По жалба от април на собственик на поземлен имот срещу изготвен проект за ПУП – План за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ за м. в. з. „Симеоново Север – разширение“, Район „Витоша“, Столична община: Жалбата е основателна. За необременен с тежести поземлен имот е определен урегулиран поземлен имот, над който преминава въздушна електропроводна линия. Предложение на лицето за отреждане на УПИ без тежести от сервитути за техническа инфраструктура е разгледано от Общинския експертен съвет по устройство на територията година по-рано и е уважено по принцип, като се насочва към проектанта за проучване на възможността за това. След запознаване с документацията и проведени разговори със служебни лица, общественият посредник е изразил писмено становище, с предложение до административния орган да се обърне необходимото внимание по внесените пред него жалби на лицето, като се потърси възможност за справедливо решение на въпроса, в съответствие с чл. 16, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗУТ (при изготвяне на подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, на всеки собственик на недвижим имот общината определя равностоен урегулиран имот, като се съобразява с местоположението на имотите в местността). В становището се посочва, че след като на собственик на поземлен имот, в който няма елементи на техническата инфраструктура, с проекта за ПУП-ПРЗ се определя УПИ с тежести, лицето с право търси справедливо решение. Основателни са притесненията му, че в бъдеще електропроводът ще се измества и закабелява за сметка на собствениците на имотите, над които преминава (чл. 73, ал. 1 от ЗУТ).
   - По предложение от месец май, от представители на неправителствени и граждански организации, за организиране на среща със заинтересованата столична общественост, на която да бъде представен и обсъден проектът за Зона 4 – Централна градска част на град София, който ще бъде реализиран, в съпоставка с премирания в конкурса, е изразено положително становище. Предложението е обосновано с желание обществеността да се запознае с намеренията, изразявани пред няколко медии през месец май, за временно спиране и „замразяване“ на договора за ремонт на Зона 4. По проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централната градска част на град София (включително и за Зона 4) са проведени две обществени обсъждания през месец март 2015 година. Разбираемо е, четири години по-късно интересът по време на ремонтните дейности да е голям, а при спирането им – дори повишен, тъй като Зона 4 обхваща знакови за София места, които носят духа на древния ни град и символи на неговото историческо и културно развитие. Тъй като през медии се говори за евентуална реализация на проект, различен от наградения в конкурса, в интерес на обществото ни е то да бъде информирано дали се предвиждат някакви изменения в проекта, и ако има такива, какъв е техният характер. Даването на тези разяснения ще препятства създаването на обществено напрежение и появата на неверни твърдения, непотвърдени слухове или други форми на дезинформация, които се пораждат при недостатъчна или закъсняла публичност. Провеждането на информационна среща за намеренията по проекта би дало дължимата обективна информираност на съгражданите ни и ще съответства на цялостната политика и на принципите на откритост, публичност и прозрачност, върху които се осъществява управлението на Столична община.
   - По уведомяване за предстоящ протест, с искане да бъде продължено реверсивното движение, въведено като временна мярка за шестмесечен период, по главен път Е-79, в участъка между Княжево и Владая, месец юни: Становището е изразено пред граждани от Инициативен комитет – Драгичево, кмета на Район „Витоша“, представители на Агенция „Пътна инфрастуктура“. Въведената временна мярка би трябвало да се продължи, ако е установено, чрез нарочни наблюдения и изследвания, че с новата организация на движението се намаляват емисиите на вредни газове, шумовото замърсяване, пътно-транспортните произшествия. Взимането на решение за или против продължаването на временната организация би трябвало да се основава на данни, събирани през пробния период, резултатите от които безпристрастно ще посочат правилния избор. Организирането на местни обществени дискусии по този въпрос едва ли ще противопостави гражданите повече от блокирането на столичен входно-изходен главен път. Противоположното мнение трябва да се изслушва с уважение към другото мислене и сближаване на позициите би трябвало да се търси в разговор, в който участват равнопоставено всички заинтересовани страни, а крайното решение е в компетентността на държавни органи – МРРБ, АПИ, СДВР-КАТ.
Други дейности
   За служебни нужди и произнасянето по отделни случаи, са извършени сравнителни проучвания и анализ на нормативната база по следните теми:
   - Внесени в МРРБ предложения, на основата на практиката на обществените посредници, във връзка с обявен от министерството обществен дебат по изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост – месец април;
   - Сравнителен анализ на Проект на Закон за движението по пътищата, публикуван за обсъждане през януари 2019 г. в Портала за обществени консултации, във връзка със становище на Съюза на урбанистите в България по законопроекта – месец май;
   - Проверка и проучване на нормативната база във връзка с контрола при упражняване на надомна работа, ако при извършването ѝ се създава шум, различен от обичайния, в жилищна сграда – месец май;
   - Проучване на нормативната база и систематизирането ѝ във връзка с реда за обезщетяване на правоимащите с поименни компенсационни бонове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ – месец май.
   - Проверка и проучване на нормативната база във връзка с възможността за адресна регистрация в ателие като обект за живеене – месец юни.
   През февруари е проведена информационна сесия за екипа на обществения посредник, организирана от Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН). Сътрудниците са запознати със законодателната и институционалната рамка в сферата на международната закрила, обсъдени са правата и задълженията, представени са добри практики за местна интеграция на чужденци при предоставяне на международна закрила.
   Изготвен е брой 16-17 на електронния бюлетин, публикуван на уеб страницата на обществения посредник.
