Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Не, ще се отрази на бюджета

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Да, но само около обществени сгради.

Не, няма нищо да се промени.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 Разяснения по повод постъпили възражения от жители в кв. „Мусагеница“ срещу проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница“, Район „Студентски“, Столична община


   В отговор на получени над 30 възражения и предложения от граждани, по повод обявения в „Държавен вестник“, бр. 98 от 27 ноември, проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница“, Район „Студентски“, общественият посредник Лилия Христова даде разяснения за етапите и процедурите по одобряване на проекта.
   Проектът на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница“ е на етап първо обявяване в „Държавен вестник“ и провеждане на обществено обсъждане, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, изработеният проект за ПУП се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“. Обявлението се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник. Проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община.

Прочетете/ Скрийте

Общественият посредник участва в конференция в Тирана


   В средата на септември, по покана на Фондация „РискМонитор“, Лилия Христова участва в конференция „Ролята и предизвикателствата на гражданското общество и местните власти в борбата срещу корупцията“, която се проведе в столицата на Република Албания – Тирана.
   Конференцията бе заключителен етап по тригодишен проект CIVILISC „Гражданското общество в борбата срещу корупцията“, финансиран от Делегацията на Европейския съюз в Албания. Част от този проект се изпълнява в партньорство между Фондация „РискМонитор“ и албанския Институт за демокрация и медиация.
   От българска страна във форума участваха и: Ваня Нушева, програмен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“; Илина Мутафчиева – председател на Национален младежки форум; Десислава Христова – Форум Гражданско участие; Павлина Филипова – координатор европейски проекти във Фондация „РискМонитор“; Снежина Грабова – Фондация „РискМонитор“.
   В панела „Подобряване на доброто управление на местно ниво – избор на политики, промени и бъдещо развитие на местните правителствени звена, за да се справят с борбата против корупцията“ Христова запозна участниците със статута на обществения посредник в българските общини, с историята на длъжността в България и в Столична община. Тя направи сравнение между правомощията на Омбудсмана на Република България и обществените посредници, като подчерта общото между тях – непартиен орган, който няма властови, контролни или санкциониращи правомощия.


Прочетете/ Скрийте

   Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2018 г.


Препоръка към отдел „Общински приходи“


   По постъпил сигнал от адвокат срещу отказ за издаване на удостоверение за данъчна оценка и заплащане на дължими от доверителя му данъци, поради непредставяне на нотариално заверено пълномощно, общественият посредник се обърна към началника на отдел „Общински приходи – Слатина“, с препоръка да приеме като достатъчно и издадено съобразно изискванията на нормативните актове пълномощно, изготвено съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА), без да е необходима нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
   В жалбата на адвоката се твърди, че при контакти с отдел „Общински приходи – Слатина“ му е отказано извършването на определени действия: предеклариране на недвижим имот, заплащане на дължими данъци, подаване на искане за погасяване по давност на дължими данъци, поради изтичане на предвидения в ДОПК срок, както и получаване на съответните документи за това. Адвокатът е надлежно упълномощен писмено от лице – български гражданин, пребиваващ в Испания, за извършване на определените в пълномощното действия.
   В писмото си Лилия Христова обръща внимание на следното:
   Съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), „пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации“. Тази разпоредба съвпада с разпоредбата на чл. 87, ал. 7 от Данъчноосигурителния и процесуален кодекс (ДОПК), където също се изисква лицето да е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
   Изключение от правилото е предвидено единствено за адвокатите – в чл. 25, ал. 1 от ЗА: „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно“. При това представителство не се изисква нотариална заверка на пълномощното; достатъчно е то да е писмено и в него да е посочен личният номер от адвокатската карта, с който адвокатът е вписан в единния адвокатски регистър. Това писмено пълномощно е достатъчно легитимно – по силата на специалната норма на чл. 25, ал. 1 от ЗА – за явяването на адвоката в административни и съдебни производства. Такава е и единната съдебна практика в Република България по този казус: Решение № 818 от 16.04.2018 г. по адм. дело № 363/2017 г. на Административен съд – Пловдив; Решение № 13284 от 03.11.2017 г. по адм. дело № 13605/2016 г. на Върховния административен съд, тричленен състав; Решение № 2150 от 16.02.2018 г. по адм. дело № 385/2018 г. на Върховния административен съд, петчленен състав и др.
Публикувано на 4 юли 2018 година


   Подкрепа за забраната да се излъчват мигащи или движещи се светлини във външни рекламни елементи


График на изнесените приемни на обществения посредник през 2018 година


   За четвърта поредна година Лилия Христова организира изнесен прием на граждани и юридически лица в районите, кметствата и кварталите на Столична община. Целта е да се облекчат лицата, които нямат възможност да пътуват до центъра на столицата, не ползват интернет или съществуват други причини, които не им позволяват да влязат в контакт с обществения посредник.
   Изнесените приемни ще се проведат от април до ноември включително. Не е необходимо предварително записване. Пълния график можете да видите тук.   