   Участия на обществения посредник през отчетния период:
   - В заседанията на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет. Ежемесечно на комисията се предоставя справка за постъпилите жалби и сигнали.
   - Във форум за Общия устройствен план на Столична община, организиран от ОП „Софпроект-ОГП“ и неформалната дискусионна група „Лаборатория за градско развитие“, януари 2019 г. Изложение на тема „Как да постигнем разбиране за града, споделено от възможно най-много заинтересовани страни?“.
   - Проведена работна експертна среща през февруари по изграждането на достъпна среда за хора с увреждания при ремонта на ул. „Граф Игнатиев“.
   - Работна среща на обществените посредници в Стара Загора, март. Срещи с председателя на общинския съвет, заместник-кмет и областния управител. Обсъждане на теми по прилагане на Закона за управление на етажната собственост за качеството на българското образование и дуалното обучение, проблеми във ВиК сектора в отделни общини и др.
   - Заседание на Наблюдателната комисия към СОС по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража – март.
   - В конференция „Гласът на българските деца“, организирана от Българското училище за политика „Димитър Паница“, с тема за нормативната рамка, регламентираща правата на децата, и прилаганите в Столична община местни политики.
   - В заседание на Общинския съвет по наркотични вещества – месец юни.
   - В среща, организирана от Агенция „Пътна инфраструктура“, за продължаване на въведената временна мярка за реверсивно движение в участъка между Княжево и Владая по главен път Е-79 – месец юни.
Анализ и изводи
   В процеса на работа по жалбите, регистрирани при обществения посредник, се установява, че се увеличава делът на внесените по електронен път жалби (повече от половината от общия брой). Търсенето на съдействие най-често е в случаи на прояви на лошо администриране (независимо от тематичното класифициране на жалбите по проблеми по устройство на територията или незаконно строителство, административни услуги, транспорт, общинска собственост и т. н.):
   - При неспазване на срок по заявена административна услуга, неоправдано забавяне на административна процедура, неполучаване или с голямо закъснение на отговор по сигнал.
   - При предоставяне на недостатъчна или непълна информация към лица, по чиито молби, жалби, сигнали, искания има образувани преписки в администрацията.
   - Неудовлетвореността на граждани и юридически лица, изразена пред обществения посредник, произтича от твърде продължителни процедури, неясни, формални или общи, без конкретика отговори на подадени от тях жалби, сигнали или повдигнати въпроси.
   - Установяват се случаи, при които общински административен орган оставя спорът да бъде решен по съдебен път, вместо да се търсят възможности за удовлетворяване и двете страни. На искане да се уважи претенция по време на процедура по издаване на административен акт от общински орган, не винаги се отделя необходимото внимание.
   С чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредбата за административното обслужване (НАО) е въведен задължителен стандарт за качество на административното обслужване. Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.
   Правото на информация е регламентирано в Конституцията на Република България. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Конституцията, гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга, защитена от закона тайна, и не засяга чужди права.
   Все още някои служители възприемат гражданина с негативна нагласа и не обръщат необходимото внимание на искането му. Правото на добра администрация, регламентирано в Хартата за основните права на Европейския съюз, е трайно установено и в българското законодателство: в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, в Закона за държавния служител, в Закона за администрацията, но не винаги и не в пълна степен се прилага. Всички общински служители, които работят на гише, имат приемни дни, контактуват с граждани и юридически лица при извършване на служебните си задължения, трябва да са запознати с тези изисквания, да бъдат обучавани и да ги прилагат всекидневно в работата си.
   - Друга група са гражданите, които са слабо осведомени или не разбират естеството на своите права и задължения, или не знаят за възможните начини за защита на свои права и законни интереси. Те получават в Приемната на обществения посредник подробни разяснения за действащата нормативна уредба, указания и съвети как или към кои компетентни органи да се обърнат. Повишаването на правната култура на обърналите се към обществения посредник съпътства произнасянето по всеки отделен случай и е едно от основните задължения на екипа. Предоставят се съвети на гражданите, които, преди да предприемат административно, съдебно или друго действие, трябва да познават собствените си права и наличните средства за защитата им.
   - Жалбите, обособени като неоснователни, са поради непознаване на нормативната база, позоваване на неофициална информация, отправено запитване до некомпетентен орган. Във всички такива случаи пред лицата се изразява становище по законосъобразността и правилността на действията на съответните общински органи.
   - В отделни случаи е налице недостатъчно разбиране за правомощията на обществения посредник и регламентираното в чл. 23 от Правилника задължение на органите на местното самоуправление и на общинската администрация да оказват съдействие и да предоставят на обществения посредник необходимите му сведения и данни при установяване на нарушения на законосъобразността и целесъобразността по жалбите на граждани и организации. Това затруднява и забавя нашата работа, съответно разколебава установеното доверие у жалбоподателя за своевременно съдействие на обществения посредник по неговия проблем.
   Обръщането към обществения посредник не е средство за правна защита. То е леснодостъпен, безплатен и бърз начин за въздействие пред общинските органи в полза на обосновани и законосъобразни искания на граждани и юридически лица.
   Всичко, посочено в този анализ, е основано единствено на наблюденията и работата на обществения посредник по постъпили в Приемната жалби. То не може да се разглежда като обобщение или преценка нито за дейността на отделни общински структури, нито за цялостната дейност на органи те на местното самоуправление и местната администрация в Столична община.