В становище от месец март 2018 г. по постъпило писмо от граждански организации и граждани до председателя на Столичния общински съвет (СОС) и членовете на Председателския съвет на СОС, общественият посредник изразява своята подкрепа към техните предложения. Повече прочетете тук.„Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“


  Общественият посредник на територията на Столична община подкрепя третото издание на националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, организирана под патронажа на Омбудсмана на Република България. Партньор на кампанията, както и в предишните две издания, е Българският Червен кръст. Дарителската кампания е за набиране на парични средства и хранителни продукти за подпомагане на хората, чиято пенсия надвишава с малко определения минимален праг на пенсията, при който се отпускат великденски надбавки.

  По утвърдени от Националния осигурителен институт списъци средствата ще бъдат обърнати във ваучери на стойност по 20 лева, с които ще може да се пазарува в 5000 обекта в цялата страна. Пълен списък на търговските обекти ще бъде обявен на електронната страница на Омбудсмана http://www.ombudsman.bg/

  Ваучерите ще се предават на възрастните хора по предварително уточнени поименни списъци, чрез местните пощенски клонове. Списъците ще бъдат публикувани на сайта на Омбудсмана, сайта на БЧК www.redcross.bg и обявени в централните пощенски клонове в населените места.

  В седмицата преди Великден, с помощта на общинските социални служби, ще се раздават хранителни продукти на социално слаби и бедни хора.

  Дарителите, които подкрепят благородната кауза, и искат да подпомогнат хора, живеещи на територията на Столична община, при попълване на платежното нареждане трябва да посочат за коя община правят дарението.

  Дарителите, които желаят да участват със собствена продукция, следва да определят вида и количеството на даряваната стока. Чрез Българската агенция за безопасност на храните са осигурени складови помещения за временно съхранение на продуктите.

  Желаещите да се включат в националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, могат да се свържат с обществения посредник Лилия Христова или с екипа на националния омбудсман Мая Манолова.

  Средствата се набират чрез: 
   Банкова сметка в „УниКредит Булбанк“, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК):
   IBAN: BG53UNCR70001522802795; Банков код: UNCRBGSF
   или
   Със SMS на номер 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС
   или
   чрез оn-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК www.redcross.bgПодобряване качеството на административната услуга „Издаване на удостоверение за наследници“, предоставяна от районните администрации в Столична община


    Общественият посредник Лилия Христова отправи предложение към Столична община за улесняване на гражданите при издаване на удостоверение за наследници на лице, което е починало преди внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН).
   Съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, удостоверения за наследници на лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на ЕСГРАОН, се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват.
   Регистрите на населението, поддържани до внедряване на ЕСГРАОН, се съхраняват в правоприемниците на шестте района по старото райониране на София („Ленински“, „Кирковски“, „Димитровски“, „Коларовски“, „Кирковски“ и „Девети септември“). За определено починало лице, без единен граждански номер (ЕГН), при служебна проверка може да се установи в кой район по старото административно деление на столицата то е вписано в регистъра на населението и съответно оттам да бъде издадено удостоверение за неговите наследници.   


Прочетете/ Скрийте

Обществено обсъждане в “Младост”


  На 22 февруари в залата на читалище „Младост 1971“ се проведе заключителна дискусия по общественото обсъждане на задание за проектиране на подробен устройствен план на територията на нов парк „Изток“ – район „Младост“. Представянето на проекта бе в средата на месец януари, а в районната администрация са постъпили над 1700 възражения, становища, мнения – предимно от собственици на възстановени земеделски земи в Горубляне. 


Прочетете/ Скрийте


Среща на обществените посредници


    Общественият посредник на територията на Столична община Лилия Христова бе домакин на първата за новата година работна среща на местните омбудсмани, която се проведе на 15 и 16 февруари. Дванайсетте обществени посредници дискутираха по теми, изведени като общи в дейността им в различните общини, и набелязаха действия за подобряване на някои нормативни актове, с цел законодателно решение на случаи, при които се срещат затруднения в прилагането на закона. Например: невъзможност на лице, закупило жилище от предишен собственик, да се регистрира на новия постоянен адрес, поради неотписване от същия адрес на лица, регистрирани по-рано, ако общият им брой надвишава този, регламентиран в чл. 92, т. 10 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация. Друг проблем се създава при изрично нежелание на собственик на жилище да даде съгласието си за регистрация по настоящ адрес на наемателите на имота му, което автоматично ги лишава от възможността да ползват правата си за социално подпомагане (с изменения от 2017 г. на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи на деца и на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане социални помощи се отпускат по настоящ адрес).   

Прочетете/ Скрийте

 

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията

на Столична община през 2017 г.

 
   Общественият посредник на територията на Столична община Лилия Христова публикува отчет за дейността си през 2017 година. Редица случаи са получили решение след нейната намеса и отправени препоръки. Търсенето на съдействието й като трета страна най-често често е свързано с неудовлетвореност на жалбоподателя поради продължителна кореспонденция с общински органи, без да е обърнато необходимото внимание по подадения сигнал. Получените жалби са свързани предимно с неспазване на нормативно регламентирани срокове за предоставяне на административни услуги. Общественият посредник се търси и при противоречиви или формални отговори по подадени сигнали.