   Публикувано на 31.07.2019 г.

Прочетете/ Скрийте

Механизми за защита на човешките права на лица, търсещи и получили международна закрила, на местно ниво


   По инициатива на Асоциация за развитие на София и Представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН в България, на 3 юли се проведе информационна сесия за представяне на институции, работещи в сферата на защита на човешките права. Участваха представители на Омбудсмана на Република България, Български хелзинкски комитет, Комисия за защита от дискриминация, Главна инспекция по труда, Комисия за защита на потребителите, Български Червен кръст, „Каритас“ – България, социални медиатори от бежанската общност.
   Лилия Христова представи институцията Обществен посредник на територията на Столична община, приложимата към нея нормативна рамка, правомощията и възможностите за съдействие и подкрепа на лицата, получили хуманитарен или бежански статут.
   Предоставянето на статут на лица, търсещи закрила, е уредено на международно и на национално ниво. Според Закона за убежището и бежанците България предоставя два вида международна закрила: статут на бежанец и хуманитарен статут. Двата вида международна закрила и убежището, предоставяно от президента, гарантират на получилите ги лица пълен достъп до социалната и икономическата система на България, следователно те трябва да имат и пълен достъп до обществените и административните услуги, предоставяни от органите на местното самоуправление.
   Получилите закрила лица, ако имат адресна регистрация на територията на Столична община, имат същите права по отношение на прилаганите от общината политики към населението в София.
   Според Христова общественият посредник може и трябва да оказва подкрепа и съдействие на чужденци с предоставена международна закрила, при взаимодействието им с общинската администрация или други органи на местното самоуправление. Темите са многообразни и могат да бъдат разширени: предоставяне на информация с ориентиране за техните права и техните задължения, произлизащи от общинските наредби; информация за общинските услуги и дейности – адресна регистрация, издаване на актове по гражданско състояние (акт за раждане, за граждански брак), образование (общински ясли, детски градини, училища), жилищно настаняване (включително и възможност за временно настаняване в такива домове), социално подпомагане и социални услуги, здравеопазване, обществен транспорт и паркиране, предлагане на работа, възможности за спорт; предоставяне на информация за начините за подаване на сигнали; подпомагане на лицата, които влизат в контакт с общинската администрация; съдействие и на администрацията (особено на ниво район или кметство), ако се налага, при взаимодействието ѝ с лица, получили закрила. Много важно е също сътрудничеството с държавните институции и с неправителствени организации, работещи в тази насока.
   По проект „Интегра“ на Асоциация за развитие на София по въпросите за интеграция на граждани от трети страни в местната общност, през 2018 г., от фокус-групи е излязло предложение за назначаване на служител към столичния омбудсман с ресор спазване на гражданските права на тези лица в общината. Към обществения посредник едва ли е необходимо да има сътрудник, натоварен само с тази задача, но може да се търси подходящо решение, или за други варианти, обсъждани вече по проекта: учредяване на звено към общинската администрация, отговорно за интеграция на граждани от трети страни, което да събира и анализира данни и да подпомага провеждането на информирани общински политики, или създаване на консултативен орган за интеграция на общинско ниво. До взимането на решение – било то създаване на консултативен орган, общинско звено или разширяване на дейността на обществения посредник, местният омбудсман може да търси възможности за информация към лицата, получили международна закрила и живеещи на територията на Столична община.
   Тъй като целта на информационна сесия е неправителствените организации, работещи с лица, търсещи и получили международна закрила, да се запознаят с дейността на обществения посредник, Христова призова техните представители да споделят мнения и предложения доколко е необходимо съдействието на обществения посредник и какви начини на взаимодействие биха били полезни.
   След края на дискусията се очертаха няколко теми: необходимост общинските служители да бъдат информирани за правата на лицата, получили международна закрила; преодоляване на затруднения при назначаване на представители на непридружени лица към районните администрации;някои неправителствени организации ще преценят възможността да се организират подобни информационни сесии с хора, вече получили международна закрила.

   Публикувано на 5 юли 2019 г.

Прочетете/ Скрийте

   КОНКУРС за избор на обществен посредник на територията на СО


   Публикувано на 27 юни 2019 г..


   ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община във връзка с чл.397, ал.1 от Изборния кодекс)


   Публикувано на 27 юни 2019 г.


   ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидати за обществен посредник (по чл. 8 и чл.13 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община)


   Публикувано на 27 юни 2019 г.


Становище по предложение за представяне и обсъждане на проекта за ремонт на Зона 4