Прочетете/ Скрийте


Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2017 г.

Изнесени приемни на обществения посредник

 За трета поредна година общественият посредник на територията на Столична община Лилия Христова организира изнесени приемни в районните администрации, кметствата и столичните квартали, в които има общинска административна служба. Временните приемни са по съгласуван с районните кметове график и обхващат периода от юни до октомври 2017 г. Приемът е без предварително записване. За допълнителни контакти: телефони 02/987 34 49, 02/987 13 41; e-mail: ombudsman@sofia.bg. Пълния график можете да видите тук.

Общественият посредник предлага промени в Системата за прием на ученици в първи клас

  По повод някои случаи с неприемане на първо класиране на деца в първи клас на някои общински училища, общественият посредник изразява следното становище: Парадоксът се получава поради ниския сбор от точки, които получават определени деца. Изчисленията се правят съобразно регламентираните в Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община критерии и съответстващия им брой точки. Въпреки че постоянният и настоящият адрес на родителите съвпадат (водещ критерий), за някои деца е неприложим критерият „дете, завършило подготвителна група в избраното училище“ и това автоматично го нарежда в списъка на чакащите второ или трето класиране в училището, което е най-близо до дома му. В другите училища, където детето кандидатства, то получава още по-малко точки, тъй като адресната регистрация на родителите не попада в прилежащата към съответното училище територия.


Прочетете/ Скрийте

Становище по общественото обсъждане на проекта за ремонт на бул. „Княз Александър Дондуков“

  Предстоящият ремонт на столичния булевард „Княз Александър Дондуков“ е съпътстван с висок обществен интерес и различни, противоречиви мнения, като основната дискусия се води за вида на пътната настилка – асфалт или паваж, вредата от едната и предимствата на другата и сравнение на техническите им характеристики.


Прочетете/ Скрийте

Становище по проект на наредба за гробищните паркове

 Общественият посредник изрази писмено становище и отправи към Столичния общински съвет предложения за допълнение и изменения на проекта за нова Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.  Лилия Христова обръща сериозно внимание на предвиденото с проекта съществено изменение на досегашната уредба, с което се отнема възможността на физически лица да извършват погребални и каменоделски услуги, като се предвижда тази дейност да се осъществява само от регистрирани търговци – еднолични търговци и търговски дружества.


Прочетете/ Скрийте

Новите мерки за безопасна експлоатация на асансьори

 В края на 2016 г. към Обществения посредник се обърнаха домоуправители и касиери на етажни собствености в София, с молба за съдействие за отмяна на изискването на чл. 39, ал. 2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), за наличие на двустранна разговорна връзка (разговорно устройство) между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийното обслужване на асансьора, ако в кабината няма аварийно алармено устройство. Предвижда се асансьори, които не отговарят на това изискване да бъдат спирани от експлоатация, считано от 01.01.2017 г.


Прочетете/ Скрийте

Чудомирови празници

 Всяка година в последната седмица на март в Казанлък се провеждат Чудомирови празници. В дните на тържествата, под егидата на Обществения посредник на Община Казанлък се организира Национално ученическо четене на Чудомирови разкази, в което могат да се включат ученици от цялата страна.  Всички подробности около проявите можете да намерите на адрес http://chudomir.kazanlak.com/  Общественият посредник на Столична община се присъединява към чудесната идея и приканва децата и младежите от софийските училища да се включат в надпреварата. 01.03.2017 г.

Подбор на кандидати за съдебни заседатели

 Столичният общински съвет oбявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд и към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г.  Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), „за съдебен заседател може да бъде избран български гражданин, който: 1. е на възраст от 21 до 68 години; 2. има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; 3. има завършено най-малко средно образование; 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията 5. не страда от психически заболявания.”  Кандидатите подават в Деловодството на Столична община, ул.”Московска” №33, в срок до: - За Софийски градски съд – до 17.03.2017 г. - За Специализиран наказателен съд – до 21.04.2017 г. следните документи: 1. Заявление (по образец), което се получава в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33. 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата. 3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование. 4. Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател. 5. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване. 6. Данни за контакт на две лица, към които СОС може да се обръща за препоръки. 7. Мотивационно писмо. 8. Декларация (по образец) за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Чл. 67, ал. 3 от ЗСВ: Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 1. е съдебен заседател в друг съд; 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политическа цел; 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран. 9. Писмено съгласие. 10. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 г.). 11. Удостоверение, издадено от съответната районна администрация на Столична община, за наличие на обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗСВ (има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства). 12. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд). Пълния текст на обявите можете да намерите на адрес: http://sofiacouncil.bg/index.php?page=news 01.03.2017

Становище по постъпил сигнал от г-жа Изабела Савова Сярова за забрана на строеж в Район „Младост“
 По сигнали на г-жа Сярова, на 15 февруари се проведе заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичния общински съвет. Предишния ден госпожа Сярова запозна и обществения посредник с проблема. След преглед на представените от нея документи и изслушване на всички становища, изразени по случая пред комисията, общественият посредник изразява следното становище:

Прочетете/ Скрийте

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2016 ГОДИНА  

 

  

 


Общественият посредник се обърна към зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев с препоръка да се демонтират антипаркинг-колчетата при спирка „Пл. Орлов мост“, с код 1289, на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, до завършване на строителството и благоустройство на околното пространство.   Със започване на строителството на Трета метролиния на столичното метро в началото на 2016 година, бяха въведени промени в организацията на движение на обществения градски транспорт. Една от мерките е изместване на спирката на 100 метра напред от съществуващото й местоположение, което ще продължи до 01.02.2018г.  Спирка „Пл. Орлов мост“ е една от основните спирки на обществения градски транспорт, с висока всекидневна концентрация на пътници. По дължината на тротоара преди време са изградени антипаркинг колчета, които, след изместването на спирката, попадат в нейния обхват и са препятствие между пътниците и спиращите автобуси, което създава риск от инциденти.  Обръща се внимание и на необходимостта от редовно почистване от сняг и предотвратяване на заледяване върху изградената дървена платформа, която е пешеходната връзка между подлеза при „Орлов мост“ и изместената спирка. 23.12.2016 г.

Ден на отворените врати

 На 28 ноември 2016 г., понеделник, от 10 до 14 ч., в Столична община ще се проведе Ден на отворените врати – част от информационната кампания на Камарата на частните съдебни изпълнители „Как да защитим правата си като длъжници и кредитори“, с партньорството на Националното сдружение на общините в Република България. Кампанията се провежда на територията на цялата страна.
 Частните съдебни изпълнители ще приемат гражданите безплатно. Целта е да ги запознаят с правата им като страни в изпълнителния процес, да отговарят на техни въпроси, да ги съветват по конкретни казуси, както и да ги информират за функциите на частните съдебни изпълнители.
 Денят на отворените врати в София ще се осъществи в Приемната на Обществения посредник на територията на Столична община, ул. „11-и Август“ № 4, ет. 3. Не е необходимо предварително записване.

Становище на обществения посредник по Възражение от граждани и жители на жк „Люлин“ по реда и начина на провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план на жк „Люлин – Център“ и жк „Люлин – Главен център“, Район „Люлин“ - 17.10.2016 г.


Прочетете/ Скрийте

Становище по сигнал от Инициативен комитет Младост 4, във връзка с намерения за строеж в УПИ III, кв. 6, местност „Младост-4“, Район „Младост“ - 17.08.2016 г.


Прочетете/ Скрийте

Становище

по проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от Държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години,към Доклад с рег. № СОА16-ВК66-9026/29.07.2016 г. на Главния архитект на Столична община. - 10.08.2016 г.


Прочетете/ Скрийте


Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2016 г.

Промяна в датата на приема в Район “Триадица”!

   По причини от обективен характер приемът на обществения посредник в Район “Триадица” ще се проведе на 14 май (събота) от 10 до 12 ч., стая 206, вместо по-рано обявената дата 19 май.

Национална кампания „Великден за всеки“

Прочетете/ Скрийте


   Общественият посредник внесе предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, внесен с доклад на общински съветници с рег. № СОА16-ВК66-4344/30.03.2016 г.

Вижте предложенията/ СкрийтеУважаеми столичани,
        През 2016 г. общественият посредник на територията на Столична община Лилия Христова ще приема граждани в районните администрации и кметствата на територията на Столична община. Графика за приемите по места можете да видите тук:
      За предварително записване, подробности за приема и правомощията на обществения посредник можете да се свържете с Приемната на телефони: 02/987 34 49, 02/987 13 41, e-mail: ombudsman@sofia.bg

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2015 ГОДИНА


Необходимо е разрастване на мрежата от местни обществени посредници

Доверието на гражданите и техните организации към институцията на местните омбудсмани обосновава необходимостта от разрастване на мрежата от обществени посредници в Република България. Това заявяват членовете на Националното сдружение на местните обществени посредници в отправени официални писма към председателите на Националното сдружение на общините и Националната асоциация на председателите на общински съвети. С апела си обществените посредници посочват протичащите в последните години дебати в местните общности в Добрич, Разград, Търговище, Русе, Варна, Велико Търново и други български общини по повод конституирането на институцията и призовават новоизбраните кметове и общински съвети да отговорят на желанието на гражданите. Управителният съвет на НСМОПРБ, от своя страна, заявява готовност да окаже необходимата помощ при разясняване на конкретните ползи от институцията в българските общини и методическа помощ при съставянето на необходимите организационни правилници, на база на натрупания опит на действащите местни омбудсмани. Преди седмица Омбудсманът на Република България Мая Манолова също апелира към местните власти да се възползват от правната възможност и да изберат обществени посредници в защита на гражданския интерес на местно ниво.


ВАЖНО ЗА АБОНАТИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ!

Прочетете/ Скрийте


Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община организира изложба на проектите за устройствена концепция за изработване на ПУП за Парк „Борисова градина”, участвали в конкурса. Проектите са изложени до 24.07.2015 г. Прочетете/ Скрийте


АНАЛИЗ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2015 г.