   По постъпило предложение от представители на неправителствени организации и граждански групи, „за организиране на среща със заинтересованата столична общественост, на която да бъде представен и обсъден проектът за Зона 4, който ще бъде реализиран, в съпоставка с премирания в конкурса“, общественият посредник изразява следното становище пред Кмета на Столична община и Председателя на Столичния общински съвет:
   Предложението излиза от граждански формации, които от години проявяват активност и участват в разнообразни дейности, свързани с градската среда в столицата. То е аргументирано с обезпечаването на възможност за заинтересовани граждани и техни организации да се запознаят с намеренията, изразявани пред различни медии през месец май, за временно спиране и „замразяване“ на договора за ремонт на Зона 4.
   По проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централната градска част на град София (включително и за Зона 4) бяха проведени две обществени обсъждания през месец март 2015 година. Разбираемо е, четири години по-късно интересът по време на ремонтните дейности да е голям, а при спирането им – дори повишен, тъй като Зона 4 обхваща знакови за София места, които носят духа на древния ни град и символи на неговото историческо и културно развитие.
   Тъй като в писмото се коментира евентуална реализация на проект, различен от наградения в конкурса, Лилия Христова смята, че в интерес на обществото ни е то да бъде информирано дали изобщо се предвиждат някакви изменения в проекта, а ако има такива, какъв е техният характер. Даването на тези разяснения ще препятства създаването на обществено напрежение и появата на неверни твърдения, непотвърдени слухове или други форми на дезинформация, които се пораждат при недостатъчна или закъсняла публичност. Провеждането на информационна среща за намеренията по проекта би дало дължимата обективна информираност на съгражданите ни.
   Като обществен посредник на територията на Столична община, ангажирана да оказва съдействие във взаимоотношенията между гражданите, органите на местното самоуправление и общинската администрация, Христова намира предложението за обосновано и оправдано. Една информационна среща със заинтересованите лица ще съответства на цялостната политика и на принципите, върху които се осъществява управлението на Столична община, за откритост, публичност и прозрачност в работата на органите на местното самоуправление.