Дейността на обществения посредник през първото полугодие на 2015 г. се характеризира с последователна и ритмична работа по постъпващите жалби, сигнали, молби за съдействие на граждани и предложения на неправителствени организации, както и с инициатива за предложения по проекти за наредби на Столичния общински съвет. Междувременно настъпиха промени в екипа, които повлияха положително на цялостната дейност. С решение № 131 от 12.03.2015 г. СОС избра заместник на обществения посредник, а от началото на м. май в Приемната работят нови сътрудници.
Прочетете/ Скрийте


През месеците юни и юли общественият посредник на територията на Столична община Лилия Христова ще приема граждани в кметствата. Графикът за приема е публикуван в раздел "Инициативи".

Становище на обществения посредник по повод предложения на Общност на софийски граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София“ и Фондация „ЕкоОбщност“ за публично представяне на проектите, допуснати до конкурса за устройствена концепция на Парк „Борисова градина“ .

Прочетете/ Скрийте

Предложения на обществения посредник по проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община, внесен с доклад рег. № СО-9300-146/30.04.2015 г.

Общественият посредник изпрати председателя на СОС, вносителите на проекта и зам.-кмета по Направление „Зелена система и екология“ предложения за изменения и допълнения на някои текстове в проекта. Те са свързани с подобряване на конкретиката и яснотата за правилното прилагане на разпоредбите, отговорностите и задълженията на физическите и юридическите лица, и за своевременното и леснодостъпно информиране на заинтересованите лица за предприеманите от общината действия по управление на отпадъците и поддържане на чистотата.
Извън обхвата на наредбата, с друг документ следва да се конкретизира начинът, по който ще се организира системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата – чл. 4, ал. 1, т. 6. Необходимо е да се поясни разпоредбата на чл. 5, ал. 1 за задълженията на лицата, които извършват дейности по събиране и транспортиране на битови опадъци. Следва да има ясна методика за определяне на местата, където ще се разполагат съдовете за отпадъци, кой ще извършва това, по какви критерии се определя броят на съдовете и кой и как ще упражнява контрол по поддържането на определения брой и разположението им. Свидетели сме на разместване на съдове по уличните платна (най-вече заради паркиране на автомобили на тяхното място), унищожаване (изгаряне, чупене) и оредяване (повредените съдове не се заменят с нови). Чл. 80, ал. 1, т. 6 предвижда наказание „глоба“ за физическо лице, ако изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. За да подлежи на административно наказание физическото лице, общината първо трябва да осигури достатъчен брой съдове за разделно събиране, които да са на определени, публично известни, постоянни места и да гарантира устойчивото им местоположение и контрола по тяхното опазване.
Необходимо е също да се прецизират текстовете, свързани със задълженията на собствениците на имоти в жилищни сгради на територията на Столична община, в които няма легитимни управители на етажната собственост.
Ето и конкретни бележки и предложения по проекта за наредба:
1. В чл. 1, ал. 1, ред 2 е използвана думата „претоварване“. Би следвало да се даде легална дефиниция в Допълнителните разпоредби на този термин, тъй като не е ясно какво съдържание се влага в него – дали пренатоварване от един съд в друг, или претоварване на съд с повече смет, отколкото позволява неговата вместимост.
2. В чл. 5, ал. 1, т. 3 след думата „товаренето“ да се добави „и/или препълване на съда с отпадъци“. Случва се, особено след празнични и почивни дни, съдове за смет да са препълнени и част от боклука да се разпилява извън тях – било поради силен вятър или други причини.
3. В чл. 6; чл. 26, ал. 2; чл. 30, ал. 2; чл. 34, ал. 2;чл. 37, ал. 2; чл. 41, ал. 2; чл. 48, ал. 2; чл. 64, ал. 1; чл. 74, ал. 4 се предвижда определена информация да се оповестява на интернет страницата на Столична община. За улеснение на лицата, които ще търсят необходимите им данни, е добре да се уточни къде точно ще се публикува информацията – дали в подстраницата на Направление „Зелена система и екология“/Дирекция „Управление на отпадъците“/рубрика „Актуално“ (както е сега), или другаде. Предлагам информацията да се публикува и на интернет страниците на 24-те столични района и на информационните табла в кметствата (относно различните видове отпадъци на територията на съответния район или кметство) или поне на видно място да има препратка към точното място на общинската интернет страница.