   Публикувано на 10 юни 2019 година

Прочетете/ Скрийте

Обществен дебат по изменение на ЗУЕС


   По обявения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството обществен дебат по изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), общественият посредник внесе предложения, в подкрепа на изменения, които да направят закона работещ и лесно приложим от граждани, поели задължение за управление на етажна собственост. В работата си обществените посредници редовно изслушват хора, срещащи затруднения при прилагането на ЗУЕС. Необходимостта от промени и допълнения в разпоредбите за управление на жилищни сгради бе обсъдена и анализирана на работна среща на обществените посредници през месец март 2019 г.
   Голям брой хора в страната живеят в многоетажни жилищни сгради, които следва да се управляват по ЗУЕС. Ако в сградите няма учредена етажна собственост (ЕС), това създава затруднения. За гражданите е удобство да бъдат представлявани пред общинската администрация от избраните си управители. За местната власт също е голямо улеснение да работи с управителни органи на ЕС по въпроси, свързани с поддържането на сградите и прилежащата им площ.
   Основните проблеми, поради които собственици на жилища в сгради в режим на ЕС отправят жалби и сигнали към общината, в очакване на намеса и решение, са свързани със: затруднения при прилагане на закона при свикване на общо събрание, избор на управителни органи, ползване на асансьор и плащане на такси за домашни любимци; събиране за средства за ремонт на общи части; при отказ за плащане на дължими суми; неспазване на правилника за вътрешния ред; силен шум или течове в жилища, причинени от съседи; завземане на общи части от отделни собственици; монтиране на климатични тела върху общи части; смяна на вертикални щрангове без решение на общото събрание.
   Въпреки че в такива случаи местната власт действа според нормативно определените ѝ правомощия, горепосочените проблеми невинаги водят до крайно решение по административен път.
   Позицията на МРРБ за провеждане на обществен дебат насочва към засилване на ролята на публичните власти в прилагането на ЗУЕС, чрез увеличаване правата и задълженията на местната власт в контрола по прилагането на закона. В този дебат би следвало да се постави въпросът, дали засиленото администриране и регламентиране на външна намеса при управлението на сгради в режим на етажна собственост не би изместило основната идея на закона, с който се уреждат обществените отношения, свързани с управлението на общите части в сгради в режим на етажна собственост, както и с правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.
   1. Да се даде възможност за свикване на общо събрание (ОС) на етажната собственост (ЕС) от кмета на общината (района) и за избор на управителни органи.
   Мотиви: Към настоящия момент са изтекли всякакви срокове за свикване на ОС от кмета на общината или на района за избор на управителни органи (§ 3 на ПРЗ, във връзка с § 2 и § 56, ал. 1). Право на кмета да свика ОС на ЕС се дава само при необходимост от неотложен ремонт на сграда или вход в режим на етажна собственост, съгласно чл. 49, ал. 3 и ал. 4 от ЗУЕС. Но в редица жилищни сгради, които следва да се управляват по реда на ЗУЕС, собствениците търсят съдействие от общината за провеждане на общо събрание за избор на управителен съвет (управител), поради невъзможност за самоорганизиране.
   2. Връщане на регистрационния режим при избор на управител или председател на управителен съвет (УС) на ЕС; съответно в кои случаи и по какъв ред общинската администрация може да откаже регистрация на ЕС.
   Мотиви: В действащия закон режимът за регистрация е задължителен за сдружения на собствениците, а управителят или председател на УС на ЕС подава пред общинската администрация уведомление за избора си. Съгласно чл. 45 от ЗУЕС администрацията извършва проверка за спазване на изискванията при вписване в регистъра на сдружение на собствениците. Уведомлението по чл. 46б от закона се подава от управителя (председателя на УС) на ЕС в изпълнение на негови задължения, при неизпълнението на които е предвидена административна санкция. Уведомлението е едностранно волеизявление и администрацията е длъжна да го приеме. Законът не ѝ възлага нито права, нито задължения за контрол на проведения избор. В отделни случаи, при оспорване на избор общинската администрация извършва действия, които не са ѝ вменени. Решението за избор подлежи на обжалване пред районния съд, съгласно изричната разпоредба на чл. 40, ал. 3 от ЗУЕС, като подаването на искова молба не спира изпълнението на обжалваното решение на общото събрание.
   С § 3 от ЗР на Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост е дадена правна възможност общинската администрация да продължи воденето на регистър на етажната собственост по нейна преценка, но това не води до промяна на задължението за уведомяване.
   3. Въвеждане на регламент за издаване на удостоверение от общинската администрация, свидетелстващ за актуалния управител (председател на УС) на ЕС, след нов избор на управителни органи и подадено уведомление по реда на чл. 46б от ЗУЕС; посочване на реквизитите, които да съдържа документът: срок на валидност, пред кого да послужи и др.