4. В чл. 11, ал. 5 се предвижда в системата за събиране на биоотпадъци по ал. 4 да се включват и домакинства, със заповед на кмета на Столична община. Редно е да се посочи механизмът, по който ще се осъществи тази възможност – какви са критериите, по заявка и желание от гражданите ли, пред кого, как и след какви конкретни действия ще могат да се включват домакинства.
5. Горното е свързано с бележка по текста на чл. 14, ал. 1, т. 2, с който се изключват случаите, когато биотпадъците са от домакинства. Но, ако домакинствата бъдат включени в системата за събиране на биоотпадъци (по чл. 11, ал. 5), не се разбира какви ще са техните задължения.
6. В чл. 15, ал. 1 се определят задължения на лица по Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци. Необходимо е да се добави, че тази наредба е на МОСВ, и да се посочи в кой брой на „Държавен вестник“ е обнародвана. Уточнението се налага, за да не остане съмнение, че се цитира друга наредба на СОС.
7. В Глава Трета „Управление на биоотпадъците“ липсва текст за местата, на които ще се разполагат съдовете за биоотпадъци, и за задължението тази информация да се публикува на интернет страницата. (Такива разпоредби са предвидени в следващата глава Четвърта – чл. 17 и чл. 18 и нататък, за други видове отпадъци).
8. В чл. 19, ал. 1, т. 5 след думата „товаренето“ да се добави „и/или препълване на съда с...“, за да е ясно задължението на лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, да почистват местата около съдовете при всяко събиране на отпадъци, независимо дали разпиляването се е случило при товарене или по друга причина.
9. В чл. 46, ал. 7 е необходимо да се уточни на интернет страницата на кой конкретен орган ще се публикуват съобщенията по процедурата за принудително преместване на ИУМПС. Това се налага, тъй като комисията по чл. 46 се състои от представители на Столичен инспекторат, районната администрация и съответното РУ на СДВР (което е правилното изписване, вместо РПУ на МВР).
10. По текстовете на чл. 59, ал. 3 и ал. 5 смятам, че районната администрация следва също да бъде уведомена преди извършване на ремонтни дейности в жилищна сграда. Дали това ще се прави от лицата по ал. 3, или от управителя на етажната собственост, е въпрос на експертна преценка. Следва да се уточни в ал. 5 на кой орган и на кого при поискване управителите са длъжни да подават информация за лицата, които извършват ремонтни дейности.
11. В чл. 62, ал. 1, т. 2 и т. 3 се въвежда термин „прилежащи площи“ съгласно Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. на МРРБ за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. Но в чл. 7 от цитираната наредба се предвижда предоставянето на определената прилежаща площ, начинът и контролът по поддържането и използването й от съответната етажна собственост да се извършват при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет. Към днешна дата Столичният общински съвет не е приел такава наредба.
12. Горните бележки се отнасят и за текстовете в чл. 63. Обръщам внимание, че в ал. 2 не са предвидени действия в случаите, когато в жилищните сгради: - няма избран управител на етажната собственост или - са в режим на етажна собственост по смисъла на чл. 3 от Закона за управление на етажната собственост (в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик и за които се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Закона за собствеността).
13. Същото се отнася и за текста в чл. 67, ал. 2, където не е посочено кой носи отговорност в жилищните сгради, в които няма легитимно избран управител.
14. В чл. 71, ал. 1, т. 8 би следвало изразът „междублокови пространства“ да бъде заменен с по-общ, например с „прилежащи площи“, който вече е използван в предходни текстове на проектонаредбата.
15. В чл. 77, ал. 3, т. 3, чл. 80, ал. 2 и чл. 87, ал. 1 е използван изразът „явно маловажен случай“, но в Допълнителните разпоредби липсва легална дефиниция на този израз.
16. В чл. 77, ал. 7 (която би следвало да е ал. 4) думите „установените изисквания“ да бъдат заменени с „изискванията по тази наредба“. Също така тази алинея повтаря по смисъл ал. 3, т. 1 на чл. 77.
17. В чл. 87, ал. 4, в края на изречението, следва да бъде посочен редът, по който се събира глобата.
18. В § 2, т. 19 от Допълнителните разпоредби за изясняване на понятието „прилежаща площ“ се цитира „чл. 59, ал. 2 от Наредбата“, без да е ясно по коя наредба е съответният текст.
19. Във връзка с предвидената възможност по чл. 11, ал. 5 в обхвата на общинската система за разделно събиране на отпадъци да могат да се включват и домакинства, следва в Допълнителните разпоредби да има легална дефиниция на понятието „домакинство“.

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2014 г.