   Мотиви: Към момента такова задължение произтича по закон само при регистрация на сдружение на собствениците. Документът дава представителност на управителя и го легитимира пред експлоатационни дружества, банки, при кандидатстване по проекти за саниране, договаряне на ремонти и др. Такъв документ е необходим и на управителя на ЕС (председател на УС) по сходни причини, а и би дал правна възможност етажната собственост да се подпомага от институциите (например при издирване на собственик на имот). Практиката понастоящем е различна. Някои общински администрации издават удостоверения и на лица, подаващи уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС. Допуска се и отказ от издаване на удостоверение, с аргумент например, че срещу решението на ОС за избор е внесена жалба. Подобни действия създават правна несигурност и неравнопоставеност сред домоуправителите.
   4. Да се взима решение от съвместно общо събрание на всички входове (ако има повече от един) в жилищната сграда, при намерения за поставяне на базова станция на мобилен оператор върху покрива.
   Мотиви: Разрешение за строеж на базова станция (ретранслатор) се издава на мобилния оператор и на етажната собственост, съобразно нормативната уредба и при спазване на определени технически изисквания. Прилагането на нормативната база по отношение на общите части на жилищна сграда с повече от един вход търпи нееднакво тълкуване.
   Когато възложител е етажната собственост във вход на жилищен блок и строежът се осъществява върху покривната част на този вход, невинаги се търси съгласието на всички собственици в сградата.
   Покривът е обща част съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността. Той би следвало да се приема за обща част на сградата като цяло и при наличие на разделителни (конструктивни, противоземетръсни) фуги.
   Съгласно разпоредбата на чл. 185, ал. 2 от Закона за устройството на територията, когато се засяга обща част от сграда, се изисква наличие на предварително нотариално заверено съгласие на всички собственици.
   С чл. 8, ал. 2 от ЗУЕС се дава възможност управлението на всеки отделен вход да обхваща и общите части на сградата, прилежащи към самостоятелните обекти на съответния вход.
   Нормата на чл. 11, ал. 1, т. 10, б. „д“ от ЗУЕС изисква, при поставянето на рекламни или технически съоръжения върху сграда в режим на етажна собственост, да се взима решение на общо събрание.
   Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗУЕС, при необходимост от решаване на въпроси, свързани с общи части на две и повече етажни собствености, се провежда съвместно общо събрание.
   Базовите станции на мобилните оператори са излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, и съответно са обекти с обществено предназначение (§ 1, т. 9, б. ф) от Закона за здравето). Наличието на решение на съвместно общо събрание на ЕС за строеж на такъв обект върху обща част на сградата би отговорило на обществения интерес към добра жизнена среда.
   Задължението за взимане на решение от съвместно общо събрание на ЕС би следвало да се изисква и при монтиране на рекламни или други съоръжения на покрива на сгради с повече от един вход.
   5. Да се издаде правилник за прилагане на закона, или методически указания или друг, разглеждащ подробно действията по управление на ЕС документ.
   Мотиви: Това би улеснило лицата, доброволно натоварили се с управлението на етажна собственост, без достатъчно юридически познания. В опити за изясняване на различни въпроси, свързани с прилагането на ЗУЕС, хората търсят съвети и решение от общинската администрация, която не следва да превишава дадените ѝ по закон правомощия.
   6. Предвиждане на възможност за предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет (управителя) на ЕС и в случаи на трайна или фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си.
   Мотиви: Съгласно чл. 19, ал. 6 мандатът на член на УС (управител) се прекратява предсрочно при неизпълнение на задълженията му. Не е предвидена друга възможност за предсрочно прекратяване на мандата: например заболяване, продължително отсъствие от страната и др.
   Съответно и в чл. 21, ал. 2 би следвало текстът да се измени и допълни така, че в случай на предсрочно прекратяване на мандата на друго основание, освен неизпълнение на задълженията, лицето се освобождава от задължението да изпълнява функциите си до избора на нов управител.
   7. В определени случаи, по решение на общото събрание, за собствениците, ползвателите и обитателите на партерни и имоти на втория етаж да се редуцират разходите за асансьор.
   Мотиви: Съгласно чл. 51 разходите за управление и поддържане на общите части на ЕС се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства, независимо от етажа, на който живеят. Но, ако се разграничат разходите за абонамент и техническа поддръжка на асансьор от разходите за ползването му (електроенергия, почистване) и при установена фактическа невъзможност да се ползва асансьорът на определени етажи, би могло сумата, събирана от лицата, които не могат да го ползват, да бъде само за абонамент и техническа поддръжка. Съдебната практика показва, че дори и общото събрание да вземе решение в този смисъл, то се отменя. А в страната има немалко сгради, в които асансьорът не е пригоден да спира на втория етаж.
   8. Да се увеличи долната граница на налаганата глоба по чл. 55, ал. 1 от ЗУЕС.
   Мотиви: На практика се налагат глоби в минималния размер от 20 лв. Такава санкция е символична и не стимулира нарушителя да се поправи и да не повтаря нарушението.
   Предложенията са обсъдени и подкрепени от колегите, които изразяват готовност да се включат както на работно ниво, така и в бъдещи дискусии по подготвяните изменения и допълнения на ЗУЕС.

Прочетете/ Скрийте

Обществените посредници в Стара Загора

Първа работна среща за 2019 г. събра 11 колеги в Града на липите


   На 6 и 7 март 2019 г. се проведе първата за тази година редовна работна среща, с домакин Надежда Чакърова-Николова, обществен посредник на Община Стара Загора. Колегите от общините Благоеврад, Бургас, Елин Пелин, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Симитли, София, Шумен, бяха поздравени от председателя на Общинския съвет на Стара Загора Таньо Брайков и от заместник-кмета Иванка Сотирова. Бяха обсъдени сходни казуси и решаването им в различни общини, обмениха се добри практики и възможности за изменения в някои нормативни актове.
   Обществените посредници изразиха удовлетвореност от предприетите от Народното събрание инициативи във връзка с отбелязването на 140-ата годишнина от приемането на първата българска конституция. С писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева те предлагат своето партньорство и изразяват желание да се включат в планираните за 16 април уроци по Конституция пред учениците в цялата страна.
   Първият в страната Млад омбудсман на Млада Загора Бетина Радева и нейният заместник Калоян Максимов получиха сертификат за принадлежност към мрежата на обществените посредници в страната.
   По покана на областния управител Гергана Микова и с участието и на заместника й Петя Чакърова се проведе среща-разговор за ролята на обществения посредник в областта. Област Стара Загора е единствената с обществени посредници в две общини – Стара Загора и Казанлък. Тъкмо обратното – в Северна България само в Община Шумен има обществен посредник. В разговора се обсъдиха теми за качеството на българското образование и дуалното обучение, недостига на кадри за икономиката, проблеми във ВиК сектора в отделни общини, прилагане на Закона за управление на етажната собственост. Според областния управител държавните и общинските институции, неправителствените организации и частният бизнес в областта работят в добър синхрон.Годишен отчет
за дейността на обществения посредник
на територията на Столична община
през 2018 г.

Обща информация за дейността


   Местната власт в Столична община създава длъжността обществен посредник преди 16 години и оттогава укрепва това звено, което подпомага решаването на основателните жалби и сигнали на граждани и юридически лица, свързани с дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация.
   Общественият посредник заема специфична позиция в системата на общинските служби и звена. Правомощията му са регламентирани в Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община,приет с Решение № 154 по Протокол № 22 от 8.07.2004 г.,изменян и допълван с решения № 465 от 22.06.2006 г. и № 45 от 29.01.2009 г. на Столичния общински съвет (допълнен - Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г., изменен  и допълнен - Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.).
   Въпреки че звеното не е юридическо лице и дейността му се финансира от общинския бюджет, общественият посредник е независим при изпълнение на служебните си задължения, безвластови, контролни или санкциониращи правомощия. Това, както и изискването за непринадлежност към политическа партия, предполагат ползотворно взаимодействие както с общинските органи, така и с градската общественост.
   Основната функция на обществения посредник е да съдейства за равноправно отношение към граждани и юридически лица от страна на органите на местно самоуправление и на местната администрация в Столична община, при спазване на техните права и законни интереси.
   Дейността му е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги, повишаване правната култура на гражданите и гарантиране на  правото на добро управление.
   Към обществения посредник могат да се обръщат български и чужди граждани, като и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, при:
   › Нарушаване на изисквания за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт;
   › Неспазване на процедури по издаване на актове или предоставяне на административни услуги;
   › Предоставяне на невярна или неточна информация за правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
   › Прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане на гражданското достойнство.
   Обръщането към обществения посредник не е средство за правна защита, а леснодостъпно и безплатно средство за действие. Становището му може да бъде решаващо при разработване на принципи и правила, уреждащи обществени отношения, работа на общински органи или поведение на служители. Резултатите от работата му не са правно обвързващи, но това не е недостатък. Напротив, ако общественият посредник следва строги регламенти, би се превърнал в допълнителна административна структура, загубила онази гъвкавост, която отличава работата му.
   Процедурите в работата на обществения посредник са леснодостъпни и безплатни, отношението е безпристрастно, препоръките – бързи. Диалогът, посредничеството и търсенето на възможно най-доброто решение са всекидневни задачи, а установяването на взаимно доверие – важно условие за успех в работата. Повишаването на правната култура на гражданите ги ориентира в срокове и процедури, нормативни изисквания и законни права и интереси. В техен интерес е, преди да предприемат административно, съдебно или друго действие, да познават своите права и наличните средства за защитата им.
   Дейността на обществения посредник се различава от процеса на медиация. Докато чрез медиацията се решават извънсъдебно спорове, по които иначе би се произнесъл съдът, то общественият посредник подпомага преодоляването на конфликти, по-рядко решими в съдебен процес. Докато съдът трябва да реши спора в полза на едната или другата страна, общественият посредник търси решение, с което са защитени не само правата, но и специфичното положение на отделно лице, при зачитане на интересите на обществото като цяло.
   Общественият посредник извършва проверки по постъпили жалби и сигнали, в рамките на своите правомощия, при спазване на принципите за независимост, обективност и равенство. Посредничи между общински органи и засегнати лица за преодоляване на допуснати нарушения; дава становища или подава сигнали при установени пречки за реализиране на законови права и интереси на граждани и юридически лица, упражняващи дейност на територията на общината; отправя предложения за подобряване на мерките по спазване на законността в административната практика и за отстраняване на последиците от нарушаването й, както и за отстраняване причините за подобна практика. Действа и по своя инициатива, ако прецени, че с действия или бездействия на общински структури се създават условия за нарушаване на правата и интересите на гражданите и юридически лица, упражняващи дейност на територията на общината.
   Функциите на длъжността включват: наблюдение на дейността на органите на местното самоуправление и на общинската администрация; формулиране на препоръки за решаване на възникващи проблеми; информиране и ориентиране на гражданите за осъзнаване на техните права, задължения и интереси.
   Общественият посредник не дава оценка на работата на местната власт и местната администрация. Неговата роля е да посочи слабите, проблемните места, които пораждат съмнения за корупция; създават предпоставки за нарушаване на права или законни интереси; в случаи на неправилни действия на общински звена; както и да подпомага вземането на справедливи и законосъобразни решения.
   Приемната на обществения посредник е с непрекъснато работно време от 9 до 17.30 ч. всеки работен ден. През годината се организират изнесени приемни във всички райони и кметства на територията на Столична община, с цел непосредствени контакти с местната общност и предоставяне на консултации. Екипът се състои от заместник и четирима сътрудници: двама юристи, административен сътрудник и специалист по информационни технологии. Сериозно предизвикателство за всички е решаването на  многообразни въпроси, свързани с познаване на изключително широкия обхват на приложимата нормативна рамка.
   Към Постоянната комисия за връзки с гражданското общество, в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, в началото на всеки месец се подава писмена справка за постъпилите през периода жалби. Общественият посредник участва в заседанията на комисията и, ако се налага, изразява становища, отправя предложения и препоръки по разглеждани от комисията случаи.
   През изминалата година общественият посредник и екипът имат подкрепата на органите на местно самоуправление и съдействието на общинската администрация.
   Структурата на отчета е съобразена с последователността, посочена в чл. 27, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община.В приложенията към него са посочени данни за броя на сигналите и жалбите през годината, класификацията им по различните общински дейности, информация за изнесените приемни в районите, класификация по предмет на жалбата.