Обща информация за дейността

Изминалата година условно разделям на два периода: времето до и след избирането ми на 29.05.2014 г. от Столичния общински съвет за обществен посредник, след изтекъл мандат на г-н Ангел Стефанов.
В месеците от януари до края на май дейността в Приемната е съсредоточена върху поддържането на постоянен ритъм по организация на приема и проверки по подадени от гражданите жалби, сигнали и предложения. Вниманието е насочено към отправените искания, консултации на граждани, с насоки за предприемане на действия и изчерпателни съвети. По заведените преписки се осигурява своевременна проверка. Екипът на обществения посредник провежда допълнителни уточняващи разговори и обсъждания по казусите. В този период не е извършвано проследяване и анализиране и няма предложени становища по готвени промени в местната нормативна уредба.
Започнах мандата си с желанието да продължа и превърна в традиция добрите практики на предшественика ми, а заедно с това да поставя началото на своите идеи за работа в полза на обществото. В летните месеци насочих усилия за подобряване на вътрешната организация на работа в приемната, в съответствие със съвременните стандарти за публичност. Създадох и поддържам електронен регистър на постъпилите жалби и сигнали и на цялата кореспонденция. Въведох правилото лично да изслушвам гражданите и за всеки устен сигнал да се съставя протокол. Работя в тясно сътрудничество с Постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби към СОС; в началото на всеки месец предоставям писмена справка за постъпилите през изминалия месец жалби.
На 16 септември, в навечерието на Деня на София, организирах среща-разговор с представители на граждански сдружения и организации на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”. Критерият за покани към граждански сдружения бе да са сезирали обществения посредник по конкретни въпроси през последните години. Участваха по един представител на: Сдружение „Трансформатори“, Сдружение „Софийски обществен съвет“, Сдружение „Бели брези“, Граждански районен обществен съвет „Красно село“, Инициативен комитет „Възраждане“, Сдружение за защита на район „Лозенец“, Сдружение „Велоеволюция“, „Група Град“, Граждански комитет „Спасение 2000“ и доскорошният обществен посредник Ангел Стефанов. В разговора се споделиха мнения и виждания за начина на взаимодействие между активни граждански общности и местната власт, а моята цел бе да намеря общото в дейността на различните организации и как мога да помогна за преодоляване на конфликти и решаване на проблеми. Извън конкретните въпроси, по които работят отделните организации, се откроиха следните общи за тях затруднения при взаимодействието им със СОС и Столична община: забавен достъп до информация (включително и на уеб страниците на районните администрации, трудно отваряне на файлове от страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“, затруднения при автоматично търсене); недостатъчно предварително оповестяване и представяне на протоколи от проведени обществени обсъждания; ограничени функции и правомощия на районните кметове, към които гражданите първо се обръщат. За срещата и разговорите в резюме информирах своевременно Постоянната комисия по етика, жалби и сигнали.
От средата на октомври до средата на декември осъществих изнесени приеми на граждани в 24-те столични района. Графикът бе публикуван на електронните страници на обществения посредник и на районите. На приема по места се отзоваха малко граждани, средно по двама в район, но статистиката не може да предаде полезността на срещите. На място разговарях с районните кметове и служители от администрацията за срещаните от тях затруднения при извършване на някои административни услуги и удовлетвореността на гражданите от изпълнението им. Като пример за почти всекидневни посочвам въпросите, свързани с прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) в частта му за задълженията на общината/района. Столичани живеят предимно в многофамилни жилищни сгради, които следва да се управляват по ЗУЕС. Все още голям брой от сградите нямат учредена етажна собственост (ЕС) или сдружение на собствениците. За гражданите е облекчение да бъдат представлявани пред районната администрация от избраните си управители. За районните кметове също е голямо улеснение да работят с легитимни управителни органи по всякакви въпроси, свързани с контрол по строителството, връчване на предписания, поставяне на съобщения за различни общински дейности. По райони се организират редовни срещи с управители и периодично се провеждат кампании за учредяване на нови ЕС, където собствениците не са успели да проведат общо събрание. В същото време се срещат следните затруднения по прилагане на ЗУЕС:
– По контрола за поддръжка от собствениците на жилищни сгради, които са и паметници на културата, тъй като визите се издават от Националния институт за недвижимо културно наследство – процедурата е утежнена и бавна.
– Често се обжалват заповеди на районния кмет за определяне на управител на ЕС поради спор кой определя списъка на лицата, от които се посочва управител. От друга страна, много граждани очакват и настояват кметът да им помогне, като назначи управител, тъй като не могат да се организират помежду си.
– При искане за образуване на административнонаказателно производство по чл. 57 от ЗУЕС различно се тълкува процедурата по връчване на констативен протокол за установяване на нарушения: в някои райони се изисква доказателство, че екземпляр от протокола е връчен на нарушителя, в други – не.
– Многобройни са жалбите до районни кметове, по които гражданите очакват съдействие, докато решението е в компетенциите само на Общото събрание на ЕС. Например: живеещи на партера и първи етаж не желаят да плащат за асансьор, въпреки че той е обща част; отказ от заплащане на чип за входна врата въпреки взето решение; проблеми с домашни любимци.
В разговорите по време на изнесените приеми установих, че в районите съществува разнообразна практика. Междувременно започна кампанията за енергийно обновяване на жилищни сгради по проект на Националната програма за енергийна ефективност. За улеснение както на служителите, така и на гражданите при взаимодействието им с общината по въпросите на етажната собственост, предложих да се организира работна среща с районните кметове и служителите, които работят по ЗУЕС, за обмисляне и изготвяне на единни процедури по регистрация, уведомяване, административнонаказателни действия по закона. Убедена съм, че резултатът ще удовлетвори обществения интерес по управлението на жилищните сгради и столичани ще усетят пряко загрижеността и отговорността на местната власт и общинската администрация за добро управление на града. Въпреки че формално предложението внесох през януари 2015 г., го включвам в този отчет, тъй като то е резултат на наблюденията ми от последните три месеца на 2014-а. Наложително е и да се внесат промени в ЗУЕС, за да стане законът по-работещ и лесно приложим, но тъй като това излиза от рамките на моята компетентност, очаквам органите с право на законодателна инициатива да предприемат съответните действия.