Обща информация за подадените жалби и сигнали


   Постъпилите през периода жалби, сигнали, молби за съдействие са 232. Количеството им бележи увеличение спрямо 2017 година с 36 % и с 3 % спрямо 2016 година. Приключени през 2018, след извършена проверка и предприети съответни действия, са 228 случая, или над 98 %. Приключени са и 5 преписки от 2017 г.
   Данните за общия брой подадени жалби и сигнали през 2018 година показват следното разпределение по различни категории:
   Общ брой на жалбите
: от физически лица – 212; от тях 9 са колективни (от повече от едно лице); една от българин, живеещ в чужбина, и една от чуждестранен гражданин  (Нова Зеландия, Франция). От юридически лица са подадени 11 жалби; от неправителствени организации и инициативни комитети – шест.
Начин на постъпване :

› писмени документи – 51, или 22 % от общото количество;

› регистрирани с протокол за устен сигнал – 50, или 21 %;

› постъпили по електронен път – 131, от тях 7 чрез електронната страница на обществения посредник и 124 чрез електронната поща; 57 % от общото количество.

Забелязва се тенденция към по-малко писмени и регистрирани с протокол жалби и увеличение на подадените по електронен път, които, в сравнение с предходната година, са с 52 % повече.
Приети и изслушани лица по индивидуални случаи
: 72. От тях в Приемната на ул. „11 август“ № 4 са изслушани 58 граждани и 14 лица в изнесените приемни. В 46 случая е изготвен протокол за устен сигнал и са образувани преписки.
Отделно от подадените жалби и сигнали, са регистрирани 34 молби, искания, заявления, по които е извършено проучване, дадени са разяснения, информация или съвети. Нерегистрирани, но отразени в служебен дневник, са 51 запитвания по телефона, приети като основателни, с предоставена консултация.
От общото количество жалби, в 160 случая, или при три четвърти от тях, са дадени разяснения и съвети по поставените въпроси и какво може да се предприеме по тях.
Основателните жалби, по които е оказано съдействие, са 35. Преценените като неоснователни са 37, повече в сравнение с 2017 година – 32 броя. В случаите, когато се установява неоснователност на жалбата, общественият посредник дава аргументи за това и изразява становище по законосъобразността на действията на общинската структура, срещу която е подадено оплакване.
Буквално в последните дни на декември постъпиха 92 възражения от собственици на жилищни имоти, срещу проекта за подробен устройствен план за „Младост 1 – Мусагеница“. Притеснени от предвижданията за ново застрояване в жилищен квартал, хората се организираха, изразиха своето несъгласие с проекта и част от тях изпратиха копия от възраженията си до обществения посредник, в търсене на гаранции за защита на своите законни интереси. Това е пример, че дори и при стриктно спазване на нормативните изисквания, е възможно да се появи конфликт при обществени отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. 
Справки за броя на жалбите и сигналите и тяхната класификация са показани в Приложение 1 и Приложение № 2 към отчета.
Най-голям дял – 112, или 48 %, са свързани с устройство на територията и незаконно строителство. В това число влизат 92-те еднотипни копия на възражение-предложение по посочения горе проект за подробен устройствен план, които по характер не са жалби, нито могат бъдат решени от обществения посредник. На следващо място по брой жалби са тези, извън правомощията – 28, или 12 %. Следват жалбите и сигналите във връзка с благоустройство на територии – 15, и административното обслужване –  14.
В сравнение с 2017 г., през отчетния период има увеличение на жалбите и сигналите, свързани с проблеми в етажната собственост, екология, градски транспорт, местни данъци и такси. Намаление се наблюдава при жалби с  предмет: управление и разпореждане с общинска собственост, земеделски земи. 124 са жалбите, свързани с работата на администрацията (неспазване на срокове, искане на допълнителни документи), независимо от функционалното направление (общински приходи, контрол по строителството, транспортна инфраструктура или друго).
 В сравнение с 2017 г., жалбите срещу административното обслужване намаляват: 10 % от общия брой за 2017 г. срещу 6 % от общия брой за 2018 г.  
През отчетната година в класификатора бе включена категория „Образование“, тъй като постъпиха жалби, запитвания и предложения от родители, по повод измененията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. В края на 2017 и началото на 2018 година общественият посредник участва в работна група към Дирекция „Образование“ на Столична община с предложения и становища по проекта за изменение.
Извън регламентираната с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник функционална компетентност остават:
› разглеждане на жалби, свързани с дейността на общинските дружества;
› взаимодействия между клиенти и доставчици на мобилни услуги, търговски вериги, колекторски фирми, банкови услуги, запитвания на граждани от други общини.
Неотносими към правомощията са 28 жалби. Предметът им е свързан с дейността на: „Софийска вода“ АД, „Център за градска мобилност“ ЕАД и други общински дружества, от други градове; срещу въвеждането на екотакси за МПС; оборудване в отделение по образна диагностика към Втора МБАЛ ЕООД. Седем жалби срещу „Топлофикация-София“ ЕАД са препратени към обществените посредници на дружеството. От тях се получава редовно обратна информация по разгледания случай и решението по него.
При запитвания по телефона и при посещение в Приемната по въпроси, извън правомощията, се дават подробни указания към кой компетентен орган да се обърнат лицата, а получени писмени жалби незабавно се препращат към съответния орган. Въпросите са от различен характер, например: финансова помощ за семейства с репродуктивни проблеми; обслужване в търговски обект; действия на частен съдебен изпълнител; непогасен кредит на покоен родител; срещу актове, издадени от Агенция „Пътна инфраструктура“; изтекъл граждански договор и др.

Обща информация за жалби и сигнали,
по които проверките не са приключили


Към 31.12.2018 г. не е приключила работата по четири случая. По тях продължават проучвания, преглед на документи и на приложимата нормативна рамка:
            › Жалба от месец октомври, с подписи на 118 граждани, с искания за благоустрояване на кварталите „Орландовци“ и „Малашевци“, Район „Сердика“: обезопасяване придвижването за пешеходци по ул. „Първа Българска армия“ и ул. „Христо Станишев“, поставяне на камери на кръстовището, забрана за движение на тежкотоварни автомобили по вътрешноквартална улица, въвеждане на еднопосочно движение и др. Бе проведена среща с представители на жалбоподателите и с районния кмет, който установи редовен контакт с тях, търси и предлага конкретни решения по отделните повдигнати въпроси и поема ангажименти за решаването им. Въпреки това преписката не се приключва, за да се проследят очакваните мерки.
            › Молба за съдействие, от месец ноември, за изграждане на водопроводно отклонение към имот на лице в с. Железница, Район „Панчарево“. Предстои среща с кмета на селото и уточняване на възможните действия.
           › Жалба от месец ноември срещу неизпълнение на предписание от 2016 г. за ремонт на рушащ се покрив на жилищна сграда на ул. „Цар Симеон“ № 5, Район „Оборище“. След установен контакт с районната администрация, в първите дни на януари 2019 година е получена официална информация за всички предприети действия, както и че е в ход процедура по изготвяне на констативен протокол по чл. 196 от ЗУТ с цел издаване на заповед за поправяне на жилищната сграда – южна фасада, корнизи, покрив.
            › Жалба от 27.12.2018 г.с изразено неудовлетворение от резултата по разгледано заявление за корекция по имотна партида, поради наличие на двойно облагане с данък сгради и такса битови отпадъци за едно жилище, вследствие образувани две партиди за имота, Отдел „Общински приходи – Лозенец“. След проведени разговори с представители на общинската данъчна администрация и преглед на приложимата нормативна рамка, в средата на януари 2019 г. е изпратено писмо до Дирекция „Общински приходи“, с препоръка за повторно разглеждане и произнасяне по заявлението на лицето, като вниманието се насочи към създадения прецедент: облагане на едно физическо лице два пъти за едно и също жилище.
Броят постъпили и приключили преписки е само статистика, която не показва пълния обхват на всекидневна работа в Приемната. Има случаи, които се налага да бъдат преразглеждани след време, ако се установи, че съответният общински орган не е предприел действия, или те са частични, или впоследствие не е упражнен необходимият контрол, или са настъпили нови обстоятелства. Такива са седем преписки от 2017 г. и три от 2016 година. Например: повторен сигнал за продължаващ