Обща информация за постъпилите жалби

Класификация на жалбите и сигналите

От 01 януари до 30 юни

От 01 юли до 31 декември

Общо

за 2014 г.

1.      Устройство на територията и незаконно строителство

8

17

25

2.      Жилищно настаняване

4

1

5

3.      Управление и разпореждане с общинска собственост

3

11

14

4.      Административно обслужване

5

12

17

5.      Етажна собственост

4

10

14

6.      Благоустройство

11

13

24

7.      Екология

4

3

7

8.      Градски транспорт, паркиране

4

16

20

9.      Социално подпомагане

2

0

2

10.   Местни данъци и такси

1

4

5

11.  Реклама

0

1

1

12.   Погребални дейности

2

0

2

13.   Обществен ред и шум

1

7

8

14.  Търговска дейност, пазари

0

0

0

15.   Реституция, обезщетяване на отчуждени собственици

1

2

3

16.   Детски заведения, здравни заведения

1

3

4

17.   Земеделски земи

1

1

2

18.   Алтернативни проблеми

7

12

19

19. Извън правомощията

6

7

13

Общо подадени жалби и сигнали:

65

120

185

От тях получени по електронен път:

18

39

57

Приключени преписки:

41

101

142

Неприключени преписки:

24

19

43


Обща информация за постъпилите жалби, по които проверките не са приключили

На първо място, не мога да подмина нерешеният въпрос със самосрутващата се, изоставена едноетажна сграда във вътрешния двор на ул. „11-ти Август” № 4а, която е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение”. Собствениците на сградата са в чужбина, самонастанили се бездомници създават риск от пожар и заплашват собствения си живот при евентуално срутване на продъдения покрив върху тях. Извършиха се проверки, обследване на къщата, но въпреки предприетите от Район „Оборище” и Дирекция „Общински строителен контрол” действия все още няма крайни мерки за събаряне или поне трайно решение за достъпа на външни лица.
Неприключилите проверки са основно поради липса на отговор от страната, до която е изпратено предложение за решаване на конкретен въпрос или искане за пояснения. Например: гражданка се оплаква от липса на улично осветление поради счупени лампи и изгорели крушки в района на жк „Левски-Г” и предлага да се освети пространството около 199-о основно училище. На запитването ми в началото на ноември 2014 г. за инвестиционните намерения на „Улично осветление” ЕАД и възможността за включване на квартала в програмата за 2015 г. все още нямам отговор.
Друг пример: по сигнал на гражданин, често пътуващ с автобус № 78, отправих запитване до „Столичен автотранспорт” ЕАД предвижда ли се подмяна на амортизираните автобуси по линия 78 и намаляване интервала на движение на колите. Отговор още не е постъпил.
Нямам отговор и на мое запитване до Дирекция „Транспортна инфраструктура” по сигнал на гражданин, че един от подлезите по бул. „България” е оборудван с практически неизползваема платформа за хора в неравностойно положение и за бебешки колички, тъй като ключът за нейното управление се съхранява от охранителя, чието работно място е вътре в подлеза, и няма как да бъде повикан от нуждаещия се горе човек.

Данни за отправените предложения и сигнали и мерките, предприети по тях

В началото на юли внесох предложения по изготвения проект на Стратегия за сигурност на Столична община за периода 2014-2020 г., приета с Решение № 456 от 24.07.2014 г. на СОС. Препоръчах да се изгради механизъм за ефективна комуникация между гражданите и местната власт, включително и през електронните страници на районните администрации и на Дирекция „Сигурност”, а именно: публикуваните карти с пунктове за защита на населението при бедствия и аварии да са леснодостъпни от главното меню и да има информация за плановете за защита при земетресения, наводнения и ядрена опасност, при пожари, снегонавявания, обледявания, при терористична заплаха. Все още обаче Стратегията не е публикувана на страницата на Столична община.
През октомври внесох в СОС предложения по проекта на наредба за паркирането на територията на Столична община. Принципното ми становище е, че регулацията на обществените отношения, свързани с организацията на движението на територията на Столична община, включително общественият превоз, зонирането, паркирането, ограниченията, контролът, принудителните мерки и наказанията, би следвало да се уредят в една наредба, чиито разпоредби да са ясни, недвусмислени и приложими. Раздробяването им в три отделни наредби (наред с действащите Наредба за организация на движението и Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства по улиците, площадите и пътищата) ще породи затруднения в прилагането им, объркване и различно тълкуване на някои текстове. Конкретни предложения са: пълна забрана за паркиране на пътни превозни средства върху тротоари и в пешеходни зони, с допустим кратък престой за товаро-разтоварна дейност при ясно определени критерии; да не се изискват документи при издаване на карта за преференциално паркиране на МПС, превозващо лице с трайни увреждания, ако документът е издаден от районна администрация (например удостоверение за настойничество или попечителство). Текстът е публикуван на електронната страница на обществения посредник http://www.sofiaombudsman.bg.

Данни за решени случаи

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.